Dato’ Halim minta kerajaan sedia plan bertindak pembentukan modal insan

Dato’ Haji Ab. Halim bin Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Saya tertarik dengan human capital ataupun modal insan ini. Saya hendak tanya Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat bersetuju supaya kerajaan mengeluarkan satu blueprint, pelan tindakan seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dalam masalah yang mengandungi kurikulum, mengandungi silibus, mengandungi cara dalam membangunkan modal insan ini.

Adakah Yang Berhormat bersetuju supaya kerajaan mengeluarkan satu kertas pelan tindakan.

Dato’ Razali bin Ismail [Kuala Terengganu]: Terima kasih Yang Berhormat Pengkalan Chepa. Saya kira Kementerian Pelajaran ada tatacara dan kaedah tersendiri dalam mereka menyediakan satu route map ataupun kerangka kerja mereka itu untuk melahirkan insan bersepadu, untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai adab dan tatasusila.

Saya kira Kementerian Pelajaran kita sedar bahawa kita bukan hanya untuk melahirkan manusia dari segi hardwarenya sahaja tetapi juga dari segi pembangunan, sahsiah dan juga adab.
Teruskan membaca

Salahuddin: Pilihanraya kampus paling tidak bertamadun

Tuan Salahuddin bin Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya hendak balik masalah AUKU sebentar tadi yang ditimbulkan dan Yang Berhormat telah menyatakan dalam Dewan yang mulia ini bahawa AUKU tidak pernah menyekat, tidak pernah menghalang potensi karisma dan juga kecemerlangan pelajar-pelajar kita dan pensyarah-pensyarah kita.

Yang Berhormat, baru-baru ini diadakan pilihan raya kampus dan kita menyaksikan tindakan-tindakan yang paling tidak bertamadun. Dekan tak nak sign borang pencalonan, laptop dirampas, kempen-kempen tidak diizinkan.

Sepatutnya universiti kita menjadi contoh, betapa suburnya demokrasi dalam negara kita, pensyarah-pensyarah yang dilihat katakan tidak berpihak diambil tindakan dan seumpamanya.

Tidakkah Yang Berhormat sedar ini AUKU ini sebenarnya, kita bukan will forward, kita backward dan ini membunuh karisma, potensi warga universiti.

Cuba kita muhasabah Yang Berhormat. Kita sudah merdeka 50 tahun. Tak ada satu pun, tak ada satu pun universiti kita memenangi Noble Laureates, tak ada pun. Kita melihat potensi pelajar universiti dibunuh. Cuba kita lihat Universitiy of Columbia baru-baru ini. An open debates, sama ada mereka bersetuju atau tidak bersetuju itu lain cerita.

Harvard University, Cambridge University, Oxford University, debates politiknya satu budaya yang menyuburkan minda. Ini kita di universiti, pelajar hanya menyerahkan memorandum kepada Timbalan Naik Canselor, diambil tindakan, digantung pengajian dan seumpamanya.

Tidakkah ini bermakna AUKU ini sebenarnya dah sampai masa dipinda, review semula kerana ini telah membunuh setiap potensi pelajar-pelajar dan warga universiti dalam negara kita. Adakah Yang Berhormat bersetuju dengan pandangan saya? Terima kasih.

Datuk Ong Tee Keat (Timbalan Menteri Pengajian Tinggi): Tuan Yang di-Pertua, cara Yang Berhormat Kubang Kerian tadi
berpolemik itu mungkin ada pasarannya dalam ceramah politik. Dalam Dewan yang mulia ini kalau kita masing-masing, kita faham tentang apa sebenarnya dalam sesuatu akta termasuk AUKU, maka saya rasa dan saya yakin penuh bahawa Yang Berhormat pun tahu juga sebenarnya isi kandungan dan AUKU dengan pilihan raya kampus ini sebenarnya dia tidak ada hubung kait yang dimaksudkan.

“AUKU tidak berniat, yang saya cakap tadi itu. AUKU tidak berniat menyekat kebebasan. Kalau kita baca dengan teliti khasnya isi kandungan yang tersurat dan tersirat.

Yang Berhormat sebenarnya cuba hendak hubung kaitkan pilihan raya kampus apa yang berlaku baru-baru ini dengan adanya AUKU. Sebenarnya Yang Berhormat sendiri pun tahu juga, bahawa pilihan raya, pengendalian pilihan raya kampus adalah dalam bidang kuasa dan tugas ITPA masing-masing.

Yang Berhormat juga cuba hendak hujahkan setakat ini kita belum lagi melahirkan seorang Noble Prize Laureates dan ini disebabkan oleh kononnya AUKU. Saya hendak tanya Yang Berhormat apakah Yang Berhormat maksudkan bahawa kalaulah AUKU ataupun akta-akta yang sedemikian rupa dimaksudkan, maka kita akan menghasilkan Noble Prize Laureates.

Sebenarnya apa yang dibangkitkan itu adalah bercorak polemik yang kalau hendak pancing undi mungkinlah tapi kalau secara bernas, kita sama-sama hendak berusaha, hendak menambah baik lagi mutu pengajian tinggi kita tanpa mengira fahaman politik, itu bukan caranya.
Teruskan membaca

Ismail Noh: Kementerian Pengajian Tinggi perlu menarik pelajar luar ke negara kita

Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya nak undur ke belakang sikit kerana barangkali kalau saya tak kaitkan perkara ini, tentang universiti-universiti di negara kita ini.

