“..Majlis Raja-Raja tidak setuju dengan seseorang Hakim, sepatutnya Perdana Menteri tidak boleh over rule,..” Kata Ahli Parlimen Pengkalan Chepa

Perbahasan pada 11 September 2007, Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa] dengan Wong Nai Chee [Kota Melaka]

Terima kasih Kota Melaka dan terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Dalam pelantikan hakim ini, saya satu masa dahulu berbincang dengan bekas Ketua Hakim Negara. Apakah 122(c) ini hanya rubber stamp sahaja Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-raja ini? Ia kata tidak.

Roh atau spirit daripada 122(C) ini, Perlembagaan ini yang mensyaratkan bahawa Perdana Menteri hendaklah memberi nasihat selepas berbincang ataupun dibincangkan dengan Majlis Raja-raja ini barulah Yang di-Pertuan Agong boleh melantik. Ini sangat cermat. Perdana Menteri tidak ada kuasa sebenarnya dari segi kuasa yang sebenarnya dari segi roh ini kalaulah Majlis Raja-raja tidak setuju.

Dato Ab Halim Kalau Majlis Rajaraja tidak setuju dengan seseorang hakim itu, sepatutnya Perdana Menteri tidak boleh over rule, mengangkat untuk dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan Yang di-Pertuan Agong walaupun mempunyai autoriti untuk melantik tetapi kena mengambil kira roh semangat 122(c) ini.

Ini pandangan bekas Ketua Hakim Negara. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat dalam pelantikan baru-baru ini ada seorang hakim yang tidak disetujui oleh, dikatakan tidak disetujui oleh Majlis Raja-raja, tetapi dilantik juga.

Apakah pelantikan ini selari dengan semangat dan tidak patut ataupun tidak patut dilantik? Kenalah Perdana Menteri mencari orang lain yang boleh dipersetujui oleh ketiga-tiga pihak. Apa pandangan?

Tuan Wong Nai Chee [Kota Melaka]: Terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa bagi perkara 122(b) ini, kita tidak boleh mempersalahkan Yang di-Pertuan Agong kerana perkara 122(b) ini memberikan kuasa pelantikan tetapi ia tidak memberikan kuasa pentadbiran kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi apa yang kita lakukan menepati inti pati perkara 122(b) ini, iaitu pelantikan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong tetapi atas nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri.

Selepas perbincangan, consultation dengan Majlis Raja-raja. Seperti mana yang saya katakan tadi, consultation ini bukan consent. Consultation hanya setakat perundingan, tetapi ia tidak semestinya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak semestinya mendapat persetujuan.

Hanya kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun berunding dengan Majlis Raja-raja. Sebagai isu yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat Santubong tadi atas security of tenure, sebenarnya saya rasa dalam Perkara 125, ia memberikan jawapan kepada kita kerana perkara 125 Perlembagaan Persekutuan, ia menyatakan sanction yang boleh kita bagikan kepada hakim-hakim jika wujudnya mana-mana kes seniles seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi.

Jadi saya rasa security of tenure ini bukan sesuatu security of tenure dengan izin yang tidak terbatas dalam negara kita, tetapi ia tertakluk kepada Perkara 125 dalam Perlembagaan Persekutuan dalam negara kita.

Tuan Wong Nai Chee [Kota Melaka]: Terima kasih Yang Berhormat Sri Aman. Tuan Yang di-Pertua, bagi saya, pendirian saya, saya rasa jika seseorang hakim dia tidak menulis alasan penghakiman, mungkin ini kita kena tanya dulu apakah sebab tidak ada niat ataupun tidak ada inisiatif daripada hakim itu untuk menulis alasan penghakiman, itu satu.

Yang kedua, jika tidak ada sebab-sebab yang baik yang diberikan, maka ia mungkin boleh dijadikan sebagai salah satu daripada kriteria yang supaya kita tidak memilih hakim itu untuk dinaikkan pangkat ataupun sebagainya.

Jadi saya rasa kita harus memberi satu penjelasan dan peluang penjelasan kepada hakim itu kerana ini merupakan satu negara yang mengamalkan demokrasi dan saya berharaplah supaya tidak ada satu tanggapan negatif terus ke atas hakim yang berkenaan tanpa beliau memberikan satu penjelasan.

Tuan Yang di-Pertua, saya rasa isu English Common Law ini dia haruslah dikekalkan sebagai sebahagian daripada sistem undang-undang dalam negara kita dan yang lebih merisaukan lagi, pandangan yang diberikan oleh Peguam Negara dan juga Ketua Hakim Negara yang menyatakan bahawa mereka menggunakan Syariah Common Law untuk menggantikan English Common Law dan untuk makluman Dewan yang mulia ini, syariah ini dia berasaskan kepada Quran.

Jadi ia lain daripada undang-undang Sivil kerana undang-undang Sivil ini, dia bercorakkan sekular.

Jadi saya rasa ini bukan satu kenyataan yang boleh memberikan satu corak, satu pandangan bahawa wujudnya kepelbagaian dalam negara kita ini dan saya rasa ini bukan soal sama ada menang ataupun kalah dalam Mahkamah Syariah bagi seseorang warga yang bukan Islam.

Namun begitu, persoalannya mengapa dia sebagai seorang yang bukan beragama Islam, dia ingin menyerah diri kepada satu bidang kuasa yang bukan agamanya, kerana selama ini kita telah pun tertakluk kepada bidang kuasa undang-undang sivil dalam negara kita ini.

Jadi, saya rasa jika kita ingin memansuhkan English Common Law dan menggantikan dengan Syariah Common Law, saya rasa ini bukan satu perkara yang disukai oleh warga kita, terutama sekali di kalangan warga bukan Islam dalam negara kita. Silakan, Yang Berhormat.

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengakalan Chepa]: Tuan Yang di-Pertua, saya rasa kenyataan Yang Berhormat tidak begitu tepat. Ketua Hakim Negara tidak menyarankan mansuh. Cuma surat khabar saja mengatakan mansuh.

Dia menyarankan supaya dikaji semula tentang Common Law ini sebab di England sendiri katanya perkembangan undangundang ini sudah begitu besar. Sebahagian Common Law yang dibuat oleh tradisi, oleh Parlimen ini dan sebagainya sudah ketinggalan zaman. Kita telah merdeka lebih daripada 50 tahun, perkembangan perundangan negara kita ini sudah cukup pesat.

Why not kita rujuk kepada apa-apa yang ada di sekeliling kita daripada kita refer kepada yang telah ditinggalkan oleh orang Putih. Common Law itu sebahagian daripada yang ditinggalkan.

Jadi saya hendak tahu, bolehkah Kota Melaka menyatakan apakah jenis Common Law yang perlu kita pakai? Adakah semuanya yang dari kurun 14 dahulu itu sesuai dan apa yang patut kita tinggal? Saya hendak tanya lagi apakah bezanya Common Law dengan Civil Law?

Tuan Wong Nai Chee [Kota Melaka]: Terima kasih, Yang Berhormat Pengkalan Chepa. Jawapannya boleh dijumpai dalam seksyen 3, Akta Undang-undang Sivil 1956 yang berbunyi seperti berikut:

“Application of U.K. common law, rules of equity and certain statutes Subsection (1) Save so far as other provision has been made or may hereafter be made by any written law in force in Malaysia.”

Ini bermaksud tertakluk kepada apa jua undang-undang yang telah pun akan digubal dalam negara kita ini tertakluk kepada:
(a) in Peninsular Malaysia or any part thereof, apply the common law of England and the rules of equity as administered in England on the 7 April 1956.”

Tujuan paragraf (a) ini ialah untuk memasukkan satu peruntukan (provision) untuk mengisi lacuna yang mungkin berlaku dalam negara kita selepas merdeka. Provisonya:

“Provided always that the said common law…” Dia rujuk kepada English Common Law, “…rules of equity and statues of general application shall be applied so far only…” Hanya terpakai setakat “…as the circumstances of the States of Malaysia and their respective inhabitants permit and subject to such qualifications as local circumstances render necessary.”

Maksudnya Tuan Yang di-Pertua, kita hanya dapat mengguna pakai jika ia tidak inconsistent dengan keadaan tempatan dalam negara kita, tetapi jika ia sesuai jawapannya kenapa tidak? Itu yang saya cuba ketengahkan dalam Dewan ini bahawa pentingnya English Common Law.

Kadangkala kita tidak perlu mengguna pakai satu English Common Law secara langsung, kita pakai Australian Common Law yang merupakan satu keputusan daripada mahkamah di Australia. Kadangkala kita boleh lihat hakim di Australia bersetuju dengan hakim di England dan dia masukkan melalui pintu belakang dan dia menjadikan satu Common Law sebahagian daripada undang-undang di Australia; dan ia diguna pakai pula oleh hakim-hakim dalam negara kita.

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengakalan Chepa]: Saya minta sambung sikit. Saya sangat bersetuju dengan Santubong. Kalau kita tengok British Common Law sendiri pun dibuat oleh Parlimen sebahagiannya. Mengapa Parlimen tidak diberi kuasa untuk membuat undang-undang ini? Kita hanya mengesah dan meluluskan, fungsi Parlimen tidak ada.

Saya bersetuju sangat dengannya, tetapi Parlimen British dia mempunyai kuasa, dia menggubal
sebahagian daripadanya, bukan hanya menerima daripada AG sahaja untuk kelulusan.

Sebenarnya fungsi Parlimen sebagai instrument, menggubal undang-undang, meluluskan undang-undang sebahagian kecil sahaja yang ada. Kita hanya mengesah dan meluluskan sahaja.
Jadi, kalau kita hendak tengok Common Law, kenapa kita tidak boleh balik kepada fungsinya. Yang baik ini kita kena ambillah.

Tragedi Batu Burok: “Polis mengajar kita sekiranya ada ancaman mesti tembak keatas…”Kata Dato Halim

Perbahasan pada 11 September 2007 oleh Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa] sewaktu mencelah Dato’ Raja Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar [BN Larut]

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat bagi Larut. Ada dua tiga perkara yang nak saya minta penjelasan. Pertama saya ini memegang pistol ini selama 20 tahun.

Dato Ab Halim b Ab RahmanSaya rasa Yang Berhormat pun ramai yang memegang pistol. Waktu kita membawa pistol, polis mengajar kita sekiranya ada ancaman, mesti tembak ke atas tiga das. Sekiranya ancaman itu dengan menggunakan parang ke dengan apa, dia kata tembak, tetapi tembak itu adalah di bawah paras pinggang.

Saya nak tanya peristiwa di Terengganu ini adakah amaran itu dibuat? Tidak, dia tembak ke tidak?

Seorang Ahli: Ada! Empat das dia tembak.
Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Ha, itulah nak siasat. Saya dapati bahawa polis tidak menembak, beri amaran. Waktu menembak itu ditembaknya kat sini sebelah atas. [Sambil menunjukkan ke arah bahu kirinya] Kenapa tidak tembak sebelah bawah. Saya nak tanya, ini polis yang mengajar saya, sebab itu saya nak minta penjelasan.

Yang keduanya ialah iaitu kedaulatan. Bendera ini saya setujulah, dengan sesiapa pun tidak kira siapa, mesti dihukum, termasuk ‘wicimi’, termasuk sesiapa yang terlibat. Saya sokong.

Tetapi saya nak tanya Yang Berhormat, kita tengok bendera di jabatan-jabatan kerajaan, di agensi kerajaan setengah itu dah koyak. Adakah ini menggambarkan bahawa maruah, apakah pandangan Yang Berhormat? Bukan sahaja bakar, patut ini pun kena sama. Terima kasih.

