Koridor Timur: Kerajaan perlu majukan nasib Petani, Penternak dan Nelayan

Masyarakat Pantai Timur tidak perlu bangunan pencakar langit. Apa signifikan Koridor Pantai Timur ini?

Koridor Timur: Dato’ Halim minta kerajaan utamakan projek ‘downstream’ dan Infrastruktur

Angkuhnya YB Ustaz Che Min (BN-Pasir Puteh)

Dato’ Kamarudin: Dasar Kerajaan sekarang tidak ada lagi biasiswa kepada anak2 negara Kita

Dato’ Kamarudin bin Jaffar [Tumpat]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya hanya berhajat untuk bercakap ringkas sahaja dalam perbahasan Rang Undang-undang Kewangan 2007 ini. Saya yakin sahabat saya Yang Berhormat Kepong akan memberikan ulasan
yang mendalam tentang keseluruhan fasal-fasal yang ada dalam rang undang-undang ini.

Saya merujuk khusus kepada fasal 12 iaitu meminda seksyen 46 Akta Ibu berkaitan dengan fees dengan izin, kita tidak perlu dengan izin sebab naskhah teks ini pun dalam bahasa Inggeris dan dah bertahun-tahun Tuan Yang di-Pertua saya menegur kerajaan kenapa rang undang-undang kita masih lagi dalam bahasa Inggeris, negara kita sudah 50 tahun merdeka dan kerajaan dan jabatan-jabatan kerajaan yang berkenaan khususnya Jabatan Peguam Negara lebih berminat pergi ke mahkamah-mahkamah rendah atas kes-kes jaminan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang amat kecil tetapi tidak menumpukan langsung untuk meminda rang undang-undang, undang-undang yang sedia ada supaya bahasa Inggeris itu digantikan dengan bahasa negara kita.

Nak dipanggil bahasa Malaysia, panggillah tetapi kalau sepatutnya kalau Gerik ada bersama dia akan membantahnya dan sepatutnya harus dinamakan bahasa Melayu.

Tuan Yang di-Pertua, pindaan ini memberikan kepada individu peluang untuk menuntut potongan cukai sejumlah maksimum RM5,000 daripada cukainya untuk tujuan sebagaimana yang tertulis dalam rang undang-undang ini,
“(f) fees expended in that basis year by that individual on himself for –
(i) any course of study up to tertiary level, other than a degree at Masters or Doctorate level, undertaken for the purpose of
acquiring law, accounting, Islamic financing, technical, vocational, industrial, scientific or technological skills or qualification; or
(ii) any course of study for a degree at Masters or Doctorate level undertaken for the purpose of acquiring any skills or
qualification.”

Saya bersetuju Tuan Yang di-Pertua pada dasarnya supaya peluang untuk menambahkan ilmu dan peluang untuk memperoleh pendidikan diberikan kepada rakyat kita. Cara untuk menyokong usaha ini ialah dengan memberi peluang supaya cukai mereka itu
dipotong atau dikurangkan untuk tujuan begitu. Jadi ini saya fikir satu usaha yang baik, tinggal lagi yang saya persoalkan ialah dua perkara.

Yang pertamanya, RM5,000 ini adalah suatu jumlah yang sangat kecil berbanding dengan kos pendidikan negara kita yang amat tinggi sekarang. Saya dengan itu mendesak pihak kementerian supaya menimbangkan kaedah-kaedah dan cara-cara lain supaya kos ini dapat dikurangkan. Sama ada mengekalkan potongan RM5,000 ini dan dicampurkan dengan dasardasar, insentif-insentif kerajaan kepada institusi-institusi pendidikan tinggi itu untuk memberi insentif kepada mereka jika mereka mengadakan kursus-kursus untuk orang-orang yang berkedudukan sedemikian dan sebagainya. Ianya akan membantu melalui insentif-insentif
tambahan kepada institusi-institusi khususnya IPTS-IPTS tersebut.

Jadi saya ingin mencadangkan supaya tindakan itu diambil dan saya menyeru supaya masyarakat kita mengambil peluang untuk menggunakan peluang untuk mendapatkan pendidikan sama ada yang tidak mempunyai ijazah-ijazah langsung ataupun orang yang sedang bekerja sama ada di syarikat-syarikat swasta ataupun di jabatan-jabatan kerajaan.

Saya amat yakin jika anggota masyarakat kita, jika pegawai-pegawai kerajaan kita mempunyai pendidikan yang tinggi, mereka akan menjadi pegawai-pegawai yang lebih baik, yang lebih berhemah, tidak menahan menangkap orang sewenang-wenangnya hanya kerana mereka pegawai polis di mana-mana tempat sekalipun tetapi akan menggunakan ilmu yang mereka perolehi dan dapati
itu dengan cara yang lebih baik dan dapat menjadi manusia yang lebih sempurna, insya-Allah.

Seterusnya ialah di fasal 12 juga iaitu tentang potongan, “(k) an amount limited to a maximum of three thousands ringgit deposited in that basis year by that individual for his child into the Skim Pendidikan Nasional account established under the Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional Act 1997 [Act 566]”.

Tuan Yang di-Pertua, ini potongan maksimum RM3,000, rasanya tiap-tiap tahun untuk tujuan pendidikan anak-anak kita. Satu lagi dasar yang saya rasa perlu kita sokong tapi saya ingin sekali lagi bertanya apakah pendirian kerajaan dan Kementerian Pendidikan Pelajaran tentang pendidikan anak-anak kita. Dahulunya zaman saya dan ramai di sini kita berpeluang untuk mendapat biasiswa-biasiswa sama ada mengikut dasar-dasar, ciri-ciri, perkara-perkara Perlembagaan yang tertentu kita dapat biasiswa ataupun atas merit kita, kita akan dapat biasiswa.

Sama ada pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan tertiary dengan izin universiti. Ini kita telah nak menginstitusikan untuk selama-lamanya seolah-olah bahawa kerajaan tidak ada lagi dasar untuk memberi biasiswa kepada anak-anak negara kita ini.

Jadi ini saya fikir perlu difikirkan dan ditimbangkan oleh pihak kerajaan supaya ia tidak seharusnya digunakan untuk menjadikan kerajaan tidak bertanggungjawab memberikan pendidikan percuma yang sebenar-benarnya bukan sahaja potong yuran sekolah yang RM4.50 setahun ataupun sekolah menengah RM9.00 setahun. Itu tidak ada kesan kepada rakyat dan rakyat ingin merayakan pesta pendidikan percuma bermula tahun 2008 tetapi dengan potongan hanya RM4.50 ia tidak berbentuk apa-apa perayaan kepada rakyat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
(12 Dis. 2007)

Ketua Pembangkang minta penjelasan tentang status Kawasan Larangan di Parlimen

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Tuan Yang di-Pertua, atas Point of Order dan Principle Privilege mengenai dengan 26(1)(b) mengenai apa yang berlaku semalam penangkapan BERSIH di Parlimen. Ada Ahli-ahli Parlimen berjumpa Tuan Yang di-Pertua
mengenai perkara ini dan ingin tahu dari pihak IGP mengenai keadaan dan perkara yang sangat penting mengenai prinsip kedaulatan Parlimen. Bahawa bukanlah subordinat dan tidak dihormati oleh pihak polis dalam perkara ini.

Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, mengenai perkara ini. Ini adalah terlibat ataupun berkait dengan keutuhan ataupun kesucian dan kemuliaan Parlimen. Sebenarnya keutuhan dan kesucian ataupun sensitiviti Parlimen adalah berada dalam Dewan ini
sahaja.

Ini pendapat saya. Sekiranya ada perkara-perkara Dewan ini yang digugat bermakna sensitiviti tidak Dewan ini tidak diganggu gugat dalam menjalankan urusan perbahasan sebagai Ahli Parlimen, tugas Ahli Parlimen untuk kepentingan orang ramai.

Walau bagaimanapun kalau ada perkara-perkara lain yang berlaku, umpamanya menggugat ketenteraman ataupun ada jenayah berlaku atau difikirkan akan berlaku yang menggugatkan Ahli-ahli Yang Berhormat dalam Dewan ini jadi pihak polis pun boleh datang kalau ada jenayah berlaku.

Ataupun yang lainnya kalau ada perkara-perkara yang lain berlaku yang dikatakan, yang disebut, yang boleh diiktiraf sebagai menghasut dalam erti kata Akta Hasutan, itu juga bukan satu yang termasuk dalam sensitiviti Parlimen. Itu juga boleh didakwa.
Begitu juga perkara yang boleh mengganggu-gugat, umpamanya perjalanan mahkamah yang boleh membabitkan keadilan kepada yang terlibat dalam perbicaraan mahkamah. Jadi sensitiviti ataupun kemuliaan dan keutuhan Parlimen itu juga ada batasnya, tidak mutlak. Pada pendapat saya juga bahawa mengikut prinsip Parlimen di kawasan Parlimen.

Mengikut akta, kebetulan saya semak semalam. Mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959, jelas juga menunjukkan bahawa, saya baca seksyen yang relevan “Ketua Polis Negara, mana-mana ketua pegawai polis dan mana-mana pegawai polis yang berpangkat penolong penguasa dan sebagainya dan bertugas menjalankan tugas mengawal atau jaga di
dalam kawasan larangan atau tempat larangan untuk menjalankan kuasa-kuasa seorang pegawai berkuasa di bawah akta ini.”

Parlimen adalah satu kawasan yang telah diberi notis ataupun digazet sebagai kawasanlarangan dalam erti kata Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959.

Seksyen 4(1) menyatakan “Jika berhubung dengan mana-mana kawasan pada hemat Menteri adalah perlu sesuai manfaat bahawa langkah-langkah khas patut diambil bagi mengawal pergerakan dan kelakuan orang-orang di dalamnya, dia boleh dengan perintah mengisytiharkan kawasan itu sebagai kawasan larangan”. Itu dah dibuat tadi iaitu prinsip Parlimen ini telah digazet sebagai kawasan larangan.

Seksyen 4(2) “Mana-mana orang yang berada di dalam mana-mana kawasan larangan hendaklah mematuhi apa-apa arahan bagi mengawal selia pergerakan dan kelakuannya yang diberi oleh pegawai berkuasa. Seorang pegawai berkuasa boleh memeriksa mana-mana orang yang memasuki atau bertujuan untuk memasuki atau berada di dalam kawasan larangan dan boleh menahan mana-mana orang tersebut bagi tujuan memeriksanya”.

Seksyen 4(3) “Jika mana-mana orang semasa berada di dalam kawasan larangan tidak mematuhi apa-apa arahan yang diberi di bawah subseksyen (2), maka tanpa menjejaskan apaapa prosiding yang boleh diambil terhadapnya dia boleh dikeluarkan dari kawasan tersebut oleh pegawai berkuasa”.

Jadi jelas di sini bahawa Parlimen sebagai kawasan larangan di bawah Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959, pihak polis jelas boleh menjalankan kuasa-kuasa seperti yang disebutkan tadi. Parlimen adalah satu kawasan yang telah digazet sebagai kawasan larangan.

Walau bagaimanapun Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, saya telah pun bercakap dengan Ketua Polis dan juga masa akan datang ini saya akan berbincang dengan polis tentang prosedur-prosedur yang tertentu mengenai prinsip-prinsip ataupun kawasan larangan Parlimen, dan juga berkaitan dengan apa-apa tindakan di masa akan datang nanti.

Itu sebagai prosedur tetapi pada asasnya pihak polis mempunyai kuasa-kuasa yang saya sebutkan tadi ke atas kawasan Parlimen ini.

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Bukankah ini satu pengumuman ataupun satu tafsiran yang sangat berbahaya kali yang pertama di mana-mana Parlimen di dunia bahawa kita menerima sanctity Parlimen dan presint Parlimen begitu sempit di chamber ini sahaja. Ia tidak pernah berlaku. Kalau begitu adakah ini bererti bahawa Ahli Parlimen boleh ditangkap di bawa keluar Dewan ini. Ini unthinkable. Tidak boleh.

Ini bukan bahawa Ahli Parlimen kebal (immunity) tetapi dalam bangunan Parlimen dan presint Parlimen adalah sanctity Parlimen dan tidak boleh dicabuli. Oleh kerana far-reaching consequences ini dan kita tidak mahu menjadi laughing-stock the Commonwealth, Parlimen di dunia bukankah mustahak perkara bahawa ini patutlah dikaji dengan sedalam-dalamnya mungkin oleh Committee of Privileges atau apa-apa supaya kita tidak buat sesuatu tafsiran yang menidakkan prinsip kemuliaan dan kesucian Parlimen ini.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat, ada sesetengah Parlimen di dunia ini mempunyai prosedur-prosedur yang tertentu mengenai sanctity of Parliament mengikut konvensyen, tetapi mengikut akta kita dan Malaysia mempunyai undang-undang yang tertulis,
sesetengah negara tidak ada mempunyai undang-undang yang tertulis tetapi konvensyen kebanyakannya walaupun ada juga undang-undang, jadi kita mengikut undang-undang tertulis yang ada.

Ini tidak sama sekali mengikat atau mengongkong hak Ahli-ahli Parlimen untuk berbahas dan untuk mengemukakan apa-apa jua bagi kepentingan orang ramai. Dalam pada itu asasnya itu seperti tadi. Walau bagaimanapun saya akan membincangkan prosedur mengenai perkara ini dengan pihak yang berkenaan. Itu sahajalah.
(12 Dis. 2007)

Salahuddin minta KPT buat kajian keberkesanan Program kepada pelajar IPTA

Tuan Salahuddin bin Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Berdasarkan kepada jawapan Timbalan Menteri sebentar tadi, nyatakan program outreach yang telah dilaksanakan.

