MP PAS Pasir Puteh: Langkah keselamatan keatas ‘awak-awak asing’ di Perkampungan Tok Bali

Tuan Muhammad bin Haji Husain [Pasir Puteh] minta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani menyatakan jumlah kerugian akibat kebakaran bot-bot laut dalam yang berlaku di pelabuhan Tok Bali pada akhir Jun lepas.

Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani [Dato’ Mustapa Mohamed]: Tuan Yang di-Pertua, soalan ini soalan yang spesifik iaitu satu kebakaran yang berlaku di Tok Bali pada bulan Jun tahun ini. Sebelah petang bulan Jun yang lepas.

Soalannya berkaitan dengan jumlah kerugian yang terlibat akibat kebakaran tersebut. Lima bot telah terlibat dalam kebakaran tersebut, satu tenggelam Tuan Yang di-Pertua, satu separuh terbakar dan satu lagi rosak cuma wiring dan peralatannya. Mengikut taksiran yang dibuat, kerugian ialah kira-kira RM3 juta dan kebakaran ini berlaku akibat kebakaran dapur gas yang tidak ditutup dengan sempurna bersebelahan dengan bilik enjin salah sebuah bot yang terlibat. Jadi itu jawapan kepada soalan spesifik Yang Berhormat Pasir Puteh. Terima kasih.

Tuan Muhammad bin Haji Husain [Pasir Puteh]: Untuk makluman yang kita terima bahawa bot-bot ini dikuasai oleh awak-awak asing khususnya daripada Thailand. Adakah kerajaan sudah buat satu penyiasatan tentang peranan awak-awak asing ini masuk ke pusat penjaja ikan Tok Bali itu yang setelah berlakunya kebakaran yang melibatkan lima buah bot ini, menjadikan penduduk tempatan merasakan bahawa ini melibatkan keselamatan kepada penduduk tempatan kerana awak-awak asing telah melakukan berbagai-bagai perkara jenayah di kawasan di Tok Bali sekarang ini.

Mencuri, gejala sosial bahkan berlaku juga pembunuhan. Soalan saya ialah adakah kerajaan bercadang untuk menyediakan atau mewujudkan satu sistem security kepada awak-awak asing ini yang masuk ke Perkampungan Tok Bali yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan kepada penduduk tempatan ini. Terima kasih.

Dato’ Mustapa Mohamed: Tuan Yang di-Pertua, pada masa ini terdapat kira-kira 20,000 orang asing yang bekerja sebagai krew atas bot-bot nelayan daripada kira-kira 90,000 nelayan di Malaysia, 20,000 merupakan awak-awak asing iaitu kira-kira 25% dan pada masa ini kita masih lagi gagal untuk menggalakkan rakyat Malaysia untuk berkecimpung dalam bidang ini.
Teruskan membaca

MP PAS Pokok Sena: Kewujudan tiga empat Hypermarket bermasalah kepada Peniaga Kecil

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ini soal persaingan antara hypermarket dengan mini market dan juga kalau di kampung-kampung, kedai runcit biasalah dia tak sebut mini market pun, kedai barang biasa saja.

Saya melihat bahawa keupayaan untuk bersaing dengan hypermarket itu terlalu tinggi dan terlalu besar. Kemampuan dan keupayaan mini market dan juga kedai-kedai runcit biasa ini adalah sangat terhad.

Jadi apa yang berlaku hari ini ialah walaupun disebut tadi oleh Yang Berhormat mengatakan bahawa ada syarat-syarat tertentu keluasan, jarak daripada kawasan bandar dan sebagainya daripada jumlah kawasan taburan penduduk. Akan tetapi saya melihat bahawa hari ini di sesetengah tempat itu kewujudannya sampai tiga empat hypermarket.

Maknanya tidak menampakkan memenuhi syarat yang dikehendaki apa yang di sebut oleh Yang Berhormat tadi. Jadi ini memberikan satu tekanan yang kuat kepada peruncit-peruncit ataupun kepada
kedai-kedai biasa, kepada mini-mini market ini yang menyebabkan pembekal-pembekal barangan kepada mini market ini lebih banyak tertumpu untuk membekalkan barang kepada hypermarket.

Umpamanya pembekal-pembekal barang-barang basahan. Mereka akan lebih banyak memberikan bekalan kepada hypermarket kerana mereka melihat bahawa mereka sudah mendapat satu ketetapan harga umpamanya.

Jadi saya lihat bahawa di situ akan berlaku monopoli dan belum tentu kita akan mendapat satu kadar harga yang munasabah daripada hypermarket kerana suatu hari nanti oleh kerana semua orang membekalkan barangan kepada mereka, maka sudah tentu mereka akan menentukan pada kadar harga yang lebih tinggi.

Jadi sukar bagi peruncit-peruncit kedai-kedai biasa ini untuk mendapat bekalan-bekalan khususnya kepada barang basahan. Jadi ini memberikan tekanan harga yang lebih melambung kepada pasaran yang lebih umum.

Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna [Tuan Jelaing anak Mersat]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Pandangan Yang Berhormat tadi kita ambil kira tetapi dalam masa yang sama, Yang Berhormat kita memang memikirkan juga hal-hal yang berkaitan dengan prosperity dengan izin kedai-kedai kecil kita.
Teruskan membaca

MP PAS Bukit Gantang: Ingin tahu asas kenaikan pangkat Guru?

Tuan Roslan bin Shaharum [Bukit Gantang] minta Menteri Pelajaran menyatakan, sejauh manakah asas keadilan yang dipatuhi oleh pihak kementerian dalam merangka proses sistem kenaikan pangkat melalui Time Based kepada guru siswazah dan bukan siswazah yang telah lama berkhidmat dengan guru-guru yang telah memenuhi syarat minimum.

Timbalan Menteri Pelajaran II [Dato’ Razali bin Ismail]:Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa berusaha memberikan keadilan dan sifat ihsannya kepada semua guru-guru kita terutamanya dalam konteks naik pangkat ini. Untuk makluman Yang Berhormat, kita ada tiga cara naik pangkat bagai pegawai-pegawai Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu:
(i) melalui time based promotion dan ini adalah merupakan satu-satu kaedah yang terdapat di kementerian-kementerian yang ada yakni Kementerian Pelajaran Malaysia sahaja yang ada time based promotion;
(ii) melalui naik pangkat secara guru cemerlang, pengetua cemerlang, guru besar cemerlang; dan
(ii) naik pangkat secara hakiki.

Proses kenaikan pangkat pegawai-pegawai Perkhidmatan Pelajaran termasuk melalui kaedah time based promotion ini yang dilaksanakan menerusi maklumat-maklumat berikut yang perlu dilengkapkan:
(i) maklumat perkhidmatan seperti tarikh lahir, tarikh lantikan, tarikh sah dalam jawatan;
(ii) tarikh lulus peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan, PTK minimum Tahap 3;
(iii) markah Laporan Prestasi selama 3 tahun berturut-turut yakni dengan average purata markahnya 78%;
(iv) laporan bebas tindakan tatatertib;
(v) laporan kelulusan pengisytiharan harta;
(vi) laporan bebas dari senarai pinjaman tegar institusi pendidikan; dan
(vii) laporan kelulusan tapisan Badan Pencegah Rasuah (BPR).
Teruskan membaca

MP PAS Pendang cadang syarikat Konsesi Lebuhraya ambil OKU bekerja

Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Timbalan Menteri hari-hari kita melalui PLUS dan kita dapati pemberi tiket PLUS itu kebiasaannya orang yang cantik, lawa cukup sifat.

Tadi disebut 32,850 orang merupakan mereka-mereka yang kurang pendengaran ataupun cacat pendengaran. Jadi apakah hasrat kementerian untuk memaksa PLUS ataupun syarikat-syarikat yang memberi tiket-tiket transit di lebuh raya ini supaya menggunakan 32,000 orang yang cacat pendengaran ini supaya bekerja di situ dan berilah apa-apa juga insentif kepada syarikat ini supaya mereka mengambil daripada mereka yang cukup sifat cuma hanya pendengaran sahaja yang kurang. Pohon penjelasan daripada kementerian terima kasih.

Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat [Puan Noriah binti Kasnon]: Terima kasih Yang Berhormat Pendang. Memang seramai lebih 32,000 orang di dalam negara kita yang mengalami ketidakupayaan pendengaran dan cadangan boleh kita panjangkan kepada pihak PLUS ataupun pihak tol-tol ya di lebuh raya sebagai pekerja.

Tetapi kita tidak ada kuasa untuk memaksa Yang Berhormat. Tetapi insentif seperti potongan cukai berganda oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri ada diberikan kepada mereka yang mengambil pekerja-pekerja OKU. Begitu juga dengan kumpulan OKU ini mereka boleh kepada pihak swasta mereka boleh berdaftar terus dengan Jabatan Tenaga Kerja di bawah Kementerian Sumber Manusia.

Ianya sangat efektif, sangat berkesan di mana daripada 10,094 orang OKU yang berdaftar, 7,180 orang OKU yang telah mendapat penempatan pekerjaan di sektor swasta. Jadi saya kira ini juga adalah termasuk dalam PLUS atau pun pekerjaan-pekerjaan seumpamanya. Terima kasih.

Soalan asal
Soalan No. 5 – Datuk Dr. Tiki anak Lafe [Mas Gading] minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan jumlah OKU mengikut jenis setakat ini dan adakah kementerian memperkenalkan program terbaru yang lebih berkesan untuk memastikan golongan ini betul-betul dapat hidup berdikari.

Rujuk: Sesi soalan jawab lisan 30 Oktober 2008

MP PAS Rantau Panjang: Ingin tahu Pusat Pemulihan Dadah berteraskan Islam?

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, permasalahan dadah ini masalah yang amat membimbangkan negara kita.

Saya ingin tahu daripada pusat-pusat pemulihan dadah yang telah dilaksanakan sekarang ini, berapakah yang berteraskan cara Islam dan sejauh mana kesannya terhadap penagih-penagih dadah untuk pulih dalam keadaan yang baik. Terima kasih.

Dato’ Seri Syed Hamid Albar: Tuan Yang di-Pertua, daripada jumlah 54 itu, 70% daripadanya adalah pusat-pusat pemulihan yang bukan berteraskan agama Islam tetapi agama-agama lain. 30% adalah berteraskan kepada kumpulan yang ditubuhkan mengikut kehendak dan pendekatan Islam.

Jadi penggunaan agama ini kita melihat sebagai salah satu cara untuk memberikan kekukuhan kepada seseorang secara dalaman dan ini menjadi bantuan kepada keyakinan dan membina jati diri kepada seseorang. Sebab itu kita memberikan tumpuan kepada itu untuk memantapkan kekuatan agama di dalam pendekatan bagi memulihkan seseorang penagih. Terima kasih.

Soalan asal
Soalan No. 2. – Dato’ Dr. Zainal Abidin bin Ahmad [PKR Hulu Selangor] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan nama badan-badan bukan kerajaan dan pusat pemulihan dadah persendirian (PPP) yang telah menerima peruntukan sebanyak RM700,000 yang telah diperuntukkan pada tahun 2008. Apakah kriteria pemberian peruntukan tersebut, terutamanya kepada PPP yang berdaya maju menjalankan program pemulihan dan yang gagal melaksanakan program pemulihan penagih setelah menerima peruntukan.

Rujukan: Sesi soalan jawab lisan 30 Oktober 2008

MP PAS Kota Raja: Ingin tahu peluang pekerjaan yang diwujudkan oleh Koridor

Dr. Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya cuma ingin tahu peluang-pelaung pekerjaan yang akan diwujudkan oleh koridor-koridor ini. Berapa peratus untuk pekerja tempatan dan berapa peratus untuk pendatang pekerja daripada luar?

Tan Sri Amirsham A. Aziz: Memang kita hendak beri pelaung kepada pekerja tempatan dan seperti saya beritahu tadi, untuk tahun 2009, IRDA ataupun Iskandar Malaysia akan memberi peluang pekerjaan kepada 5000 pekerja jadi peluang ini harus dimanfaatkan oleh rakyat Malaysia.

Kita sepatutnya mendapat faedahnya. Jadi itu memang tujuan kita belanja itu untuk memberi keselesaan atau pendapatan untuk rakyat Malaysia. Itu memang dipastikan. Pelaburan dalam projek-projek yang diterajui sektor swasta merupakan komponen …

Tan Sri Amirsham A. Aziz: Can I sambung ini. Komponen utama pembangunan koridor pertumbuhan. Oleh itu bagi menyediakan iklim pelaburan yang kondusif, kerajaan akan terus menyediakan infrastruktur fizikal dan bukan fizikal bagi menarik dan memudahkan para pelabur beroperasi di kawasan koridor.

Program Promosi Koridor Pertumbuhan serta penyediaan pakej insentif dan dapat menarik kemasukan pelaburan tempatan dan asing ke kawasan koridor pertumbuhan terutamanya di Iskandar Malaysia sehingga 30 September 2008.

Nilai pelaburan yang telah diperoleh melalui perjanjian kontrak di seluruh koridor pertumbuhan berjumlah RM101 bilion. Sumber pelaburan ini adalah dari dalam dan luar negara.
Teruskan membaca

MP PAS Rantau Panjang: Minta kerajaan sediakan mekanisme kawalan kredit

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dalam usaha kerajaan untuk membasmi kemiskinan dari segi sudut jangka panjang, apakah kerajaan menyediakan satu mekanisme kawalan kredit terhadap rakyat?

Kita lihat sekarang ini, akibat daripada kadar inflasi yang meningkat dan kenaikan harga barang, kadar penggunaan kredit adalah amat tinggi dalam masyarakat kita termasuklah pinjaman pendidikan, kenderaan, rumah, pinjaman along dan sebagainya sehingga hampir 80% pendapatan bayar untuk kredit.

Jadi apa mekanisme kawalan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa masyarakat kita tidak terus terbeban dengan arus kemiskinan akibat dengan fenomena yang ada sekarang ini.

Tan Sri Amirsham A. Aziz: Seperti yang saya beritahu tadi bahawa salah satu pelan jangka panjang untuk mengeluarkan rakyat daripada kemiskinan ialah memberi peluang perniagaan. Dengan peluang perniagaan, kita harus memberi kredit. Kredit yang diberi oleh pelbagai agensi mikro kredit adalah luas. Jadi sekarang ini tidak ada masalah atau peluangpeluang untuk orang miskin untuk mengakses atau mendapat kredit supaya dapat mereka menjalankan perniagaan.

Dari segi berapa banyak pinjaman ataupun pinjaman yang tidak akan membebankan rakyat itu kita ada maklumat berkenaan dengan berapakah seseorang itu tertanggung dari segi kredit.

Oleh itu, syarikat-syarikat peminjam dapat memberi penentuan bahawa adakah orang yang akan meminjam ini berkemampuan untuk membayar balik kredit. Berkemampuan untuk membayar balik kredit adalah mustahak. Penting untuk pemberian kredit kerana pemberian kredit tujuannya adalah untuk memberi keselesaan kepada peminjam bukan untuk memberi kesusahan kepada peminjam.

Oleh itu, saya tahu dulu sebagai seorang pegawai bank kita harus memberi pinjaman kredit yang tidak sewenang-wenangnya atau terus memberi beban kepada rakyat.

Jadi, itu adalah satu falsafah yang digunakan oleh setiap syarikat-syarikat peminjam. Yang Berhormat, memang benar secara mikronya jumlah peruntukan yang diagihkan khusus untuk kemiskinan luar bandar adalah lebih tinggi berbanding kepada kemiskinan bandar.

Sebagai contoh KKLW atau Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah agensi utama yang bertanggungjawab untuk program kemiskinan luar bandar merekodkan perbelanjaan sebanyak RM139 juta pada tahun 2007 berbanding dengan KPKT atau Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan agensi utama yang bertanggungjawab untuk program kemiskinan bandar sebanyak RM19.9 juta pada tahun yang sama.

Rujukan: Pencelahan Penggulungan menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Senator Tan Sri Amirsham A. Aziz, 29 Oktober 2008, ms 185-186

MP PAS Pokok Sena: Kerajaan tidak bayar apa-apa subsidi kepada pengguna sebaliknya pengguna membayar subsidi kepada kerajaan.

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kesan dengan kenaikan harga minyak dan juga kenaikan harga barang ini. Memang yang disebut oleh Yang Berhormat tadi bahawa kerajaan telah pun menurunkan harga minyak tetapi penurunan itu pada kadar yang terlalu kecil.

Kalau hendak dibandingkan dengan kenaikan yang begitu tinggi yang dinaikkan pada beberapa bulan yang lalu dengan kadar 78 sen seliter, tetapi bila naik 78 sen seliter kenaikan harga barang itu melambung tinggi.

Jadi, sudah tentu sukar bagi peniaga-peniaga ini untuk hendak menurunkan harga barang dalam keadaan penurunan itu terlalu kecil. Di sini juga kita melihat bahawa harga-harga barang kawalan kerajaan itu sendiri pun kita lihat bahawa kerajaan sendiri pun tidak dapat pastikan supaya kadar harga baru yang bersesuaian dengan harga minyak yang sudah pun turun itu dapat di turunkan.

Sedangkan kalau saya katakan dari segi kedudukan harga minyak kita sekarang ini berada pada paras sewaktu tahun sebelum 1995.

Pada waktu 1995, pada waktu itu USD70 setong sedangkan harga sekarang ini tidak sampai USD70 setong. Lingkungan di bawah antara USD62 ke USD65 setong. Ini bermakna bahawa sepatutnya kalaupun tidak dapat pada harga pada tahun 1995, tetapi sekurangkurangnya kita dapat harga pada waktu kenaikan baru-baru ini iaitu RM1.92.

Jadi, sekarang ini bagi saya seolah-olahnya kerajaan tidak bayar apa-apa subsidi.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Cukuplah
Yang Berhormat, sudah faham Yang Berhormat Menteri itu.

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]:… Kerajaan tidak bayar apa-apa subsidi kepada pengguna sebaliknya pengguna membayar subsidi kepada kerajaan.

Jadi saya minta maknanya penurunan kali ini mestilah penurunan yang munasabah dengan kadar penurunan harga minyak daripada waktu naik itu lebih kurang USD65 ataupun USD67 sudah pun jatuh daripada harga yang asal itu.

Tan Sri Amirsham A. Aziz: Mungkin saya akan dapat membetulkan fakta. Sewaktu kita menaikkan harga minyak ke RM2.70 itu kita menggunakan harga minyak USD120 setong. Kita tidak mengubah harga minyak waktu harga minyak meningkat sampai USD147 setong, kita tidak gunakan itu.
Teruskan membaca

MP PKR Machang: Krisis kewangan Global beri kesan keatas Malaysia?

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jawapan Yang Berhormat Menteri masih berkisar kepada pelaksanaan program koridor.

Saya minggu lepas kita mengikuti pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan keputusan kerajaan untuk mengkaji balik pelaksanaan beberapa skop dalam program koridor kerana masalah krisis kewangan global.

Jadi bagaimana sebenarnya dari segi jawapan itu boleh kita terima dari sudut mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Yang Berhormat Menteri, saya mohon diberikan penjelasan bagaimana sebenarnya krisis kewangan global ini memberikan kesan ke atas Malaysia dari sudut perdagangan, dari sudut oil revenues dengan izin, dari sudut business activities, dari sudut growth rate, dari sudut employment and living standards dan dari segi impak jangka panjang.

Ini semua memberi kesan kepada kualiti kehidupan rakyat, keupayaan mereka untuk bertahan dalam keadaan ini. Jadi ada sedikit paradoks dari segi jawapan bahawa masih bergantung kepada pelaksanaan program koridor ketika pengumuman Perdana Menteri mengatakan sudah dilangsaikan dan sebagainya. Sedangkan kita memang betul-betul menghadapi kesan daripada krisis ini. Terima kasih.

Tan Sri Amirsham A. Aziz: Terima kasih. Saya akan adakan, di dalam ucapan saya ini akan ada nanti paragraf berkenaan dengan koridor. Dari segi komen-komen Yang Berhormat berkenaan dengan impak krisis kewangan seperti saya telah katakan tadi, dari segi impak mikroekonominya akan diperjelaskan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan pada 4 hari bulan ini.

Jadi tunggulah penjelasan impak kewangan dari segi jangka pendek. Dari segi penjelasan saya ini, saya akan menekankan isu-isu jangka sederhana dan jangka panjang, supaya kita dapat melindungi ekonomi kita atau pun dapat kita menjanakan ekonomi kita dengan lancar atau pun growth yang baik dari segi jangka pendeknya, jangka sederhana dan jangka panjang.

Oleh itu saya harap saya dapat menjawab soalan Yang Berhormat berkenaan koridor nanti bila tiba ke perenggan berkenaan dengan koridor.

Rujukan: Pencelahan Penggulungan menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Senator Tan Sri Amirsham A. Aziz, 29 Oktober 2008, ms 175-176

MP PAS Titiwangsa: Minta Ahli Kariah pilih Jawatankuasa Masjid

Dr. Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Mohon laluan. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya tertarik apabila Yang Berhormat Menteri mengatakan tadi tidak kira negeri, yang pentingnya adalah Islam.

Saya ingin bertanya, adakah usaha daripada pihak Yang Berhormat sebagai seorang menteri untuk memastikan masjid-masjid dan surau-surau ini diterajui oleh jawatankuasa yang dipilih oleh ahli kariahnya sendiri bukan ditetapkan oleh pihak majlis agama negeri masing-masing, terutamanya di Wilayah Persekutuan ini sendiri di mana di bawah kementerian Yang Berhormat Menteri sendiri.

Contohnya di Masjid Kampung Baru, saya sudah menerima banyak aduan daripada ahli kariah Masjid Kampung Baru di mana diterajui oleh – minta maaf, kalau saya terpaksa sebutkan orang Pahang. Bendaharinya adalah orang Pahang juga yang merupakan adik kepada Timbalan Perdana Menteri dan saya dimaklumkan salah seorang ahli jawatankuasanya juga adalah anak kepada Timbalan Perdana Menteri. Ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan ahli kariah.

Jadi, kalaulah benar-benar kerajaan ikhlas untuk memastikan pengurusan masjid untuk memakmurkan masjid itu sendiri, maka saya mencadangkan supaya dipulangkan balik kepada ahli kariah untuk memilih siapakah pengerusi dan ahli jawatankuasa masjid. Terima kasih.

Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi: Tuan Yang di-Pertua, insya-Allah saya boleh lakukan sebagaimana yang disarankan oleh Ahli Yang Berhormat. Namun cuba tanya balik kepada negeri-negeri yang diperintah oleh rakan-rakan yang separti dengan Ahli Yang Berhormat, sanggup atau tidak melakukan perkara yang sama sebagaimana yang kita lakukan.
Teruskan membaca