Ismail Noh bahas Rang Undang2 Biokeselamatan (3)

Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Oh, di Indonesia. Di Malaysia ini tidak ada lagi Melayu yang Kristian?
Dato’ Seri Azmi bin Khalid: Itu saya tidak kata begitu. Saya kata di Indonesia ada Melayu Kristian.
Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Okey. Kita bimbang juga Yang Berhormat Menteri. Takut Melayu Kristian, Indonesia ini akan diserap masuk secara perlahan-perlahan. Kawalan-kawalan gen ini mesti di…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Banyak lagi Yang Berhormat?
Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Tidak banyak sudah. Melibatkan ternakan binatang-binatang. Saya pernah melihat sendiri bagaimana biri-biri wajahnya anjing. Tetapi saya tidak melihat di sini, saya melihat di suatu ladang di luar negara. Mukanya muka biri-biri tetapi orang Kelantan kata ada mih. Mih itu bahasa Arab itu bahasa Arab Datuk Menteri. Mih itu …

Dato’ Seri Azmi Bin Khalid: Minta maaf Yang Berhormat saya bertanya. Tuan Yang diPertua, saya hendak tahu sama ada Yang Berhormat Pasir Mas ini faham antara genetically GMO ini yang diubah genetiknya. Gennya diubah. Bukan secara hibrid, secara cantuman mani dengan antara satu haiwan dengan haiwan yang lain. Itu bukan. Tetapi ini kita dibincangkan dalam undang-undang ini gen yang dimodifiedkan. Bukan secara cantuman satu haiwan dengan haiwan lain. Terima kasih.

Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Dia boleh berlaku itu Yang Berhormat Menteri. Dia boleh berlaku sama ada percampuran mani dengan mani ataupun percampuran juzuk daripada mereka, kemudian masuk ke dalam juzuk kepada mereka.

Dato’ Seri Azmi bin Khalid: Yang Berhormat, saya hendak memperjelaskan sedikit bahawa yang dibincangkan bukan mani dengan mani, yang dibincangkan ialah genetically modified ataupun gen yang telah diubahsuai bentuk dan corak. Jadi tidak ada kaitan dengan mani dengan mani.

Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya pun tidak berkata begitu, cuma saya panjangkan, saya lanjutkan supaya kerana benda-benda ini berlaku sebagaimana saya katakan ulama silam juga telah membicarakan masalah ini dan kerana itulah saya kata tadi bahawa syubahat. Kalau itu haram secara jelas.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Yang Berhormat boleh gulung Yang Berhormat.
Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Ya, saya gulung. Tuan Yang di-Pertua, saya sudahkan dengan penubuhan Jawatankuasa Penasihat Pengubahsuaian Genetik ini.

Saya baca sekejap tadi di mana saya melihat 6 (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) ini, saya melihat ianya terlalu longgar. Dalam keadaan kita terdedah dengan syubahat. Kalau yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, sudah jelas dah pada pandangan orang Islam, tetapi sekarang ini perkara ini tidak jelas lagi. Jadi bila perkara tidak jelas, bahagian penguat kuasanya atau bahagian kawalannya, saya tengok terlalu longgar di mana tidak diperbutirkan dengan secara nyata iaitu kawalan syariah.

Saya minta Yang Berhormat Menteri dengan rendah diri pada hari ini supaya memasukkan perkataan itu kerana kita tidak tahu siapa yang menjadi menteri. Kita tidak tahu kerana menteri ini terbuka kepada sesiapa. Nasib baiklah kalau menteri itu ada, ini saya tidak menuduh Tuan Yang di-Pertua, nasib baiklah kalau menteri itu ada motivasi agama dan sebagainya itu baguslah, tetapi kalau menteri itu tidak ada motivasi-motivasi sedemikian barangkali dia… Bila kita baca semua daripada (1) sampai (8), (9), (10), (11) dan seterusnya, saya nampak ia longgar sangat.
Apakah salahnya kalau kita butirkan di situ supaya tidak ada golongan-golongan yang boleh mempermainkan.

Misalnya kita masukkan kawalan syariah sebagaimana bank misalnya. Bank kita masukkan kawalan syariah, kita butirkan penggunaan air, itu, ini semuanya telah kita bincangkan, kita butirkan dengan kawalan syariah ini. Apakah kita tidak mahu kawalan syariah ini? Mengambil kira penganut-penganut agama Islam yang sedang berhadapan dengan perkaraperkara syubahat sekarang ini. Lainlah kalau kita rasakan bahawa dosa-dosa mereka kita akan terima dan kita akan tanggung. Saya rasa tidak mungkin sedemikian. Tuan Yang di-Pertua pun saya rasa tidak akan tanggung dosa orang. Tuan Yang diPertua akan tanggungkah dosa orang?

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Tidak payah libatkan sayalah.
Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Tidak payah. Saya alihkan kepada Yang Berhormat Menteri pulalah. Takkanlah Yang Berhormat Menteri sanggup. [Membaca sepotong ayat Al-Quran] Tidak boleh kita hendak tanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain baik saya, baik Yang Berhormat Menteri. Untuk itu supaya ianya tidak berlaku, tidak ada ruang masuk ini, kita kena tutup rapat-rapat supaya tidak berlaku benda ini. Nanti berlaku, baru kita bincang. Orang yang akan datang dalam Parlimen tidak tahu siapa yang kemudian daripadanya.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Baiklah Yang Berhormat masa cukup.
Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Saya minta supaya ditambah dan dalam Mesyuarat Menteri-menteri Kabinet dimasukkan iaitu kawalan syariah supaya perpindahan genetik ini dapat dikawal dengan syariah dan oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan cukup sebagaimana yang disebut oleh sahabat-sahabat kita sebelum daripada ini. Sekian, terima kasih.
—————————-
Ucapan disampaikan pada 26 Jun 2007

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: