Penubuhan Perbadanan tidak menyelesaikan masalah PBT (Siri 1)

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya berterima kasih kerana dapat menyertai, membahas dalam Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam yang dibentangkan pada hari ini.

Tuan Yang di-Pertua, saya melihat kedua-dua akta yang telah dibentang dan sedang dibahaskan ini sama ada pengurusan pepejal dan penubuhan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal ini pada hakikatnya tidak dapat menyelesaikan masalah kerajaan tempatan.

Walaupun kita keluarkan sebahagian daripada tugas kerajaan tempatan ini tentang pungutan sampah dan pembersihan awam ini diletak di bawah satu perbadanan yang berasingan. Ianya tidak lari juga bebanan ini dalam menguatkuasakan nanti terletak kepada kerajaan tempatan juga sebagaimana yang ditegaskan oleh menteri tadi. Bagaimana perbadanan ini boleh memaksa kakitangan PBT ini untuk menguatkuasakan soal-soal yang bersangkut-paut dengan pembersihan awam dan sampah.

Pada hakikatnya perbadanan ini tidak lebih daripada perbadanan-perbadanan yang lain, agensi lain kerana ia merupakan satu agensi yang white collar bukan blue collar. Orientasi perbadanan ini mestilah merupakan sebahagian daripada orientasi pegawai kerajaan yang tidak menumpu kepada kerja-kerja yang berbentuk profesional dan efficiency. Kalau kita tengok perbadanan yang lain sama ada SEDC, sama ada air, ianya merupakan white collar dan golongan white collar ini tidak boleh menyelesaikan masalah-masalah masyarakat sebagaimana company dan syarikat-syarikat.

Kalaulah Alam Flora dan juga Southern Waste Sdn. Bhd. yang merupakan syarikat-syarikat yang telah diberi tugas dalam period ataupun peringkat interim gagal untuk melaksanakan ini kerana beberapa soal yang bersangkutan. Saya rasa perbadanan ini akan lebih sukar lagi. Kalau perbadanan ini hendak beri kontrak kepada Alam Flora dan juga Southern Waste Sdn. Bhd. atau lain-lain syarikat, saya percaya apa yang dialami oleh syarikat-syarikat tersebut tidak dapat diselesaikan oleh perbadanan ini.

Sebagai Pengerusi Kerajaan Tempatan pada masa dulu, saya mempunyai pengalaman dalam masalah ini dengan pembentukan perbadanan ini tidak menyelesaikan masalah. Masalah yang ada di kerajaan tempatan ini, saya mengambil peluang ini Tuan Yang diPertua ialah masalah pertama sekali Yang di-Pertua PBT itu sendiri. Mengikut Akta 171 sekarang ini, PBT ini dilantik daripada pegawai daerah apabila hasil itu kurang daripada RM5 juta setahun ataupun sekarang ini naik RM10 juta setahun.

Pegawai daerah ini dia memberi tugas yang banyak, dia menghadiri mesyuarat-mesyuarat sebulan iaitu 33 kali, kita ada 20 hari sahaja hari bekerja. Jadi bagaimana dia hendak menumpukan kepada soal-soal PBT ini sebagai Yang di-Pertua. Jadi ini yang kena diselesaikan oleh menteri, bagaimana Akta 171 ini dapat dipinda, jawatan Yang di-Pertua itu lebih terbuka bukan jawatan yang mesti pegawai daerah itu sendiri yang menjadinya.

Begitu juga bagaimana hendak menaikkan kewangan meningkatkan kewangan daripada dipungut oleh PBT ini sendiri apabila satu-satu permohonan PBT untuk perluasan kawasan itu memakan masa tidak kurang daripada dua tahun, tiga tahun. Seperti saya kata Majlis Daerah Pasir Mas, kawasannya sangat sempit, bebanannya sangat besar, permohonan untuk meluaskan kawasan itu memakan masa empat, lima tahun tidak lulus lagi. Bagaimana kewangan ini hendak menjana kewangan daripada premis cukai pintu yang ada di kawasan itu kalau hanya 300 meter sahaja daripada jalan besar itu, itulah yang dimasukkan ke dalam kawasan PBT.

Lebih daripada itu dimasukkanlah katakanlah diluluskan kawasan PBT itu lebih luas daripada 300 meter daripada jalan besar tetapi tidak dikuatkuasakan untuk pungutan hasil untuk pungutan sampah dan sebagainya, tidak dikenakan cukai pintu dan sebagainya. Red tape ini mesti diselesaikan lebih dahulu oleh menteri.

Yang kedua Tuan Yang di-Pertua, kakitangan yang ada di dalam PBT ini sendiri. Mengikut akta 171 kerajaan negeri pun tidak mempunyai kuasa penuh terhadap pelantikanpelantikan pegawai-pegawai yang ada di dalam sesuatu PBT. Saya ingat Tangga Batu ini lebih arif sebab dia Yang Dipertua. Saya rasa dia arif mengenai masalah ini.
//LAGI BERSAMBUNG
———————
Ucapan membahaskan Rang Undang-Undang Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 pada 4 Julai 2007, ms 66

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: