Dr Mohd Hayati: Sejauhmana seriusnya kementerian mendidik petani?

Soalan MP PAS – 27 November 2007

Soalan Jawab Lisan

 • Soalan ke 6 – Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan jumlah perbelanjaan yang perlu dikeluarkan jika jambatan bengkok ke Singapura disiapkan dan jumlah yang perlu dikeluarkan apabila dibatalkan termasuk pampasan, jalan sementara dari Tambak Johor ke Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin (CIQ) dan lain-lain.
 • Soalan ke 14 – Dr. Mohamed Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan apakah indeks kerohanian yang diguna pakai oleh Kerajaan untuk remaja masa kini dan bagaimana kajian dijalankan oleh responden terlibat.
 • Dr Hayati: Sudah dua tahun umum projek, kini senyap?

  Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Ada dua Butiran 89000 dan juga 60000.

  Dua tahun lepas diumumkan pengambilan balik tanah untuk membesarkan jalan daripada pekan Pendang ke Sungai Tiang dan penama-penama telah dipanggil untuk berbincang tentang harga tetapi sejak akhir tahun ataupun sejak tahun ini ianya sudah senyap.
  Teruskan membaca

  Soalan MP PAS dan PKR – 26 November 2007

  Soalan Jawab Lisan

 • Soalan ke 7 – Dr. Mohamed Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :-
  (a) jumlah bank dan institusi kewangan yang mengamalkan perbankan Islam dan jumlah yang tidak mengamalkan perbankan secara Islam dan jumlah aset serta transaksi masing-masing; dan; dan
  (b) apakah Kementerian dan jabatan Kerajaan yang menggunakan perkhidmatan perbankan berlandaskan syariah dan bukan syariah.
 • Soalan ke 10 – Datin Seri Dr. Wan Azizah Binti Wan Ismail [ Permatang Pauh ] minta MENTERI KESELAMATAN DALAM NEGERI menyatakan apakah langkah-langkah yang telah diambil bagi memastikan pengoperasian Akta Antipemerdagangan Orang 2007 mencapai objektif Akta tersebut khususnya dalam memastikan mangsa yang dipermerdagangan dibela dan dipelihara sepenuhnya.
 • Soalan ke 15 – Tuan Haji Abdul Fatah Bin Haji Harun [ Rantau Panjang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapa Menteri Besar Kelantan tidak dijemput sewaktu Majlis Pecah Tanah Jambatan Sultan Yahya Petra kedua pada 2 Ogos lalu.
 • Soalan ke 22 – Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Dasar Ekonomi Baru akan diteruskan untuk membela kepentingan Melayu.
 • Soalan ke 26 – Dato’ Kamarudin Bin Jaffar [ Tumpat ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada Kementerian akan mengkaji kegagalan ‘North Klang Port’ yang kerugian berbilion ringgit.
 • Abdul Fatah minta MARA tubuh Maktab/Kolej Sains Islam

  Teruskan membaca

  Dato Abdul Halim minta statistik usahawan berdaya maju di Kelantan?

  Teruskan membaca

  Abdul Fatah minta minyak dan gas didaratkan di pantai Kelantan

  Teruskan membaca

  Salahuddin cadangkan konsep house arrest bagi kesalahan tidak berbahaya

  Tuan Salahuddin bin Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Memandangkan apa yang dilaporkan tadi terdapat kesesakan di penjara-penjara dalam negara kita.

  Tidakkah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan apa yang dikatakan konsep house arrest bagi kesalahan-kesalahan yang dikategorikan tidak begitu berbahaya seperti sebagai contoh hukuman-hukuman yang dikatakan denda kurang daripada RM2,000 dan seumpamanya untuk kita mengatasi masalah ini.

  Jadi ada negara lain di dunia ini yang telah menggunakan house arrest dan didapati ia sangat berkesan dan tidak menyesakkan penjara-penjara dalam negara mereka. Apa cadangan kementerian?

  Datuk Fu Ah Kiow (Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri): Setakat ini kerajaan belum memikirkan pelaksanaan konsep tersebut tetapi apa yang telah diluluskan oleh Parlimen ialah sistem CSO di mana kalau mereka yang terbabit dalam kesalahan kecil-kecilan, mereka boleh diperintah oleh mahkamah untuk menjalankan kerja khidmat masyarakat untuk mereka yang di bawah umur 21 tahun. Itu adalah dalam pelaksanaan dan persiapan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia.

  Soalan asal Datuk Seri Panglima Mohd. Salleh bin Tun Said [Kota Belud] minta Menteri Keselamatan Dalam Negeri menyatakan apakah langkah yang diambil untuk mengatasi masalah kesesakan di penjara seluruh negara yang kebanyakannya dihuni warga asing. Mengikut perangkaan bahawa hampir separuh atau kira-kira 24,000 daripada 49,000 penghuni penjara seluruh negara ini terdiri daripada warga asing. [21 Nov. 2007]

  ‘Mari lawan!’ – Sothinathan challenged Po Kuan to a “fight”

  Berlaku semasa Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar menggulung perbahasanya di peringkat Jawatankuasa pada 19 November 2007 lalu.

  Soalan MP PAS – 22 November 2007

  Soalan Jawab Lisan

 • Soalan ke 12 – Tuan Haji Abdul Fatah Bin Haji Harun [ Rantau Panjang ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan bilakah laporan EIA Projek Penyaluran Air Mentah Antara Negeri (ISRWT) Pahang-Selangor hendak dibentangkan kepada masyarakat awam.
 • Rang Undang-Undang dan Usul

 • Menyambung Semula Pertimbangan Rang Undang-undang Perbekalan 2008 (D.R.43/2007) dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2008 seperti berikut :-
  (Menteri Kewangan)
  “ Bahawa Dewan ini, mengikut seksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966, membuat ketetapan iaitu satu jumlah wang
  sebanyak tidak lebih daripada empat puluh lapan bilion satu ratus lapan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu ringgit
  (RM48,118,269,000) dibelanjakan daripada Kumpulan Wang Pembangunan bagi tahun 2008, dan bagi tujuan-tujuan dan butiranbutiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah Maksud Pembangunan atau (“P”) dalam senarai Bajet Persekutuan 2008, yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 13 Tahun 2007, adalah diuntukkan di bawah Maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butiran-butiran itu di ruangan lapan dan sembilan senarai tersebut. ”
  Dalam Jawatankuasa Sebuah-buah Majlis (21 November 2007)