Dato’ Raja Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar [Larut]: Terima kasih Yang Berhormat. Kita tunggulah siasatan, kenapa kita nak mendahului siasatan? Kita ada undangundang, macam saya katakan tadi, siapa yang terlibat dihadapkan ke mahkamah. Undangundang kita ada.

Dato’ Raja Ahmad Zainuddin bin Raja Haji Omar [Larut]: Saya bagi pada Kubang Kerian.
Tuan Salahuddin bin Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bab bendera tu, balik bab bendera itu. Jangan bimbanglah, kesetiaan kita sebagai rakyat kepada negara ini, saya rasa itu tidak boleh dipertikaikan.

Kita mengadakan muktamar, perhimpunan agung kami ada bendera Malaysia. Kita sambut merdeka bersama, kibar Jalur Gemilang tidak ada masalah. Dalam Muktamar Pemuda kita menyanyikan lagu Negaraku. Maknanya siapa pun perintah itulah benderanya, itulah lagu rasminya. Saya rasa tidak timbul masalah satu kes yang terpencil begitu, kita hendak tuduh satu parti ini melakukan dalang dan seumpamanya.

Saya rasa ini perkara yang tidak baik. tuduh PAS yang bertanggungjawab? Jangan tuduh macam itu! Itu yang saya tidak setuju. Saya pun boleh tuduh! Siapa pun dia boleh tuduh.

Jadi, kalau Larut tadi mengatakan, tunggu siasatan polis, saya rasa itu satu pandangan yang sangat bernas. Nampaknya selepas dia sudah kalah FAM ini semakin bernas. Itu saya setuju dengan sahabat saya. [Dewan riuh]

Klip video RTM menghina perjuangan rakyat Palestin dan Indonesia

Ahli Parlimen Tumpat, Dato’ Kamarudin Jaffar berkata Klip video yang bertajuk ‘ini bukan budaya kita’ yang bermotifkan kempen kerajaan Umno/Barisan Nasional (BN) dalam isu rusuhan di Batu Buruk tanpa sedar atau tidak telah menghina perjuangan rakyat Palestin dan Indonesia.

Dato Kamarudin Dato Kamarudin yang juga Setiausaha Agun PAS berkata, klip video yang ditayangkan RTM secara kerap itu adalah bermotifkan politik untuk menjustifikasi kejadian kes rusuhan di Batu Buruk 8 September lalu.

Imej pemuda membakar bendera dan divisualkan dengan tulisan ‘ini bukan budaya kita’ menjurus kepada isu dakwaan kononnya rusuhan didalangi pembangkang di Batu Buruk pada 8 September lalu dalam satu ceramah anjuran Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil (Bersih).

Sedangkan imej awal kejadian baling batu dan himpunan umat Islam di jalan-jalan raya adalah imej dari rakaman perjuangan rakyat Palestin menentang rejim Israel, kata Kamarudin.

Selain itu terdapat juga imej dalam klip video tersebut mengenai perjuangan rakyat Indonesia merusuh menentang pentadbiran Presiden Suharto satu masa lalu untuk mengembalikan demokrasi di Indonesia, katanya.

Klip video yang berniat jahat ini sekaligus menghina perjuangan rakyat kedua-dua negara tersebut yang umum mengetahui bahawa rakyat negara tersebut terpaksa berbuat demikian kerana tekanan yang dihadapi, katanya

Dengan menggunakan klip video ini secara menggabungkan tiga kejadian berasingan dan merujuk kepada niat politik bagi memburuk-burukkkan pembangkang, RTM dilihat bertindak melampau, katanya.

Berhubung klip imej lelaki membakar bendera jalur gemilang dalam kes rusuhan di Batu Buruk, Kamarudin berkata gambaran secara keseluruhannya ialah bermotifkan politik.

RTM dan Kementerian Penerangan sedikit pun tidak menayangkan tindakan ganas polis terhadap orang awam dan klip video tembakan menggunakan peluru hidup yang dilepaskan anggota polis ke atas orang awam, katanya.