Apakah kita berusaha untuk memperkenalkan selain daripada pelajar-pelajar tempatan kita memperkenalkan universiti-universiti kita yang kita kira hebat, maju ke negara-negara luar, misalnya Timur Tengah. Sebagai mana Timur Tengah juga memperkenalkan universiti mereka kepada kita, Al-Azhar misalnya. Ribuan pelajar kita ada di sana.

Jadi apakah kita tidak mengambil inisiatif sama supaya memperkenalkan universiti-universiti kita ke negara-negara Timur Tengah misalnya, setidak-tidaknya kita mendapat dua keuntungan. Pertama sekali menyebar ilmu, kedua kita menarik lebih ramai pelajar-pelajar mereka ke sini sekali gus kita membawa keuntungan dari segi kewangan.

Kedatangan pelajar Timur Tengah ini seolah-olah mereka melabur ke negara kita. Selain mereka membawa pulang ilmu dari negara kita dan memperkenalkan negara kita ke negara masing-masing. Apakah usaha ini yang telah dibuat oleh kementerian.

Datuk Ong Tee Keat (Timbalan Menteri Pengajian Tinggi): Tuan Yang di-Pertua, untuk menjawab soalan Yang Berhormat tadi, suka saya maklumkan Yang Berhormat bahawa sesungguhnya usaha kementerian ini tidaklah sekadar memperkenalkan IPT kita. Baik IPTA mahu pun IPTS kepada negara asing termasuk negara-negara Timur Tengah.

Malahan kementerian juga, kementerian juga tengah berusaha untuk menjalinkan jaringan permuafakatan antara IPT, khasnya IPTA tempatan dengan universiti-universiti asing termasuk universiti dari negara Timur Tengah di samping mengambil pelajar-pelajar dari negara-negara yang berkenaan masuk ke Malaysia untuk melanjutkan pelajaran mereka di sini.

Saya selaku Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, baru-baru ini telah berpeluang untuk membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan rakan sejawat saya dari Republik Islam Iraq.

Ismail Noh: Pemandu bas dibekalkan maklumat agama

Tuan Haji Ismail bin Noh [Pasir Mas]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sebagai seorang yang bersama-sama, kadang-kadang naik bas daripada Kota Bahru ke Kuala Lumpur atau Kuala Lumpur ke Kota Bharu.

Saya melihat bahawa alangkah baiknya sekiranya pemandu-pemandu bas untuk perjalanan jauh ini bila mereka diambil dan dipastikan bahawa setidak-tidaknya mereka ini ditanya atau dibekalkan dengan sedikit sebanyak maklumat agama. Kalau mereka mempunyai maklumat agama dengan sendirinya mereka jauhi diri mereka daripada dadah. Mereka jauhi diri mereka dari perkara-perkara yang tidak baik.

Setidak-tidaknya bila mereka sampai ke satu destinasi mereka menunaikan solat sembahyang. Ini boleh mengingatkan mereka bahawa mereka sekarang ini sedang membawa 50 nyawa dalam bas bersama-sama, dan bukan sekadar 50, di belakang 50
itu ada ratusan anak-anak.

Perkara ini tidak dapat dicapai melainkan dengan unsur agama sahaja yang dapat kontrol mereka. Apakah kementerian berhasrat untuk setidak-tidaknya memberi suatu arahan kepada syarikat-syarikat penguasa bas ini supaya mereka mengambil dan mengenal pasti setidak-tidaknya dalam temu duga mereka supaya pemandu-pemandu ini terdiri dari kalangan yang sekurang-kurangnya ada maklumat 10% agama atau 20% agama.

Sekiranya mereka dikendalikan dengan kesedaran agama terlebih awal sebelum daripada yang lain, untuk mendapat wang yang banyak dan sebagainya, saya rasa dapat mengurangkan sedikit. Ini bukannya masalah untuk mendapat wang banyak, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Wang yang banyak belum tentu dapat menyelesaikan masalah. Masalahnya sekarang ini ialah
masalah sifat, sikap dan masalah kesedaran sendiri.

Oleh kerana itulah saya bercadang kalau Yang Berhormat mengambil satu inisiatif yang lebih jauh sedikit iaitu dengan memberi arahan kepada penguasa-penguasa bas supaya mereka kenal pastikan pemandu bas perjalanan jauh ini diambil dari kalangan yang setidak-tidaknya ada kesedaran agama sedikit.

Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin: Terima kasih Yang Berhormat di atas saranan itu. Pokoknya ialah setiap syarikat bas bertanggungjawab ke atas pemandunya. Kaedah dan cara bagi sesebuah syarikat bas ingin menyedarkan pemandunya mengenai
tanggungjawabnya kita serahkanlah kepada syarikat bas, tetapi kita boleh berikan panduan jika dari segi soal tanggungjawabnya, dari segi kaedah agama merupakan antara yang perlu, itu tidak menjadi masalah kerana kita serahkan kepada syarikat bas. Ini kerana syarikat bas yang akan bertanggungjawab kepada pemandunya.

Jika pemandunya didapati bersalah dan sebagainya, maka kita bukan sahaja mengejar pemandu tetapi syarikat bas itu mesti bertanggungjawab. Inilah antara pendekatan yang akan kita ambil supaya kita dapat tentukan perkhidmatan pengangkutan awam melalui bas misalnya akan berada pada tahap yang memuaskan dan menjamin keselesaan dan juga keselamatan.
(5 Nov. 2007 – Penggulungang oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi)