Teks penuh Ucapan Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia pada 13 Oktober 2008

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Assalamualaikum warahmatullah hiwabarakatuh, salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua.

Dato' Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia

Dato' Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia

Izinkan saya mengucapkan rasa hormat kepada Tuan Yang di-Pertua memberi kesempatan berbahas di hadapan Tuan Yang di-Pertua yang saya kenal sebagai orang yang pendekar dan petah berbicara, berbahas sendiri.
[Timbalan Yang di-Pertua (Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar) mempengerusikan Mesyuarat]

Saya juga ingin menyatakan penghargaan kepada bekas Menteri Kewangan, Perdana Menteri, Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi kerana membentangkan Belanjawan Negara bulan lalu.

Meskipun terdapat perbezaan dasar yang ketara di antara kami dalam Pakatan Rakyat dan Perdana Menteri, bekas Menteri Kewangan, saya ingin melahirkan rasa hormat dan menghargai usaha beliau sehingga dapat membentangkan satu belanjawan dalam keadaan krisis yang besar yang hampir melanda pada ketika itu.

Hanya setelah setengah purnama berlalu, keadaan negara bertambah meruncing. Keadaan dianggap sudah sampai ke tahap parah. Persoalan yang pertama yang harus kita bahaskan, adakah wajar untuk kita meneruskan perbahasan tentang satu belanjawan yang sudah ketinggalan melihat kepada unjuran, akta, data, satu setengah purnama yang lalu dengan keadaan sekarang.

Apakah wajar Ahli-ahli Yang Berhormat di dalam Dewan yang mulia ini diminta untuk terus berbahas satu belanjawan yang sudah tidak realistik, tidak menepati fakta dan tidak mampu mengangkat ekonomi dan menyelamatkan negara kita dari kemelut ekonomi yang kian meruncing.

Saya hargai usaha menteri dan negara, Perbendaharaan, Unit Perancang Ekonomi yang bekerja bertungkus-lumus menyediakannya. Akan tetapi mereka juga arif dan tahu benar bahawa kenyataan dan kegawatan sekarang sudah jauh berbeza. Ini bukan sahaja akibat dari krisis kewangan bermula dari masalah sub prima yang menelan hampir USD1 trilion.

Pasaran kredit hampir lumpuh, ia bukan sahaja melibatkan industri kewangan besar tetapi telah mengancam kekuatan industri kewangan dan syarikat kewangan paling besar di dunia, Freddie Mac, Fannie Mae, Lehman Brothers, Meryll Lynch dan juga AIG yang dianggap satu kekuatan induk dalam institusi kewangan…

Dr. Tan Seng Giaw [Kepong]: [Bangun]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, nak bagi peluang dengan…, awal sangat Yang Berhormat ya.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya, kalau boleh saya akan beri ruang sebentar lagi. Kalau sekadar meminjam dengan izin, Warren Buffet “Financial weapons of mass destruction”.

Soalnya Tuan Yang di-Pertua, bukan lagi isu yang menyangkut ekonomi gergasi seperti Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun tetapi untuk kita menafikan kesan dan dampak yang serius yang akan melanda negara kita, itu adalah sesuatu yang tidak munasabah. Sebab itu saya ingin menggesa Menteri Kewangan yang baru yang harus menghormati dan mendengar hujah Ahli-ahli Dewan dan tidak sibuk kempen mempertahankan jawatannya kerana isu yang berada di hadapan kita ini isu yang serius.

Dan saya ingat Tuan Yang di-Pertua bahawa sepanjang saya menjadi Menteri Kewangan sepanjang lapan tahun, saya tidak pernah meninggalkan Majlis di Dewan ini tatkala Ketua Pembangkang menyampaikan ucapan… [Tepuk]

Akan tetapi kerana keangkuhan, arrogance of power pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, tidak langsung menghormati, bukan sekadar pandangan pembangkang, Perdana Menteri baru merasakan bagaimana pandangan rakan-rakannya begitu kasar dan ganas sehingga berjaya menghumbankan beliau awal daripada jadual.

Tuan Yang di-Pertua, saya menekankan ini kerana cara realistik. Lihat sahaja Singapura, Singapura tentunya secara relatif punyai kekuatan ekonomi yang jauh lebih kukuh dari Negara kita. Akan tetapi dalam pada itu pun setelah melihat dua suku tahun pertama pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan negatif dua kali berturut-berturut, itu akan menyebabkan negara mulai mengalami kemelesetan. Dan bila recession ini berlaku, Perdana Menteri Singapura segera membuat kenyataan bahawa Singapura sudah pun mula menerima kesan kemelesetan.

Di Malaysia, keadaan di sebaliknya kerana Menteri Kewangan yang baru sibuk dengan kelulusan projek-projek meganya dan membuat kenyataan bahawa kekuatan ekonomi dan fundamental di Malaysia amat kukuh. Inilah saya ucap tahniah kerana inilah Menteri Kewangan satu-satunya di dunia yang anggap ekonominya kukuh… [Tepuk]

Akan tetapi kenyataannya berbeda kerana kesan harga barang yang meningkat, harga minyak, harga keperluan asas melambung. Pertumbuhan mengecut, pengangguran bertambah dan parahnya dirasakan oleh peniaga kecil, petani, nelayan dan Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua lebih merasai kerana di Sarawak dan Sabah harganya jauh lebih tinggi daripada yang dialami di sini.

Oleh yang demikian, saya sekali lagi ingin menekankan kepada Menteri Kewangan yang baru supaya mengumpulkan seluruh kekuatan pakar-pakar ekonomi kita dalam dan luar kerajaan di Perbendaharaan Bank Negara, Unit Perancang Ekonomi dan lain-lain untuk melihat semula dan menjana kekuatan. Jika tidak kita akan terus lumpuh.

Pakar ekonomi dunia tidak ada yang menyanggah keperluan kita mengkaji semula. Friedrich Hayek dengan izin, tatkala menyampaikan ucapan hadiah Nobel ekonominya, ‘The Pretends of Knowledge’, menyatakan kalau tidak kita terima dan sedia belajar bahawa pengurusan ekonomi itu begitu kompleks dan pengetahuan asas itu sangat penting. Bagaimana kepintaran kita merangka tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah kalau kita tidak cepat membuat beberapa penyesuaian mengikut persekitaran semasa.

He will therefore dengan izin have to use what knowledge he can achieve, not to shape the results as the craftsman shapes his handy work but rather to cultivate a growth by providing the appropriate environment in the manner in which the gardener does this for his plants.

Tuan Yang di-Pertua, kita sedang dilanda krisis kewangan dan ekonomi yang besar. Bagi semua penganalisis tanpa pengecualian dari yang pemerintah dan yang di peringkat swasta, institusi kewangan tempatan dan luar negara dan internasional, tanpa kecuali mengatakan bahawa dalam keadaan sekarang, masa terdekat mungkin satu atau dua tahun lagi, tidak ada ekonomi yang mungkin selamat. Justeru itu harus ada sesuatu pendekatan yang lebih kreatif, yang dapat membendung serangan yang hebat ini.

Kita pernah dulu menyebut tentang kupasan Joseph Schumpeter, pakar ekonomi yang mengandaikan gejala krisis dari semasa ke semasa ini sebagai dengan izin, differential gates of creative destruction. Apakah kita sedia untuk memanfaatkan kegawatan yang ada ini untuk menolak cara yang rosak, rasuah, penyelewengan, kesediaan memberikan projek kepada keluarga dan rakan-rakan atau mengangkat semula ekonomi berdasarkan kepada pertimbangan yang lebih rasional, yang lebih transparent, telus dan lebih bertanggungjawab.

Tentunya creative destruction itu pedih kerana ia hanya mampu dilakukan sekiranya kita terima hakikat apa yang disebut oleh Nabi Allah Shuib dalam Al-Quran… [Membaca sepotong ayat Al-Quran] Iaitu perubahan sedaya upaya kita.

Akan tetapi kalau kita terima masalah, kekal dengan kecenderungan untuk bertindak secara angkuh dan cara mengaut keuntungan secara tamak haloba, mengizinkan rasuah tanpa kawalan, mustahil… [Bercakap dalam bahasa Arab] Perubahan itu dapat berlaku. Sekiranya kita bicara soal pembaharuan atau reform , ia juga mencangkup perubahan yang diungkapkan oleh pakar dalam isu political economy, pengurusan yang lebih baik, sistem politik yang lebih munasabah dan persekitaran yang membantu mengangkat pertumbuhan ekonomi.

Siapa kita Ahli-ahli Parlimen, Ahli-ahli Yang Berhormat jika kita tidak peka dengan permasalahan ini dan mengetahui setiap pandangan kita dan kupasan kita. Dasar ekonomi kita akan mencangkup kepentingan bukan sahaja negara, angka dan statistik tetapi kehidupan rakyat iaitu pendidikan anak-anak kita. Harga barang rakan-rakan kita di kampung dan di desa, kesusahan mereka mendapat peluang dan kemudahan yang baik. Apa yang kita lakukan di sini, belanjawan diputuskan oleh Yang Berhormat Menteri akan memberi kesan bukan saja kepada Ahli Yang Berhormat tetapi kepada rakyat jelata.

Tuan Yang di-Pertua masih ingat bila Brutus menentang Julius Caesar yang diktator itu, dia bertanya kepada orang-orang Romawi, “Who is here, so based that would be a bondman?’ Siapa di kalangan kita? Dia bertanya kepada rakyat Romawi. Saya bertanya kepada Ahli Yang Berhormat di sebelah sini dan lebih-lebih lagi di sebelah sana.

Siapa di antara kita yang begitu lemah, jelik dan tidak ada keupayaan sehingga sanggup menjadi hamba. Menghina diri mereka sendiri, mengiakan kepada keganasan, kepalsuan, rasuah dan kezaliman. Mengiakan kepada sikap racist dan penghinaan etnik. Menelan begitu semata-mata kerana kita terlalu kecil dan merasa diri terlalu hina dan tidak mempunyai kekuatan untuk bangun mengatakan Ahli Yang Berhormat atau Yang Amat Berhormat enough is enough. Enough of this…, enough of this corruption, enough of this racist remark against us, dengan izin Tuan Yang di-Pertua.

Sebab itu, kita tidak boleh mampu berbicara soal pengurusan ekonomi dari kalangan yang mempunyai hati kecil walaupun keupayaan dan kekayaannya melimpah.

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Penjelasan. Adakah Yang Berhormat Permatang Pauh sedar bahawa term wave of creative destruction adalah satu term yang sangat berbahaya. Saya ingat satu dekad dahulu apabila terma ini kali pertama digunakan, ia menyebabkan satu krisis di mana Yang Berhormat daripada Permatang Pauh dijatuhkan sebagai Timbalan Perdana Menteri, dilucutkan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri kemudiannya dan memulakan satu bab penjara di Sungai Buloh dan sekarang sudah sebelas tahun.

Adakah Yang Berhormat Permatang Pauh percaya bahawa selepas satu dekad dan kita menghadapi satu krisis ekonomi dunia yang lebih besar dan nampaknya negara kita dan Kerajaan Barisan Nasional tanpa ada apa-apa persediaan untuk menghadapi krisis ini bahawa negara kita bersiap sedia untuk menghadapi satu wave of creative destruction supaya kita boleh memulakan bab yang baru negara kita or how kita tengok Ahli-ahli Parlimen khasnya Barisan Nasional apa yang mereka menumpukan bukan wave of creative destruction tetapi mahu pergi Taiwan sahaja.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Ini dengan izin differential gate of creative destruction ini kita harus terima. Saya tidak terasa terlalu kesal enam tahun dalam penjara, tidak lama. Hanya sekejap saja. Kini kita berjumpa semula dan itu satu pengalaman. Saya berdiri atas keyakinan kita. Ada teman bersama, ada teman lari entah ke mana. Ini biasa dalam kehidupan… [Tepuk]

Ada teman baik yang sampai sepuluh tahun belum tanya khabar dan telefon Assalamualaikum pun. Itu biasa Tuan Yang di-Pertua.

Seorang Ahli: Yang Berhormat Bagan Datok.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Baik, saya tidak sebut Bagan Datok… [Beberapa Ahli ketawa]
Seorang Ahli: Sudah lupa.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Tidak. Tuan Yang di-Pertua, tetapi pengalaman ini penting. Kita tahu pandangan bagaimana sejarawan, pemikir minta kita menggali khazanah lama, belajar dari pengalaman lama dan menimba daripada pengalaman itu. Oleh yang demikian, saya akan sentuh hal yang demikian bagaimana harus kita pelajari dari pengalaman silam. Tidak semua fakta sama tetapi adalah merupakan satu kesilapan besar sekiranya kita memilih untuk mengetepikan pengajaran yang harus kita timba dari krisis sepuluh tahun yang lalu.

Yang malang sekarang Tuan Yang di-Pertua ialah dalam semua data dan angka yang kita peroleh…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Kepong bangun lagi, Yang Berhormat.
Dr. Tan Seng Giaw [Kepong]: Tuan Yang di-Pertua, minta penjelasan. Sebenarnya satu penjelasan saja.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Jangan panjang sangat Yang Berhormat. Nak kena bagi laluan dekat pembangkang.

Dr. Tan Seng Giaw [Kepong]: Tidak, tidak. Bagilah peluang dekat saya. Saya sentiasa menyingkatkan. Yang Berhormat memang mempunyai banyak pengalaman dalam Treasury dan juga di luar Treasury sekarang yang sangat berpengalaman.

Adakah Yang Berhormat berpendapat bahawa dengan peruntukan bagi setiap kementerian, bagaimana kita dapat membahaskan dalam dua bulan ini kerana tidak ada peruntukan, perubahan dan pergolakan ekonomi dunia ini sudah menyebabkan kita tidak mempunyai cukup peruntukan untuk dibahaskan di dalam bajet ini.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Benda ini benar sebab itu saya menanyakan tadi peringkat awal tetapi seperti biasa kita berdepan dengan corak pimpinan yang terlalu angkuh. Tidak ada kesediaan mendengar dan menilai. Ada satu soalan yang paling asas, Tuan Yang di-Pertua. Unjuran angka, data yang diberikan satu setengah purnama yang lalu, kalau tak faham purnama bulan yang lalu sudah berbeza. Peruntukan untuk kementerian harus disusun semula. Pendapatan negara, defisit, harga minyak itu akan saya sentuh.

Maknanya, sekiranya Menteri Kewangan itu benar-benar bertanggungjawab, harus mengemukakan belanjawan baru. Apa yang dijanjikan kepada rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak, “Meleset, wangnya enggak ada pak”… [Ketawa] Jadi…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Orang Sarawak tidak cakap macam itu ya Yang Berhormat?
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya, itu orang Sarawak yang belajar di Jakarta. [Ketawa]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Cakap Sarawak lain Yang Berhormat.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya, ya.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Jangan bagi cakap Sarawak macam itu. Tidak ada.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ada sedikit tapi boleh gitu, bagi yang naik belon itu lain dia punya taraf pendidikannya. Terima kasih. Jadi yang saya tekankan di sini ialah mendesak Menteri Kewangan untuk menjawab permasalahan ini dulu kerana unjuran pendapatan, unjuran pertumbuhan, defisit, keupayaan perbelanjaan semuanya sudah meleset.
Tidak mungkin kita bahaskan berdasarkan fakta satu setengah bulan yang lalu.

Pertama, kita bicara soal kebergantungan kepada sumber minyak dan gas. 44% pendapatan bergantung kepada minyak dan gas. Ini berdasarkan harga belanjawan sekitar USD125 satu tong. Sekarang USD77 satu tong. Tidak perlu pakar ekonomi, anak Darjah Enam pun mampu membuat perkiraan bahawa pendapatan negara itu jauh berbeza dari unjuran yang awal. USD77 berdasarkan unjuran USD125. Semasa saya diminta berdebat dengan Menteri Penerangan, harga minyak USD135. Sebab itu saya berani minta supaya diturunkan RM0.70 supaya harga minyak turun RM2 agar rakyat tidak dibebankan dengan harga barang.

Tetapi Menteri Kewangan memilih turun 15 sen, minggu depan 10 sen. Dia tidak memberikan kesan penurunan harga barang secara menyeluruh. Kalau harga minyak pada ketika itu RM2.70 tatkala harga minyak di pasaran USD135 satu tong, sekarang harga minyak USD77 satu tong. Apakah tidak munasabah kita mengurangkan beban yang ditimpa oleh rakyat.

Tuan Yang di-Pertua, kalau harga minyak begini, ia akan memberikan dampak yang nyata kepada pertumbuhan negara, defisit dan untuk menampung ini, dalam kajian sebahagian dari penganalisis kewangan, kerajaan terpaksa mengeluarkan bon baru untuk menampung deficit sekitar RM60 bilion. Dengan bahaya ancaman krisis kredit di Amerika, di Eropah, Jepun, kita khuatir apakah kita mampu menampung defisit sebesar itu. Sebab itu unjuran perbelanjaan harus dirombak dengan segera.

Kedua, pendapatan dari kelapa sawit, CPO, minyak sawit mentah di kemuncaknya RM4,486. Sekarang, hari Jumaat yang lalu RM1,773. Satu per empat hampir daripada harga kemuncak. Kalau kenyataan ini sahaja minyak petrol dan gas dan CPO, minyak sawit mentah, memadai untuk membuktikan bahawa unjuran pertumbuhan perlu dikaji semula.

Ketiga, Malaysia masih bergantung kepada eksport. Menteri MITI menyebut walaupun 26% eksport barang elektronik dan berkaitan kepada Amerika Syarikat tapi kita boleh alih, kita boleh cepat pindah-pindah. Ini macam hendak jual durian, tidak boleh jual di Pulau Pinang boleh hantar ke Singapura cepat. Barang elektronik ini hanya dibeli oleh negara yang ada kekuatan industri dan ekonomi. Keupayaan pengguna di Amerika Syarikat memerlukan 26% dalam masa lima, enam bulan mustahil boleh kita alihkan ke negara lain.

Lebih baik Kerajaan Barisan Nasional atau Kerajaan UMNO Barisan Nasional ini berupaya untuk mengalih dan mendapatkan pasaran baru dalam masa singkat. Kesatuan Eropah akan mengimport jumlah yang lebih kecil. Selain dari Amerika Syarikat yang mengimport hasil elektronik, keseluruhan import dari Negara kita ke Amerika, 13% dan ke Singapura, 13.2%. Singapura, sepertimana yang diumumkan oleh Perdana Menterinya, sudah mengalami kemelesetan.

Keempat, tekanan aliran wang keluar meningkat dan kebetulan meningkat mendadak setelah belanjawan yang lalu. Selalunya belanjawan itu beri keyakinan baru tetapi belanjawan diikuti dengan krisis kewangan dahsyat telah menyebabkan pengaliran wang keluar. Setengah tahun pertama 2008 ini, RM125 bilion keluar. Dua minggu akhir bulan Ogos sahaja, dalam dua minggu, RM4 bilion keluar. Apa jawapan kerajaan, “Kita masih berupaya menarik pelaburan asing”. Keluar RM125 bilion, masuk yang diumumkan, belum lagi yang memulakan projek RM31 bilion.

Saya tidak tahu matematik apa yang mereka pelajari tetapi perkiraan ini tentu akan menjejaskan negara. Tahun 2007 sahaja mengikut kajian yang third kita di tempat yang cukup rendah. Dulu
tahun 90-an di tahap di mana ekonomi Malaysia itu relatif baik walaupun ada kelemahan-kelemahan di sana sini, kita masih di tangga iaitu tahap empat, enam di kalangan negara-negara
yang mampu menarik pelabur asing.

Sekarang kita di tangga ke-71 dan ini tidak dilaporkan oleh akhbar Utusan Malaysia…[Tepuk] Berikutnya, selain daripada perusahaan pelaburan yang sudah mengecut dan bila pelaburan mengecut, pertumbuhan ekonomi pastinya mengecut. Berikutnya ialah soal perbelanjaan negara. Tahun 2009, bekas Menteri Kewangan mengumumkan perbelanjaan RM204.7 bilion iaitu tambahan sebanyak 4.4% berbanding tahun 2008.

Tuan Yang di-Pertua, dari mana akan kita peroleh RM204 bilion ini? Satu setengah bulan yang lalu, Yang Berhormat Menteri Kewangan memberikan asasnya. Satu setengah bulan kemudian, asasnya itu tidak boleh diterima pakai lagi. Jadi yang kita hendak minta bahaskan ini apa? Jumlah di atas angin atau yang disebut oleh pemimpin-pemimpin UMNO biasanya yang menuduh saya igauan siang atau mimpi di siang hari, sekarang ini fakta menunjukkan mereka bukan sahaja mengigau dan bermimpi tetapi nampaknya tertidur di siang hari… [Tepuk]

Unjuran defisit tahun 2008 mengikut kenyataan Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Abdullah, Menteri Kewangan pada ketika itu ialah 4.8% daripada Keluaran Negara Kasar. 4.8% maknanya defisit di sekitar RM34.5 bilion.

Defisit ini akan membengkak. 4.8% adalah dengan andaian yang berlaku satu setengah bulan yang lalu. Defisit ini tidak boleh diterima lagi kerana akan bertambah jauh lebih tinggi dari 4.8%
Tuan Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Yang Berhormat, kita tahu bahawa kalau defisit itu terlalu membengkak melebihi paras yang dianggap sustainable, yang mampan, ia akan mengakibatkan suatu hilang keyakinan kepada sistem dan keutuhan ekonomi kita.

Maka apabila Yang Berhormat Menteri Kewangan ketika itu mengumumkan bahawa tahun 2009, Keluaran Negara Kasar, penurunan defisit adalah 3.6%, turun daripada 4.8%. Defisit pada tahun ini adalah 4.8%, defisit pada tahun 2009 – 3.6%, berdasarkan angka yang ada, ini adalah tidak benar. Ini adalah kerana kita tahu dan tidak boleh sesiapa, tidak mungkin pakar ekonomi mana pun yang boleh pertikai bahawa defisit kita akan jauh membengkak berbanding dari tahun ini.

Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan sekarang, kalau boleh timbalan atau wakil Ahli Yang Berhormat yang setia kepada dia, bagi mesej segera. Apakah wajar kita teruskan perbahasan sekarang? Yang kalau berani kata wajar itu hanya yang ‘Pak Turut’ yang disebut oleh Socrates, yang disebut oleh Julius Caesar dan Brutus tadi, yang sedia jadi hamba tanpa berfikir dengan waras… [Tepuk] Dewan yang mulia ini dewan Ahli Yang Berhormat, bukan hamba abdi… [Ketawa]

Maka kalau kenyataan kita berikan, semua fakta ini apakah munasabah kita diminta terus bahaskan? Saya minta kalau boleh Tuan Yang di-Pertua berdasarkan krisis yang ada sekarang dan belanjawan ini dijadikan alat mainan dan tidak serius.

Tuan Yang di-Pertua harus membantu memikirkan, apakah langkah yang harus kita lakukan? Apakah mahu kita teruskan dengan ketiadaan Yang Berhormat Menteri Kewangan, dengan ketiadaan angka yang baru hendak bahaskan Belanjawan Negara tahun lalu. Ini kita hendak bincangkan sejarah atau hendak bincangkan ekonomi negara? Kalau bincangkan sejarah, kita berpegang dokumen belanjawan satu setengah bulan yang lalu. Kalau tidak, kita harus menunggu jawapan kerana bagaimana kita harus maju begini dengan angka yang ada
sekarang ini? Jadi saya pohon nasihat Tuan Yang di-Pertua… [Ketawa]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Kita teruskan Yang Berhormat.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Teruskan? Tuan Yang di-Pertua memberikan nasihat untuk teruskan.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Ada yang bangun Yang Berhormat. Jadi sebelum Yang Berhormat bercakap, saya cakap dahulu ya?

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: [Bangun]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Batu Pahat duduk dahulu ya. Biasanya kita memberi hormat kepada Ketua Pembangkang untuk membuat ucapan. Kita melihat aliran pemikiran dari seseorang itu. Kita hendak dengar keseluruhannya. Jadi kalau banyak sangat dia buat jadi debate macam itu, jadi kadang-kadang bukan sahaja memanjangkan masa tetapi juga menghakiskan peluang Yang Berhormat selepas itu untuk berucap nanti. Masa kita tidak panjang sangat. Jadi Yang Berhormat Permatang Pauh hendak bagi dengan Yang Berhormat mana?

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: [Bangun]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Sila Yang Berhormat.
Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Sekadar berkongsi dan membantu Yang Berhormat menyebut tentang, adakah bajet ini sudah ketinggalan zaman ataupun berdasarkan kepada fakta-fakta baru yang perlu kita lihat semula? Yang Berhormat Ketua Pembangkang mungkin telah membaca sebuah buku yang bertajuk, “An Enemy Called Average” oleh John L. Mason. Saya…
Seorang Ahli: Yang Berhormat, sudah lama.

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Tidak mengapalah sudah lama pun tetapi sindrom average ini adalah sindrom yang tidak mahu lagi melihat dan berfikiran secara proaktif. Melihat kepada penurunan harga minyak di pasaran, aliran keluar yang bernilai berbilion-bilion ringgit dan seumpamanya. Jadi dengan berwajahkan Yang Berhormat Menteri Kewangan yang baru, kita mengharapkan supaya ada suatu anjakan paradigma di dalam memikirkan tentang kepentingan negara dan rakyat. Kita berbahas di sini bukan untuk kepentingan satu parti. Belanjawan adalah untuk negara dan rakyat.

Jadi saya berfikir dan mencadangkan supaya apakah pandangan Yang Berhormat Ketua Pembangkang supaya apa yang ada pada hari ini tidak harus terikat dengan sindrom average ini. Kita harus melihat tentang dinamiknya ekonomi, dinamiknya dunia kewangan yang ada pada hari ini di peringkat global supaya kita dapat membahaskan suatu belanjawan yang lebih bertanggungjawab untuk kepentingan negara dan rakyat. Apakah pandangan Yang Berhormat Ketua Pembangkang?

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih kepada Yang Berhormat Kubang Kerian. Ini bukan soal average sahaja. Ini soal jumud, soal mediocrity dan lebih daripada itu soal responsibility. Ini dia Yang Berhormat Menteri Kewangan dalam keadaan krisis, tidak mahu dengar, tidak mahu bicara dan tidak mahu terima kenyataan bahawa fakta sudah berubah dan minta kita terus bahas. Setakat dia saya faham, yang pengikut-pengikut dia ini, apa hal?… [Ketawa] Bukan setakat dalam UMNO sahaja, yang MCA, MIC, Gerakan ini apa dia? Soal hendak pertahankan apa dia? Saya bagi bukan sentimen politik, saya bagikan angka, unjuran harga minyak, harga kelapa sawit, harga minyak mentah, unjuran defisit, hendak pertahankan
apa ini?… [Disampuk]
Seorang Ahli: Bagi cadangan.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya, saya cadangkan. Saya sudah cadang. Saya cadangkan kita kena tengok angka terbaru, baru boleh kita buat perbahasan belanjawan. Belanjawan ini adalah realistic proposition tentang kekuatan ekonomi perbelanjaan tahun berikutnya. Itu maksudnya belanjawan. Sekarang ini, saya sudah tolak bahawa proposition itu tidak realistik. Bukan sahaja average Yang Berhormat Kubang Kerian. Ini memang sudah keluar dari pertimbangan. Akan tetapi oleh sebab saya ini patuh kepada Tuan Yang di-Pertua, saya sambung… [Ketawa] Baik, dalam keadaan Yang Berhormat Menteri Kewangan tidak bahaskan soal ekonomi.

Dalam keadaan Yang Berhormat Menteri Kewangan tidak bicara soal krisis kewangan yang akan melanda di dalam negara kita. Apakah fokus dan keutamaan Menteri Kewangan sekarang?… [Disampuk] Jawapan saya pertama, Menteri Kewangan lebih fokus kepada projek mega menelan belanja berbilion-bilion ringgit tanpa proses tender terbuka. Pada 16 September tahun ini… [Disampuk] Ya, kalau hendak bangun boleh. Kalau berani bangun, jangan jerit macam tukang jerit lain.
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: [Bangun] [Tepuk]
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya, sila.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Terima kasih. Itu yang saya hairan bila Yang Berhormat Permatang Pauh kata bahawa bajet ini adalah jumud dan membangkitkan perkara-perkara yang dulu pun pernah juga berlaku. Oleh sebab itu saya ingin meminta penjelasan yang disebut, siapakah yang begitu lemah sehingga sanggup menjadi hamba? Ini saya rasa sebenarnya adalah satu kenyataan yang membuktikan bahawa sebenarnya tidak sesiapa yang hendak menjadi hamba.

Oleh sebab itulah kita hendak membahaskan bajet ini dan tidak timbul soal fakta-fakta lama. Saya fikir yang lebih penting ialah berikanlah cadangan-cadangan, kalau ingin memberi perkara baru di dalam perbahasan mengenai bajet dan bajet ini sebenarnya adalah bajet keprihatinan rakyat. Itu yang menjadi keutamaan. Kalau hendak sebut tentang soal kroni, rasuah dan rakan-rakan – dulu saya tengok ada satu kompeni bernama ABRAR yang orang sebut maksudnya Anwar Ibrahim dan rakan-rakan. Terima kasih.

Menteri Dalam Negeri [Dato’ Seri Syed Hamid Albar]: [Bangun meninggalkan Dewan]
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih, Yang Berhormat. Mudah-mudahan bila menteri-menteri kanan termasuk Menteri Dalam Negeri tersingkir dari Kabinet baru,
Yang Berhormat Batu Pahat ada peluanglah. Itulah dia!… [Disorak] [Ketawa] Maaf, Yang Berhormat Menteri. Janganlah keluar awal sangat, Yang Berhormat…

Dr. Mujahid Yusof Rawa [Parit Buntar]: Duduklah dulu.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Yang Berhormat Batu Pahat nampak terdesak untuk mempertahankan. Jawablah secara fakta. Kalau dikatakan belanjawan yang dicadangkan itu memberikan jaminan dan keselesaan kepada rakyat, sumbernya dari mana? Sumbernya, sebanyak 44% adalah dari minyak dan gas yang harganya USD125 setong sekarang ini USD77. Oleh sebab itulah saya katakan buat perkiraan baru. Yang Berhormat Batu Pahat ini belajar apa di universiti dulu? Ini satu contoh, yang hendak marah itu sebab apa?

Saya minta buat, kalau ditanya apa cadangan saya, saya katakan cadangan pertama ialah buat unjuran berdasarkan harga semasa! Itu pun tidak faham! Buat unjuran berdasarkan harga semasa atau harga yang realistik. Itu basic rule in any budget submission, dan ini diketepikan sekarang. Oh, beratnya kalau ahli UMNO hendak bincang perkara ini! Soal ABRAR dibangkitkan, saya tidak ada masalah.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: [Bangun]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, duduk dulu Yang Berhormat. Kalau bertanya kena tunggu jawapannya.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Soal ABRAR, saya belum habis jawab. Soal ABRAR boleh bawa. Siapa meluluskannya? Tanya Menteri Kewangan Kedua dan Unit Perancang Ekonomi mengenai prosesnya, ia tidak melalui Kementerian Kewangan. Tanyalah Menteri Kewangan Kedua dan tanyalah Unit Perancang Ekonomi. Sepuluh tahun saudara serang saya, saya dalam penjara dan berada di luar. Sekarang saya dalam Dewan, you serang biar saya jawab…. [Disorak]

Dulu memang ramai Ahli-ahli Yang Berhormat menggunakan majlis ini sebagai bacul, menyerang semasa saya tiada. Sekarang, bangkit dan saya jawab mudah. Ada sahaja penyelewengan sama ada di zaman Anwar atau Mahathir atau siapa sahaja ada penyelewengan. Buat kajian terbuka dan hukum yang menyeleweng. Jangan bersandiwara, sembunyi di sebalik tabir kekuatan… [Tepuk]

Jadi, itu yang saya hendak sebutkan di sini. Walau bagaimanapun ABRAR pun sudah bankrap sekarang ini.

Namun tanya Menteri Kewangan Kedua, ini kekuatan Ahli-ahli UMNO. Menteri Kewangan Kedua itu terlibat, pengerusi syarikat-syarikat yang berkaitan dengan ‘ABRAR’ dan MunLoong. Tanya dia, kalau beranilah. Kalau tidak berani menyorok di balik tabir. Saya hendak sambung, Tuan Yang di-Pertua. Saya kesal dan dukacita. Bila Menteri Kewangan tahu beliau akan diangkat menjadi Menteri Kewangan, berebut betul-betul, segera, sebagai pengerusi jawatankuasa – 16 September Projek Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi atau High Speed Broadband yang bernilai RM11.31 bilion diluluskan oleh kerajaan tanpa proses tender terbuka! Yang hendak berebut sangat itu apa dia? Tidak bolehkah tunggu sehingga dua minggu? Ini kerana kalau dalam masa dua minggu dijamin sekurang-kurangnya boleh menyelamatkan negara ini sebanyak RM2.4 bilion. Tidak sabar hendak tunggu dua minggu kerana hendak sign juga. Menteri Kewangan ini super efficient bila meluluskan projek tetapi very inefficient bila hendak buat bajet baru dan penilaian baru.

Inilah yang menjadi masalah kepada kita. Penjelasan yang diberikan tidak munasabah
sama sekali kerana sebagai Pengerusi Jawatankuasa Kabinet untuk jalur lebar, sehari sebelum dilantik secara rasmi sebagai Menteri Kewangan telah meluluskan dengan begitu segera dan begitu cepat, harga yang umum menganggapnya terlalu tinggi. Salah siapa? Dalam keadaan ekonomi di mana orang hendak makan pun susah, dan beli barang pun susah, kita senang-senang ambil buat projek, hendak selamatkan RM2 bilion duit rakyat itu cukup susah.

Ahli-ahli Yang Berhormat dan Tuan Yang di-Pertua, saya tidak dapat terima kerana setelah tsunami politik 8 Mac dan keputusan Pilihan Raya Permatang Pauh, sekurang-kurangnya ada sedikit tawaduk atau humility, di kalangan kepimpinan. Istighfarlah kepada Allah SWT dan mudah-mudahan bawalah perubahan kecil pun tidak mengapa. Dengarlah sikit, janganlah hina.

Saya bukan hendak tunjuk simpati kepada ahli-ahli komponen Barisan Nasional yang lain tetapi kenyataan-kenyataan mereka daripada Sabah, Sarawak, MCA, MIC dan Gerakan macam tidak harga langsung. Kadang-kadang saya kasihan melihat orang MCA macam melukut di tepi gantang, hendak mengemis juga. Saya tidak faham ia untuk apa lagi, termasuklah sahabat saya dari Pensiangan.

Tuan Yang di-Pertua, kedua, satu lagi pembelian yang mengejutkan, yang merupakan skandal besar, segera diterima dan diluluskan oleh Menteri Kewangan yang baru sebab itulah tidak sempat hendak kaji angka dan data belanjawan negara kerana sibuk meluluskan projek besar. Ya, Kinabatangan? 30 September yang lalu, Maybank telah membeli 56% saham Bank Internasional Indonesia daripada Sorak Financial Holdings yang dipunyai Kookmin Bank dari Korea dan Fullerton Financial Holdings sebuah subsidiari Temasek Holdings.

Tuan Yang di-Pertua, pembelian tersebut di antara yang paling tinggi kerana book value nya dengan izin 4.2% daripada nilaian yang sebenar. Kos pembelian adalah RM4.26 bilion. Saya minta Yang Berhormat Batu Pahat dengar baik-baik dan jawab berdasarkan fakta. Saya berikan fakta ini. Pada tahun 2000, Temasek Holdings membeli Dao Heng Bank dari Guoco, tiga kali ganda dari book value. Pada tahun 2000 keadaan ekonomi baik. Dalam keadaan ekonomi yang baik,

Yang Berhormat Putrajaya bersetuju dengan saya nampaknya – ia tiga kali ganda. Sekarang ini dalam keadaan ekonomi merosot Maybank beli lima kali ganda book value. Ini pertimbangan ekonomi apa negara kita ini? Seluruh kewangan dan institusi bank dan perdagngan itu jatuh merudum dan kita memilih untuk membuang dan membazir wang negara. Soalnya, tentu ada udang di sebalik batu.

Sewajarnya ia lebih rendah. Sekarang ini andaiannya sesudah dibaca semua kajian ekonomi mengenai pembelian tersebut tidak ada satu pun penganalisis termasuk di Jakarta yang menganggap pembelian itu pembelian yang munasabah. Mereka menganggap sekurang-kurangnya RM1 hingga RM2 bilion hangus. Hangus ke mana? Ke kantung siapa? Itu soalnya.
Pada Oktober 2007, Tun Daim Zainuddin menjual sebanyak 11% Bank Internasional Indonesia kepada Temasek.

Ini bermakna nilai BII Oktober 2007 sekitar RM4.7 bilion – Oktober 2007 sebelum krisis ekonomi melanda, dahsyat, sub prima mula memberikan bayangan. Sekarang September 2008 dalam keadaan ekonomi yang lebih parah, harga yang dulunya 4.7 bilion, kalau kita beli, kita tengok setengah bilion ringgit 11%, nilai Bank Internasional Indonesia lebih kurang 4.7 bilion ringgit. Maybank beli dengan nilai lebih kurang 8 bilion ringgit.

Tidak ada pakar atau penganalisis menganggap ini satu pembelian yang munasabah. Banding ini dengan keputusan Menteri Kewangan sebelum ini tatkala menjadi Menteri Pertahanan, jual Affin Bank yang dipunyai oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera, 20% kepada David Lee Bank of East Asia, dengan book value sekitar dua kali dalam keadaan ekonomi kukuh, dalam keadaan kepentingan bumiputera yang dijaja begitu rupa, dijual dengan mudah dengan harga yang relatif murah.

Dalam keadaan ekonomi meleset, dijual kepentingan kita dengan harga yang lebih tinggi. Jadi hak kita, kita jual dengan murah, hak orang kita beli dengan mahal. Ini kepintaran ekonom
Barisan Nasional. Terima Kasih… [Tepuk]

Dan Yang Di-Pertua, kenapa saya tekankan ini ialah kerana dua minggu setelah mengambil alih jawatan Menteri Kewangan, segera diluluskan beri tempoh melengah-lengahkan lagi. Very efficient bila datang soal meluluskan kepentingan yang akan mengaut keuntungan berbilion ringgit. Saya ingin tanya, seperti mana kes pertama, high speed broadband dan kes kedua, Maybank, siapa memininya, siapa ejennya yang menyebabkan Menteri Kewangan terdesak menyegerakan kelulusan dan di mana wang yang dikatakan hangus kepunyaan bumiputera itu… [Tepuk]

Saya nak sambung Yang di-Pertua, dengan suatu pendedahan baru yang lebih mengejutkan iaitu keputusan Menteri Kewangan membeli 12 buah unit helikopter baru kepada angkatan tentera menggantikan pesawat Nuri, berdasarkan surat Ketua UMNO bahagian PJ Selatan, Kapt. Zahar dan surat ini memang kita terima dari pos, entah dari mana, dan saya terpaksa minta pengesahan sama ada surat ini benar, saya tidak mahu gunakan Dewan yang mulia ini mengedarkan surat layang.

Hanya setelah saya dapat sahkan bahawa surat ini tepat dari Mentari Services, ditandatangani oleh pengerusinya, Kapten (B) Datuk Zahar Hashim merangkap Ketua UMNO Bahagian, menulis kepada Menteri Kewangan dan juga Timbalan Perdana Menteri, membuat tuduhan yang cukup membimbangkan, proses penilaian belum selesai tetapi dengan secara tiba-tiba arahan diberi kepada pihak tertentu supaya, LOI atau Letter of Intent, dikeluarkan kepada Eurocopter.

LOI ditandatangani oleh seorang pegawai paras menengah di Kementerian Pertahanan bertarikh 15 September, dua hari sebelum Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib berpindah daripada Kementerian Pertahanan ke Kementerian Kewangan. Apa yang luar biasa, keputusan secara tergesa-gesa oleh Menteri Kewangan dan dari syarikat Mentari bertanya sama ada Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi tahu atau tidak, kerana dokumen kontrak disediakan segera dan kerajaan ingin menandatanganinya dalam kadar terdekat. 4 syarikat pembekal Eurocopter menawarkan helikopter yang memenuhi sepenuhnya atau hamper sepenuhnya spesifikasi ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan, harga yang ditawarkan melalui tender oleh Eurocopter bagi 12 unit helikopter model Cougar EC725 adalah euro 463.44 juta atau
2.317 bilion ringgit, bilion lagi, komisen setengah bilion lagi.

Sampai bila negara ini hendak dibiarkan punah ranah kerana kita sanggup membiarkan diri kita menjadi hamba abdi kerana tidak berani menyuarakan, membetulkan keadaan. Ini harga yang paling tinggi, harga yang ditawarkan oleh Kelowna Flightcraft Ltd. pula untuk 12 unit helikopter model Kazan Mi-172KF buatan Rusia adalah USD427.2 atau 1.452 bilion ringgit iaitu harga yang paling rendah. Perbezaannya 865 juta ringgit.

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Penjelasan.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Biasanya kita pilih yang lebih mahal kerana komisennya lebih tinggi. [Tepuk]
Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Saya pun ada dapat surat ini, tapi angka ini sudah dipinda, sebenarnya harga untuk Kelowna Flightcraft Ltd. itu yang surat asal, yang diberikan, yang disebut oleh Yang Berhormat Permatang Pauh USD427 juta ringgit atau 1.452 bilion ringgit adalah silap, angka yang sebenar yang ada dibetulkan oleh Kapten Zahar ialah sebenarnya USD312 juta ringgit atau 1.501 bilion ringgit, perbezaan yang lebih besar daripada angka yang diberikan.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur, dia nampak cekap bab-bab ni, berbeza Menteri Kewangan cekap lulus kontrak, dia cekap check sama ada kontrak itu betul atau tidak… [Tepuk] Saya ucap tahniah.

Sebenarnya memang saya diberi makluman tapi oleh kerana bila saya dapat pengesahan hanya berdasarkan surat ini maka saya tidak bersedia memberikan pindaan yang disebut walaupun asasnya ada, maknanya perbezaan hampir RM1 bilion. Dan yang anehnya, apakah wakil dari Eurocopter atau Augusta Westland dipanggil oleh pasukan penilai untuk berbincang dengan tawaran, mengenai tawaran tersebut, tetapi pembuat Kelowna Flightcraft Ltd. dan Sikorsky pembuat helikopter Nuri tidak dihubungi sama sekali.

Tuan Yang di-Pertua, soalnya, apakah negara kita boleh terus menelan dan menerima kecurangan-kecurangan sedemikian, yang cukup mengaibkan. Sebelum ini seperti mana kita tahu, pembelian Scorpene sampai sekarang belum selesai, pembelian dua kapal selam dari Perancis sampai sekarang menjadi satu masalah kerana berkaitan dan terus dibangkitkan kerana
ada kaitan dengan kes pembunuhan wanita Mongolia dan ada kaitan dengan pembelian dua kapal selam tersebut. Kes pembelian Sukhoi jets dari Rusia belum selesai. Memang kita tidak berupaya dalam sistem sekarang, mengharapkan suatu penyiasatan yang telus dan bebas, tetapi yang amat dikesalkan ialah setelah ini semua berlaku, ditelan bulat dan diminta rakyat menerima tanpa soal, seperti mana Ahli Yang Berhormat Puteri UMNO telan tanpa soal, diminta rakyat juga telan tanpa soal.

Akan tetapi soalnya sekarang, bertambah lagi. Hari ini sahaja saya mengemukakan tiga kes besar yang menelan belanja puluhan bilion ringgit di mana tidak ada ketelusan sama sekali. Tidak ada tender terbuka, tidak ada penilaian yang dapat dipertahankan dan mungkin Menteri Kewangan akan memaksa satu dua orang pegawai kerajaan membuat kenyataan mempertahankan tetapi ini bukan jalan keluarnya. Kita tidak boleh bebankan soal-soal ini kepada pegawai-pegawai kerajaan. Jikalau pimpinan membuat keputusan, dengan membebankan kepada pegawai, untuk memberikan penjelasan, saya fikir tidak munasabah sama sekali.

Tuan Yang di-Pertua, jika Menteri Kewangan sibuk dengan urusan-urusan sedemikian, saya tidak yakin beliau mampu mengemukakan satu agenda perubahan ekonomi untuk menyelamatkan ekonomi negara. Kita hanya mampu melakukan sedemikian andainya kita dapat memberikan saranan-saranan yang munasabah.

Jadi sekali lagi saya menekankan kepada Tuan Yang di-Pertua, betapa sukarnya kita membahaskan belanjawan ini. Kita ada persediaan cukup dengan data dan angka tetapi semua
data dan angka yang diberikan dalam kertas belanjawan. Kalaulah saya gagal menyeru Menteri Kewangan membuat demikian, saya ingin menyeru kepada Ahli-ahli Yang Berhormat dan rakan-rakan dari Barisan Nasional yang tidak semuanya akan kekal di sebelah sana, untuk memberi, meminta mengadakan suatu inisiatif meminta Menteri Kewangan berbuat sesuatu, memberikan cadangan sekurang-kurangnya cadangan belanjawan pindaan kalau tidak pun belanjawan baru.

Kalau tidak, secara jujur sudah tidak boleh dibahaskan. Ambil sahaja peruntukan setiap kementerian, peruntukan setiap negeri.

Janji kepada Sabah dan Sarawak, janji subsidi kepada nelayan dan petani Orang Asli, mustahil ini boleh dibahaskan dengan jujur oleh Ahli-ahli Yang Berhormat tanpa angka-angka ini diubah dan disesuaikan semula. Biasanya dalam tempoh sebulan Tuan Yang di-Pertua, ada angka yang lari sedikit dan ini bisa dimengerti. Saya ada pengalaman sedikit dalam hal ini, kadang-kadang harga minyak dia lari satu dollar, setengah dollar tetapi kalau harga minyak lari dari 125 unjuran ke-77 ia tidak boleh dipertahankan lagi. Jadi sekarang ini saya tekankan untuk menyelamatkan ekonomi negara kita untuk tidak mempermainkan hak-hak Ahli Yang Berhormat.

Janganlah satu dua orang pemimpin kanan UMNO merasakan mereka kebal dari segala-galanya
sehingga boleh menjadikan dasar ekonomi dan belanjawan ini suatu mainan dan minta kita bahas tanpa asas yang cukup. Saya tidak tahu Tuan Yang di-Pertua, saya tahu Tuan Yang di-Pertua telah berikan keputusan dengan sabar dan juga sabar dengan saya untuk saya teruskan dan oleh yang demikian saya tidak ada pilihan tetapi untuk teruskan. Boleh Tuan Yang di-Pertua minta kami teruskan dalam keadaan gawat sekarang ini?

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Tidak ada konvensyen dalam amalan demokrasi berparlimen bermodalkan Westminster Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua boleh menarikan balik agenda kerajaan dengan begitu sahaja Yang Berhormat. Jadi berlandaskan amalan inilah saya minta Yang Berhormat teruskan. Kalau ada alternatif bajet yang perlu dibentangkan, sila bentangkan Yang Berhormat sebagai alternatif yang berkaitan… [Tepuk]

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Minta penjelasan.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih. Saya terharu kerana Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua memberi keyakinan yang baik dan minta kita… insya-Allah, pada
masa yang singkat, bila kita bersedia kita akan bentangkan belanjawan yang baru Yang Berhormat tetapi soalnya sekarang ini saya bukan minta keputusan Yang Berhormat untuk menangguhkan sidang atau minta supaya perbahasan ini dihentikan.

Saya hanya minta budi bicara dan pertimbangan dan kebijaksanaan Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua untuk menyampaikan kerana ini sudah ke tahap krisis besar negara dan walaupun dari segi prosedur Westminster itu betul, tetapi dari segi substantif ia salah. Tidak pernah berlaku dalam tradition Westminster di mana semua angka itu terbalik, dia minta kita bahaskan.

Oleh sebab itu di antara prosedur dan substantif yang kita bahaskan. Walaupun saya hormat pandangan Timbalan Tuan Yang di-Pertua…
Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Penjelasan…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Ipoh Timur.

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: …Yang Berhormat Permatang Pauh. Bukankah sebenarnya ada sekurang-kurangnya ada tiga sebab kenapa perlu satu kajian dibuat khasnya oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan yang baru sama ada patut kita teruskan perbahasan ini, tidak ada contoh dalam apa-apa tradisi Westminster di mana ada bajet dikemukakan pada satu hari iaitu pada 29 Ogos dan Parlimen ditangguhkan untuk enam minggu. Selepas itu baru memulakan perbahasan, yang pertama. Yang kedua, saya percaya tidak ada contoh tradisi Westminster yang lain di mana bajet dikemukakan oleh seorang Menteri Kewangan kemudian apabila mula perbahasan sudah tukar Menteri Kewangan… [Tepuk]

Dan ketiga, di mana dalam enam bulan semua angka-angka sudah ditunjuk tidak benar oleh kerana krisis kewangan dunia dan sebab itu Yang Berhormat Permatang Pauh ada sebut adakah kita membahaskan sejarah atau kita membahaskan bajet ini? Adakah Yang Berhormat yang pergi ke Taiwan dapat contoh di sana di mana kita membahaskan sejarah dalam Parlimen Taiwan?

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, Yang Berhormat…
Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: … Dan kita tahu bahawa Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua tidak ada kuasa dalam bidang ini, tetapi sekurang-kurangnya ambil kira perkembangan ini supaya kita meminta bahawa Yang Berhormat Menteri Kewangan boleh kaji perkara ini oleh kerana kalau tidak datang ke Dewan ini dengan satu bajet yang baru atau disemakkan, ini menunjukkan beliau sudah gagal dalam satu ujian pertama dalam Parlimen Menteri Kewangan yang baru.

Dia sudah fail as a Finance Minister dan untuk kewibawaan Parlimen, kita perlulah tangguh sekejap supaya memberi masa untuk Yang Berhormat Menteri Kewangan yang akan menjadi Perdana Menteri lima bulan sahaja akan menjadi menteri, Prime Minister in waiting. Kita mahu satu Prime Minister in waiting ada kredibiliti, kewibawaan dalam perkara kewangan, krisis.