Selain itu RTM juga tidak pernah menyiarkan kejadian polis mengganas dan memukul peserta dalam perhimpunan aman membantah kenaikan harga minyak di Menara Berkembar Petronas (KLCC), katanya.

Keganasan polis dan FRU ketika itu telah pun disiasat oleh Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (Suhakam) dalam satu ‘public inquiry’ mereka dan mendapati ia adalah satu pencabulan hak asasi manusia oleh pihak berkuasa.

Kamarudin turut mengecam tindakan tidak profesional yang dilakukan RTM di bawah kementerian yang diterajui Dato’ Zainudin Maiden (Zam).

Tindakan itu katanya hanya bermotif politik untuk mengaburi mata rakyat tatkala kerajaan pimpinan Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi menghadapi krisis pentadbiran yang buruk.

Melalui pemantauan kami didapati klip video tersebut kerap ditayangkan di RTM1 dan RTM2 hampir setiap hari pada waktu-waktu tertentu yang mungkin sekali mendapat perhatian penonton.

Dewan Rakyat: Usul tergempar Salahuddin Ayub pada 12 September 2007

Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] Usul 18 (1) dikemukakan bagi Dewan yang Mulia ini membincangkan isu perlantikan Tan Sri Zaki Tun Azmi yang penuh kontroversi sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan.

Bagaimanapun Speaker Dewan menolak usul Salahuddin dibawah peraturan 18 (2) kerana pada 5 September 2007 kerajaan telah melantik Hakim Tan Sri Zakiin Tun Azmi mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan usul tersebut tidak perlu disegerakan.

Dewan Rakyat: Dato Halim kemuka persoalan pada 11 September 2007

Salahuddin serah memorandum kepada Ketua Polis Negara esok

Ahli Parlimen Kubang Kerian, Salahuddin Ayub akan mengetuai anggota Dewan Pemuda PAS dan pimpinan PAS untuk menyerahkan memorandum kepada Ketua Polis Negara mengenai anggota Polis menggunakan peluru hidup dalam Insiden di Batu Buruk, sabtu lalu.

Memorandum tersebut akan diserahkan pada 12 September 2007 (Rabu) jam 12.00 tengahari di Pejabat Ketua Polis Negara, Bukit Aman, Kuala Lumpur.

Salahuddin kemuka usul bincang perlantikan Tan Sri Zaki sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan

Ahli Parlimen Kubang Kerian, Salahuddin Ayub telah mengemukakan usul tergempar dibawah peraturan 18 (1) bagi merundingkan dan membincangkan isu perlantikan Tan Sri Zaki Tun Azmi yang penuh kontroversi sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan.

Sekira dibenarkan oleh Speaker Dewan Rakyat, usul tersebut akan dibacakan oleh Salahuddin pada 12 September 2007 jam 11.30 pagi.

Teks penuh usul adalah seperti berikut:

YB Tan Sri Ramli Ngah Talib
Yang Dipertua
Dewan Rakyat, Parlimen Malaysia
50680 Kuala Lumpur

10 SEPTEMBER 2007

YB. Tan Sri

USUL MENANGGUHKAN MESYUARAT DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18 (1)

Saya Salahuddin Hj Ayub (Kubang Kerian) mohon mecadangkan satu usul di bawah peraturan mesyuarat 18(1) dikemukakan bagi Dewan yang Mulia ini membincangkan isu perlantikan Tan Sri Zaki Tun Azmi yang penuh kontroversi sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan.

Tan Sri Yang diPertua,

Perlantikan Tan Sri Zaki Tun Azmi sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan baru–baru ini oleh Kerajaan Malaysia telah menimbulkan banyak persoalan yang boleh menjejaskan kredibiliti, integriti dan reputasi badan kehakiman di dalam Negara kita.

Dalam amalan biasa, saya merujuk kepada amalan penuh berprestij Negara-negara Commonwealth, adalah jarang-jarang dan aneh sifat amalannya melantik seorang peguam secara terus (direct) untuk menjadi hakim di Mahkamah Persekutuan yang merupakan mahkamah tertinggi dalam system kehakiman Negara.

Biasanya amalan yang dilaksanakan ialah hakim-hakim mahkamah persekutuan akan melalui proses perlantikan sebagai hakim mahkamah tinggi dan mahkamah rayuan terlebeh dahulu.

Perlantikan Tan Sri Zaki Tun Azmi sebagai hakim mahkamah persekutuan juga telah menimbulkan reaksi yang tidak sihat apabila umum mengatahui beliau adalah “a long standing umno’s lawyer” dan memegang jawatan dalam biro-biro parti Umno. Adalah dikhuatiri perlantikan beliau ini akan mengwujudkan satu tren yang kurang baik dalam amalan perlantikan hakim-hakim di Negara ini.

Realitinya, warga perundangan dan kehakiman Negara ini pastinya terkejut dengan perlantikan Tan Sri Zaki ini kerana lebih ramai lagi hakim-hakim yang lebih senior di mahkamah tunggi dan rayuan yang lebih layak dan berpotensi dilantik sebagai hakim-hakim di mahkamah persekutuan.

Saya merasakan wajar usul ini dipertimbangkan oleh dewan yang mulia ini supaya pihak kerajaan dapat memberikan jawapan yang boleh menyakinkan rakyat demi memastikan system kehakiman dan integriti kehakiman kita tidak menjadi satu bahan “mockery” dan runtuh wibawanya pada masa yang akan datang.

Yang Mencadang
SALAHUDDIN HJ AYUB
KUBANG KERIAN

Sidang Dewan Rakyat sesi pagi

Isu keganasan Polis di Batu Burok, Terengganu dan bakar bendera
Ahli Parlimen Pengkalan Chepa, Dato Abdul Halim Abdul Rahman dan Ahli Parlimen Kubang Kerian, Salahuddin Ayub mencelah ketika Dato’ Raja Ahmad (BN Larut) mencapan ucapan. [11 September 2007]

Kenyataan pemimpin Negara tidak konsisten – Abdul Fatah

Ahli Parlimen Rantau Panjang, Abdul Fatah Harun berkata Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri tidak konsisten dan tidak seragam jawapannya berhubung status Malaysia Negara Islam pada sidang Dewan Rakyat hari ini.

Beliau mempertikaikan jawapan yang diberikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Seri Nazri Aziz mengenai langkah-langkah untuk mengatasi kebimbangan yang kerap ditimbulkan oleh pelbagai pihak dalam mentafsir Malaysia sebagai negara sekular dan Islam sebagai agama rasmi.

Abdul Fatah sewaktu mengemukakan soalan tambahan dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat hari ini menegaskan jawapan yang diberikan telah dirancang oleh pemimpin-pemimpin supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini di negara ini.

Justeru beliau mengharapkan Nazri dapat memberikan jawapan yang lebih konsisten daripada jawapan yang diberikan oleh Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri di khalayak ramai.
“Kadang-kadang jawapan yang diberikan di hadapan umat Islam berlainan. Jawapan di hadapan ‘non muslim’ pula berlainan. Seolah-olah jawapan yang diberikan semuanya ‘jawapan takut’,” katanya yang menganggap jawapan yang diberikan untuk menyelamatkan diri.

“Jawapan pemimpin kerajaan tidak konsisten, Program Islam hadhari merupakan satu program semata-mata,” kata di lobi Parlimen.

Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz kesal dengan sikap pemimpin Pas yang masih mempertikaikan penjelasan kerajaan bahawa Malaysia bukan sebuah negara sekular atau teokratik.

Beliau berkata, penjelasan bahawa Malaysia adalah negara Islam yang ditadbir berasaskan prinsip Islam dan demokrasi berparlimen serta berpaksi kepada Perlembagaan Persekutuan dibuat berulang kali secara konsisten sama ada di dalam atau luar negara.

“Sama ada ucapan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri, semuanya memberi jawapan sama berhubung status Malaysia.

“Yang tidak konsisten ialah dia (Pas). Di depan masyarakat bukan Islam dia cakap lain, depan orang Islam, dia cakap lain,” katanya menjawab soalan tambahan Abdul Fatah Harun (Pas-Rantau Panjang) yang mendakwa tiada keseragaman jawapan pemimpin kerajaan berhubung status Malaysia itu pada sidang Dewan Rakyat hari ini.

Malaysia bukan negara sekular – TPM
KUALA LUMPUR 17 Julai – Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, Malaysia bukan negara sekular tetapi merupakan sebuah negara Islam dengan takrifnya yang tersendiri.

Menurut Timbalan Perdana Menteri, Malaysia tidak pernah berpegang kepada sekularisme tetapi didorong oleh asas Islam kerana perlembagaan jelas menyebut bahawa Islam adalah agama rasmi.

Teruskan membaca

Dato Halim minta papantanda “Letih boleh membawa maut” dipasang

Teks perbahasan Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengakalan Chepa] sewaktu membahaskan Perbekalan Tambahan Peringkat Jawatankuasa (Kementerian Kerjaraya) pada 6 September 2007.

Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya hendak menarik mengenai RM120 juta, iaitu kerja-kerja pembaikan berkala yang telah dilaksanakan 2006, 2007. Saya hendak tanya dan minta penjelasan, adakah dibuat kajian tentang cerun-cerun yang boleh dikatakan bila terkena hujan tidak mampu lagi. Bolehkan JKR membuat jangkaan, cerun ini mestilah dibaiki lebih awal daripada apa yang berlaku. Bila berlaku, barulah segala-galanya dibaiki. Itu saya hendak tanya.

Yang kedua mengenai B.27, (2), RM38,500,000 ini. Bayaran gaji kakitangan kontrak. Berapa ramai kakitangan kontrak yang berada di JKR? Tidakkah JKR mengamalkan kontrak untuk buat kerja ini kepada swasta? Jadi kalau ini, apa guna kita ambil kakitangan kontrak lagi?

Yang ketiga, iaitu bayaran pampasan tol. Saya hendak mintalah tol di jalan Lebuh Raya Pantai Timur ini terutama sekali di Selangor yang telah begitu lama dan satu lagi di sebelah Pahang, boleh dihapuskan kerana bayarannya sedikit. Kalau boleh dihapuskan dengan kerjasama Kerajaan Negeri dan kalau tidak boleh hapus, bila boleh dihapus, bila kontrak itu akan tamat?

Yang ketiga, iaitulah bilangan kelima, RM1,000,000,000 itu, pembinaan menara. Saya kira kalau boleh JKR menimbangkan untuk meletakkan tanda-tanda yang lebih banyak lagi di jalan raya. Bukan menara sahaja seperti ”letih itu boleh membawa maut”, seperti di Eropah.

Tanda-tanda seperti ini boleh membawa kesedaran kepada pemandu-pemandu. Begitu juga saya tengok bahawa tanda-tanda ini termasuklah dengan pihak polis, mungkin yang saya hendak cakap ini boleh jadi tidak di bawah Kementerian JKR. Misalnya katalah di Eropah sana, 500 meter lagi kamera yang akan menangkap ini diberi notis. Sekarang ini kita tengok kamera itu disembunyikan.

Di negara-negara maju, kamera ini di notis terlebih dahulu. 500 meter lagi sudah ada kameranya, diberitahu. Bukan dia hendak mengenakan denda, tetapi memberi peringatan supaya pemandu ini lebih berhati-hati. Kalau boleh, tanda-tanda seperti ini dibuat di jalan raya.

Kemudian, saya hendak tanya yang keenam ini, RM30,600,000 bertambah ini, berapa banyak dan mengikut kakitangannya, bilangan yang menerima imbuhan baru ini. Terima kasih.