Isamil Noh mencelah Tim. Menteri Keselamatan Dalam Negeri

Sewaktu Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Datuk Fu Ah Kiau (BN Kuantan) menggulung jawapan bagi Kementerian Keselamatan Dalam Negeri yang Menterinya adalah Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.

Salahuddin: Putrajaya, Cyberjaya kita bangunkan sendiri. Kenapa WPI kita tubuhkan JK peringkat Menteri

Tuan Salahuddin bin Ayub [Kubang Kerian]: Saya ingin mendapat penjelasan Tuan Yang di-Pertua.

WPI ada berbeza sedikit dengan NCER dengan ECER. Sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, WPI ini ada ditubuhkan sebuah Jawatankuasa Di Peringkat Menteri antara Malaysia dan Singapura dan bolehkah Yang Berhormat memperjelaskan di dalam Dewan yang mulia ini apa fungsi dan tugas Jawatankuasa Di Peringkat Menteri ini dan tidakkah ia merupakan satu sejarah baru selepas kita merdeka 50 tahun, satu wilayah yang dibangunkan oleh dua kuasa. Kita berkongsi kuasa dengan satu negara jiran kita Singapura dan tidakkah ini melibatkan keselamatan dan isu kedaulatan negara.

Tidak pernah berlaku sebelum ini kita membangunkan negara kita dengan projek-projek mega, kita membangunkan Putrajaya, kita membangunkan Cyberjaya, kita bangunkan sendiri, kita membangunkan NCER, ECER dengan kerajaan kita sendiri tetapi kenapa WPI kita menubuhkan jawatankuasa di peringkat Menteri kedua negara.

Tidakkah ini menjejaskan masalah sovereignty, masalah keselamatan dan juga masalah kedaulatan negara kita. Minta penjelasan.

Dato’ Haji Abdul Rahman bin Suliman: Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya tidak ada apa-apa ikatan tentang penubuhan, ia cuma sebagai satu PR dari segi perniagaan. Itu sahaja, tidak ada ikatan apa-apa tentang penubuhan perkara ini, ia tidak ada perjanjian, tidak ada apa semua, ini adalah sebagai PR untuk tujuan pelaburan khususnya bagi negara jiran. Jadi tidak
timbul masalah kehilangan sovereignty kita dan sebagainya.

Tuan Yang di-Pertua, pelan induk pembangunan komprehensif ….
(30 Oktober 2007)

Perlantikan Imam…. tidak timbul perpecahan di Kelantan

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Saya hendak bagi contoh di Kelantan. Apabila kita bercakap tentang perpaduan, tentang kebaikan, kita bermula daripada kita, daripada atas, barulah semua.

Di Kelantan sepanjang zaman, Majlis Agama Islam itu di bawah Duli Yang Maha Mulia. Dahulu negeri-negeri lainnya pun sama di bawah Sultan yang menjadi lambang perpaduan, tetapi akhir-akhir ini semua negeri kecuali Kelantan, pinda – Yang Dipertua itu di bawah Menteri Besar.

Saya bagi contoh, Terengganu, bila bertukar kerajaan, imam pun nampak bertukar. Bila bertukar pula, ini perpecahan berlaku. Jadi kalau kita balik kepada asal kita, di mana majlis agama Islam ini terletak di bawah yang mengendalikan masjid-masjid di bawah Sultan yakni lambang perpaduan.

Kerajaan Negeri Kelantan tidak langsung mempunyai kuasa kepada masjid. Langsung tidak ada kuasa – pelantikan imamnya, pelantikan jawatankuasa masjidnya. Pelantikan jawatankuasa masjid ini dikendalikan oleh DO-DO. Jadi sebab itulah tidak timbul perpecahan di Kelantan.
Sama ada PAS naik ke, UMNO naik ke, dia tidak boleh ganggu masjid.

Jadi kalau kita bermula daripada sini, di sebalik ini, kita tidak banyak cakap. Saya setuju dengan Larut, perkara ini harus dibendung tetapi kita bermula daripada kita. Kita tidak boleh hendak kawal orang ramai.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Yang Berhormat.
Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Kita kawal dengan undang-undang.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Macam membuat ucapan lagi.
Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Tidak. Saya hendak tanya pandangan Yang Berhormat.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Ya.

Prof. Dato’ Dr. Abdullah bin Md. Zin: Yang Berhormat dari Sungai Petani tadi telah membangkitkan adakah JAKIM ada mempunyai kuasa, dan kita menjawab ada mempunyai kuasa mempengaruhi. Saya tidak mahu mengatakan tidak ada kuasa. Kuasa mempengaruhi dan menasihati ada.

Sebab itu selalu dalam bahasa-bahasa yang saya gunakan, saya gunakan bahasa mempengaruhi, kuasa menasihati ada sebenarnya.

Salahuddin: KM Sabah disiasat BPR….. Kerajaan Negeri Sabah kurnia gelaran tertinggi kepada KP BPR

Tuan Salahuddin bin Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dalam ucapan dasar saya juga saya menimbulkan masalah isu kehakiman.

Dalam topik doctrine separation of powers ini secara umumnya kita melihat memang terdapat satu pengasingan kuasa di antara eksekutif dan kehakiman, dan pelantikan hakim-hakim ini.

Baru-baru ini negara digemparkan dengan beberapa insiden tentang pelantikan hakim
dan juga hakim di Mahkamah Persekutuan yang melibatkan Zaki Tun Azmi. Ini menimbulkan
semacam dispute di antara raja-raja dan di pihak eksekutif. Saya ingin mendapat penjelasan
daripada Yang Berhormat Menteri.

Saya mendapat makluman bahawa Mesyuarat Raja-Raja hari ini kebanyakan sultan tidak diiringi oleh menteri-menteri besar kecuali Menteri Besar Kelantan.

Adakah ini menandakan satu peperangan bermula di atas isu ini? Kalau ini berlaku saya merasakan penjelasan dengan izin, what went wrong dalam isu yang memang menjadi satu pertikaian rakyat Malaysia pada hari ini.

Keduanya tentang ACA tadi, tentang Ketua Pengarah BPR. Baru-baru ini Ketua Pengarah BPR dianugerahkan dengan satu darjah paling tinggi daripada Kerajaan Negeri Sabah yang membawa gelaran Dato’ Seri Panglima. Kita difahamkan bahawa Ketua Menteri Sabah, kes 80 police report dan juga ada sebahagiannya sedang disiasat oleh BPR.

Saya merasakan dalam bila kita bercakap tentang integriti BPR dan sekarang ini Ketua Pengarah BPR sepatutnya dia stand himself, dengan izin. Kalau kes dia masih dalam siasatan ataupun telah selesai disiasat tetapi di anugerahkan dengan bintang tertinggi daripada negeri Sabah sepatutnya dia membuat satu keputusan untuk menjaga integriti BPR itu sendiri.

Ini dia menerima penganugerahan itu yang sudah tentu pada kebiasaannya konvensyen hendaklah di recommend oleh Ketua Menteri Sabah. Jadi saya minta penjelasan bagi dua isu yang penting ini. Terima kasih.

Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Tuan Yang di-Pertua, pertamanya saya hendak mengucapkan tahniahlah. Saya pun tidak sangka Yang Berhormat sudah jadi kerabat diraja. Tahu semua apa yang raja bincang. Saya tidak tahu.

Jadi, oleh kerana saya tidak tahu apa yang telah di bincang, saya tidak berani jawab di sini sebab saya tidak pergi dan saya tidak berhak untuk masuk dalam mesyuarat itu. Kalau Yang Berhormat hendak bertanya, tanya kepada orang yang tahu dan memang saya tidak tahu.

Hari ini pun saya tidak tahu bahawa ada menteri besar yang tidak hadir dan macam-macam lagi. Saya pun tidak tahu. Mungkin kerana ada perasmian ECER di Kuantan. Mungkin oleh kerana macam Kelantan buat di Kelantan, Kelantan seorang sahajalah yang ada.
Teruskan membaca

Timbalan Menteri minta notis soalan Dato Halim

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Terima kasih Tuan Yang di Pertua, bolehkah Yang Berhormat terangkan berapa sebenarnya jumlah doktor lelaki dan perempuan dalam angkatan tentera?

Berapa jumlah doktor lelaki dan perempuan dan nurse yang di hantar di Lebanon dan berapa jumlah tentera-tentera kita yang tercedera dalam serangan-serangan sama ada dari Hasbullah ataupun Israel.

Saya dapat maklumat ini daripada pelawat yang pergi memang banyak tentera kita yang cedera kerana mungkin serangan Hasbullah.