Tuan Yang di-Pertua, isunya di sini hari ini ialah setelah mereka mendapat tempat di universiti, belajar dalam kursus yang ditawarkan, mereka akan keluar sebagai graduan. Isu hari ini adalah isu yang sering kali dipertikaikan ataupun yang diperdebatkan hari ini ialah tentang dengan izin mismatch ataupun yang dikatakan kita melahirkan ‘a square pack in the round hole’ dengan izin.
Teruskan membaca

Dr Hayati minta Kementerian Kesihatan kaji komplikasi kegemukan terhadap kencing manis

Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Dalam jawapan yang telah diberikan oleh Setiausaha Parlimen tadi menghubung kaitkan di antara obesiti dengan diabetes mellitus iaitu satu penyakit kronik. Daripada pemerhatian rambang yang sahabat-sahabat dan saya buat, mereka-mereka yang mendapat rawatan permulaan dengan menggunakan injection insulin untuk diabetes mellitus ini didapati mempunyai mobiliti yang rendah berbanding dengan mereka-mereka yang mendapat rawatan daripada pil-pil untuk diabetes mellitus.

Daripada pemerhatian daripada sahabat-sahabat yang pulang daripada luar negara juga, kadang-kadang sampai 20 – 30 tahun mereka menggunakan injection insulin ini kurang mobiliti dia. Misalnya kerosakan saraf, masalah jantung, amat berkurangan berbanding dengan rawatan yang kita beri di dalam negara kita.

Jadi saya hendak tanya kepada kementerian, apakah kita mempunyai juga kajian-kajian terhadap bentuk rawatan awal kepada mereka-mereka yang terhasil daripada komplikasi kegemukan terhadap penyakit kencing manis ataupun diabetes mellitus ini? Terima kasih.

Dato’ Lee Kah Choon: Terima kasih Yang Berhormat. Berkaitan dengan kencing manis ini, dia sentiasa mempunyai doktor-doktor yang tertentu. Kadang-kadang kita tidak boleh ambil dengan keseluruhannya. Dia kena tertumpu kepada badan seseorang itu. Mekanisme yang digunakan oleh setiap pesakit ini, dia berlainan dan saya yakin semua doktor-doktor ini dia akan membuat yang terbaik untuk pesakit mereka dan memilih mekanisme yang terbaik untuk pesakit mereka juga.

Saya rasa ini bukan jadi satu masalah di negara kita. Sekian.
(12 Dis 2007)

Dato’ Kamarudin minta Polis ambil tindakan disiplin terhadap pegawai yang memalukan tetamu Ahli Parlimen

Dato’ Kamarudin bin Jaffar [Tumpat]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Berkenaan dengan tindakan disiplin terhadap anggota polis, semalam Tuan Yang di-Pertua, anggota polis telah masuk ke kawasan Parlimen kita dan mereka antara lain telah menangkap beberapa orang tetamu-tetamu kita.

Salah seorang yang mereka tangkap ialah Dato’ Haji Musatafa Ali, tetamu saya dan tetamu Kubang Kerian dan oleh sebab mereka tetamu kami, mereka juga tetamu Tuan Yang di- Pertua di Dewan yang mulia kita ini. Beliau telah datang awal-awal pagi dan menghadiri sebagai tetamu kita, pelawat kita di mesyuarat kita semalam.

Pada tengah harinya di pintu utama Dewan Parlimen kita ini, beliau telah ditahan oleh pihak polis. Jelas tindakan ini salah dan saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri jika kerajaan berhasrat untuk melakukan sesuatu dengan izin internal enquiry ataupun kalau didapati bersalah mengambil tindakan disiplin terhadap pegawai-pegawai polis yang terlibat itu.

Dato’ Mohd. Johari bin Baharum: Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya benda ini kita dah bahas panjang lebar semalam tetapi walau bagaimanapun untuk pengetahuan Yang Berhormat, sesiapa sahaja yang mempunyai kesalahan, kita tidak boleh menggunakan Parlimen ini sebagai tempat perlindungan. Kita tidak kira sama ada tetamu sesiapa pun. Siapa-siapa yang melakukan kesalahan di mana-mana tidak boleh menggunakan Parlimen ini sebagai tempat untuk bersembunyi dan sebagainya.

Berkenaan dengan hal ini, pihak polis telah membuat siasatan dan mungkin perkaraperkara yang dilakukan oleh Dato’ Mustafa Ali itu kita tidak tahu oleh Yang Berhormat sendiri. Polis tahu apa yang mereka buat dan polis telah memanggil beliau. Saya difahamkan bahawa beliau telah dilepaskan semalam. Jadi saya rasa benda ini tidak ada apa-apa lagilah.
(12 Dis. 2007)

Dato’ Halim: Tanah rakyat perlu dipertahankan

Dr Hayati: 120 ribu rakyat Kedah bantah kenaikan cukai tanah 300%

16 Dis. 2007