Bolehkah kita tangguh sekejap supaya perkara yang penting ini, seluruh negara tunggu, revised bajet bagaimana kerajaan…, yang baru untuk menghadapi krisis dunia. Kalau tidak, kita menjadi benda ketawa, laughing stock, Parliament debating history. What kind of Parliament is this?

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Baik, baik Yang Berhormat.
Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Political Tsunami 8 Mac bukan untuk Parlimen berbahas history…
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Itu cerita lamalah.
Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Bolehkah kita pertimbangkan perkara ini?
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Permatang Pauh, sila.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Soalan yang dibangkitkan itu tepat. Ini bukan soal perbezaan politik, ini soal arah ekonomi negara kita. Saya ingin merayu kepada Ahli-ahli Yang Berhormat Barisan Nasional, kita boleh berbeza pendapat dalam soal dasar yang lain, tetapi dalam hal Parlimen, kita tidak boleh berbeza pendapat hal ini, tidak pernah berlaku dalam sejarah negara demokratik di mana belanjawan itu kita dipaksa bahaskan dengan semua angka yang lari daripada asas.

Jadi oleh yang demikian, saya tidak ada pilihan Tuan Yang di-Pertua, tetapi untuk memilih untuk merayu kepada rakan-rakan kita, pendirian daripada Pakatan Rakyat jelas, ini bukan soal perbezaan politik, bukan maknanya kita mengatakan kita mahu menolak belanjawan yang akan dibentangkan. Kita hanya hendak beri kesempatan lihat angka dan angka yang saya tahu dalam pengalaman saya, rakanrakan dari Perbendaharaan, Bank Negara dan Unit Perancang Ekonomi mereka bersedia, Cuma buat ubahsuai unjurannya dan terima bahawa dalam keadaan krisis, dalam keadaan ekonomi mengecut, defisit membengkak, pendekatan berbeza daripada keadaan yang biasa atau konvensional.

Pendekatan kita mesti pendekatan yang lebih memaksa kita berbuat sesuatu yang baru. Jadi saya tidak tahu kalau boleh rakan-rakan saya Ahli Yang Berhormat daripada Barisan Nasional yang boleh membantu memberikan cadangan apa yang harus kita lakukan. Apakah patut kita diam sahaja macam Brutus sebut tadi ataupun harus bangkit.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Mohon laluan sedikit.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih.
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Permatang Pauh. Saya cuba memahami kaitan pandangan Yang Berhormat Permatang Pauh bila menyebut bahawa selepas satu setengah bulan berlalu data-data yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan saat membentangkan belanjawan sudah jauh lari. Apakah yang dimaksudkan ialah misalnya pada muka surat 32 saya teliti ucapan Menteri Kewangan waktu itu, setelah mengambil kira hasil sebanyak RM161.6 bilion. Ini anggaran hasil negara.

Waktu itu anggarannya berasaskan kepada harga minyak USD135. Ini penting sebab dalam bajet ini dianggarkan bahawa pendapatan negara kita 22% datang daripada hasil minyak. 22% menyumbang kepada pendapatan negara dan waktu kita buat bajet itu RM161 bilion anggarannya.

Hari ini minyak sudah tinggal USD70 satu tong. Maknanya jauh lebih separuh turunnya. Sudah tentu anggaran hasil juga akan merosot teruk dan kalaulah perbelanjaan persekutuan itu meningkat kekal RM197 bilion, maknanya defisit fiskal kita akan jauh lebih tinggi daripada anggaran 4.8%. Angka ini akan menjadi double digit. Itu maksudnya Yang Berhormat Permatang Pauh sebut bahawa data itu sudah ketinggalan dan mohon agar Ahli-ahli Parlimen UMNO kita khususnya Yang Berhormat Batu Pahat buka mata luas-luas… [Tepuk]

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan pandangan daripada Yang Berhormat Machang. Memang itu salah satu daripada lima alas an yang saya berikan mengapa belanjawan ini tidak boleh diteruskan perbahasannya iaitu harga
minyak. Walaupun harga minyak mungkin masa itu USD135 tapi unjuran yang dibuat ialah USD125. Sekarang ini USD77 dan ke bawah. Maknanya pendapatan kita akan jauh lebih rendah
Kelapa sawit turun, getah turun, eksport tak dapat dijamin, pengeluaran daripada elektronik seperti mana yang kita tahu di Pulau Pinang sekarang dia ikut shift. Dia tidak sepenuhnya lagi.

Ada lima kilang elektronik penting di Pulau Pinang yang mengeluarkan setengah daripada kapasiti biasa.

Oleh yang demikian tidak boleh kita teruskan dan seperti mana Yang Berhormat Machang kaitkan itu dari sudut pendapatan negara. Saya sebut dari segi unjuran pertumbuhan pun tidak betul, defisit pun tidak betul. Jadi saya tidak tahu mengapa Ahli-ahli Yang Berhormat Barisan Nasional tidak boleh bangun dan segera menyeberang ke sebelah sini supaya kita buat belanjawan baru… [Tepuk]

Beberapa Ahli: Boo!
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Tak, tak. Tak payah boo. Tak payah boo. Saudara dipilih.
Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: [Bangun]
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: [Bangun]
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Tuan Yang di-Pertua, dipilih…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang lain duduklah Yang Berhormat. Tunggulah. Yang Berhormat Permatang Pauh belum habis satu baris perkataan pun belum habis. Duduk Yang Berhormat.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Dipilih untuk menjadi Ahli Parlimen mewakili kepentingan rakyat, membela nasib rakyat, membahaskan belanjawan negara. Ini salah satu tugas penting Ahli Parlimen. Sekarang saya sebut belanjawan ini tidak boleh dibahaskan kerana semua angka itu lari daripada keadaan sebenarnya.

Kalau lari satu, dua dolar tak apa Tuan Yang di-Pertua. Saya pun boleh terima seperti mana juga kesabaran Tuan Yang di-Pertua tapi kerana larinya jauh. Kita hendak bahaskan sejarah belanjawan Malaysia. Kalau itu judul baru kita bolehlah sabar dan terus bahas iaitu Menteri Kewangan mencadangkan supaya kita bahaskan sejarah belanjawan lalu, itu boleh

Kalau hendak bahas belanjawan 2009, saya hendak tanya pendapat kalau tak boleh menteri-menteri dan Ahli-ahli Yang Berhormat, wakil-wakil daripada Perbendaharaan dan Unit Perancang
Ekonomi mereka pasti setuju dengan saya dan mesti ada revision, mesti ada revision dan tidak ada pilihan.

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: [Bangun]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Baik Yang Berhormat.
Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Permatang Pauh. Saya hendak merujuk kepada satu angka yang dikeluarkan barubaru ini pada 11 September 2008 iaitu berkenaan dengan penyata aset dan liabiliti Bank Negara Malaysia.

Menurut laporan ini, jumlah rizab SDR pertukaran asing dan emas yang menjadi simpanan, angka dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia adalah sebanyak RM403 bilion lebih. Hampir RM404 bilion dan jumlah ini adalah hampir 91% daripada jumlah keseluruhan aset dan imbangannya dibandingkan dengan liabiliti yang ditadbir oleh Bank Negara Malaysia.

Oleh kerana jumlah RM403 bilion ini adalah dilandaskan kepada jumlah nilai mata wang Amerika
Syarikat USD iaitu USD123689 juta yang mempunyai nilai kandung persamaannya pada tarikh 15 Ogos 2008 iaitu semasa perniagaan ditutup pada hari Jumaat, 15 Ogos 2008. Adakah landasan ini juga boleh diterima pakai? Kenapa kita perlu mengadakan revision dengan izin ataupun pindaan semula kepada kadar pembentangan nilai cadangan belanjawan negara kita
apabila kadar pertukaran telah jatuh sebanyak 3.8% secara perbandingan atau relatif.

Sekiranya perkara ini boleh diterima pakai, memang teramat wajar untuk kita menyelaras dan membentangkan semula belanjawan yang dicadangkan pada 29 Ogos kerana fluctuation ataupun turun naik dengan izin sebanyak 3.8% ini menyebabkan terhakisnya jumlah peruntukan sebanyak sekurang-kurangnya 30% daripada nilai muka sebagaimana yang dibentangkan pada hari tersebut. Saya mohon Yang Berhormat Permatang Pauh untuk memberi pandangan terhadap perkara ini. Terima kasih.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Yang Berhormat Indera Mahkota kerana keterangan dan data tambahan berkaitan dengan kekuatan nilai kewangan dan ringgit kita tetapi seperti mana yang saya sebut berdasarkan keterangan kita tentang minyak dan gas, minyak kelapa sawit, tekanan aliran wang keluar RM125 bilion dan pelaburan asing yang berkurangan, unjuran defisit, itu sudah cukup untuk menyatakan bahawa tidak boleh kita teruskan dengan perbahasan belanjawan cara baik.

Dalam keadaan biasanya yang saya tahu pengalaman paling kurang Menteri Kewangan itu patut buat beberapa pindaan supaya perkiraan itu dibuat semula. Kalau beliau tak upaya, pegawai-pegawai kita memang mampu melakukan itu supaya bila dibuat begitu kita berbahas dalam keadaan yang berbeza cuma saya tidak menjangka ini sebagai satu penyelesaian yang baik. Penyelesaian yang baik ialah kita menghadapi krisis ini dengan berani.

Perdana Menteri pagi tadi membuat kenyataan baru tidak seperti Singapura, Malaysia tidak akan menghadapi kemelesetan ekonomi. Ini kenyataan longgar biasa. Kalau pun tidak mahu berbahas, saya tidak mahu berbalah dengan Perdana Menteri dalam kes ini. Saya pun simpati dengan keadaan dia pada masa sekarang tetapi memadai untuk mengatakan tidak ada kemelesetan tidak apa tapi krisis melanda itu berat dan krisis itu bukan dibahaskan di sini. Krisis
itu mengancam, mempersulit kehidupan rakyat. Ini isunya. Seperti yang saya sebut tadi pendapatan berkurang, harga barang meningkat, pengangguran bertambah, pengeluaran dan hasil negara terencat.

Ini yang menjadi permasalahannya. Sebab itu dalam perbahasan kita dalam belanjawan
ini, kita tidak dapat lari dalam menghadapi masalah ini. Kalau saya diizinkan, Tuan Yang di-
Pertua kerana…

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Penjelasan Yang Berhormat daripada Ketua Pembangkang. Yang Berhormat Ketua Pembangkang ada membuat satu cadangan yang sangat mustahak, oleh kerana bahan senario ekonomi, perlulah satu revise Bajet 2009. Akan tetapi, dalam Dewan ini, ana Menteri Kewangan? Mana Menteri Kewangan II, mana Timbalan Menteri Kewangan?

Tiada seorang yang layak untuk memberi satu balasan yang menunjukkan Kerajaan Barisan Nasional langsung tidak hormat Parlimen ini, langsung tidak hormat Tuan Yang di-Pertua yang duduk di atas ini. Yang Berhormat Batu Pahat tidak layak untuk menjawab bagi pihak kerajaan, belum. Mungkinlah dalam kabinet yang baru mungkin dia harap boleh naik pangkat menjadi menteri tetapi sekarang mana wakil rasmi kerajaan yang untuk membuat satu balasan.

Bukankah ini menunjukkan bahawa Kerajaan Barisan Nasional sudah hilang kelayakan, hilang kewibawaan, hilang maruah untuk terus memerintah negara ini. Mana? Where is the overnment? Langsung tiada, inilah satu condemnation, satu kerajaan helpless government, helpless administration.

Oleh sebab itu, bolehkah kita ditangguhkan supaya kita boleh dapat balasan daripada wakil kerajaan, bukan wakil back-bencher yang pergi Taiwan… [Ketawa]

Kita mahu orang yang di sini ada kewibawaan atau autoriti boleh berdiri, jawab kenapa tidak perlu satu revise Bajet 2009. Bukan total silence on the fund bank empty, seorang pun tiada, satu
hantu pun tidak ada… [Ketawa] Ini malu, the greatest shame of this Parliament, what is
happening?

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Kutuk kerajaan kutuk belakang lagi tidak ada wibawa. Janji banyak kali hendak tubuh kerajaan baru, tidak pernah tubuh pun.

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timor]: Hantu sana tidak guna, kita mahu hantu yang rasmi.
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Tipu rakyat dengan berbagai-bagai dalih.
Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Hantu bukan rasmi tidak guna.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, baik Yang Berhormat. Sudah, sudah, sudahlah Yang Berhormat, bagi peluang dengan Yang Berhormat Permatang Pauhlah, Yang Berhormat.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya terima kasih.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Kita hendak dengar juga Yang Berhormat.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Betul, betul, terima kasih Tuan Yang di- Pertua.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Jadi saya rasa kalau kita hendak habiskan masa dengan debat ini, saya sudah dengar dah. Buat fakta, sokong Permatang Pauh, lagi seorang bangkit, beri fakta lain, sokong juga. Saya pun banyak benda-benda
boleh sokong, jadi habis berapa banyak masa kita hendak debat nanti Yang Berhormat. Sila Yang Berhormat Permatang Pauh.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih, terima kasih Tuan Yang di-Pertua tetapi ini soal… walaupun banyak saya setuju dengan Tuan Yang di-Pertua tetapi izinkan saya hanya berikan pandangan bahawa Tuan Yang di-Pertua ini soal serius, bukan soal perbezaan parti. Saya tekankan ini sekali lagi sebagai seorang rakyat, saya juga mahu belanjawan ini dibahaskan secara bertanggungjawab. Yang Berhormat, Perdana Menteri kata tidak ada kemelesetan. Saya tidak mahu berbalah tetapi tidak ada siapa waras yang tahu kedudukan ekonomi, yang dapat menangkap…

Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: [Bangun]48
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Tunggu Yang Berhormat Kuala Langat, tunggu, Yang Berhormat Permatang Pauh belum habis lagi.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: …Dapat menyangkal kenyataan bahawa ekonomi negara kita dilanda krisis besar, tempias dari krisis luar dan akibat beberapa masalah yang tidak dapat kita rungkai dalam negara sendiri. Ini termasuk penyelewengan, pembaziran yang saya sebutkan tiga contoh besar puluhan bilion dengan komisen ratusan juta dan biar rakyat merempat dalam keadaan yang ada sekarang.

Tuan Yang di-Pertua, perkara ini memang kita tidak boleh nafikan, sebab itu apabila Yang Berhormat Ipoh Timur bangkitkan, tengok Parlimen dalam keadaan ekonomi menghadapi krisis tidak seorang. Saya, kalau Yang Berhormat Batu Pahat tahu, lapan tahun Menteri Kewangan saya duduk di situ dengar sepanjang ucapan Ketua Pembangkang. Kalau…
Seorang Ahli: [Menyampuk]

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: …Bila ada ahli pembangkang lain bahas timbalan menteri wajib hadir untuk mendengar sepanjang perbahasan. Yang senior ingat dalam Dewan ini, itu pendirian dalam keadaan tidak perfect, Yang Berhormat masa itu pun ada. Itu dalam keadaan saya akui dengan penuh tawaduk kekurangan dan kelemahan yang ada. Akan tetapi, sekurang-kurang, hormat pada Dewan yang mulia dan Tuan Yang di-Pertua itu ada.

Sekarang ini tidak ada sama sekali kerana apa, sheer arrogant of power, kerana tidak ada yang berani bangun tegur, maka semuanya lari dan menyepi hilang entah ke mana. Cuba bayangkan, bahaskan Parlimen di depan pemerhati kita termasuk wakil Permatang Pauh pun ada. Kita bahaskan, tidak ada yang sanggup mendengar, serahkan kepada pegawai-pegawai. Lebih baik angkat pegawai mengisi kerusi-kerusi depan.

Ini diminta pegawai catat tolong jawab, mereka ini duduk tidak ambil tahu dan peduli langsung. Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, saya hendak tekankan di sini, ini bukan soal pertikaian politik belah sana belah sini. Ini soal krisis ekonomi negara kita dan saya dukacita, kesal Perdana Menteri sebut dalam beberapa bulan yang akan datang beliau akan menghabiskan masa untuk buat reform. Wahai Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi Perdana Menteri, reform pertama betulkan sikap rakan-rakan kamu yang memimpin di Parlimen ini. Dengar tidak mahu, hujah tidak bersedia, fakta tidak sanggup dirubah, sedikit pembetulan tidak sanggup dilakukan. Jadi oleh yang demikian…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Kuala Langat ya.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Permatang Pauh, ingin saya rungkaikan setelah saya tekun mendengar hujah-hujah Ketua Pembangkang. Saya ingin mengimbau kembali pada saat ketika ini tahap pengangguran berada dalam kadar 3.2% tetapi saya cukup khuatir apabila diteruskan bajet yang tidak menentu ini. Saya percaya kadar pengangguran yang akan berlaku dalam negara ini akan melepasi 12% yang saya dikhabarkan banyak kilang akan menutup kilang mereka, pekerja akan
dipecat.

Dan ini akan menjurus kepada masalah yang begitu kritikal iaitu masalah social penghidupan. Saya memohon bersetuju sangat dengan Ketua Pembangkang, tolonglah pertimbangkan bajet ini dibahaskan kembali dan dipinda untuk sesuai dalam keadaan sekarang kerana saya takut mangsanya ialah pekerja-pekerja yang 11 juta ini yang akan menghadapinya.

Itu saya minta pandangan Yang Berhormat Ketua Pembangkang, apakah ini akan melibatkan kaum pekerja dalam krisis ekonomi sekarang. Ini yang menakutkan saya. Saya mohon supaya Ketua Pembangkang mengambil sikap proaktif tentang kaum pekerja dalam negara 11 juta ini.
Terima kasih.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih. Inilah Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua suara pemimpin kesatuan sekerja yang sebenar, prihatin tentang masalah pekerja. Akan tetapi kalau hendak dengar Menteri Kewangan, dia prihatin masalah syarikat yang dapat komisen. Ada beza besar di sini. Tidak ada siapa yang percaya bahawa kadar pengangguran di Malaysia ini 3.2%, tidak ada sesiapa yang percaya.

Dalam keadaan ekonomi yang merosot, kilang-kilang yang macam saya sebut di Pulau Pinang yang pengeluarannya itu tinggal setengah, pemberhentian pekerja telah bermula, mustahil kita dapat pertahankan kadar pengangguran 3.2% sudah pun meningkat. Jumlahnya ini tentu akan meningkat bertambah lagi, sebab itu tidak kesemuanya kesalahan itu dibebankan kepada kerajaan. Saya akui tetapi kesalahan besar ialah mereka tidak bersedia menangani masalah itu dengan kadar yang segera dan terus dengan kerja. Ada masalah pengangguran itu menimbulkan kerunsingan dia, tidak.

Masalah harga barang meningkat itu menimbulkan merunsingkan dia, tidak. Masalah orang hendak dapatkan nafkah yang halal, yang sedikit untuk tingkatkan supaya dapat di mana keupayaan kita termasuk mengurangkan beban mereka dengan harga minyak, tidak. Oleh yang demikian, kita terpaksalah berdepan dengan masalah yang lebih perit dan getir lantaran kecuaian pimpinan UMNO dan Barisan Nasional sekarang.

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Point of Order Tuan Yang di-Pertua. Oleh kerana inilah satu keadaan yang unprecedented yang sangat mustahak pun bukan satu perkara yang perlu patut dimain-mainkan. Bolehkah Dewan ini menimbang Peruntukan 53(2) mengenai meminda usul di hadapan kita ialah usul supply bill supaya ia dibaca bukan hari ini tetapi selepas satu revise bajet 2009 dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan.

Sekarang pun dekat pukul 1.00, mungkinlah ada masa untuk Yang Berhormat Menteri Kewangan dan penasihat-penasihat beliau untuk menimbang perkara ini supaya menunjukkan dia on top of the job mengenai Kementerian Kewangan supaya Parlimen bahas satu bajet yang relevan dan
bukan di mana semua angka sudah menjadi obselete.

Oleh kerana mengikut 53(2) apabila satu cadangan dibuat sekarang ialah bahawa rang undang-undang ini dibaca kali yang kedua sekarang boleh dipinda dengan masa digantikan. Mungkin ini satu acara baik bukan untuk pihak sini atau pihak sana, untuk ekonomi kita, untuk negara kita supaya Parlimen dihormati sebagai satu institusi di mana kita bahas masalah terkini dan bukan bahas sejarah. Saya harap bahawa dalam lunch break Yang Berhormat Menteri Kewangan boleh berhenti semua kegiatan UMNO, UMNO election berhentikan ini ketepikan bukan mustahak. Apa mustahak ialah economic crisis bukan UMNO crisis. UMNO crisis yang the least of all problems itulah world crisis economic crisis sekarang. Timbang perkara ini.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat cuba baca 53(2) itu Yang Berhormat saya hendak dengar.
Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Ya 53(3) ialah…[Membaca Peraturan Mesyuarat] “…Apabila sampai kepada perkara membacakan Rang Undang-undang kali yang kedua dalam Aturan Urusan Mesyuarat maka suatu usul “Iaitu Rang Undang-undang ini dibacakan kal
yang kedua sekarang”, akan dikeluarkan dan bolehlah diadakan perbahasan meliputi asas dan burukbaiknya Rang Undang-undang itu pada amnya.

53(4)…Apabila sesuatu Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua, maka boleh dicadangkan pindaan yang mana telah diberi pemberitahu dengan bersurat sekurangkurangnya satu hari kepada masalah, “Iaitu Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang”, itu dengan ditinggalkan perkataan “sekarang” dan tambah di hujung masalah itu, “enam bulan dari tarikh hari ini”, atau ganti daripada itu boleh dicadangkan suatu pindaan meninggalkan semua perkataan-perkataan selepas perkataan “Iaitu” …” dan seterusnya.

Sungguhpun adalah dikehendaki notis satu hari tetapi kalau ini diterima oleh kerajaan menjadi satu urusan rasmi, kita tidak perlulah satu hari notis dan boleh serta-merta dikemukakan. Inilah untuk kebaikan negara, untuk meninggikan maruah Parlimen. Saya harap semua Backbencher, semua Barisan Nasional pun boleh bersetuju menunjukkan bahawa dalam perkara ini kita boleh bersatu padu tidak kira Ahli Parlimen Barisan Nasional, Ahli Parlimen Pakatan Rakyat untuk kepentingan negara. Kita semua Ahli Parlimen rakyat Malaysia.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Baik Yang Berhormat. Saya juga telah membuka sebenarnya saya minta Yang Berhormat Ipoh Timur membaca 53(2) dan Yang Berhormat Ipoh Timur juga membaca 53(4). Akan tetapi sebenarnya di bawah 53(2) rang undang-undang tidak boleh dibacakan kali yang kedua sehingga telah dihantar kepada ahli-ahli. Ini telah kita hantar jauh lebih lama daripada yang kita jangka, Yang Berhormat. Jadi hakikatnya Peraturan ini Yang Berhormat, mengikatkan tangan saya mengatakan tidak boleh saya buat keputusan selain daripada apa yang dikatakan ini.

Saya tidak hendak berbincang Yang Berhormat soal ini sebab yang ke-4 begitu juga kalau hendak mengadakan satu perubahan iaitu perubahan ini sepatutnya memang dating daripada pihak yang menghantarkan usul dan dengan notis satu hari. Jadi ini juga tidak tepat, jadi saya tidak boleh membuatkan satu peraturan yang berlainan daripada apa yang ditulis dalam…

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Tidak apa tidak boleh buat keputusan tetapi harap bahawa Yang Berhormat Menteri Kewangan boleh timbang perkara. Tentu dia ada orang-orang di sini boleh sampaikan apa yang saya cadangkan supaya dalam 90 minit dalam lunch break beliau boleh timbangkan perkara dan bertindak atas kepentingan negara.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Baik, saya memahami Yang Berhormat sebut sebab Yang Berhormat tidak meminta saya membuat keputusan tetapi permohonan dituju kepada Kementerian Kewangan dan saya tidak boleh menjawab bagi pihak Kementerian Kewangan. Dengan itu Yang Berhormat Permatang Pauh, jam sudah pun 1.04 dan kita tangguh dahulu. Ini kalau Yang Berhormat hendak sambung pada petang nanti, Yang Berhormat sambung. Jadi kita tangguhkan dahulu dan kita akan bermula semula pada pukul 2.30 petang nanti. Terima kasih Yang Berhormat.

SESI PETANG (MULAI JAM 2.30 PETANG)
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Yang Berhormat Timbalan Yang di-Pertua, izinkan saya menyambung dengan menekankan isu krisis kewangan yang melanda dunia dan tempias yang agak berat kepada negara dan menyarankan agar pimpinan negara kita khususnya Menteri Kewangan mula menerima kenyataan tersebut.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, saya minta bangkit satu peraturan mesyuarat (point of order) di bawah Peraturan Mesyuarat 26 dan saya ingin membangkitkan di bawah 26(i)(c), usul untuk menangguhkan perbahasan yang sekarang dibuat terhadap belanjawan atas alasan… usul saya dulu.

Saya usulkan untuk menangguhkan perbahasan atas belanjawan sehingga esok pagi untuk membolehkan Menteri Kewangan hadir dan memberi jawapan atas point utama yang telah dibawa oleh Yang Berhormat Permatang Pauh tadi, dalam perbahasan sebelum tengah hari bahawa the factual foundation, dengan izin ataupun fakta-fakta yang menjadi asas belanjawan, yang telah dikemukakan telah jadi sejarah dan belanjawan ini tidak boleh dipakai lagi, dan jumlah-jumlah yang digunakan patut dikaji semula untuk mengadakan satu perbahasan yang bermakna.

Jadi sekarang kita tidak boleh membincangkan secara bermakna satu belanjawan yang sedia ada sekarang. Jadi itulah usul saya, sebab tadi Yang Berhormat Permatang Pauh telah membangkitkan soalan itu kepada barisan di hadapan kita tapi tanpa apa-apa jawapan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Baik Yang Berhormat.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: So itulah usul saya dan usul ini Tuan Yang di-Pertua tidak perlu apa-apa pemberitahu. This is a usul tanpa notis dan yang dibenarkan di bawah 26(i)(c) dan saya pohon mengusul itu.

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: [Bangun]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, sebelum rehat tadi ada beberapa butiran dan perkara dalam peraturan mesyuarat yang telah dibawa dan telah pun diputuskan oleh Yang di-Pertua sebelum ini mengenai perkara 53 dan juga 54 yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur dan saya rasa sudah jelas diputuskan bahawa usul untuk menangguh mengikut perkara yang sedemikian haruslah dibawa pada bacaan kali yang kedua.
Maknanya perbahasan mengenai rang undang-undang ini boleh kita teruskan dan jika ada keperluan sedemikian oleh mana-mana Ahli Yang Berhormat, kita akan putuskan apabila bacaan kali yang kedua dijalankan.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Ya. Tuan Yang di-Pertua, dengan penuh hormat, apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Ipoh Timur tadi sebelum kita tangguhkan persidangan hari ini adalah berkenaan… memang Yang Berhormat Ipoh Timur membangkitkan 53(2) dibaca dengan (3) dan (4) dan dia simpulkan dengan 53(4) dan memohon ini berkaitan dengan pemindaan (amendment) di mana perlunya satu hari notis juga dan itulah yang diingatkan oleh Timbalan Yang di-Pertua tadi, tapi saya tidak bergantung pada itu sebab bagi saya, saya ada pendapat yang berbeza dari Yang Berhormat Ipoh Timur.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Itu keputusan Yang Berhormat. Saya katakan bahawa jika ada keperluan untuk menangguh perbahasan ini, hendaklah dibuat ketika bacaan kali yang kedua nanti dan kita bawa kepada Majlis Mesyuarat untuk memutuskannya. Kita teruskan perbahasan ini sehingga bacaan kali kedua nanti.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Ya, tapi…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ia berkaitan Yang Berhormat. Isu yang dibawa oleh Yang Berhormat ini berkaitan dengan jawapan yang saya bagi ini.

Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: [Bangun]
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Tidak, isu saya sekarang adalah tidak perlu ataupun tidak berguna Dewan ini meneruskan dengan perbahasan belanjawan. Sebab itu saya mengusulkan di bawah 26(i)(c), perbahasan sekarang ditangguhkan, dengan jelas di sana sebab tak guna lagi kita meneruskan dan sehingga esok saja untuk membenarkan Menteri Kewangan hadir dan memberi pendirian beliau sama ada dia akan kaji semula belanjawan ataupun mana-mana, tapi itu saja yang diusulkan oleh saya.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Jadikan perbahasan Yang Berhormat ini sebagai sebahagian daripada perbahasan yang akan kelak digulung oleh Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat. Tidak ada keperluan untuk menangguh, hendaklah dibuat menerusi perkara 54, 52 dan 53.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Tetapi Tuan Yang di-Pertua, dengan hormat…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tetapi…
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Seorang ahli Dewan ini di bawah 26, boleh bila-bila pun membawa mana-mana usul yang disenaraikan di bawah 26(i), mana-mana usul itu yang wajib ataupun yang patut/yang wajar pada keadaan sekarang adalah (c) – usul untuk menangguhkan Majlis Mesyuarat…bukan, usul untuk menangguhkan perbahasan. Itu sahaja tujuan usul saya sebab keadaan yang telah timbul daripada hujah-hujah bernas yang dibawa oleh Yang Berhormat Permatang Pauh tadi. Jadi itulah asas usul saya…

Tuan M. Kula Segaran [Ipoh Barat]: Tuan Yang di-Pertua…
Tuan R. Sivarasa [Subang]: …dan saya memohon usul itu sekarang disokong oleh ….
Tuan M. Kula Segaran [Ipoh Barat]: Boleh saya sokong? Boleh saya sokong?
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat…
Tuan R. Sivarasa [Subang]: …dan lepas itu diputuskan oleh Majlis ini.
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: [Bangun]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, di mana keperluan untuk menyokong dan meluluskan?
Tuan M. Kula Segaran [Ipoh Barat]: Bukan, bila ada satu…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ia harus kembali kepada Majlis Mesyuarat, Yang Berhormat.
Tuan M. Kula Segaran [Ipoh Barat]: Ya, boleh saya sokong? Saya tahu Yang Berhormat…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tidak ada peruntukan untuk mengusul dan menyokong.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Ini usul…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Sebab itu saya katakan bahawa ia akan balik kepada Majlis Mesyuarat, sebab itu saya katakan bahawa perkara ini boleh dibuat apabila bacaan kali kedua nanti dibuat. Jadi maknanya Yang Berhormat, saya tidak melihat keperluan terhadap 26(i)(c) yang dibawa oleh Yang Berhormat ini.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Tuan Yang di-Pertua, dengan izin. Boleh? Kita kena faham apakah tujuan kita ada Peraturan Mesyuarat 26. 26(i) menyenaraikan lebih kurang hamper 20 jenis keadaan atau usul yang boleh dibawa oleh mana-mana ahli Dewan yang mulia ini tanpa pemberitahu, itulah dia.

Kebanyakan usul – ini adalah prosedur. Usul kalau katakan ada untuk menggantung kerja seseorang sebagai ahli, usul untuk mengeluarkan orang-orang luar, dan sebagainya, beberapa jenis. Salah satu daripada usul ini adalah usul untuk menangguhkan perbahasan sekiranya perlu. Bagi hemat saya, sudah timbul satu keadaan di mana usul ini perlu bersebab hujah yang dibawa oleh Yang Berhormat Permatang Pauh tadi. Tidak berguna kita teruskan lagi perbahasan yang kita sudah mula tentang belanjawan sehingga kita dapat tahu sama ada belanjawan ini akan dikaji semula akan tidak.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Soalnya, soal belanjawan Yang Berhormat.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Ya, betul. Jadi usul saya sekarang…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Isu yang dibawa bahawa belanjawan yang dikemukakan ini tidak relevan, itu isunya. Saya katakan bahawa sama ada perkara ini relevan atau tidak relevan itu merupakan pendapat masing-masing dan kerajaan mempunyai pendapatnya sendiri.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Ya.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tetapi walau bagaimanapun apabila tamatnya nanti perbahasan dan jika ada keperluan untuk melihat sama ada diteruskan atau tidak, keputusan diambil atau tidak, kita akan gunakan nanti pada bacaan kali yang kedua.

Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua…
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya buat point saya sekali lagi…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Saya faham Yang Berhormat.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Peraturan mesyuarat ini ada untuk memberi bantuan kepada kita, hak kita, peraturan kita untuk memandu perbahasan dalam Dewan ini.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat saya katakana bahawa saya ingin perkara perbahasan diteruskan.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Jadi kita berhak membawa usul itu, itu point saya.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Baik, saya hormat pandangan Yang Berhormat. Akan tetapi saya katakan bahawa saya ingin melihat perbahasan diteruskan nanti jika ada keperluan.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Tuan Yang di-Pertua, tidak ada sekatan waktu dalam 26. Tidak ada sekatan. Pendekatan yang ada di sini adalah…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tidak ada peruntukan yang menghendaki menteri ketika ini untuk menjawab sama ada perlu diteruskan atau tidak perbahasan, tidak ada sekatan, tidak ada keperluan dalam peruntukan yang ditentukan oleh Yang Berhormat di sini yang digunakan oleh Yang Berhormat.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Maksud saya seorang…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Sebab itu saya katakan bahawa perbahasan hari ini kita teruskan.

Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Tuan Yang di-Pertua, dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua kalau kita meneliti 26(1)(c), dia jelas memperuntukkan ahli boleh bangun mengusulkan tanpa memberi pemberitahu untuk menangguhkan Majlis Mesyuarat atau apa-apa perbahasan. Ini hak setiap ahli, bukan sahaja peruntukan diberi…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Baik, saya putuskan bahawa Yang Berhormat…
Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Tuan Yang di-Pertua beri saya peluang habiskan dulu. Bukan peruntukan ini dipakai sahaja oleh pihak eksekutif, kerajaan sahaja. Mana-mana ahli boleh menggunakan 26(1)(c).
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Inilah juga isu yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Subang, Yang Berhormat tidak payah ekor lagi isu ini. Isu ini dibawa oleh Yang Berhormat Subang.
Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Memang benar saya ingin menjelaskan bahawa ini bukan boleh diguna pakai untuk oleh kerajaan sahaja dan kalau tengok Peraturan 31(i), apabila seorang Ahli bangkit, seorang boleh sokong usul itu, itu sangat jelas.
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Biarlah Dewan yang buat keputusan Tuan Yang di-Pertua. Kita buat keputusan di sini.
Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya, Yang Berhormat Gombak.

Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua boleh saya bantu sikit Dewan yang mulia ini dan juga Tuan Yang di-Pertua. Pada awal pagi ini apabila Yang Berhormat Ipoh Timur membangkitkan Peraturan Mesyuarat 53(4). Tujuannya adalah untuk memberikan mesej kepada pihak kementerian khususnya menteri supaya diberikan ruang untuk dating semula ke Dewan ini dan memberikan angka dan unjuran serta data-data yang baru sebelum perbahasan diteruskan.

Jelas Tuan Yang di-Pertua pada pagi tadi memberitahu beliau tidak boleh membuat keputusan, hanya menteri yang boleh membuat keputusan sama ada beliau bersedia datang untuk membawa angka yang baru atau tidak.

Namun setelah kita beri tempoh selama 90 minit, nampaknya keangkuhan Yang Berhormat Menteri Kewangan yang baru ini masih terserlah. Dia enggan datang ke Dewan yang mulia ini untuk memberikan data dan unjuran yang baru sebelum perbahasan diteruskan seperti yang diputuskan oleh Tuan Yang di-Pertua pada pagi tadi iaitu hanya menteri yang boleh menyatakan sama ada kesediaan beliau untuk tampil semula ke dalam Dewan ini. Namun sehingga jam 2.30 petang nampaknya beliau tidak muncul. Sebab itulah kami Tuan Yang di-Pertua, menggunakan peraturan yang sedia ada iaitu 26(1)(c). Ini bukan soal perbezaan pandangan politik ataupun ini pandangan Pakatan Rakyat, pandangan Barisan Nasional, lain.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Baik Yang Berhormat.
Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Ini soal hak kami sebagai Ahli Dewan Rakyat untuk membawa usul dalam Parlimen mengikut peraturan yang sedia ada. Peraturan ini cukup sedia, jelas di mana kita berhak untuk bangun bawa usul tanpa notis di mana kita hendak tolak kesemuanya kita beri ruang, kesempatan kepada kerajaan untuk tampil semula dengan bajet yang baru, angka yang baru supaya kita boleh meneruskan perbahasan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Okey, cukup Yang Berhormat.
Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Jadi saya pohon jasa baik Tuan Yang di-
Pertua, bukan kita hendak tanggung sebulan, hanya beberapa jam supaya pegawai-pegawai
Bank Negara, Kementerian Kewangan boleh teliti semula dan memberi nasihat kepada Menteri
Kewangan yang baru, tampil pagi esok, bawa unjuran baru, kami akan teruskan perbahasan
dalam Bajet 2009, terima kasih.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ahli-ahli Yang Berhormat, saya hargai…
Tuan R. Sivarasa [Subang]: [Bangun]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tidak payah bangunlah Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Tuan Yang di-Pertua, saya khuatir ada satu point sahaja.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukup Yang Berhormat, jangan ada estimate Yang Berhormat.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Saya faham dan penuh hormat saya hujah. Satu point yang penting, Tuan Yang di-Pertua ada kuasa untuk menjadi referee untuk perbahasan di ini
tetapi akhirnya kuasa juga pada Ahli Parlimen di sini, Yang Berhormat di sini dan kita ada kuasa
untuk mengusulkan ini. Sekarang setelah usul ada, kita perlu seorang…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Saya hendak menjawab usul…
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Saya minta seorang…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Belum lagi sampai ke tahap itu Yang Berhormat, duduk dulu Yang Berhormat.
Tuan M. Kula Segaran [Ipoh Barat]: Saya sokong.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Duduk dulu Yang Berhormat, ini tidak ada sokong-sokong lagi. Cukuplah Yang Berhormat, saya hargai pandangan Yang Berhormat Subang, duduk Yang Berhormat Subang.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Adakah maksud Tuan Yang di-Pertua usul itu?

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Saya ingin respons kepada perbahasan yang dibuat oleh Yang Berhormat Subang, Yang Berhormat Batu Gajah, Yang Berhormat Gombak dan juga Yang Berhormat Ipoh Barat. Terima kasih saya hargai pandangan Ahli-ahli Yang Berhormat mengenai isu ini. Walaupun ada empat orang yang bercakap bangun tadi tetapi isunya adalah satu isu yang sama. Kalau kita baca Perkara 26(1)(c), ianya adalah usul-usul yang tidak memerlukan notis, itu saya setuju tetapi semua butiran dalam Perkara 26 ini adalah usul-usul yang general.

Makanya untuk Perkara 26 ini harus dibaca kepada isu-isu yang spesifik melalui Perkara 53 dan Perkara 54. Kalau kita baca Perkara 54, rang undang-undang terserah kepada jawatankuasa, ianya boleh dirujuk semula boleh diperbaiki, tetapi perkara itu hanya diizinkan setelah bacaan kali kedua. Perkara 53 juga menyentuh perkara yang sama, ini lebih spesifik. Kalau Perkara 26 adalah usul-usul yang general dan kita harus baca 26 ini mengikut perkara yang spesifik umpamanya 54(2), 53(4). Maknanya Yang Berhormat boleh kemukakan perkara ini kelak setelah tamat perbahasan dan sebelum bacaan kali kedua dijalankan seperti apa yang berlaku dalam Rang Undang-undang DNA yang lalu.

Jadi untuk perbahasan hari ini dan untuk teguran-teguran Yang Berhormat saya hargai tetapi keputusan saya ialah saya akan teruskan perbahasan ini dan jika ada keperluan nanti untuk menangguhkan perbahasan ini ianya haruslah dibuat melalui Perkara 54(2) sebelum bacaan kali kedua. Itu sahajalah Yang Berhormat dan saya tidak izinkan melalui perbahasan mengenai isu ini.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Tuan Yang di-Pertua, dengan hormat, tafsiran Tuan Yang di-Pertua mesti ikut perkataan yang nyata dalam peraturan kita.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya, tidak payah Yang Berhormat.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Jadi tafsiran yang diberi tadi langsung tidak selaras dengan perkataan yang kita ada dalam peraturan.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tidak payah Yang Berhormat.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: 54 disebut oleh Tuan Yang di-Pertua.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat tidak berpuas hati dengan keputusan saya? Usul perlu dibuat Yang Berhormat.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Bukan tidak puas hati, kita kena hujah.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ada peraturan mesyuarat untuk mengkaji keputusan yang telah dibuat.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Saya faham tetapi untuk mengkaji kemuliaan Dewan ini, tafsiran yang diberi mesti mengikut apa yang kita ada, mesti munasabah.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat boleh buat usul bantahan terhadap perkara itu.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Saya bagi pandangan untuk ditimbang.
Datuk Siringan Gubat [Ranau]: Tuan Yang di-Pertua.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukuplah Yang Berhormat. Saya hargai, saya hormati teguran-teguran Yang Berhormat tetapi keputusan saya adalah saya mengizinkan perbahasan ini dibuat. Teruskan Yang Berhormat.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Tadi saya dengar Tuan Yang di-Pertua menggunakan 54. 54 jauh beza daripada keadaan yang kita…
Datuk Siringan Gubat [Ranau]: Tuan Yang di-Pertua, Standing Order 43. Tuan Yang
di-Pertua sudah membuat keputusan dan mengikut standing order ini keputusan Tuan Pengerusi
adalah muktamad.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukuplah Yang Berhormat.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Untuk membantu Tuan Yang di-Pertua dengan pandangan iaitu 54 yang disebut tadi Tuan Yang di-Pertua tidak digunakan dalam keadaan sekarang. Saya tidak usulkan di bawah itu. Usul yang digunakan sekarang adalah 26 tentang penangguhan perbahasan, itu sahaja, simple.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Saya katakan tadi Yang Berhormat. You have to accept. Saya sudah katakan bahawa 26 itu general, very general. Usul…
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Of course is general. We understand that and appreciate.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tetapi untuk 26 here,…
Tuan R. Sivarasa [Subang]: 54 is a different situation it’s for Select Committee and so on.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tak apalah Yang Berhormat, itu keputusan saya dan jika tidak puas hati Yang Berhormat boleh kemukakan bantahan kepada usul.
Tuan Chua Tian Chang [Batu]: 26.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Saya minta Yang Berhormat Permatang Pauh untuk teruskan perbahasan. Terima kasih Yang Berhormat.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Saya minta…
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Tuan Yang di-Pertua.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Saya hormati keputusan Tuan Yang di-Pertua tetapi sekadar memberikan pandangan tentang mengapa perkara ini dibangkitkan dan kebetulan Yang Berhormat Menteri dan lagipun hadir termasuk Yang Berhormat Kota Marudu. Kita bangkitkan bukan soal membantah keputusan kebijaksanaan Yang Berhormat. Ini 26(1)(c) memandangkan usul belanjawan ini sudah sukar diterima pakai.

Tuan Yang di-Pertua boleh sebut ini pandangan kami berbeza dengan pandangan kerajaan. Saya hendak tekankan pandangan kerajaan mana yang boleh bentangkan dan bahas belanjawan dengan angka yang sudah yang tidak boleh dipakai, defisit yang tidak boleh dipakai, pendapatan tidak boleh dipakai, pertumbuhan tidak boleh dipakai.

Jadi, Yang Berhormat sebab itu pagi tadi saya minta nasihat Tuan Yang di-Pertua dan Tuan Yang di-Pertua menjawab saya tidak mampu buat begitu, biarlah Yang Berhormat Menteri jawab. Sebab itu kita bawa pandangan, minta satu usul bagi sedikit tempoh supaya menteri datang bagi jawab. Sebab kalau tidak minta saya dan Ahli Yang Berhormat ini bincang kertas sejarah.

Satu setengah bulan yang lalu, Yang Berhormat Kota Tinggi, angka dan data sudah berubah, berubah besar. Saya bagi contoh, saya bagi contoh satu sahaja kerana kebetulan kedua-dua menteri ada. Unjurannya USD125 juta untuk pendapatan negara. Sekarang ini USD77. Jadi, kita hendak kira bagaimana? Defisit kata Menteri Kewangan ketika itu 4.8% tahun ini dan akan berkurangan tahun depan. Saya kata tidak mungkin berlaku dalam keadaan sekarang. Ini bukan soal perbezaan pandangan politik. Ini soal kenyataan yang menyebabkan kita sukar meneruskan perbahasan.

Akan tetapi kalau Tuan Yang di-Pertua mengatakan guna bidang kuasa yang tidak boleh dipertikaikan lagi, saya terpaksa hormati. Cuma saya hendak beri tekanan ini minta supaya sekurang-kurangnya Ahli Yang Berhormat, Menteri yang ada walaupun tidak mewakili Kementerian Kewangan memahami bahawa kita dalam keadaan krisis dan diperbodohkan untuk bahas angka yang tidak betul. Kalau umpamanya menteri bangun dan kata kami akan pertahankan angka yang ada, saya kata okeylah kita sambung tetapi kalau menteri mengatakan mustahil kita pertahankan.

Tuan Yang di-Pertua, satu setengah bulan ini menyebabkan angka itu lari jauh. Jadi, saya mintalah sekali lagi kalau boleh Tuan Yang di-Pertua sekadar meminta jasa baik ahli-ahli anggota Kabinet yang ada untuk sekadar berikan pandangan mereka sama ada mahu diteruskan atau tidak perbahasan belanjawan ini.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Saya rasa tidak ada keperluan sedemikian Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri tidak perlu mewakili Menteri Kewangan untuk menjawab pertanyaan. Saya buat keputusan bahawa, saya minta Yang Berhormat teruskan sahajalah berbahas mengenai…

Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Kita ada usul. Di sini, usul ini adalah satu kuasa yang diberi yang ada dalam peruntukan peraturan ini kepada semua ahli.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, saya telah membuat keputusan mengenai perkara ini Yang Berhormat.
Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Di sini kita boleh rujuk kepada majoriti on the floor ini dengan izin untuk membuat keputusan sama ada kita ingin teruskan satu perbahasan yang pada anggapan majoriti di dalam Dewan ini tidak lagi bermakna.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Batu, saya sudah buat keputusan Yang Berhormat Batu…
Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Atau, kita. Saya hanya merayu supaya…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Dan saya sudah perjelaskan sejelasnya-jelasnya. Cukup Yang Berhormat.
Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Tuan Yang di-Pertua ini memberi ruang supaya ahliahli Dewan ini dapat membuat keputusan.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat boleh buat usul sedemikian apabila bacaan kali kedua dibuat kelak.
Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Akan tetapi, masalah sekarang, kita akan membazir masa untuk perubahan sesuatu.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Itu diizinkan oleh peraturan mesyuarat. Kalau Yang Berhormat memilih untuk tidak berbahas, melibatkan diri dalam perbahasan, itu pilihan Yang Berhormat.

Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Ini bukan pilihan saya atau pilihan setiap individu tetapi ini adalah satu keputusan yang harus dibuat secara kolektif oleh Dewan ini sama ada kita mahu teruskan satu perbahasan yang tidak bermakna atau kita ingin memberi ruang supaya kerajaan dapat meneliti semula dan kembali. Kalau keputusan kerajaan ialah kita teruskan apa yang dipertahankan ini. Kita akan hadapi…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, perkara yang dibawa ini Yang Berhormat telah pun diputuskan dan perkara yang sama yang dibawa oleh Yang Berhormat Subang tadi. Tidak apalah Yang Berhormat.

Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Ya, memang sama tetapi kita belum dengar pendapat ataupun pendirian oleh semua ahli-ahli Dewan ini. So, cadangan kita ialah usulkan supaya setiap ahli Dewan ini dapat memutuskan sama ada mereka setuju untuk teruskan atau tidak. Ini adalah satu hak demokrasi.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Itu dibuat sebelum bacaan kali kedua. Saya minta Yang Berhormat Permatang Pauh untuk teruskan.
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Penjelasan, penjelasan.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Penjelasan kepada Yang Berhormat Permatang Pauh.
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Bukan, bukan. Mengenai isu ini, saya rasa yang
kita boleh buat ialah untuk yang setuju menangguhkan Dewan ini boleh berdiri dan kita tengok
majoriti di sini.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tidak ada. Ia harus dilakukan
mengikut peraturan mesyuarat Yang Berhormat. Tidak ada.
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Tidak apa. Kita tengok di sini. Ini adalah jelas bahawa pada waktu ini majoritinya…
Tuan M. Kula Segaran [Ipoh Barat]: Very clear, very clear. [Ahli-ahli Pembangkang berdiri]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tidak berkaitan.
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Untuk menangguhkan…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tidak berkaitan Yang Berhormat
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Sekiranya tidak. Yang kedua, sekurangkurangnya dari pihak kerajaan ada menteri di sini boleh mewakili kerajaan untuk memberi respond kepada ini. Ini merupakan kolektif responsibility dalam Kabinet.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, kita harus…
Tuan M. Kula. Segaran [Ipoh Barat]: Menteri guna ISA sahaja.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, kita harus lakukan perkara ini. Jangan ikut perasaan Yang Berhormat.
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Ini walaupun…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Kita buat mengikut peraturan mesyuarat.
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Tuan Yang di-Pertua, kita boleh menggunakan, di guide oleh peraturan tetapi di sini jelasnya majoriti berpendapat bahawa menangguhkan Dewan ini adalah merupakan cara yang terbaik untuk…
Seorang Ahli: Apa?

Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Untuk menyelamatkan kemuliaan ataupun integriti Dewan ini.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, Dewan ini ada peraturan Yang Berhormat. Ada peraturan okey.
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Ya.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukuplah.
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Ataupun…
Tuan Chua Tian Chang [Batu]: Kita…
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Ataupun, sekurang-kurangnya, seorang menteri di sini…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Saya minta Ahli Yang Berhormat duduk Yang Berhormat.
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: ….Boleh mewakili pihak kerajaan untuk memberi pendirian kerajaan mengenai perkara ini.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Saya telah putuskan bahawa perkara itu tidak diperlukan.
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Perlu.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Tidak perlu Yang Berhormat.
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Ini untuk sekurang-kurangnya…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Bukan kerana …Tidak perlu.
Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua…
Puan Chong Eng [Bukit Mertajam]: Untuk integriti kerajaan ini. Ini adalah perlu.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukuplah Yang Berhormat. Saya minta Yang Berhormat Permatang Pauh untuk meneruskan.
Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua, satu pertanyaan saya minta mohon.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang lain sila duduk Yang Berhormat.

Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Saya hendak tanyalah alasan daripada kerajaan. Yang mereka ini berdegil sangat sampai petang ini tidak mahu bentangkan angka baru, unjuran baru, data baru mengapa?
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat.
Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Apakah mereka tidak mampu hendak mengurus ekonomi secara baik. Saya tahu Yang Berhormat Kota Tinggi bukan Menteri Kewangan walaupun cita-citanya ada… [Ketawa] …tetapi sekurang-kurangnya

Menteri Dalam Negeri [Dato’ Seri Syed Hamid Albar]: Point of order. Tuan Yang di-Pertua, sudah salah.
Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Nanti, saya …
Dato’ Seri Syed Hamid Albar: Yang Berhormat Gombak tidak usah bercakap macam tu.
Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tidak, tidak.
Dato’ Seri Syed Hamid Albar: Tidak ada, tidak payah.
Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tidak, tidak. Okey. Saya tidak tuduh. Adakah tidak ada cita-cita? [Ketawa] Tidak ada cita-cita. Okeylah.
Tuan M. Manogaran [Telok Intan]: Jangan nanti dia guna ISA pula.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Gombak cukuplah Yang Berhormat Gombak.

Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Saya tidak faham walaupun dia bukan Menteri Kewangan, dia mewakili Jemaah Menteri Kabinet. [Dewan riuh] Ya, ini bukan bajet Pekan, ini bukan bajet Kepala Batas. Ini bajet kerajaan yang membentangkan pada 29 Ogos.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukuplah Yang Berhormat, cukuplah Yang Berhormat.
Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Jadi, saya hendak dengar yang degil sangat kenapa? Yang susah hendak beri angka baru kenapa? Walaupun dia tidak faham, pegawai di belakang ada.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukuplah Yang Berhormat.
Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Bank Negara ada, EPU ada, kewangan ada. Sebab itu saya setuju Yang Berhormat Permatang Pauh angkat pegawai jadi Ahli Parlimen, Ahli Parlimen duduk di belakang. [Tepuk] Terima kasih
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Saya tidak perlu komen, Yang Berhormat Permatang Pauh sila teruskan Yang Berhormat. Yang Berhormat Padang Serai duduklah Yang Berhormat.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Baik Tuan Yang di-Pertua. Pagi tadi saya hujah panjang mengapa dalam mana-mana negara sekalipun, sebaik keadaan ekonomi dan angka-angka berubah, belanjawan itu harus diubahsuai.

Malaysia mungkinlah dalam keadaan sekarang merupakan satu-satu negara yang enggan berbuat demikian. Dan ini akan memberikan kesan yang parah kepada ekonomi kita. Tuan Yang di-Pertua bayangkan, dalam beberapa minggu ini kita akan bahaskan dan Tuan Yang di-Pertua terikat dengan beberapa peraturan dan tafsiran, walaupun saya kurang bersetuju tetapi saya hormati. Hanya akan memaksa Ahli-ahli Yang Berhormat berbahas isu yang tidak relevan, angka yang tidak relevan, unjuran yang tidak tepat.

Jadi cadangan memangkin ekonomi, memacu pertumbuhan dalam keadaan biasa jelas berbeda dengan keadaan ekonomi yang kian getir atau gawat. Saya tidak mengerti sama sekali mengapa Menteri Kewangan masih terikat, apakah kerana dia takut nak ubah satu ayat pun dari cadangan belanjawan Menteri Kewangan terdahulu. Apakah negara harus dikorbankan kerana silat dan sepak terajang politik mereka. Saya tidak mengerti mengapa Dewan ini harus dihina demikian rupa sehingga dipaksa berdebat dan berbahas isu belanjawan yang tidak tepat dengan angka dan unjuran dan keadaan semasa.

Saya kebetulan semasa rehat makan tengah hari tadi, dapat juga maklumat daripada pegawai-pegawai yang hadir, setuju dengan pandangan kami dan menyatakan bahawa mereka sudah pun memberikan maklumat sedikit sebanyak kepada menteri berkenaan bahawa unjuran itu tidak boleh dipertahankan. Bagaimana boleh kita jangka pertumbuhan ekonomi, defisit, pendapatan dengan angka satu setengah bulan yang lalu. Kalau tidak ini dianggap keangkuhan kuasa, apa lagi? Kalau dikatakan kejahilan, kedangkalan dan keangkuhan kuasa, tidak peduli. Bagilah angka, bagilah fakta, kami berkuasa, kami raja, raja apa begini?

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Raja kapur!
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Tuan Yang di-Pertua, saya tekankan tentang…

Puan Fong Po Kuan [Batu Gajah]: Minta penjelasan Yang Berhormat Ketua Pembangkang, nak bagi sedikit maklumat. Apakah Yang Berhormat Ketua Pembangkang menyedari bahawa sebelum Mesyuarat ditangguhkan pada pukul satu, Menteri Kewangan berada di perkarangan Parlimen, dia berada di tower block. Saya ada nampak dia.

Mengapakah Yang Berhormat Menteri Kewangan yang baru mengambil alih jawatan sebagai Menteri Kewangan enggan masuk dalam Dewan untuk mendengar hujah-hujah rakyat yang dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang? Apakah harapan yang ada, saya nak tanya Yang Berhormat Ketua Pembangkang terhadap bakal Perdana Menteri ini, kalau baru ambil alih jawatan Menteri Kewangan dah bersikap sedemikian. Apakah harapan yang ada untuk masa depan negara ini?

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Saya kebetulan Tuan Yang di-Pertua tidak nampak dia di perkarangan tetapi kalau dia ada, dia tidak datang, nampaklah Menteri Kewangan yang paling tidak bertanggungjawab dalam sejarah negara. [Dewan tepuk] Kita bahaskan belanjawan, krisis ekonomi melanda, angka harus dirubah, dia tidak sanggup berdepan. Akan tetapi yang saya tahu pasti, tiga contoh yang diberikan tadi termasuk Eurocopter, Maybank dan broadband, dia sempat kerana projek itu berbilion-bilion ringgit komisennya, sempat diluluskan segera.

Sebelum saya sambung tentang krisis kewangan negara, saya nak tambah sedikit saja maklumat tentang Maybank, pembelian BII oleh Maybank. Saya nak tunjukkan betapa dari maklumat saya perolehi dari Jakarta, betapa Maybank telah bertindak luar daripada pertimbangan kewangan perniagaan biasa. Menetapkan harga 4.7 kali lebih dari segi booked value nya, berbanding dengan pembelian lain. UOB beli Buana 2.5 kali, Khazanah membeli Lippo 2.4 kali, OCBC membeli NISP 2.5 kali, Standard Chartered membeli Permata 2.3 kali. Maybank membeli BII dalam keadaan ekonomi merudum sekarang 4.7 kali.

Saya ucap tahniah kepada Bank Negara kerana peringkat awalnya pertahankan menolak permohonan Maybank itu. Hanya pada saat akhir dengan ketegasan Bank Negara dan sedikit penurunan harga maka saya percaya Bank Negara diarah oleh Menteri Kewangan untuk meluluskan tetapi ini menunjukkan keputusan yang tidak bijak sehingga saham Maybank jatuh 6% pada hari diumumkan pembelian. Dan sejak itu merudum 30%, maknanya hampir RM13 bilion lesap dari kantung Maybank. Siapa punya yang menguasai Maybank? Ini jaguh-jaguh yang bicara, jerit kuat tentang kepentingan bumiputera. Bila amanah bumiputera dikhianati, siapa yang menanggung kerugian?

Yang paling besar, Amanah Saham Bumiputera 36%, PNB 14%, KWSP 8%. Saya difahamkan bahawa dalam Mesyuarat Lembaga KWSP, mereka bimbang dengan keputusan Maybank dan mendesak supaya Maybank menanggung kerugian seandainya pembelian ini diteruskan. KWSP maknanya pencarum, pekerja seperti yang dibimbangkan oleh Ahli-ahli Yang Berhormat yang bicarakan tadi. Maka sebab itulah saya menekankan di antara hujah mengapa dalam kegagalan mengurus ekonomi, kepentingan peribadi, keluarga dan kroni mengatasi kepentingan ekonomi negara. Hal ini berlaku dahulu dan nampak diteruskan tanpa rasa tertekan, segan silu untuk membetulkan kepincangan yang ada.

Hari ini Tuan Yang di-Pertua, kita bicara soal krisis dan kemelut ekonomi dan kewangan yang dahsyat. Kita tahu bila keadaan ekonomi melanda seperti mana berlaku di Amerika, rescue package, bail out diteruskan. Kita juga mengalami krisis yang sama pada tahun 1997, 1998.

Kalau kita imbau, singkap semula pengalaman sejarah. 1930-an dalam waktu kemelesetan ekonomi dunia yang dahsyat, Federal Reserve pada ketika itu enggan membantu. Dan bila keengganan itu berterusan, parah ekonomi lebih dahsyat lagi. Maka oleh yang demikian, kita akui keperluan membantu tetapi ibarat Titanic, kapal yang hebat dan gagah itu bila jalan laju tanpa kawalan kerana simbol kepada kuasa dan keangkuhan.

Sebaik sahaja menimpa malapetaka, Tuan Yang di-Pertua pun tahu, paling kurang menonton filem Titanic – Di Caprio dan Kate Winslet, bila berlaku kemalangan dahsyat dan ngeri, sanak saudara, anak pinak, menantu diselamatkan, rakyat yang di bawah dilemparkan ke laut, tenggelam semua. Sebab itu bila kita minta Tuan Yang di-Pertua membantu menasihati Menteri Kewangan supaya segera mengambil sikap cara serius mengendali isu krisis ekonomi kerana kita tahu sebaik sahaja keparahan melanda, kontrak besar kepada kroni diteruskan.

Orang-orang kaya yang menjadi pemimpin-pemimpin utama politik dipertahankan tetapi rakyat yang miskin dengan harga barang meningkat, dengan pengangguran dilempar keluar sepertimana nasib penumpang-penumpang bawahan di kalangan pekerja-pekerja miskin yang menaiki Titanic untuk mencari nafkah termasuklah Di Caprio yang tenggelam sama dalam filem tersebut. Sebab itu langkah-langkah harus diambil dari sekarang supaya apa yang berlaku tidak berulang.

Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Terima kasih Yang Berhormat Permatang Pauh. Nampaknya peristiwa Titanic ini saya kira sedang berlaku juga dalam negara kita di bawah pentadbiran yang sedia ada. Saya ingin pohon penjelasan daripada Yang Berhormat Permatang Pauh. Pada tahun 1997 dan 1998, ketika negara menghadapi krisis dan kegawatan ekonomi, banyak tuduhan yang dilemparkan sepanjang sepuluh tahun khususnya ketika Yang Berhormat Permatang Pauh berada di dalam Penjara Sungai Buloh ekoran kezaliman dan kerakusan kepimpinan UMNO khususnya.

Tuduhan dilemparkan bahawa Yang Berhormat Permatang Pauh ketika itu tunduk kepada Bank Dunia dan IMF. Saya kira kami dalam Pakatan Rakyat mempertahankan bahawa perkara ini tidak pernah berlaku. Maka, oleh kerana hari ini Yang Berhormat Permatang Pauh sudah berada dalam Dewan Rakyat dan pagi ini juga Yang Berhormat Permatang Pauh mencabar Ahli-ahli Parlimen yang celupar selama enam tahun membuat tuduhan ini. Bolehkah Yang Berhormat Permatang Pauh memberikan penjelasan apakah benar ketika itu kita tunduk kepada IMF dan Bank Dunia supaya perkara ini dapat kita perjelaskan kepada Dewan yang mulia ini. Terima kasih.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Yang Berhormat Gombak kerana memberikan kesempatan untuk saya ulas. Dalam membahaskan belanjawan tahun ini, sewajarnya kita mengambil iktibar daripada pengalaman yang lalu. Sebab itu saya ulangi betapa perlunya Yang Berhormat Menteri Kewangan datang, belajar dari pengalaman lalu dan memberikan pandangan, usul dan rangsangan supaya kita dapat menghindar.

Pada tahun 1997 dan 1998, memang ada gejala nampak dari percubaan pelabur asing dan pengurus dana untuk mengambil kesempatan tetapi tidak dapat disangkal dalam sebarang kajian bahawa kekuatan ekonomi kita juga rapuh. Puluhan bilion ringgit kekuatan dalam institusi kewangan dan bank dikuasai, dipinjam oleh sepuluh syarikat kroni, 70% daripada kewangan negara. Yang lain itu siapa? Hampas dan sampah. Yang lain itu bukan bumiputera. Puluhan juta yang lain dari Perlis ke Sabah dan Sarawak.

Siapa di kalangan orang Melayu yang miskin di Pahang atau orang Dayak di Sarawak atau Kadazan di Sabah yang mendapat manfaat daripada ini semua. Sebab itu tidak mudah kita merumuskan untuk menyalahkan yang lain dari luar sahaja. Dalam kes krisis yang terbaru di Amerika Syarikat, nyata ia berpunca dari apa yang disebut oleh semua pengkaji, Greed and
aversion to take risk dengan izin.

Sistem yang membolehkan segolongan kecil anak-anak pembesar mengaut kekayaan, membolot, mengenyangkan tembolok mereka dan membiarkan negara dan rakyat sebagai sampah seranah. Menggunakan untung mereka membeli undi di sana sini. Itu memang boleh bertahan pada sekejap masa tetapi akhirnya rakyat yang dimusnahkan dan ekonomi negara yang
dimusnahkan.

Tuan Yang di-Pertua, ini yang berlaku. Akan tetapi untuk mengelakkan daripada pertuduhan itu, dia boleh menjerit daripada belakang kerana tidak berani bangun. Sebab itu saya beritahu awal Ahli-ahli Yang Berhormat dari Barisan Nasional dan UMNO yang tukang-tukang jerit nak bangun, bangun. Ini dikatakan hujah yang baik dan teliti tetapi kerana tidak berani, kerana terlibat daripada perompakan kekayaan semasa bapa-bapa berkuasa, kalau berani bangun sekarang. [Tepuk]

Tuan Yang di-Pertua, tatkala saya menjadi Menteri Kewangan, saya memang mempengerusikan Development Committee of The World Bank dan IMF. Apa keputusan yang kita ambil? Pertama, membatalkan hutang negara-negara paling miskin di Afrika yang disebut HIPC Initiative, Heavily Indebted Poor Countries. Menggesa negara-negara dan bersama dengan Manmohan Singh dari India pada masa itu, Gordon Brown dari United Kingdom mendesak supaya negara-negara Eropah dan Amerika membatalkan hutang kerana tanpa ada sikap yang sedemikian, mereka tidak mungkin bernafas semula.

Pada tahun 1993, saya menulis kepada Bank Dunia selalu Menteri Kewangan menghentikan pinjaman dari Bank Dunia kerana keadaan belanjawan kita sudah seimbang pada ketika itu. Kalau tidak yakin boleh semak dengan dokumen di Perbendaharaan dan Bank Negara Malaysia. Kita menulis mengatakan kita tidak perlu lagi pinjaman dari Bank Dunia pada tahun 1993. Sayalah yang kemudian dihukum dan mengatakan saya ini bersama dengan Bank Dunia. 1993, kita hentikan. Saya masuk penjara 1998, 1999 semasa saya di penjara, Menteri Kewangan pada ketika itu dan Kabinet menulis semula kepada Bank Dunia minta pinjam dan Malaysia mula meminjam dari Bank Dunia pada tahun 1999 dan ini fakta yang tidak boleh disangkal oleh sesiapa. [Tepuk]

Yang berani jerit di luar dan lapor dalam Utusan Malaysia dan TV3 kerana tidak akan melaporkan kenyataan kita. Ini bezanya di antara fakta dan fitnah. Saya kemukakan di sini fakta. Ini faktanya. Kemudian soal IMF. Kita diserang dan institusi kewangan kita lemas. Kekuatan ringgit terhakis. Tidak separah rupiah di Indonesia atau Baht di Thailand tetapi cukup parah. Rundingan dengan IMF itu siapa sekalipun Menteri Kewangan termasuk Menteri Kewangan sekarang apa yang disebut Article IV mengehendaki rundingan diadakan.

Soal setuju atau tidak soal lain tetapi sekarang ini dalam sistem kita sejak Tun Tan Siew Sin menjadi Menteri Kewangan, sampai sekarang Article IV itu diguna pakai dan rundingan mesti diteruskan. Itu yang saya lakukan.

Tuan Yang di-Pertua, kedudukan kewangan Malaysia pada masa itu tidak pernah sehingga kita menulis kepada IMF meminta rescue package dari IMF. Boleh check rekodnya sekarang kerana selama ini Dewan ini dibohongi dengan fitnah orang-orang yang corrupt untuk mempertahankan kuasa mereka. [Tepuk]

Apa yang berlaku ialah beberapa rencana yang kita ambil dalam keadaan gawat. Tidak seperti mana Yang Berhormat Menteri Kewangan sekarang complete state of denial dengan izin. Kita pada masa itu kita kata yes ada problem. Bulan Disember bentang belanjawan baru, bawa pindaan dan penyesuaian dan beberapa langkah. Kita buat beberapa langkah tetapi nampak tidak menjadi. Ubah lagi. Memang betul. Ada langkah pada peringkat awal untuk membatalkan projek-projek mega. Mahu buat jambatan dari Melaka ke Sumatera. Wang tidak ada tetapi jambatan mahu didirikan. Mahu buat kabel bawah dasar lautan supaya syarikat-syarikat keluarga dapat keuntungan. Itu dibatalkan.

Tuan Yang di-Pertua, yang penting di sini ialah percubaan-percubaan ini ada kalanya berhasil, ada kalanya kurang berhasil. Dalam keadaan bila kita kenal pasti kurang berhasil, cepat kita bawa dan ambil langkah. Sebab itu ada beberapa projek pump priming. Kita mahu bantu syarikat. Kita tubuh dana harta dan dana modal. Tujuannya agar mereka cukup transparent dan telus. Jangan pakai ambil wang Petronas untuk bantu anak, bantu keluarga dan bantu kroni. Mesti ikut peraturan yang cukup telus. Baru munasabah jawabnya.

Jadi oleh yang demikian, saya ingin menggunakan ruang ini untuk menjelaskan kita kena belajar dari pengalaman yang lalu dan kemudian menghindar daripada menjadikan ini sebagai percaturan dan mainan politik kotor, gunakan kebijaksanaan yang ada untuk menentukan hala tuju ekonomi, pemacuan ekonomi dan pertumbuhan itu lebih segar dan meyakinkan.

Hari ini berbeza dengan sepuluh tahun yang lalu, puncanya itu di paksi kekuatan kapitalis dunia Amerika Syarikat. Akan tetapi, seperti mana kita tahu kalau ikut Teori Hayek Amerika sendiri kecundang kerana amaran awal yang diberikan diketepikan. Amerika di bawah presiden George Bush bukan sahaja state of denial seperti mana menteri-menteri yang ada sekarang di Malaysia. Perang Iraq, state of denial. Serang Afganistan, state of denial, war on terror terhadap Islam, state of denial dan termasuklah kekacauan ekonomi yang berlaku. Antara lain kerana dana yang diperuntukkan untuk perang Iraq itu terlalu tinggi yang menelan kekuatan kewangan Amerika Syarikat sendiri. Tuan Yang di-Pertua, sebab itu….

Tuan Lim Kit Siang [Ipoh Timur]: Penjelasan. Oleh kerana Yang Berhormat daripada Permatang Pauh ada memberi sedikit latar belakang apa yang berlaku masa sepuluh tahun dahulu, apabila beliau ada sebut yang kali pertama mengenai way of creative destruction dan masa itu ada menimbulkan beberapa kontroversi yang nampaknya menjadi sebab musabab kenapa Yang Berhormat Permatang Pauh memulakan satu bab yang baru melalui library penjara Sungai Buloh. Antara isu-isu kontroversi-kontroversi ialah mengenai usaha untuk bail out MISC yang dapat tentangan khasnya oleh Perdana Menteri masa itu.

Oleh kerana ada berbagai versi dalam perkara ini mungkin Yang Berhormat Permatang Pauh boleh menerangkan isu ini oleh kerana pun mungkin ada sangkut paut dengan keadaan sekarang sama ada isu MISC atau Perwaja

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Tuan Yang di-Pertua, memang saya tidak bercadang untuk mengungkit banyak kerana Tun Dr. Mahathir pun sudah lama bersara dan saya selalunya mengetepikan sahaja serangan-serangan peribadi beliau sebagai agak kurang steady. Jadi saya cuma hendak khusus sedikit tentang fakta sahaja dan tidak berkait lebih daripada itu kerana saya bercadang untuk melihat ke depan dan melihat pengalaman yang lalu itu sekadar pengalaman yang boleh bantu kita untuk menyelamatkan ekonomi negara. Isu konsortium perkapalan MISC itu hanya manakala Petronas bawa kepada saya membantah rencana menggunakan dana hampir RM2 bilion daripada Petronas untuk menyelamatkan syarikat tersebut.

Pada masa itu saya keberatan untuk campur tangan kerana Petronas bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan, di bawah Perdana Menteri. Akan tetapi oleh kerana desakan Petronas untuk mempertahankan kewibawaan Petronas dan menghormati wakil Petronas – usaha mereka, khidmat mereka, pengorbanan mereka selama ini untuk mengangkat kekuatan Petronas maka saya terpaksalah mengemukakan pandangan mereka walaupun telah menimbulkan sedikit sebanyak masalah.

Soalnya sekarang ini kalau kita ikut pengalaman itu ialah bahawa pengurusan ekonomi harus dijalankan cara teratur. Kalau hendak selamatkan mana-mana syarikat, mesti ikut penilaian seperti mana kita biasa lakukan melalui dana modal, dana harta dan tidak memilih untuk menyelamatkan dua tiga kerat orang berlegar di kalangan kita dan meninggalkan rakyat di bawah.

Saudara bayangkan RM2 bilion, RM1 bilion, RM0.5 bilion itu bermakna besar bagi satu daerah, tidak untuk satu keluarga. Perwaja pun begitu, bila keadaan krisis melanda Perwaja sangkut, walaupun Eric Chia sekarang sudah mendiang, masalahnya sama. Penyelesaian itu hanya untuk menyelamatkan kroni dan rakan. Akhirnya tanggungannya sampai sekarang. Tanggungan Perwaja itu RM13 bilion. Sebab itu dalam mengurus ekonomi, kita harus berupaya memastikan kepentingan kroni dan keluarga tidak mengatasi kepentingan negara.

Sepertimana yang saya sebut dalam kes Perwaja, sampai sekarang negara terpaksa menanggung bencana ekonomi akibat penyelewengan rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang dipertahankan oleh pemimpin-pemimpin pada ketika itu. Sebab itu kita bawa tiga contoh baru hari ini, broadband, Maybank umpamanya Eurocopter. Hari ini Ahli-ahli Yang Berhormat dari Barisan
Nasional hanya dengar dan terima baik.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Batu Pahat Yang Berhormat.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Akan tetapi soalnya satu keputusan yang kita buat yang parah akan menyebabkan tanggungan dan kerugian itu berpindah kepada generasi yang akan datang.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Persoalan yang berbangkit di sini ialah ketika itu Yang Berhormat Permatang Pauh berada di dalam kerajaan yang memerintah dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Kenapa perkara ini tidak dihalang dan dibiarkan. Ini yang saya bangkitkan di awal tadi tentang menjadi hamba ini. Ketika itu ada kuasa. Kenapa tidak ditentang, terbiar begitu sahaja. Oleh sebab inilah bila dibangkitkan tentang Maybank. Dalam perbahasan yang lepas kita daripada back-benchers juga menghentam tentang pembelian ini, BII oleh Maybank dan kita memang menentang habis-habisan

Bukan kita tidak mengatakan pendirian kita dan memang kita menentang. Saudarasaudara pun tahu. Mungkin ketika itu Yang Berhormat Permatang Pauh belum masuk dalam Parlimen, dia tidak sedar perkara ini. Sudah kita tentang daripada awal sudah. Itu saya kata bahawa kalau begitu mahu dibangkitkan kenapa yang dulu pun boleh terlepas begitu sahaja tentang MISC ini. Kita memang tidak setuju, sebab itulah saya kata dalam perkara ini yang penting ialah bagaimana kita memastikan sesuatu perkara yang tidak setuju itu tidak dilaksanakan. Jangan sekarang mahu hendak cakap.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih, saya tidak setuju, saya lawan. Saya masuk penjara enam tahun, dihina, diaibkan Tuan Yang di-Pertua. Orang yang sekarang tidak setuju tunggu giliran hendak jadi menteri dalam kabinet baru. Dia ada beza, jadi jangan bawa hujah masa itu. Kalau benar Yang Berhormat Batu Pahat tidak setuju mengenai pembelian Maybank, saya ucap terima kasih. Akan tetapi mengapa diluluskan? Sekarang mengapa hendak bantah bila saya hendak bantah. Sepatutnya…

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Saya bangkitkan perkara yang lepas tentang MISC bukannya tentang Maybank. Maybank sehingga ke hari ini saya tetap membantah dan tidak bersetuju. minyak naik bukan oleh sebab supply and demand, tetapi oleh sebab permainan spekulator dan tidak perlu naik. Akan tetapi oleh sebab tidak sabar-sabar hendak naik, walaupun sebut kata hendak naik pada bulan Ogos, akhirnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata, “Esok naik harga”, maka inilah akibatnya. Barang semua sudah naik, harga minyak naik, harga barang semua naik, tiba-tiba bila harga minyak hendak diturunkan, harga barang tetap akan kekal dan ini adalah satu masalah yang menunjukkan bahawa…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Shah Alam, Yang Berhormat Permatang Pauh sedang berucap, Yang Berhormat.
Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Ya, ya, okeylah saya akan berhenti. Akan tetapi pokoknya, itulah point nya. Saya minta Back-benchers Club sekarang ini, mulai sekarang jangan cakap sahaja, akan tetapi bila kita perlukan undi daripada Yang Berhormat, Yang Berhormat sokong. Insya-Allah… [Tepuk] Terima kasih.

[Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat]
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya menyambung perbahasan mengenai belanjawan walaupun belanjawannya sudah tempang dan meleset.

Pertamanya dalam menguruskan ekonomi. Seperti mana pengalaman yang kita peroleh dahulu pada 10 tahun yang lalu, dan dalam pengalaman Amerika Syarikat sekarang, ternyata ada kelemahan besar di dalam apa yang disebut price structure teori Hayek. kerana maklumat termasuk rating agensi tidak tepat dan didorong oleh tamak haloba dan keghairahan mendapat
keuntungan sehingga sanggup mengambil risiko yang besar dan membebankan pencarum dan
pelabur.

Bagaimana kita boleh pelajari kalau kita tidak berbuat sesuatu daripada sekarang untuk memperbetulkan? Sebab itu saya menekankan di sini, kalau kita sedia terima baik pandangan rakyat dan kehendak menyelamatkan ekonomi negara maka seluruh pendekatan tentang belanjawan harus berubah. Kita harus melihat apakah kelemahannya sekarang?

Kalau Yang Berhormat Menteri Kewangan dalam belanjawan membuat andaian bahawa semuanya sudah baik dan kalau orang tidak puas hati, bagi sedikit RM20 rebat kepada orang di Sabah dan Sarawak, bagi kepada petani dan nelayan, dia ingat boleh pertahankan sokongan, ini saya anggap satu kesalahan yang besar. Rakyat tidak boleh ditipu sebegitu rupa. Lebih parah lagi, keadaan ekonomi akan terjejas.

Sebab itu saya mencadangkan sekali lagi, untuk mengambil satu pendekatan yang lebih realistik. Ambil tahu berapa jumlah yang kita boleh peroleh dari segi pendapatan negara. Yang Berhormat Batu Pahat sewenang-wenangnya mengatakan, “Oh, kalau turun sedikit, buat belanjawan baru”. Memang benar. Kalau dia belajar sedikit tentang teori belanjawan, kalau belanjawan itu turun kepada paras beberapa peratus, memang itu disebut sebagai supplementary budget ataupun revised budget. Akan tetapi oleh sebab terlalu keras kerana cadangan kebetulan daripada pihak yang lain, beliau hanya menolak ia, hendak kekalkan pendekatan yang ada.

Tuan Yang di-Pertua, pagi tadi saya sebut, jurang di antara fakta tatkala belanjawan dibentangkan dengan sekarang itu terlalu besar. Dengan izin, is no longer realistic or tenable
proposition. Akan tetapi kita tunggulah, mana tahu kalau-kalau esok pagi Yang Berhormat Menteri Kewangan akan datang dan pohon ruang untuk membentangkan kalau sempat dia lupa projek-projek mega yang ada. Kalau ini dilakukan, maka kita boleh tentukan keutamaan kita.

Apakah masalah di negara kita? Jauh, lama sebelum kita hadapi krisis sekarang ini, kita sudah kalah dengan beberapa negara jiran dalam persaingan. Memang benar kalau kita bandingkan dengan Somalia, Zimbabwe, kita menang. Akan tetapi kita harus bersaing dengan Negara-negara yang setara dengan kita dahulu. Tahun 80-an kita Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan. Itu yang disebut league kita. Lebih hebat daripada apa yang disebut East Asian Economic Miracle yang kemudiannya berbangkit pada tahun 90-an. Kalau kita ambil empat buah negara ini, kekuatan ekonomi asas dan fundamentalnya hampir sama iaitu Malaysia, Singapura, Taiwan dan Korea Selatan.

Tuan Yang di-Pertua, keadaannya sekarang begitu berbeza. Singapura, Korea Selatan dan Taiwan mengatasi kita jauh melonjak lebih tinggi. Sebabnya apa? Singapura tidak mempunyai minyak. Kita, negara pengeluar minyak dengan dana yang besar, kelapa sawit. Tiga negara lain ini tidak mempunyai kekuatan sumber asli yang besar, tetapi mempunyai dasar ekonomi dan kewangan yang jauh lebih positif dan membina…

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: [Bangun]
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: [Bangun]
Tuan Yang di-Pertua: Ada Ahli-ahli Yang Berhormat yang ingin mencelah.
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya ingin menyambut dengan membawa perhatian Dewan yang mulia ini. Kalaupun Ketua Pembangkang mahu kita bersaing dalam liga yang seharusnya kita berada, hakikat menunjukkan bahawa dalam liga di mana kita seharusnya memintas mereka jauh ke hadapan. Masih lagi kita terkial-kial khususnya dalam erti dan konteks pelaburan asing ataupun FDI, pelaburan langsung asing yang apakah boleh Ketua Pembangkang memberi komentar di sini?

Mutakhir sumber daripada United Nations Conference and Trade Development, laporan paling mutakhir. Sementara South East Asia, sepuluh members Asian Countries ini dan South East Asian Countries sendiri mengalami FDI paling tinggi sebanyak aliran masuk RM209.2 bilion dalam tahun 2007 berbeza dengan RM115.5 bilion pada tahun 2006. Negara kita mengalami kedudukan dan prestasi paling parah. Paling mutakhir dirakamkan bahawa buat pertama kalinya, dana outflow ataupun fund outflow melebihi fund inflow sebanyak RM8.99 bilion.

Dalam senggang waktu 15 hingga 29 Ogos yang lalu, outflow or fund berlaku sebanyak RM3.8 bilion dalam waktu yang disebutkan sedemikian. Di dalam suasana seperti ini di mana kita sedang menghadapi dan boleh kita persalahkan dengan the global meltdown sebentar lagi, yang sehingga kini pun kita tidak menunjukkan kepekaan kita, bagaimana pula kalau boleh kita minta komentar Yang Berhormat Ketua Pembangkang dalam suasana di mana outflow ini sudah semakin ketara melebihi inflow.

Kita masih boleh membeli seperti yang disebut-sebut dan diuar-uarkan sebentar tadi, BII dengan book value melebihi 4. Kalaupun ada diskaun paling mutakhir sebanyak 15%, tetapi analis-analis yang lebih prudent mengatakan bahawa ia merupakan outflow investment dalam suasana hari ini paling tidak wajar dan tidak prudent. Banyak lagi perkara yang boleh kita sebut Tuan Yang di-Pertua, tetapi tumpang Ketua Pembangkang hendak menyebutkan tentang hendak bersaing dalam liga yang sepatutnya South Korea, Jepun dan Singapura, sepuluh member Asian countries ini pun kita paling corot dalam menggamit FDI’s paling mutakhir ini. Terima kasih.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih. Saya sebut pagi tadi bahawa pengaliran dana keluar menjangkau RM125 bilion dan ini berbanding dengan kemasukan dana pelaburan asing itu sangat kecil. Ini seharusnya membimbangkan dan ini berkaitan dengan masalah yang harus kita hadapi. Kita tewas dari sudut daya saing. Mengikut kajian UNCTAD, kita di tahap 71.

Apakah yang harus kita lakukan untuk mengangkat daya saing negara? Dasar ekonomi kita harus mempunyai daya saing. Bagaimana hendak memacu pembangunan ekonomi Negara sedangkan belanjawan pun ketinggalan zaman? Kalau pelabur asing dan pengurus dana yang teliti, siapa yang hendak datang melabur apabila tengok belanjawan kita ini clearly out of date?

Saya betul-betul tidak boleh faham bagaimana Ahli-ahli Barisan Nasional boleh duduk dan angguk dengan keadaan yang ada sekarang? Tidak boleh, Tuan Yang di-Pertua. Bagaimana kalau saya adalah pelabur Arab, China atau Amerika datang hendak tengok bajet kita, dengan facts yang ada sekarang, obsolete dengan izin. Namun mereka berkeras dan oleh yang demikian kita hilang keyakinan dan lebih terhakis lagi.

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: [Bangun]
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ini bermakna kita mesti berganjak sedikit daripada pendekatan lama untuk mampu berdaya siang. Ia bermakna market driven. Bila saya sebut market driven ekonomi ini ada orang bimbang. Oleh kerana hayat ini ia market forces completely. Namun kita juga tahu dalam keadaan tertentu ada kalanya pasaran itu harus diteliti supaya jangan mengetepikan pertimbangan keadilan sosial.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Padang Serai.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Permatang Pauh. Saya dengar bahawa daya saing kita di tahap nombor 71 dan juga bagaimana pendapat daripada pelabur-pelabur luar yang akan datang. Hari ini dalam Dewan yang mulia ini saya melihat rakan-rakan kita daripada Back-benchers mereka terpinga-pinga bagaikan soldadu yang ditinggal oleh jeneral yang telah melarikan diri. Where is the general? Mana jeneral itu yang seharusnya pada hari ini duduk di sini? Di luar Dewan apabila dikaitkan dengan Altantuya, ghaib. Balasubramaniam dedahkan satu afidavit, Balasubramaniam dan seluruh keluarganya ghaib. Tiba-tiba datang Raja Petra mendedahkan, ghaib juga.

Apa ini? What is happening? Rakan-rakan daripada Back-benchers, what is happening? Where is your general? Mana dia jeneral yang seharusnya mempertahankan kamu?

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Padang Serai.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Saya melihat, Tuan Yang di-Pertua yang paling bijaksana, saya terguris bila saya mendengar Yang Berhormat Batu Pahat tadi cuba bangun mempertahankan. Walaupun dalam hati nalurinya – one corner, dengan izin…
Seorang Ahli: Sanubarinya.

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: …di sanubarinya, beliau cuba bangun tetapi oleh kerana ditinggalkan oleh jeneral yang seharusnya pada hari berada dalam Dewan yang mulia ini. Tuan Yang di-Pertua, apa yang akan terjadi kepada negara ini? What is going to happen, dengan izin? What is going to happen to this country when we have generals who are on the run?

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Padang Serai, yang sedang berucap ialah Yang Berhormat Permatang Pauh! [Ketawa] Kalau ada…

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Tuan Yang di-Pertua, saya mahu ulasan daripada Yang Berhormat Permatang Pauh yang memang apabila saya berada di dalam Barisan Nasional, pada masa itu saya begitu kagum terhadap beliau. Namun apabila beliau dihina dan diaibkan oleh Barisan Nasional, apabila beliau difitnah dan dilukakan, keluarga beliau dihumban ke dalam penghinaan…

Tuan Yang di-Pertua: Beri peluang kepada Yang Berhormat Permatang Pauh untuk berucap.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Saya keluar daripada Barisan Nasional, tetapi hari ini saya mahu mendengar daripada wira ini.
Tuan Yang di-Pertua: Macam mana mahu dengar kalau diganggu? [Dewan riuh][Ketawa]
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Saya mahu dengar…
Tuan Yang di-Pertua: Ya, sila duduk, Yang Berhormat Padang Serai.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Apa akan berlaku kepada negara ini kalaulah…
Tuan Yang di-Pertua: Kalau mahu dengar Yang Berhormat Permatang Pauh, jangan banyak pencelahan.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: ….jeneral yang telah melarikan diri itu menjadi Perdana Menteri?
Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih Yang Berhormat Padang Serai. Silakan, Yang Berhormat Permatang Pauh.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua dan pandangan daripada Yang Berhormat Padang Serai. Saya pun dengar dialog di antara soldadu
dengan jeneral tadi. Terima kasih. Nombor yang saya sebut 71 tadi itu bukanlah daya saing nombor 71 itu ialah dari sudut jumlah dana pelaburan asing dalam negara kita, iaitu kita jatuh dari nombor 4 pada tahun 90-an ke nombor 71 sekarang.

Tuan Yang di-Pertua, saya telah menyebut tadi tentang bahawa perimbangan ini perlu. Oleh sebab itu dalam kerangka pertumbuhan kita harus tekankan proses tender. Ada orang bicara, kalau tender dikenakan maknanya Dasar Ekonomi Baru dibatalkan dan kepentingan bumiputera dan Melayu terjejas. Saya ingin menekankan di sini, pendirian kita dalam Pakatan Rakyat, soal kedudukan hak keistimewaan Melayu bumiputera tidak pernah dipertikai. Kepentingan menjamin penyertaan Melayu di semua peringkat tidak akan dikhianati. Soalnya, jangan guna Melayu, jangan guna Dasar Ekonomi Bumiputera untuk mengaut kekayaan untuk sebahagian kecil dan yang lain diabaikan.

Tuan Yang di-Pertua lebih arif tentang kedudukan di Sabah. Saya juga mengikut keadaan di Sarawak dan di Semenanjung, majoriti rakyat miskin di peringkat bawah ini kurang manfaat. Ada projek RM5 bilion, keuntungannya RM800 juta pergi kepada keluarga. Tiris sedikit puluhan ribu diagihkan kepada orang-orang kampung, itu pun kalau dapat. Apakah ini tujuan dan matlamat asal Dasar Ekonomi Bumiputera?

Kalau kita tumpukan perhatian mengangkat mutu pendidikan di seluruh negara, anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Bajau, Iban, Kadazan dan lain-lain, bukankah itu pendekatan yang jauh lebih baik kerana manfaatnya itu langsung di peringkat bawah. Oleh sebab itu saya ingin menegaskan di sini, bila kita menekankan market economy supaya jangan ada rakyat kita, Cina atau India yang merasa terpinggir seperti mana kita di kalangan orang Melayu tidak mahu anak-anak kita di kalangan Melayu, Cina, Iban, Dusun dan Bajau merasa terpinggir.

Dr. P. Ramasamy [Batu Kawan]: Boleh beri laluan?
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Oleh yang demikian saya ingin menekankan di sini, pokok permasalahan tentang pendekatan dasar itu harus berganjak. Kalau tidak ada tender seperti broadband tadi, kita rugi RM2.4 bilion. Yang ruginya siapa? Negara. Kalau kita adakan tender, selamatkan RM2.4 bilion, saya hendak jamin sekurang-kurangnya 60% atau 70% daripada dana keuntungan itu pulang kepada rakyat terutamanya yang miskin dan terabai.

Ini pendekatan pada hemat saya yang perlu kerana dalam masa yang sama ia boleh menarik keyakinan domestik dan asing. RM125 bilion yang mengalir keluar itu bukan semunya dana asing, termasuklah pelabur tempatan dan peniaga tempatan yang hilang keyakinan kepada kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional pada hari ini.

Dr. P. Ramasamy [Batu Kawan]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua dan saya mohon mendapat sedikit penjelasan daripada Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Permatang Pauh. Tadi, dari pagi hingga ke petang kita telah menyentuh pelbagai perkara mengenai belanjawan. Pada pagi ini kita mendengar ucapan jawapan Menteri Kewangan atau menteri yang tidak ada portfolio seolah-olah masalah ekonomi, krisis ekonomi yang melanda negara Malaysia ini disalahkan kepada sistem kapitalisme liberal. Saya terkejut. Bukankah Malaysia sebuah negara kapitalis? Adakah sistem yang lain? Kalau liberal mesti ada konservatif, ada juga tradisional. Saya tidak faham. Walaupun saya tidak dapat peluang pada pagi ini, saya mahu bertanya apakah itu kapitalisme liberal? Seolah-olah Malaysia ada sistem sosialis.

Namun menteri juga mengatakan bahawa kita melangkah kepada satu sistem yang baru, alternatif. Apa itu alternatif? Janganlah temberang dalam Dewan yang mulia ini bahawa semuanya salahkan kepada sistem kapitalis liberal. Seolah-olah Malaysia ini mungkin tidak senang dengan sistem kapitalis liberal. Ini saya rasa sukar diterima, datang daripada seorang Menteri Kewangan yang diperkatakan dalam Dewan ini bahawa kerajaan ini tidak salah.

Saya tidak boleh menerima itulah, Tuan Yang di-Pertua, bahawa saya rasa kita terikat dengan system yang ada, sistem dunia kapitalis yang ini, yang hegemoni ini dilakukan oleh Barat. Maka kita tidak boleh salahkan memang ada salah sistem pun, memang saya rasa kerajaan yang
bertanggungjawab.

Maka saya minta Ketua Pembangkang, Permatang Pauh, memberi penjelasan sama ada ini masalah sistem yang di mana kerajaan ini tidak salah. Ini yang disampaikan sekarang. Semua ini mereka tulis tidak salah, jujur. Kalau begitu jujur, ini hilang daripada sini pagi ini. Kalau berani, datanglah, tetapi inilah kita perlu satu penjelasan bahawa sama ada sistem yang salah, sistem kapitalisme liberal yang dominan di dunia ataupun Kerajaan Malaysia. Saya rasa ini saya ingin dapat sedikit penjelasan daripada Ketua Pembangkang. Terima kasih.

Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih, terima kasih Batu Kawan. Sebelum Permatang Pauh menjawab, ingin saya ingatkan Yang Berhormat, kalau mencelah kepada Ahli Yang Berhormat yang sedang berhujah, biarlah celahan itu timbul daripada apa yang di hujah oleh Yang Berhormat yang sedang berhujah. Bukan berdiri mencelah mengambil kesempatan pula untuk berhujah seolah-olah floor itu Ahli Yang Berhormat punya dan mengaitkan perkara yang telah timbul awal seperti yang disebut tadi, apa yang disebut oleh Menteri Kewangan.

Dr. P. Ramasamy [Batu Kawan]: Tuan Yang di-Pertua, ini perkara umum. Cuma saya bagi contoh sahaja.
Tuan Yang di-Pertua: Ya, sebagai perkara umum tetapi pencelahan itu biarlah ada hubung kait yang rapat, kalau boleh kepada apa yang ditimbulkan oleh Ahli Yang Berhormat yang sedang berhujah. Sekarang ini yang berhujah, Permatang Pauh dan kalau diganggu dan jika hujah itu mengambil kesempatan semata, saya rasa itu saya tidak boleh terima juga. Sila Permatang Pauh.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebenarnya Batu Kawan tadi, dia mencelah bila saya sebut Friedrich Hayek dan Keynes. Dia sebagai profesor, jadi dia ulas macam profesor, tetapi pointnya itu, celahannya itu kerana teori kapitalis yang ekstrem memang kita tolak kerana kita masih ambil prinsip “ausathoha”, pertengahan, dalam hadis Rasulullah SAW dalam Quran dan juga apa yang disebut sebagai golden mean. Chung Yung kalau dalam bahasa Confucius Cina, tetapi dalam pendekatan yang disebut oleh Menteri Kewangan pagi tadi ini, seolah-olah salah semua. Ini problem kita. Ini kita sebut dalam tahap penafian.

Krisis ekonomi, kita tidak salah, kita mengurus dengan paling cekap, tidak ada rasuah, bilion-bilion bukan kita ambil, itu hilang di angkasa, entah ke mana. Oleh yang demikian kita tidak boleh selesaikan, tetapi kalau kita jujur, umpamanya mengatakan baik, kita ambil pengalaman dari Barat tetapi ada beberapa celaan, kelemahan yang harus kita baiki termasuk faktor yang disebut sekarang ini, price structure, ikut teori Hayek, pengimbangan, tetapi didorong bukan oleh kesaksamaan, penilaian yang adil tetapi didorong oleh sifat tamak haloba, mahu kaya, kaya, kaya, kaut. Negara punya pun kaut, komisen kapal selam pun kaut.

Jadi kalau itu semua pertimbangan kita, sampai bila tidak dapat kita jamin “al wal ihsan”, keadilan dan ihsan yang kita dengar dalam khutbah setiap Jumaat yang mengungkap ayat Quran mengenai keadilan dan ihsan.

Oleh yang demikian, saya ingin tekankan perbezaan Hayek dan Keynes ini, Keynes ini di mana kerajaan mengambil alih campur tangan pada tahap tertentu menjamin. Umpamanya sekarang orang mengatakan bila kita sebut jaminan, pertama negara mesti mampu dipacu ekonominya dengan begitu pantas. Untuk pacu ekonomi dengan pantas, tender harus terbuka, peraturan mesti benar, orang yang mengendalikan mesti jujur, Akta Rasuah ketat dan pelaksanaannya itu benar. Kalau tidak, jerung semua terlepas. Kalau ambil lebih daripada setengah bilion, dia tidak nampak. Ambil RM500 tertangkap.

Ini polemik jerung dengan bilis yang kita tahu selama ini. Berikut daripada hujah ini, kita sebut bila ekonomi jadi pancur, pertumbuhan ekonomi itu meyakinkan, pendapatan melimpah, ia tidak selesai kerana kalau teori kapitalis yang ideal, ia tidak bercakap soal agihan. Tidak ada prinsipal yang disebut oleh Rawls sebagai distributive justice, keadilan pengagihan. Sebab itu bila kita teliti, kita lihat masalah Melayu di Semenanjung, Orang Asli, orang Cina di kampong baru, India di estet, kemudian kita lihat bagaimana masyarakat kita di Sabah dan Sarawak yang begitu lama merasa diri mereka terpinggir.

Kalau ada Ahli Yang Berhormat dari Barisan Nasional mengatakan saya tidak menyatakan yang benar, mungkin mereka menafikan kenyataan sebenar. Kita bicara dengan siapa sahaja di Sabah dan di Sarawak, mereka merasa diri mereka tertekan, harga barang meningkat dan keprihatinan pemerintah tidak ada. Sebab itu dalam Pakatan Rakyat, kita mengatakan negeri-negeri ini hasilnya besar, Sabah, Sarawak, Terengganu, tiga negeri paling miskin tetapi hasil yang paling besar. Oleh yang demikian, kita telah mengusulkan dan saya ingin tekankan di sini, tanpa ragu-ragu walaupun diserang, walaupun dalam masalah krisis ekonomi yang berlaku sekarang, saya katakan adalah wajar dan munasabah untuk royalti 20% untuk Terengganu, Sabah dan Sarawak dikekalkan. [Tepuk]

Tuan Haji Ahmad Kasim [Kuala Kedah]: Terima kasih Yang Berhormat Permatang Pauh. Semasa menjadi Menteri Kewangan tahun 1998, Yang Berhormat membentangkan belanjawan dengan formula iaitu untuk liberalisasi pasaran kewangan. Jadi kalau ingin saya petik satu perenggan daripada ucapan Yang Berhormat Menteri Kewangan pada ketika itu, “Kita harus komited kepada liberalisasi sektor kewangan dan akan melaksanakannya secara berperingkat. Justeru itu sistem kewangan perlu lebih cekap, berdaya saing, dinamik dan moden. Kekukuhan sistem kewangan semata-mata tidak dapat menjamin kestabilan pasaran kewangan seperti yang disaksikan baru-baru ini. Dengan demikian, daripada masa kita meliberalisasi sistem kewangan, kita perlu mempunyai mekanisme perlindungan dan peraturan yang cukup supaya ekonomi kita dapat dilindungi daripada tekanan luar dan manipulasi.“

Pagi tadi semasa Menteri Kewangan Kedua menjawab soalan berkaitan soal krisis 10 tahun yang berulang, menyebutkan bahawa Amerika Syarikat sekarang yang sedang mengalami krisis kewangan meniru daripada formula-formula tahun 1998 yang diperkenalkan oleh Tun khususnya dalam soal tambatan ringgit dan juga liberalisasi kadar interest perbankan dan sebagainya. Jadi saya mohon penjelasan, adakah formula liberalisasi kewangan ini masih relevan untuk menyelesaikan krisis ekonomi negara pada hari ini ataupun diserang dan keduanya, adakah tekanan daripada luar, khususnya daripada kuasa besar dan juga manipulasi pihak-pihak tertentu akan memberikan kesan yang sama berbanding dengan kelemahankelemahan pengurusan ekonomi dalaman yang menyebutkan soal rasuah, penyelewengan dan sebagainya. Pohon penjelasan. Terima kasih.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Kuala Kedah. Saya memang dari dulu sampai sekarang menekankan liberalisasi ini kerana kalau kita mahu institusi kewangan kita mampu bersaing, kita harus tahu kekuatan dalaman, domestik dan peraturan peringkat antarabangsa. Di antara sebab institusi kewangan kita mampu, umpamanya menjelajah ke ASEAN, termasuk Maybank, walaupun malangnya cara pengendalian itu menyebabkan harga itu terlalu tinggi, tidak munasabah, tetapi kekuatannya kerana proses liberalisasi.

