walaupun khinzir dan anjing ini tidak boleh dimakan oleh umat Islam tetapi mesti dihormati sebagai makhluk Allah. Nak tembakpun tak boleh..

Perbahasan Tuan Wong Nai Chee [Kota Melaka] dengan Dato’ Ab. Halim Ab Rahman [Pengkalan Chepa] mengenai isu Khinzir pada 11 September 2007

Wong Nai Chee [Kota Melaka]: Satu isu lagi Tuan Yang di-Pertua, isu penternakan khinzir yang baru-baru ini wujudnya satu insiden di Paya Mengkuang, di Kuala Sungai Baru, Kampung Baru Minlok dan juga Air Molek iaitu pada pagi 4 September tahun ini.

Satu isu yang mana satu pelaksanaan cuba dilakukan oleh pihak Kerajaan Negeri Melaka ke atas penternak-penternak khinzir ini.

Saya tidak mahu memberikan gambaran yang salah seolah-olah saya menyokong masalah isu pencemaran alam sekitar tapi apa yang saya rasa, sebenarnya perkara itu boleh kita elakkan kerana wujudnya pertikaian ke atas notis-notis yang diberikan. Notis diberikan 20 September ataupun 21 September tapi pelaksanaan telah pun dilakukan sebelum itu iaitu pagi-pagi 4 September, mereka telah pun pergi sana dan cuba melaksanakan perintah.

Saya juga difahamkan, pelaksanaan itu adalah ke atas semua kawasan dan bukan hanya 15 penternak-penternak khinzir itu. Bukan sahaja ke atas 15 ladang-ladang khinzir itu tetapi pelaksanaan itu adalah secara menyeluruh dan ini telah pun menimbulkan kemarahan warga-warga di sana, kerana ada ladang-ladang yang saya percaya telah pun menaikkan taraf sistem dan juga infrastruktur mereka atas permintaan daripada pihak Kerajaan Negeri Melaka sebelum itu.

Semuanya saya rasa ini adalah satu perkara yang mendukacitakan kerana apabila pelaksanaan dilakukan, bahkan ahli-ahli Exco MCA dalam negeri Melaka pun tidak tahu wujudnya perkara sebegitu. Malang sekali ia telah pun menjadi satu perkara perkauman dan juga sentimen dan perasaan anti kerajaan.

Tuan Yang di-Pertua, mengapa masalah ini boleh jadi begini? Saya rasa mungkin dari segi komitmen kerana apabila kita dapat menangani masalah pencemaran alam sekitar, maka kita haruslah mengambil subsektor penternakan khinzir ini sebagai satu subsektor penternakan sama rata ataupun sama kedudukan dengan penternakan ayam ataupun lembu, biri-biri dan kambing dalam negara kita, kerana isu penternakan khinzir ini adalah cukup sensitif.

Ia bukan sensitif dalam masyarakat Melayu, tapi juga dalam masyarakat Cina dan sebagainya. Jika kita biarkan masalah ini begitu saja, maka ia akan menjadi masalah atau satu subjek perkara
pergaduhan bagi generasi muda kita.

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]:
Terima kasih Kota Melaka, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya rasa isu yang besarnya, yang basic ataupun pokok isunya alam sekitar. Cuma berlaku kebetulannya khinzir itu. Ini tak boleh nak lari daripada pergi masalah khinzir yang salah tapi alam sekitar ini perlu diperbetulkan.

Dalam Islam, walaupun khinzir dan anjing ini tidak boleh dimakan oleh umat Islam tetapi mesti dihormati sebagai makhluk Allah. Nak tembak pun tak boleh, nak buat sakit pun tak boleh. Kalau orang Islam menembak atau membuat sakit kepada makhluk yang telah ditentukan oleh Allah ini, dia mendapat dosa.

Waktu Nabi Nuh waktu tenggelam semua, khinzir ini ada di atas bahteranya yang boleh membuatkan khinzir ini biak sampai sekarang.

Jadi, saya sangat hairan kenapa isu alam sekitar ini tidak boleh ditangani melalui isu alam sekitar. Di USM, telah wujud satu kajian yang didapati oleh seorang profesor di sana, dia panggil MEMERANG. Kalau digunakan sistem penapisan MEMERANG ini, air-air daripada longkang atau daripada ini boleh dibersihkan dan sampai ke sungai itu dengan keadaan bersih.

Kenapa tidak digunakan ini sebagai satu jalan keluar dan mungkin dalam beberapa bulan atau waktu, ia selesai. Jadi isu alam sekitar ini jangan letak kepada khinzir tetapi kena selesaikan mengikut alam sekitar. Terima kasih.

Tuan Wong Nai Chee [Kota Melaka]: Terima kasih Yang Berhormat Pengkalan Chepa. Saya bersetuju dengan pandangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Pengkalan Chepa kerana ini isu masalah alam sekitar. Ini bukan isu lain-lain ataupun isu sensitif.

Walaupun Yang Berhormat beragama Islam dan saya beragama Buddha, tapi saya rasa memang ada satu nilainilai universal yang kita boleh terima seperti mana yang dikatakan dan disebut oleh Yang Berhormat Pengkalan Chepa bahawa kita tidak seharusnya menyakitkan haiwan-haiwan yang lain dan sebagainya kerana ini nilai-nilai universal.

“..Majlis Raja-Raja tidak setuju dengan seseorang Hakim, sepatutnya Perdana Menteri tidak boleh over rule,..” Kata Ahli Parlimen Pengkalan Chepa

Perbahasan pada 11 September 2007, Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa] dengan Wong Nai Chee [Kota Melaka]

Terima kasih Kota Melaka dan terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Dalam pelantikan hakim ini, saya satu masa dahulu berbincang dengan bekas Ketua Hakim Negara. Apakah 122(c) ini hanya rubber stamp sahaja Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-raja ini? Ia kata tidak.

Roh atau spirit daripada 122(C) ini, Perlembagaan ini yang mensyaratkan bahawa Perdana Menteri hendaklah memberi nasihat selepas berbincang ataupun dibincangkan dengan Majlis Raja-raja ini barulah Yang di-Pertuan Agong boleh melantik. Ini sangat cermat. Perdana Menteri tidak ada kuasa sebenarnya dari segi kuasa yang sebenarnya dari segi roh ini kalaulah Majlis Raja-raja tidak setuju.

Dato Ab Halim Kalau Majlis Rajaraja tidak setuju dengan seseorang hakim itu, sepatutnya Perdana Menteri tidak boleh over rule, mengangkat untuk dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Agong walaupun mempunyai autoriti untuk melantik tetapi kena mengambil kira roh semangat 122(c) ini.

Ini pandangan bekas Ketua Hakim Negara. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat dalam pelantikan baru-baru ini ada seorang hakim yang tidak disetujui oleh, dikatakan tidak disetujui oleh Majlis Raja-raja, tetapi dilantik juga.

Apakah pelantikan ini selari dengan semangat dan tidak patut ataupun tidak patut dilantik? Kenalah Perdana Menteri mencari orang lain yang boleh dipersetujui oleh ketiga-tiga pihak. Apa pandangan?

Tuan Wong Nai Chee [Kota Melaka]: Terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa bagi perkara 122(b) ini, kita tidak boleh mempersalahkan Yang di-Pertuan Agong kerana perkara 122(b) ini memberikan kuasa pelantikan tetapi ia tidak memberikan kuasa pentadbiran kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi apa yang kita lakukan menepati inti pati perkara 122(b) ini, iaitu pelantikan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong tetapi atas nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri.

Selepas perbincangan, consultation dengan Majlis Raja-raja. Seperti mana yang saya katakan tadi, consultation ini bukan consent. Consultation hanya setakat perundingan, tetapi ia tidak semestinya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak semestinya mendapat persetujuan.

Hanya kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun berunding dengan Majlis Raja-raja. Sebagai isu yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat Santubong tadi atas security of tenure, sebenarnya saya rasa dalam Perkara 125, ia memberikan jawapan kepada kita kerana perkara 125 Perlembagaan Persekutuan, ia menyatakan sanction yang boleh kita bagikan kepada hakim-hakim jika wujudnya mana-mana kes seniles seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi.

Jadi saya rasa security of tenure ini bukan sesuatu security of tenure dengan izin yang tidak terbatas dalam negara kita, tetapi ia tertakluk kepada Perkara 125 dalam Perlembagaan Persekutuan dalam negara kita.

Tuan Wong Nai Chee [Kota Melaka]: Terima kasih Yang Berhormat Sri Aman. Tuan Yang di-Pertua, bagi saya, pendirian saya, saya rasa jika seseorang hakim dia tidak menulis alasan penghakiman, mungkin ini kita kena tanya dulu apakah sebab tidak ada niat ataupun tidak ada inisiatif daripada hakim itu untuk menulis alasan penghakiman, itu satu.

Yang kedua, jika tidak ada sebab-sebab yang baik yang diberikan, maka ia mungkin boleh dijadikan sebagai salah satu daripada kriteria yang supaya kita tidak memilih hakim itu untuk dinaikkan pangkat ataupun sebagainya.

Jadi saya rasa kita harus memberi satu penjelasan dan peluang penjelasan kepada hakim itu kerana ini merupakan satu negara yang mengamalkan demokrasi dan saya berharaplah supaya tidak ada satu tanggapan negatif terus ke atas hakim yang berkenaan tanpa beliau memberikan satu penjelasan.

Tuan Yang di-Pertua, saya rasa isu English Common Law ini dia haruslah dikekalkan sebagai sebahagian daripada sistem undang-undang dalam negara kita dan yang lebih merisaukan lagi, pandangan yang diberikan oleh Peguam Negara dan juga Ketua Hakim Negara yang menyatakan bahawa mereka menggunakan Syariah Common Law untuk menggantikan English Common Law dan untuk makluman Dewan yang mulia ini, syariah ini dia berasaskan kepada Quran.

Jadi ia lain daripada undang-undang Sivil kerana undang-undang Sivil ini, dia bercorakkan sekular.

Jadi saya rasa ini bukan satu kenyataan yang boleh memberikan satu corak, satu pandangan bahawa wujudnya kepelbagaian dalam negara kita ini dan saya rasa ini bukan soal sama ada menang ataupun kalah dalam Mahkamah Syariah bagi seseorang warga yang bukan Islam.

Namun begitu, persoalannya mengapa dia sebagai seorang yang bukan beragama Islam, dia ingin menyerah diri kepada satu bidang kuasa yang bukan agamanya, kerana selama ini kita telah pun tertakluk kepada bidang kuasa undang-undang sivil dalam negara kita ini.

Jadi, saya rasa jika kita ingin memansuhkan English Common Law dan menggantikan dengan Syariah Common Law, saya rasa ini bukan satu perkara yang disukai oleh warga kita, terutama sekali di kalangan warga bukan Islam dalam negara kita. Silakan, Yang Berhormat.

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengakalan Chepa]: Tuan Yang di-Pertua, saya rasa kenyataan Yang Berhormat tidak begitu tepat. Ketua Hakim Negara tidak menyarankan mansuh. Cuma surat khabar saja mengatakan mansuh.

Dia menyarankan supaya dikaji semula tentang Common Law ini sebab di England sendiri katanya perkembangan undangundang ini sudah begitu besar. Sebahagian Common Law yang dibuat oleh tradisi, oleh Parlimen ini dan sebagainya sudah ketinggalan zaman. Kita telah merdeka lebih daripada 50 tahun, perkembangan perundangan negara kita ini sudah cukup pesat.

Why not kita rujuk kepada apa-apa yang ada di sekeliling kita daripada kita refer kepada yang telah ditinggalkan oleh orang Putih. Common Law itu sebahagian daripada yang ditinggalkan.

Jadi saya hendak tahu, bolehkah Kota Melaka menyatakan apakah jenis Common Law yang perlu kita pakai? Adakah semuanya yang dari kurun 14 dahulu itu sesuai dan apa yang patut kita tinggal? Saya hendak tanya lagi apakah bezanya Common Law dengan Civil Law?

Tuan Wong Nai Chee [Kota Melaka]: Terima kasih, Yang Berhormat Pengkalan Chepa. Jawapannya boleh dijumpai dalam seksyen 3, Akta Undang-undang Sivil 1956 yang berbunyi seperti berikut:

“Application of U.K. common law, rules of equity and certain statutes Subsection (1) Save so far as other provision has been made or may hereafter be made by any written law in force in Malaysia.”

Ini bermaksud tertakluk kepada apa jua undang-undang yang telah pun akan digubal dalam negara kita ini tertakluk kepada:
(a) in Peninsular Malaysia or any part thereof, apply the common law of England and the rules of equity as administered in England on the 7 April 1956.”

Tujuan paragraf (a) ini ialah untuk memasukkan satu peruntukan (provision) untuk mengisi lacuna yang mungkin berlaku dalam negara kita selepas merdeka. Provisonya:

“Provided always that the said common law…” Dia rujuk kepada English Common Law, “…rules of equity and statues of general application shall be applied so far only…” Hanya terpakai setakat “…as the circumstances of the States of Malaysia and their respective inhabitants permit and subject to such qualifications as local circumstances render necessary.”

Maksudnya Tuan Yang di-Pertua, kita hanya dapat mengguna pakai jika ia tidak inconsistent dengan keadaan tempatan dalam negara kita, tetapi jika ia sesuai jawapannya kenapa tidak? Itu yang saya cuba ketengahkan dalam Dewan ini bahawa pentingnya English Common Law.

Kadangkala kita tidak perlu mengguna pakai satu English Common Law secara langsung, kita pakai Australian Common Law yang merupakan satu keputusan daripada mahkamah di Australia. Kadangkala kita boleh lihat hakim di Australia bersetuju dengan hakim di England dan dia masukkan melalui pintu belakang dan dia menjadikan satu Common Law sebahagian daripada undang-undang di Australia; dan ia diguna pakai pula oleh hakim-hakim dalam negara kita.

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengakalan Chepa]: Saya minta sambung sikit. Saya sangat bersetuju dengan Santubong. Kalau kita tengok British Common Law sendiri pun dibuat oleh Parlimen sebahagiannya. Mengapa Parlimen tidak diberi kuasa untuk membuat undang-undang ini? Kita hanya mengesah dan meluluskan, fungsi Parlimen tidak ada.

Saya bersetuju sangat dengannya, tetapi Parlimen British dia mempunyai kuasa, dia menggubal
sebahagian daripadanya, bukan hanya menerima daripada AG sahaja untuk kelulusan.

Sebenarnya fungsi Parlimen sebagai instrument, menggubal undang-undang, meluluskan undang-undang sebahagian kecil sahaja yang ada. Kita hanya mengesah dan meluluskan sahaja.
Jadi, kalau kita hendak tengok Common Law, kenapa kita tidak boleh balik kepada fungsinya. Yang baik ini kita kena ambillah.

Tragedi Batu Burok: “Polis mengajar kita sekiranya ada ancaman mesti tembak keatas…”Kata Dato Halim

Perbahasan pada 11 September 2007 oleh Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa] sewaktu mencelah Dato’ Raja Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar [BN Larut]

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat bagi Larut. Ada dua tiga perkara yang nak saya minta penjelasan. Pertama saya ini memegang pistol ini selama 20 tahun.

Dato Ab Halim b Ab RahmanSaya rasa Yang Berhormat pun ramai yang memegang pistol. Waktu kita membawa pistol, polis mengajar kita sekiranya ada ancaman, mesti tembak ke atas tiga das. Sekiranya ancaman itu dengan menggunakan parang ke dengan apa, dia kata tembak, tetapi tembak itu adalah di bawah paras pinggang.

Saya nak tanya peristiwa di Terengganu ini adakah amaran itu dibuat? Tidak, dia tembak ke tidak?

Seorang Ahli: Ada! Empat das dia tembak.
Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Ha, itulah nak siasat. Saya dapati bahawa polis tidak menembak, beri amaran. Waktu menembak itu ditembaknya kat sini sebelah atas. [Sambil menunjukkan ke arah bahu kirinya] Kenapa tidak tembak sebelah bawah. Saya nak tanya, ini polis yang mengajar saya, sebab itu saya nak minta penjelasan.

Yang keduanya ialah iaitu kedaulatan. Bendera ini saya setujulah, dengan sesiapa pun tidak kira siapa, mesti dihukum, termasuk ‘wicimi’, termasuk sesiapa yang terlibat. Saya sokong.

Tetapi saya nak tanya Yang Berhormat, kita tengok bendera di jabatan-jabatan kerajaan, di agensi kerajaan setengah itu dah koyak. Adakah ini menggambarkan bahawa maruah, apakah pandangan Yang Berhormat? Bukan sahaja bakar, patut ini pun kena sama. Terima kasih.

Dato’ Raja Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar [Larut]: Terima kasih Yang Berhormat. Kita tunggulah siasatan, kenapa kita nak mendahului siasatan? Kita ada undangundang, macam saya katakan tadi, siapa yang terlibat dihadapkan ke mahkamah. Undangundang kita ada.

Dato’ Raja Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar [Larut]: Saya bagi pada Kubang Kerian.
Tuan Salahuddin bin Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bab bendera tu, balik bab bendera itu. Jangan bimbanglah, kesetiaan kita sebagai rakyat kepada negara ini, saya rasa itu tidak boleh dipertikaikan.

Kita mengadakan muktamar, perhimpunan agung kami ada bendera Malaysia. Kita sambut merdeka bersama, kibar Jalur Gemilang tidak ada masalah. Dalam Muktamar Pemuda kita menyanyikan lagu Negaraku. Maknanya siapa pun perintah itulah benderanya, itulah lagu rasminya. Saya rasa tidak timbul masalah satu kes yang terpencil begitu, kita hendak tuduh satu parti ini melakukan dalang dan seumpamanya.

Saya rasa ini perkara yang tidak baik. tuduh PAS yang bertanggungjawab? Jangan tuduh macam itu! Itu yang saya tidak setuju. Saya pun boleh tuduh! Siapa pun dia boleh tuduh.

Jadi, kalau Larut tadi mengatakan, tunggu siasatan polis, saya rasa itu satu pandangan yang sangat bernas. Nampaknya selepas dia sudah kalah FAM ini semakin bernas. Itu saya setuju dengan sahabat saya. [Dewan riuh]

Klip video RTM menghina perjuangan rakyat Palestin dan Indonesia

Ahli Parlimen Tumpat, Dato’ Kamarudin Jaffar berkata Klip video yang bertajuk ‘ini bukan budaya kita’ yang bermotifkan kempen kerajaan Umno/Barisan Nasional (BN) dalam isu rusuhan di Batu Buruk tanpa sedar atau tidak telah menghina perjuangan rakyat Palestin dan Indonesia.

Dato Kamarudin Dato Kamarudin yang juga Setiausaha Agun PAS berkata, klip video yang ditayangkan RTM secara kerap itu adalah bermotifkan politik untuk menjustifikasi kejadian kes rusuhan di Batu Buruk 8 September lalu.

Imej pemuda membakar bendera dan divisualkan dengan tulisan ‘ini bukan budaya kita’ menjurus kepada isu dakwaan kononnya rusuhan didalangi pembangkang di Batu Buruk pada 8 September lalu dalam satu ceramah anjuran Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (Bersih).

Sedangkan imej awal kejadian baling batu dan himpunan umat Islam di jalan-jalan raya adalah imej dari rakaman perjuangan rakyat Palestin menentang rejim Israel, kata Kamarudin.

Selain itu terdapat juga imej dalam klip video tersebut mengenai perjuangan rakyat Indonesia merusuh menentang pentadbiran Presiden Suharto satu masa lalu untuk mengembalikan demokrasi di Indonesia, katanya.

Klip video yang berniat jahat ini sekaligus menghina perjuangan rakyat kedua-dua negara tersebut yang umum mengetahui bahawa rakyat negara tersebut terpaksa berbuat demikian kerana tekanan yang dihadapi, katanya

Dengan menggunakan klip video ini secara menggabungkan tiga kejadian berasingan dan merujuk kepada niat politik bagi memburuk-burukkkan pembangkang, RTM dilihat bertindak melampau, katanya.

Berhubung klip imej lelaki membakar bendera jalur gemilang dalam kes rusuhan di Batu Buruk, Kamarudin berkata gambaran secara keseluruhannya ialah bermotifkan politik.

RTM dan Kementerian Penerangan sedikit pun tidak menayangkan tindakan ganas polis terhadap orang awam dan klip video tembakan menggunakan peluru hidup yang dilepaskan anggota polis ke atas orang awam, katanya.

Selain itu RTM juga tidak pernah menyiarkan kejadian polis mengganas dan memukul peserta dalam perhimpunan aman membantah kenaikan harga minyak di Menara Berkembar Petronas (KLCC), katanya.

Keganasan polis dan FRU ketika itu telah pun disiasat oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam) dalam satu ‘public inquiry’ mereka dan mendapati ia adalah satu pencabulan hak asasi manusia oleh pihak berkuasa.

Kamarudin turut mengecam tindakan tidak profesional yang dilakukan RTM di bawah kementerian yang diterajui Dato’ Zainudin Maiden (Zam).

Tindakan itu katanya hanya bermotif politik untuk mengaburi mata rakyat tatkala kerajaan pimpinan Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi menghadapi krisis pentadbiran yang buruk.

Melalui pemantauan kami didapati klip video tersebut kerap ditayangkan di RTM1 dan RTM2 hampir setiap hari pada waktu-waktu tertentu yang mungkin sekali mendapat perhatian penonton.