Dato’ Zainal Abidin bin Zain: Tuan Yang di Pertua, Yang Berhormat biasanya doktor ini kita tidak dedahkan dia barisan hadapan. Kalau ada doktor yang tertembak dia adalah di bahagian belakang sekali. Ini masuk dalam golongan nasib yang paling malang.

Kerana kalau doktor ini di letak di bahagian depan pun dia tidak akan memeriksa kerana yang akan terkena kemalangan ini orang yang di bahagian depan. Kita tidak hantar, doktor kita dan kor perubatan kita di bahagian hadapan di dalam khidmat dengan Bangsa-Bangsa Bersatu dan negara-negara yang memohon perkhidmatan kita.

Saya mohon satu notis untuk mendapat berapakah bilangan terutama sekali bilangan laki-laki dan bilangan perempuan. Biasanya yang kita hantar yang paling banyak ialah doktor lakilaki doktor perempuan ini tidak banyak kita hantar. Insya-Allah saya akan menjawab secara lisan. Terima kasih.
(30 Oktober 2007)

Tragedi Batu Burok: Dato’ Kamarudin minta penjelasan Anggota Polis tembak orang awam

Salahuddin minta Tim. Menteri Keselamatan tarik balik ucapannya

Datuk Fu Ah Kiow: Yang Berhormat sentiasa mengulang-ulangi apa yang diperkatakan dan berapa kali telah dijawab di sini semasa polis ambil tindakan untuk menangani situasi yang tegang itu, maka polis tidak ada pilihan lain kecuali guna kuasa yang perlu…

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Timbalan Menteri,
Datuk Fu Ah Kiow: Nanti, biar habis dulu.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tugas polis kawal tunjuk perasaan, kawal perhimpunan ini satu tugas yang baik. Teruskan!

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Yang Berhormat Sri Gading, Sri Gading, sila duduk.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Supaya keselamatan negara terjamin, apa berlaku di Pakistan? Apa berlaku? Berpuluh-beratus mati!
Tuan Salahuddin bin Ayub [Kubang Kerian]: [Bangun]
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Jangan dengar parti pembangkanglah.
Tuan Salahuddin bin Ayub [Kubang Kerian]: Yang Berhormat, walaupun tembak orang?
Teruskan membaca

Dato’ Halim bahas Timbalan Men. Keselamatan Dalam Negeri

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Saya tengok video keterangan polis mengenai perkara ini. Didapati bahawa penganjur telah mematuhi yang permit tidak ada itu dan dia telah bubarkan. Tidak ada ceramah masa itu dan rusuhan ini berlaku pada pukul 12.00 malam mengikut keterangan polis. Bagaimana boleh dikaitkan dengan penganjur?

Saya nak tanya minta penjelasan.

Datuk Fu Ah Kiow: Apa yang dikatakan memang tidak benar. Sebenarnya bila ditolak permit itu, pihak PDRM bagi tempoh dua hari untuk merayu, tetapi pihak penganjur cuma merayu pada 6.30 dan lepas itu orang-orang telah mula berkumpul di situ. Mungkin pihak pemohon tidak memaklumkan kepada pengikut dia. Bagaimanapun, perkara ini tidak akan berlaku jika pihak pemohon mematuhi arahan daripada polis. Ha, Lipis.

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Saya tengok video itu, betul-betul penganjur telah mematuhi. Dah bubar dah, bagaimana boleh kaitkan rusuhan itu dengan penganjur?

Datuk Fu Ah Kiow:(Tidak menjawab soalan) Lipis.

Salahuddin turut bahas Menteri Jakim

Ismail Noh bahas Menteri Jakim

Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Saya tertarik dengan apa yang telah diterangkan tadi dan saya kaitkan sikit dengan kursus-kursus Tabung Haji. Bagi saya sendiri sebenarnya saya berpuas hati dengan perjalanan kursus-kursus sepanjang dilakukan oleh pihak Tabung Haji kepada peserta-peserta.

Tinggal lagi saya lihat barangkali isi ataupun modul kursus itu sendiri perlu diperbanyakkan dan dipertingkatkan sedikit dengan mengambil masa yang begitu banyak daripada awal. Jangan lima, enam bulan naik haji baru kita mulakan kursus.
Teruskan membaca