Akan tetapi liberalisasi itu, sebab itu saya kata mesti melindungi kepentingan negara kita. Makna liberalisasi itu bukanlah seperti mana yang dituntut oleh Washington Consensus ataupun syarat prescription IMF. Kita ada had dia dan sebab itu dalam ucapan saya tadi sudah bacakan tadi sebab kita sebut pada peringkat dan perlindungan, dua istilah yang penting. Berperingkat dan perlindungan mesti ada. Tetapi dalam soal Menteri Kewangan kedua mempertahankan bahawa semua orang belajar daripada dia, saya ingat parahlah. Kalau dia terus begitu lagi sekali

Tuan Yang di-Pertua, saya akan sebut kalau semua orang belajar pengalaman beliau, maka foreign exchange laws berpuluh-puluh bilion ringgit itu tidak terjawab nanti. [Tepuk] Jadi saya ingin nasihatkan Menteri Kewangan kedua itu supaya tumpukan kepada fakta dan jangan terlalu banyak propaganda. Kalau benar orang belajar pengalaman kita Tuan Yang di-Pertua, fundamental Malaysia 1997-1998 itu jauh lebih baik daripada Indonesia, daripada Thailand.

Sebab itu Thailand, Indonesia terpaksa meminjam daripada IMF. Ini disebut lender of the last resort. Semua wang tidak ada, hendak bayar gaji tidak ada terpaksa pinjam. Pinjam dari bank, tidak ada bank hendak bagi pinjaman. Terpaksa pergi IMF dan IMF bagi syarat sebahagian munasabah, sebahagian tidak munasabah. Apa yang tidak munasabah? Batalkan subsidi serta-merta, apabila batalkan subsidi minyak serta-merta, rakyat di bawah akan memberontak, tidak boleh tahan kerana mereka miskin dan ini kelemahan besar IMF.

Tetapi sebelum Indonesia pergi ke IMF, masalah dia besar, sebab apa? Sebab kroni. Sebab anak-pinak, sebab keluarga yang mengaut semua projek besar. Bank bagi pinjaman bukan kerana prinsip tanggungjawab dan ketelusan, bank bagi pinjaman kerana itu syarikat anak. You like it, you don’t like it dengan izin, you have to lend. Akhirnya berlaku masalah. Jadi kita kena faham cara lebih objektif tentang permasalahan. Kesalahan IMF ini kerana dia tidak faham moral hazards, derita rakyat di bawah. Dia tahu seperti mana banker, dia tengok boleh bayar, tidak boleh bayar. Tidak boleh bayar, paksa mesti bayar. Tidak boleh bayar, lelong. Ini problem yang dihadapi. Sebab itu dalam pengendalian kes ini, untuk Menteri Kewangan kedua mengatakan kita semua bagus, orang belajar daripada kita, ini propaganda.

Tuan Yang di-Pertua, ekonomi Malaysia ini tidak ada yang, ada alhamdulillah yang kita banggakan. Tetapi bersaing kita tewas. Pasaran saham, saya ada angka menunjukkan betapa pasaran saham dirantau kita berbanding dengan negara-negara yang dilanda krisis ekonomi dahulu. Tengok. Korea, sebelum krisis 97,779 mata, pasaran saham.

Sebelum krisis, sekarang 10 tahun kemudian 2,028 tiga kali ganda meningkat. Jepun lima kali meningkat tidak apa. Tidak payah masuk Jepun, Singapura sebelum krisis 2,387 sebelum krisis, 10 tahun kemudian 3,800 tambah 1,500 mata. Jakarta meningkat dua kali ganda. Thailand meningkat. Malaysia. Tahap tertinggi 1997; 1,332 sekarang ini tambah 150 di tahap masa paling tinggi dan sekarang mulai menjunam semula. Maknanya kekuatan kita tidak sampai kepada kekuatan height 1997 dahulu.

Berbanding dengan negara-negara lain yang menghadapi krisis yang telah berjaya melonjak lebih tinggi termasuk Korea Selatan dan Jakarta walaupun kita tahu bahawa beberapa aspek daripada kekuatan ekonomi Indonesia itu lebih lemah kerana mereka bergantung kepada import minyak, kita eksport. Inilah satu-satu negara di dunia pengeksport minyak yang menghadapi masalah harga minyak yang parah terutama bagi rakyat dan lebih bagi Sabah dan Sarawak kerana harga barang tidak boleh difahami seperti mana Ahli-ahli Parlimen di Semenanjung faham, mereka akan fikir beban, tetapi yang ditanggung oleh orang Sabah dan Sarawak itu lebih parah lagi.

Ia memerlukan pimpinan baru yang faham masalah rakyat seluruhnya dan tidak seperti mana pimpinan UMNO, Barisan Nasional sekarang. Tuan Yang di-Pertua, saya harap dapat simpati tentang perkara ini. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyambung dan mengatakan, pertama kita bawa isu daya saing dan ini sahaja mampu membawa perubahan bagi struktur ekonomi kita. Ini akan menjelaskan beberapa pendekatan Dasar Ekonomi Baru kerana Dasar Ekonomi Baru ini sudah dianggap usang dan sudah terlalu banyak digunakan untuk dipunggah kekayaan oleh segelintir kecil. Sebab itulah rakyat orang Melayu umumnya kalau kita terang bahawa orang Melayu mesti pertahankan hak mereka, bumiputera akan pertahankan, dia faham.

Tetapi pemimpin UMNO tertentu cukup takut apabila kita bicara soal Dasar Ekonomi Baru kerana peluang dapat kontrak tidak payah tender ini dia rasa rugi, kehilangan. Sebab itu saya ingin beri jaminan di sini bahawa dalam pendekatan kita, belanjawan dan kita minta perkara ini diberi perhatian oleh Menteri Kewangan. Yang penting ialah prinsip keadilan masyarakat

Kalau kita dapat agihkan dengan begitu baik dana yang secukupnya saya tidak percaya kita tidak akan catat masalah-masalah yang kita hadapi sekarang. Menteri Kewangan Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi tatkala membentangkan belanjawan menyebut kemudahan-kemudahan tambahan dalam bidang pendidikan, kesihatan, Tuan Yang di-Pertua, kita ada masalah sekarang hendak debat.

Hendak debat ini angka mana? Peruntukan mana? Kalau peruntukan yang dia sebut, sudah jumud, ketinggalan. Kalau kita tidak sebut, kita bahas apa? Tetapi Tuan Yang di-Pertua dengan petahnya mengatakan terus, saya terus. Tetapi hendak sebut angka apa saya tidak tahu. Jadi kita terpaksa dan saya hendak nasihat Ahli Yang Berhormat jangan terikat dengan angka kerana angka-angka itu sudah satu penipuan sekarang. Angka itu tidak dipertahankan. Kita hanya boleh berbahas secara umum, bagi kaedah umum sahaja sekarang ini. Kerana kalau kita terikat dengan angka, angka itu sudah jauh meleset.

Yang menjadi masalah sekarang ialah mutu pengagihan, bukan sahaja di Semenanjung, Sabah dan Sarawak tetapi dalam institusi-institusi tertentu. Kita ambil umpamanya dalam bidang pendidikan, Malaysia dan mengikut laporan terbaru, tidak ada universiti yang mencatat kedudukan yang lebih baik, semuanya di bawah paras 200. Tetapi kenyataan dalam media kita, kita bangga kerana meningkat sedikit. Cuba kita singkap lembaran itu, mengapa universiti-universiti lain, Beijing yang terkemudian, Singapura yang bersama kita, sudah jauh tinggi daripada kita. Mengapa Universiti Chulalongkorn di Bangkok mengatasi semua universiti di Malaysia. Hal-hal ini harus kita teliti.

Di antara lain adalah kerana pendekatan kita yang saya anggap meleset. Kalau tanya apa dia penyelesaiannya, saya katakan kalau pimpinan universiti itu harus diangkat di kalangan terbaik. [Tepuk] Yang terbaik bermakna profesor Melayu, bumiputera yang terbaik, profesor Cina atau India yang terbaik, beri mereka amanah dalam tempoh tiga hingga lima tahun, angkat kedudukan universiti latih anakanak Melayu dan bumiputera, latih anak Cina dan India.

Saya yakin gabungan yang terbaik di kalangan semua kaum ini dapat mengangkat institusi pendidikan kita. Tetapi kalau pendekatannya masih kekal di tahap sekarang, kita ambil sebahagian naib canselor, kerjanya menyokong. Ada yang dahulu kerjanya tulis sajak mengampu Perdana Menteri. Kemudian bagi sekatan, semua orang tidak boleh masuk universiti.

Saya selepas keluar Universiti Sungai Buloh sempat ke Oxford dan yang paling akhir, Georgetown University sebagai profesor. Boleh masuk mengajar di mana universiti terkemuka di dunia, tetapi tidak diizinkan masuk mana-mana universiti di Malaysia termasuk Universiti Sabah.
Mungkin kerana tahap universiti itu jauh terlalu tinggi daripada Oxford dan Georgetown. [Tepuk]

Tuan Yang di-Pertua, pendekatan begini merumitkan kita. Ada perasaan dengan ketegangan sosial dan ketegangan raskal seolah-olah orang Melayu nun di bawah bumiputera terpinggir, orang cina sebahagiannya merasakan mereka tidak mempunyai tempat. Setelah 51 tahun negara merdeka, kita masih menghadapi isu etnik yang membara. Siapa untung Tuan Yang di-Pertua bila isu etnik ini dibahaskan? Hanya pemimpin-pemimpin beberapa kerat tertentu untuk menjaga kepentingan mereka. Rakyat di bawah tidak akan dapat manfaat ini dan bila kita sebut tentang keadilan mereka bangkitkan seolah-olah kita khianati kepentingan orang Melayu.

Tuan Yang di-Pertua, saya pun kenal Tuan Yang di-Pertua sudah lama. Saya tahu memang pendekar bajau dan rakyat bawahan yang ramai.

Tuan Yang di-Pertua: Sudahlah Yang Berhormat.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: [Ketawa] Akan tetapi secara serius kita dalam kerjaya politik ini masuk dengan setengah pendirian dan prinsip. Ada yang tidak boleh berkaitan. Sebab itu dalam Pakatan, muafakat kita tidak boleh lari daripada sejarah kita, kaedah pokok dalam perlembagaan negara kita. Yang menjadi masalah yang dipertikaikan termasuk keluarga kita di kalangan Cina dan India ialah penyalahgunaan tafsiran ini sehingga ditafsirkan sebagai menekan dan menghina mereka dari kenyataan, dari singgungan dan sebagainya dan ini harus diperbaiki.

Apa hubungan dengan belanjawan Tuan Yang di-Pertua? Selagi keyakinan ini tidak dipulihkan, rakyat tidak boleh digerakkan untuk mengangkat martabat ekonomi negara kita. Sebab itu isu ini harus diteliti dan institusi pendidikan harus berani membahaskan perkara ini secara terbuka.

Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: [Bangun]
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Akan tetapi kalau institusi pendidikan terikat dengan kursus biro tatanegara, tidak habis. Saya minta kawan-kawan bukan sahaja dalam Pakatan tetapi pemimpin-pemimpin Gerakan, MCA, MIC lihat sedikit dan teliti juga isi kandungan kursus ini. [Tepuk]
Jangan duduk diam sahaja dalam Kabinet, jangan duduk diam sahaja mengangguk dan mengundi apabila kaum kamu sendiri dihina. [Tepuk]

Saya orang Melayu Tuan Yang di-Pertua tetapi saya tidak bersetuju. Saya dilatih sebagai seorang Islam tidak diizinkan untuk menghina kaum lain. Ini istilahnya. [Tepuk]

Saya yakin [Bercakap dalam bahasa Arab] tapi tidak pernah bermaksud untuk menghina orang lain ataupun penganut agama lain. Sila lihat dan teliti kursus-kursus dalam biro tatanegara bagaimana dikaitkan dengan isu kaum dan bagaimana negeri Melayu ini dirompak dengan ganas oleh pedagang-pedagang Cina. Mana dia pemimpin MCA dan Gerakan yang berani membetulkan kesilapan besar dan ketegangan yang sering kali dibangkitkan? Kalau tidak sanggup tidak mengapa. Bersama kami dan saya bantu saudara-saudara untuk ungkapkan. [Tepuk]

Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Permatang Pauh, saya ingin mendapatkan penjelasan kebetulan rakan daripada Kinabatangan
pun ada pada petang ini. Memang sesuai untuk diberikan penjelasan.

Hari ini kita membahaskan soal krisis dan kemelut ekonomi. Kita dapat saksikan bagaimana Yang Berhormat Permatang Pauh dalam pada masa yang sama kita menolak dokumen lapuk yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan dengan data dan unjuran yang sudah tidak lagi relevan tetapi beliau telah enlighten dengan izin Ahli-ahli Dewan Rakyat dengan perancangan baru, pendekatan baru untuk menangani masalah ekonomi dalam negara kita.

Seperti beliau bahaskan beberapa perkara yang disentuh, contohnya soal pengaliran dana keluar sudah menjangkau RM125 bilion ekoran peniaga tempatan dan juga pelabur asing yang sudah kehilangan keyakinan terhadap kepimpinan UMNO pada hari ini, soal rasuah yang semakin hari semakin berleluasa tetapi masih angkuh dan sombong melakukan rasuah secara terang-terangan, merompak bukan lagi di waktu malam tapi di waktu siang, Eurocopter, Maybank,
broadband yang dilakukan oleh Menteri Kewangan yang baru.

Pasaran saham yang sudah tidak lagi dapat bersaing dengan negara-negara jiran, daya saing yang semakin merosot, mutu pendidikan yang tidak dapat meningkatkan tahap produktiviti dalam negara kita kerana pelantikan naib canselor yang terdiri daripada golongan yang tidak mampu berhujah secara ilmiah. Kesemua ini menyebabkan ekonomi negara kita semakin hari semakin merudum.

Cuma saya hendak dapat penjelasan kerana baru-baru ini Perdana Menteri sendiri disambut oleh Timbalan Perdana Menteri dan beberapa kerat Ahli back-benchers, saya minta Yang Berhormat Kinabatangan dengar dengan jelas dan terang menuduh ekonomi negara kita gawat kerana seorang insan bernama Anwar bin Ibrahim sehingga berani melontarkan beliaulah pengkhianat ekonomi negara, beliaulah yang merosakkan ekonomi negara. Sekarang jawab.

Beberapa Ahli Pembangkang: Jawab!
Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Boleh saya jawab Tuan Yang di-Pertua?
Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Nanti dahulu, nanti dahulu.
Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Oh.
Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Kita bentangkan angka yang cukup jelas, harga minyak pasaran dunia yang sudah merudum. Daripada USD135, USD125, sekarang USD77, rasuah yang secara terang-terangan. Apa agaknya yang menyebabkan kepimpinan UMNO ini melontarkan tuduhan terhadap Yang Berhormat Permatang Pauh sebagai pengkhianat ekonomi? Perkara ini saya kira perlu diperjelaskan supaya mereka dapat memahami dengan jelas dan rakyat dapat diberitahu. Terima kasih.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Tuan Yang di-Pertua, tak mengapalah tuduhan begitu. Saya pun tak rasa kesal dengan Yang Berhormat Kinabatangan. Sahabat lama juga, tak ada masalah. Soalnya kita harus menumpukan perhatian kepada masalah ekonomi dan melihatnya sebagai fakta. Bukan soal hendak lepas geram, sebar fitnah. Ini bukan contoh kudwah hasanah, contoh yang baik, tidak.

Dalam politik saya hanya berani mengemukakan. Tadi bila sebut Eurocopter Tuan Yang di-Pertua, saya tidak berani kemukakan walaupun saya dapat surat itu daripada Kapten Zahashim sehingga saya dengar dari dia sendiri. Zaha, apakah ini benar dokumen kamu? Bila dia jawab ya, baru saya keluarkan. Itu bezanya. Saya boleh keluarkan kerana saya politik pembangkang untuk mencerca tapi saya fikir bukan itu caranya. Memang benar saya dihina, diaibkan, dipukul setengah mati, dikurung Tuan Yang di-Pertua, susah tetapi bukan tujuan saya untuk memulangkan kepada sesiapa yang membuat kepada saya begitu. Tidak ada hajat sama sekali. [Tepuk]

Saya hendak tumpu perhatian seperti mana yang saya sebut tadi hendak bawa sebab itu cadangan saya kepada menteri yang dikupas oleh Yang Berhormat Gombak hanya berikan ruang supaya kita dapat perbaiki kelemahan-kelemahan ini. Kalau tidak, kita akan terus ditimpa masalah ini. Masalah dengar sehingga Tuan Yang di-Pertua tahu saya pun baru sahaja kembali ke Parlimen selepas 10 tahun, saya tak pernah tengok jawapan-jawapan menteri meleret macam ini.

Dahulu peraturan dia ada. Menteri diberikan kesempatan jawab maksimum tiga empat minit bagi peluang hujah. Sekarang terus jawapan soalan yang ringkas itu 10 minit dan ini menyebabkan waktu soal jawab di Parlimen pun terjejas. Maknanya kalau kita bicara menghormati saranan Perdana Menteri Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi beberapa hari yang lalu setelah cuba dihumban oleh UMNO keluar, beliau mengatakan beliau akan terus dengan agenda reformasi. Sebab itu saya ingin hendak jumpa dia hendak tanya dia reformasi apa abang Lah. Kalau boleh kita berbincang sekali bagaimana hendak bawa perubahan ini tetapi ditolak mentah-mentah.

Jadi saya tidak bertujuan untuk berbahas untuk menimbulkan ketegangan melainkan menyatakan kalau mahu daya saing, dasar mesti berubah. Beberapa institusi lama, syarat FIC,
syarat yang terlalu ketat mesti dirubah.

Bila kita rubah kita bimbang tentang kedudukan penyertaan Melayu dan bumiputera. Kita harus teliti semula dan berdepan dengan kawan-kawan kita Cina dan India di negara ini bahawa kita rubah supaya daing ada, ekonomi meningkat tetapi kita bimbang kalau dalam perubahan itu kedudukan Melayu terjejas. Kalau kita tekankan dasar yang ada yang berlaku ialah sistem kroni
dan keluarga diteruskan. Dalam pada masa yang sama kemaraan pertumbuhan ekonomi yang patut dijana oleh orang Melayu, Cina dan India itu terjejas dan terbatas.

Saya tekankan juga tadi tentang pendidikan kerana tanpa perubahan dalam sistem pendidikan negara kita dan mengangkat perubahan termasuk latihan-latihan baru dalam bidang-bidang kepakaran tertentu kita tidak mungkin dapat bersaing.

Apa dia kekuatan Taiwan kalau kita boleh belajar. Sesetengah orang dia sensitif. Saya sebut Taiwan atau Singapura, tengoklah Anwar ini sekarang contoh negara pun China. Takkan saya hendak ambil contoh Zimbabwe Tuan Yang di-Pertua. Saya pilih negara yang dekat yang boleh membantu kita, tidak semua kita boleh setuju. Taiwan, kejayaan Taiwan sejak 80-an ialah kejayaan mereka menarik semula semua brain kepakaran dari luar dan ada strategi khusus untuk itu. Kemudian, kita teliti tengok Singapura. Ada kelemahan Singapura. Saya tidak setuju dalam banyak perkara Singapura tetapi dalam beberapa hal yang boleh kita teliti, jelas mereka mengatasi kita.

Bukan salah mereka. Katanya kerana di Singapura dan Taiwan ini terdiri dari orang-orang Cina maka tidak boleh jadi persaingan. Saya kata sebagai seorang Melayu ini memalukan saya sebab bila orang Melayu diberikan amanah patut orang Melayu pun sama-sama pintar kalau tidak lebih pintar. Akan tetapi kalau ambil Melayu yang malas yang kaki songlap wang bagaimana kita hendak harapkan orang hormatkan, muliakan kita. Jadi sebab itu saya katakana dalam soal pendidikan ini tekanannya mestilah ke arah kepakaran dan kemahiran lebih baik bagi semua anak-anak kita.

Saya tekankan juga tentang pelaburan tadi dan keperluan membawa perubahan. Pimpinan kita ini ultra konservatif sampaikan tidak mahu langsung bersedia hendak bawa, mengorak perubahan. Inilah sebabnya bila satu parti, dia perintah terlalu lama dia jadi beku, dia tidak boleh langsung. Dia macam setengah-setengah pendapat orang-orang tua kita, kalau kata perubahan dia takut nanti kalau ubah datang macam zaman Jepun balik kata dia. Dia tidak dapat tukar minda dia. Jadi sebab itu saya syorkan kawan-kawan saya termasuk ahli UMNO sebelah sana oleh kerana terlalu beku, kita bawa sini dan kita buka minda semula di sebelah sini dan kita kerja dan angkat bersama perubahan yang dilakukan. Ini bukan gurau, ini serius.

Tuan Salahuddin bin Ayub [Kubang Kerian]: Penjelasan, penjelasan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Permatang Pauh. Saya hendak bersama dalam isu pendidikan tadi yang sangat menarik untuk diperbahaskan sedikit. Saya bersetuju bahawa bangsa dan negara yang maju ini berbangga dengan universiti mereka. Mereka ada Harvardnya, British ada Oxfordnya dan kita kalau bertanya dengan orang Jepun juga mereka bangga dengan University of Tokyo. Apakah bagi pandangan Yang Berhormat Permatang Pauh bagaimana kita hendak meraih tentang kecemerlangan ini untuk masa depan negara kita.

Sedangkan hari ini kita melihat bahawa TNC, NC ini kadang-kadang melayan pensyarah-pensyarah seperti guru tadika Kemas, melayan pelajar-pelajar seperti budak sekolah. Ini yang saya rasa di antara faktor yang menyebabkan bahawa kita tidak meraikan brain ini dengan izin.
Kita tidak meraikan inovasi, tidak melahirkan kreativiti bagi kemerdekaan universiti ini untuk mengolah dan menjana daya intelektual mereka supaya dapat bersaing di persada antarabangsa. Jadi saya rasa sudah sampai masanya AUKU dan perkara-perkara yang menghalang, menghambat pelajar-pelajar kita pada hari ini yang saya rasa hari ini pelajar tidak diraikan sebagai the leaders of tomorrow dengan izin.

Mereka dirai macam budak sekolah, diugut. Kerja Naib Canselor adalah merampas laptop, kerja pensyarah adalah menghalang merampas nota-nota yang kononnya tidak pro kerajaan. Ini saya rasa satu pembunuhan daya intelektual yang membunuh pada saya anakanak bangsa kita pada masa yang akan datang. Apa pandangan, sekadar berkongsi pandangan dengan Yang Berhormat Permatang Pauh. Terima kasih.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Yang Berhormat Kubang Kerian. Pada saya pendidikan ini tidak boleh lari daripada falsafah yang ditekankan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW [Bercakap dalam bahasa Arab]. Doa Rasulullah untuk sempurnakan adab. Adab itu dengan keyakinan, adab itu dengan ilmu, adab itu dengan kemahiran, adab itu dengan akhlak. Kalau pendekatan ini kita gunakan kita harus angkat pimpinan universiti yang mampu memberikan kerangka falsafah sedemikian. Dia mesti merujuk kepada apa yang disebut [Bercakap dalam bahasa Arab] Mesti kecekapan, efficiency dalam amal excellent baru boleh dicapai.

Akan tetapi tanpa semangat dengan izin striving for excellence seperti mana yang berlaku di universiti, dia sukar. Bagaimana kita hendak pertahankan kedudukan universiti kita sekarang melainkan kita bawa rombakan ini. Kita tahu dalam falsafah pendidikan juga semua pemikir kalau kita lihat sekadar pengalaman dahulu Fazlur Rahman dalam Islam and Modernity menekankan bagaimana institusi ulung Islam itu bangkit kerana disiplin, kerana ghairah kepada ilmu. Sayidina Ali menyebut [Bercakap dalam bahasa Arab] Ilmu itu melazatkan. Ini suasana tetapi apa yang berlaku sekarang di universiti seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Kubang Kerian tidak semua…

Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Minta penjelasan boleh?
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: …sekat semua, baca tidak boleh. Kalau edaran yang tidak sesuai tidak boleh. Jadi dikongkong begitu rupa pembacaannya, tahap kenaikan pelantikan guru, mahaguru dan profesor, itu dipertikai, Tuan Yang di-Pertua. Seperti mana yang Tuan Yang di-Pertua tahu ini bukan lagi soal politik kepartian ini soal didikan anakanak kita. Saya mahu anak saya dikirim ke universiti terbaik tetapi kalau universiti kita dalam tahap yang ada sekarang, dianya seperti mana seorang ustaz ungkapkan dalam satu kursus,

“Wa ampu sana wa ampu sini”. Kerjanya hanya untuk mengampu, jadi akhirnya mutu pendidikan
itu terjejas kerana tidak lebih daripada ketua cawangan parti politik tertentu. Sila Yang Berhormat.

Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua sebenarnya saya tidak berhasrat untuk bangkit tetapi saya terpanggil dengan kesungguhan Ketua Pembangkang untuk menukar kerajaan. Jadi saya ingin bertanya sebab macam masih terdengar-dengar dalam banyak pemikiran saya suara lantang Ketua Pembangkang semasa berada dalam kerajaan dan UMNO. Saya masih ingat selagi ada bintang bulan dan bumi selagi itu UMNO dan Barisan Nasional harus dipertahankan. Apakah nada ini berubah apabila tidak berada dalam kerajaan dan kenapa boleh berubah? Sedangkan bintang langit dan bumi masih ada. [Ketawa]

Tuan Haji Roslan Shaharum [Bukit Gantang]: Awat teruk sangat?
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih, saya pun sudah lama tidak dengar Yang Berhormat Kinabatangan berhujah. Dia tidak ada kena mengena dengan belanjawan tetapi oleh kerana disentuh saya pohon izin untuk mengupas sedikit kerana ada kaitan dengan perubahan. Saya sebut awal tadi Yang Berhormat, bila ditanya Nabi Allah Shuib dia jawab, [Bercakap dalam bahasa Arab] “Aku tidak diminta selain daripada melaksanakan perubahan ke arah kebaikan sedaya upaya aku”. Benar apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kinabatangan, kali ini dia cakap betul kali lain saya tidak tahu. [Ketawa]

Memang betul saya katakan saya yakin pada ketika itu selagi ada langit dan bumi, kita harus pertahankan UMNO tapi pertahankan untuk apa? Untuk banteras rasuah, untuk menghindar dari keangkuhan, untuk mengangkat martabat, harakat dan darjat umat dan rakyat. Bila ini digagalkan, saya katakan dan ingin mengajak Yang Berhormat Kinabatangan ikut saya meninggalkan UMNO. [Tepuk]

Selagi kita mampu berbuat sesuatu yang baik, tidak ada salah. Sebab itu sampai sekarang saya nak sebut seperti mana kalau Yang Berhormat tahu masa saya kempen Permatang Pauh, saya tidak bermusuh dengan mana-mana ahli UMNO atau pemimpin UMNO. Sampai sekarang, saya tidak ada permusuhan peribadi dengan mana-mana mereka. Saya tidak melihat sikap yang sedemikian tetapi soalnya, soal umat, soal negara. Jadi kalau Yang Berhormat sebut, “ya”, saya sebut begitu dulu. Memang benar tapi saya sebut itu dengan penuh keyakinan bahawa ini wadah yang mampu membuat perubahan tapi tengok, belanjawan pun tengok macam mana. Yang Berhormat dalam Back-Benchers Club (BBC) ini tolong teliti, tolong bagi bawalah kepada menteri.

Bagaimana kita nak bahas belanjawan dan kita dihina sebegini rupa. Angkanya tak betul, unjuran tak betul, tak peduli! Perintahnya bahas! Yours is not to question why but to do and die! Dielah jawabnya. [Tepuk] Jadi sekarang ini saya ucap terima kasih kepada rakan saya Yang Berhormat Kinabatangan dan saya nak teruskan dengan isu ….

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Datuk, saya nak tanya. Sikit saja. Datuk dah berucap tiga jam setengah, jadi berapa lama lagi Datuk nak berucap ini? [Ketawa]

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ketua Pembangkang selalunya dia diberikan kelonggaran. Speaker memang baik dengan Ketua Pembangkang ini.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Kita kena baik ya dengan Ketua Pembangkang.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya, terima kasih.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Sebab, sebabnya Yang Berhormat, saya nak bagi tahulah oleh kerana Yang Berhormat dah bangkit soalan ini. dalam Dewan, empat personaliti yang kena kita bagi laluan daripada segi peraturan dia. Yang pertama, Leader of the House, Deputy Leader of the House, Ketua Pembangkang, selain daripada Speaker. Jadi yang lain itu sama sahaja Yang Berhormat. Sila Yang Berhormat

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebenarnya bukan saya tiga setengah jam, saya dua setengah jam. Sejam itu dia orang ambil. [Ketawa] Terima kasih.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Sila, sila Yang Berhormat.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Baik. Menyentuh tentang beberapa langkah yang khusus, yang saya anggap dalam keadaan krisis ini penting. Kita kena ambil pendekatan selain daripada soal yang saya sebut tadi soal royalti Terengganu, Sabah dan Sarawak, kemudahan-kemudahan asas, mutu pendidikan, kita harus teliti langkah-langkah khusus yang boleh kita ambil untuk mengurangkan beban kepada peniaga dan meningkatkan produktiviti. Ini termasuk apa yang dilakukan oleh negara China baru-baru ini. Negara China mengambil inisiatif untuk mengenakan rebat cukai kepada yang mengeksport ke tahap tertentu.

Rebat cukai termasuk subsidi langsung kepada efficiency minyak dan operasi yang berasaskan buruh bagi membantu atau memberi insentif kepada syarikat untuk bertukar kepada produksi efisien minyak dan memastikan ada peluang pekerjaan. Sekarang ini isu yang dekat ialah sebab pengangguran akan bertambah. Kadar pengangguran makin bertambah. Kalau kita tidak berbuat sesuatu sekarang untuk memastikan jumlah pekerja itu di tahap yang agak lebih lumayan, ia akan memberikan masalah kepada kita. Kemudian bila saya sentuh tender terbuka tadi Tuan Yang di-Pertua, yang membimbangkan kita ialah kerana kecenderungan kerajaan mempertahankan sistem yang sudah bobrok. Sistem bobrok ini termasuk memberikan syarikat mengendalikan satu projek baik air, baik elektrik.

Saya dah ulas dalam Debat Ekonomi mengenai minyak bersama Menteri Penerangan, bagaimana kecenderungan memberikan keuntungan kepada IPP berbilion ringgit, rakyat terpaksa bayar dengan kadar yang tinggi. Sampai sekarang tidak ada apa-apa tindakan daripada kementerian dan kerajaan untuk menangani masalah ini. Rakyat derita, kena bayar terlalu tinggi,
kerajaan sampai sekarang tidak tunjuk keupayaan membuat apa-apa perubahan. Apa salahnya kita kaji semula perjanjian ini supaya IPP boleh untung tetapi tidak untung memunggah begitu besar, rakyat terpaksa dibebankan dengan kadar yang lebih tinggi.

Harga minyak RM135, sekarang RM77, tarif elektrik tak berubah lagi, masih di peringkat yang tinggi. Sampai bila kita nak boleh bawa perubahan. Keadaan ekonomi meruncing, perubahan tidak ada. Sebab itu kami mencadangkan terutama dalam keadaan kegawatan sekarang, kerajaan membentuk Akta Anti Monopoli. [Tepuk] Jalan monopoli, elektrik monopoli, air monopoli, besi monopoli, gula. Jadi monopoli puak-puak dia, ini rakyat ini apa dia? Jadi sebab itu Akta Anti Monopoli ini untuk mencegah monopoli, galak tender dan ada persaingan. Sekali lagi saya nak ulang kerana ini isu yang digunakan oleh beberapa konco-konco UMNO yang kaya. Kebetulan orang UMNO yang paling kaya yang bercakap soal Dasar Ekonomi Baru ini, kerana untung dia besar.

Dia mengatakan bahawa orang-orang yang bercakap anti monopoli dan bercakap soal tender, ini khianat kepada bangsa Melayu. Saya nak sebut di sini, sebaik kita gunakan dasar yang market friendly, anti monopoli, ringankan beban, saya nak bagi tahu siapa yang paling banyak di peringkat bawah? Majoriti rakyat? Masih orang Melayu yang dapat keuntungan atau bumiputera lainnya, tetapi saya ingin menambah dan ulangi, sebaik kita dapati dengan semua perubahan ini, orang Melayu itu tersisih mesti ada langkah-langkah segera seperti mana soal universiti dan saya sebut perkara ini dan saya ucap terima kasih selain daripada Keadilan, PAS, bahkan DAP tidak ada masalah dengan hal yang sedemikian – sama sekali.

Sebaik kita buka ruang universiti, anak-anak paling pintar masuk ke universiti. Ini anak Cina kalau 9A1 nak masuk universiti, jadi krisis national. Barulah Pemuda ke Wanita MCA cepatcepat nak selesaikan. Tahun depan jadi pula, selesaikan balik. Kita buat biar transparent. Anak kita yang pintar, Melayu ke, Iban ke, Dayak ke, Bajau ke, yang pintar, Cina ke, India, bagi tempat. Kalau dengan cara yang sedemikian kita lihat ada anak Iban atau Bajau atau Dayak ketinggalan dan Melayu, kita tentukan peruntukan khas untuk bantu mereka, latihan tambahan supaya mereka dapat dalam tempoh enam bulan kemudian atau satu tahun kemudian, bangkit dan bersaing. Itu cara kita hormat prinsip meritokrasi tetapi tidak mengetepikan rakyat yang terpinggir dan miskin. [Tepuk]

Apa yang berlaku sekarang ialah kita angkat kalau orang yang kurang kelayakan baik sebagai menteri ataupun Ahli Yang Berhormat ataupun ketua jabatan kerana kepentingan kaum, yang akan menimpa masalah – semua. Kalau kita lantik Naib Canselor yang kurang wibawa, academic credentials dipertikai, academic paper sekali pun tak pernah bentang tapi dia naib canselor, penerbitan tidak ada. Kalau ada dalam seminar di kalangan profesor, dia tak boleh cakap apa-apa kerana kalau dia cakap, orang tak faham. Macam salah satu soalan yang dikemukakan kepada saya dalam Debat Ekonomi dengan Shabery Cheek. Ha itu profesor, naib canselor tapi tanya, orang tak faham. Minyak dengan gas pun dia tak boleh bezakan perbedaan.

Jadi akhirnya, anak-anak di universiti, anak kita bukan saja Cina dan India, termasuk anak-anak
Melayu juga akan terhambat kemajuan mereka. Sebab itu pada hemat saya, kita tidak boleh kompromi mutu kerana kalau kita kompromi, kita tewas. Tidak boleh bersaing dengan Singapura, tidak bersaing dengan Thailand, Indonesia dan lain-lain. Ada cadangan daripada Perdana Menteri yang merangkap Menteri Kewangan ketika itu nak peruntukan RM35 bilion untuk sistem LRT. Saya tak tahu wang daripada mana dalam keadaan ekonomi sekarang ini, saya nak ulas nampak tak relevan. Tak ulas, Speaker dah kata sambung. [Ketawa]

Jadi sepatutnya komisen kita ini harus telus. Saya juga selain daripada Menteri Kewangan, inginlah meminta Perdana Menteri supaya memastikan jangan dilihat sebagai kompromi beberapa dasar ini kepada syarikat yang akan memberikan keuntungan secara langsung kepada anak atau keluarganya. Oleh kerana kalau ini dilakukan terus oleh Perdana Menteri, ia tidak akan memberikan suatu legasi yang baik dan dihormati kerana orang banyak mempertikaikan apakah benar RM35 bilion ini untuk sistem pengangkutan awam ataupun modal yang diberikan itu untuk memudahkan syarikat yang ada kaitan dengan keluarga beliau mengambil faedah dan peluang.

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: [Bangun]
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Sebab itu dia tidak boleh lari daripada prinsip yang kita sebut iaitu ketelusan yang lebih transparent dan tender terbuka untuk membolehkan keputusan dibuat dengan baik.

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Permatang Pauh. Saya merasa dari segi kaedah untuk mengambil untung dalam komisen dan sebagainya tidaklah begitu susah untuk kita terima sekiranya benda itu ada kaitan dengan persepsi margin untung dalam satu usaha yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu. Akan tetapi menyentuh berkenaan dengan pembentangan bajet yang baru lalu, saya rasa ada satu isu yang agak menyentuh keseluruhan masyarakat bawahan iaitu berkenaan dengan pemberian bayaran rebat, pembaharuan cukai kenderaan iaitu RM625 untuk kereta berkapasiti 2,000 ke bawah dan juga RM150 untuk motosikal dan kenderaan-kenderaan yang selain daripada itu.

Perkara ini tidak diulas begitu baik dalam isi kandungan pembentangan cadangan belanjawan yang lalu dan saya fikir ini juga di antara perkara yang cuba disentuh oleh Ketua Pembangkang berkenaan dengan monopoli usaha tadi. Kita tahu syarikat yang diketuai oleh Pos Malaysia telah mengenakan caj komisen di atas setiap transaksi pembayaran baik secara tunai ataupun secara wang pos atau sebagainya.

Tuan Yang di-Pertua, kita teliti dan kita dimaklumkan bahawa prosedur pembayaran rebat ini telah banyak mengundang masalah dan oleh sebab tujuan kita sebenarnya untuk membantu mengurangkan para pengguna ataupun rakyat kita pada asasnya untuk mengurangkan beban hasil daripada kenaikan petroleum. Namun, kesan dalam hampir empat bulan ini menunjukkan bahawa kebanyakan daripada pusat-pusat pembayaran rebat ini telah accumulate dengan izin, telah berganda masalah dari segi pengurusannya.

Ada yang menuntut tetapi tidak dapat, ada yang berjalan menggunakan kenderaan awam untuk ke pejabat-pejabat pos terdekat untuk menuntut tetapi akhirnya dilihat dan diberitahu ada sesetengah tuntutan itu telah dibayar kepada pihak yang lain dan jumlah ini telah bertambah dari hari ke hari. Kami difahamkan setiap satu pejabat pos tidak kurang daripada lima masalah sebegini wujud setiap hari. Kalau kita ambil kira seluruh negara dengan pusat-pusat pos ataupun wakil-wakil pos ini, menimbulkan masalah barangkali puluhan ribu setiap hari.

Akhirnya prosedur pembayaran rebat tunai dan secara bayaran yang lain yang diserahkan kepada pejabat pos ini kita bimbang akhirnya akan menghasilkan satu masalah social yang lain yang barangkali agak rumit. Kami juga bimbang akan mendatangkan masalah kedua yang barangkali boleh menyebabkan suasana yang jauh lebih buruk daripada tujuan asal untuk meringankan beban rakyat yang bersabit daripada kenaikan harga petroleum.

Perkara atau sifat monopoli yang diberi kepada pejabat pos atau Pos Malaysia ini amatlah remeh untuk kita bincangkan. Namun oleh sebab ia melibatkan majoriti rakyat peringkat pertengahan dan bawahan yang membaharui cukai-cukai jalan untuk kereta, motor, saya secara lebih kepada merayu kepada pihak kerajaan supaya melihat perkara ini semula. Di dalam bajet yang baru ini kita boleh…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat, kalau merayu kepada kerajaan dalam ucapan Yang Berhormat sendiri, dengan Ketua Pembangkang kena bertanya.

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Ya, saya bertanya kepada Ketua Pembangkang, adakah perlu kita membincangkan semula secara spesifiknya prosedur ini di dalam kalau boleh pembentangan belanjawan yang baru atau revise budget proposal, dengan izin kalau boleh kita buat dengan segera. Terima kasih.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Yang Berhormat Indera Mahkota. Ini sebagai contoh Tuan Yang di-Pertua bahawa bagaimana kita merasakan monopoli dalam apa bentuk pun, itu mengekang keberkesanan dan kecekapan dan menambah kos. Beberapa tahun yang lalu pakar ekonomi John Kenneth Galbraith umpamanya menulis tentang The Culture of Contentment, Budaya Mudah Selesa. Antara lain disentuh tentang hilang kecekapan sama ada berbuat penswastaan terburu-buru, nama penswastaan nampaknya hebat tetapi tidak telus, diswastakan kepada syarikat keluarga, diswastakan kepada kroni.

Nama penswastaan tetapi yang berlaku ialah pemindahan milik daripada kerajaan kepada orang-orang yang terpilih dan akhirnya ia tidak memenuhi syarat mutlak tentang ketelusan dan anti monopoli itu. Oleh sebab itu, cadangan saya tentang anti monopoli itu harus diambil kira dan ia akan menjawab dengan sendirinya pandangan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi.

Saya ingin menyentuh secara sepintas lalu saja tentang beberapa perkara lain termasuk pertanian dan juga pembasmian kemiskinan yang diberikan perhatian oleh bekas Menteri Kewangan. Saya teliti dengan tekun, penekanan beliau kerana nampaknya beliau lebih prihatin tentang beberapa masalah yang dibangkitkan oleh masyarakat peringkat bawahan yang miskin termasuk yang di Sabah dan di Sarawak. Saya khuatir, apakah pendekatan yang dianggap remeh dan kecil pengagihan ini akan membantu?

Mengapakah tidak ada kekuatan, kesungguhan dari pihak kerajaan untuk melakukan sedikit anjakan daripada ini. Bukan perkara yang baru, umpamanya untuk membasmi, mengurangkan beban rakyat. Apa tidak boleh difikirkan untuk turunkan harga minyak secara mendadak kerana harga minyak sekarang sudah turun begitu mendadak, tidak bolehkah turun, ringankan beban rakyat ini.

Tanya di peringkat bawah jangan tanya Ahli Yang Berhormat sahaja, tanya ahli-ahli yang diwakili oleh Ahli-ahli Yang Berhormat, betapa beban mereka bila fikirkan harga minyak yang melambung tinggi, tarif yang meningkat dan sebagainya. Tidak bolehkah kita teliti daripada 10 sen, 15 sen tetapi yang disebut oleh Yang Berhormat Shah Alam tadi tidak akan memberikan dan tidak positif kerana harga barang tidak akan turun, itu pertama.

Keduanya, ada idea yang diperkenalkan oleh seorang pakar ekonomi yang agak popular di kalangan negara berkembang, di kalangan negara miskin, tidak di kalangan negara kaya iaitu Hernando De Soto. Dia mengatakan tidak bolehkah, kita ada di kawasan-kawasan setinggan, kawasan sesak yang begitu ramai. Tidak mampukah kita berikan sedikit title tanah kepada mereka? Apa yang berlaku di sebaliknya, tanah orang ramai dengar sampai di Sarawak tanah kubur orang hendak diambil.

Jadi, tidak bolehkah, di sebaliknya kita tumpu perhatian, selesaikan masalah ini. Tanah sekangkang kera sahaja. Ahli-ahli Yang Berhormat terutama di sebelah sana kadang dapat berekar-ekar tanah. Tidak semua dapat. Tuan Yang di-Pertua pun belum dapat ini tetapi ramai yang tidak dapat apa-apa.

Ya, tetapi yang dapat puluh ekar. Saya tahu Selangor dahulu dalam rekod ini, sebelum pentadbiran di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat Tan Sri Khalid sekarang. Tanah mudah sahaja, tanah mahal-mahal, 8 ekar hingga 10 ekar, puluhan juta kepada ketua bahagian atau wakil rakyat UMNO. Orang kampung ini tunggu 40 tahun belum dapat tanah sekangkang kera untuk kemudahan mereka. Sebab itu saya katakan kalau benar kita hendak bawa penyesuaian ini masalah kemiskinan. Kalau betul dari pencernaan, dari ‘vamir’ atau hati nurani kita, buat perubahan besar, hentikan. Kalau kita mahu jadi pemimpin, keluarga kita dan kita tidak boleh, tidak dibenarkan sama sekali mengambil tanah kerajaan dalam keadaan apa bentuk sekalipun,
peril. Ini dilakukan oleh lima negeri yang diperintah oleh termasuk pegawai Rompin, lima negeri Pakatan Rakyat ini.

Tidak dibenarkan, dari pengalaman Kelantan sehinggalah di Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Perak tidak dibenarkan. Jadi, senang. Dia pun tidak pohon kalau memang tidak boleh dan tidak dibenarkan selagi rakyat di bawah tidak diberikan. Kalau ini pendekatan yang saya fikir, ia tidak akan timbul masalah ketegangan. Di Perak, apabila Menteri Besar Yang Berhormat Nizar ambil keputusan berikan tanah kepada penduduk-penduduk kampung termasuk beberapa kalangan masyarakat Cina di kampung-kampung baru ada yang membangkit kerana kata mereka ini kesempatan pertama Kerajaan Negeri Perak memberikan tanah kepada masyarakat Cina.

Jawapan menteri besar jelas, kita beri kepada yang lama menunggu dan yang di bawah taraf hidup yang agak miskin, pendapatan yang sangat rendah, majoritinya 70% ialah orang Melayu tetapi juga sebahagian kecil orang Cina dan India perolehi. Saya pertahankan dasar sedemikian kerana saya rasa wajar hal ini diteruskan. Orang Melayu di Perak majoritinya mendapat habuan, sebahagian orang Cina dan India berhak diberikan pertimbangan tetapi kita dihukum dan menteri besar dikecam kerana melayani tuntutan Cina. Sebab itu saya katakan pendekatan itu baik, sekali gus ratusan ribu rakyat dapat faedah kerana exco, pemimpin parti baik Keadilan, DAP atau PAS dilarang mengambil bahagian dalam ini maka tanah itu boleh diagihkan kepada rakyat.

Saya lihat pengalaman kita di Selangor dahulu, itu bertentangan dengan apa yang disebutkan di sini. Sebab itulah Tuan Yang di-Pertua, saya katakan kalau benar kita hendak selesaikan masalah kemiskinan, kita tidak ambil ini satu dua. RM20 rebat di sana, bagi orang tua mana ke RM100 sebulan. Bagi dia seronok begitu kerana dia dapat RM100 dependency syndrome tidak.

Kita harus ada anjakan ini dan saya fikir cadangan Hernando DeSoto untuk bagi title tanah supaya ia jadi produktif, itu penting. Berapa ratus ribu orang sekitar Wilayah dan Selangor dan negeri-negeri kita tidak dapat dan bagaimana kita boleh jana perubahan ini termasuklah saya katakan dengan penurunan harga minyak secara mendadak supaya dengan sendirinya mengurangkan beban yang ditanggung oleh rakyat.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Minta laluan Yang Berhormat Permatang Pauh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, kebetulan disentuh dalam ucapan Yang Berhormat Permatang Pauh tadi soal beberapa langkah pembaharuan yang menjadi amalan Kerajaan Pakatan Rakyat.

Saya ingin bertanya apakah Yang Berhormat Permatang Pauh sedar bahawa biarpun usia pemerintahan lima negeri Pakatan Rakyat itu masih baru secara relatifnya tetapi beberapa langkah pembaharuan itu cukup memberikan keuntungan besar kepada rakyat.

Saya ambil contoh apakah ataupun sedar bahawa biarpun Kelantan sudah lama dipimpin oleh PAS dan hari ini kekal sebagai negeri Pakatan Rakyat, antara mercu tanda penting dalam program kerajaan negeri untuk membantu rakyat termiskin adalah pembelaan untuk warga emas seluruh Kelantan berumur 60 tahun ke atas tanpa mengira kaum dan agama. Kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah wang melalui bajet negeri, kemudian dengan mengambil perkhidmatan Syarikat Takaful dan apabila warga emas itu meninggal, keluarga yang sedang ditimpa kesedihan dapat diringankan beban bagi menguruskan kematian itu dengan penerimaan RM2,500.

Hari ini, model itu dicontohi oleh Kerajaan Pakatan Rakyat Kedah dan juga Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor. Kalau Kelantan daripada 1.4 juta penduduk, 100,000 menerima manfaat, 278,000 warga emas Selangor dijangka akan menerima manfaat. Itu satu contoh kecil. Mengapakah sukar sangat untuk perkara ini ditiru oleh Kerajaan Barisan Nasional. Itu satu contoh.

Apabila Kerajaan Selangor memulakan dengan memberikan bayaran air percuma sejumlah RM11.80 bagi penggunaan sejumlah isi padu awal. Saya masih ingat dalam Dewan yang mulia ini, bagaimana Yang Berhormat Batu Pahat dan Yang Berhormat Pontian menyerang teruk bahawa ini percubaan merasuah rakyat tetapi apabila Menteri Kewangan membentangkan bahawa cadangan untuk bayaran elektrik RM20 ke bawah penggunaannya, tiba-tiba kelu lidah.

Ini jelas merupakan langkah meniru tetapi tidak apa. Tiru yang baik itu tidak ada masalah. Cuma, kita hendak tengok apakah Yang Berhormat Permatang Pauh sedar bahawa selain daripada amalan good governance dengan izin, polisi soal permohonan tanah, kemudiannya pembelaan dalam program kebajikan rakyat ia sekali gus dapat memadamkan mitos bahawa di Malaysia ini yang cuma boleh jadi kerajaan adalah UMNO dan Barisan Nasional.

Selain daripada itu, tidak ada. Kalau UMNO Barisan Nasional tidak jadi kerajaan, kiamat dunia. Melayu, Cina, India bergaduh tetapi setelah tujuh bulan terbukti mitos itu berjaya kita robohkan [Tepuk] dan saya fikir ini satu permulaan yang cukup baik dan apakah pakatan rakyat di bawah pimpinan Yang Berhormat Permatang Pauh punya hasrat untuk melonjakkan lagi penguasaan bukan sahaja di peringkat negeri tetapi juga di peringkat persekutuan. Mohon penjelasan.
Beberapa Ahli: [Menyampuk]

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih. Kalau bangun tanya, saya boleh jawab.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Baik Yang Berhormat, saya minta tolonglah Yang Berhormat tolonglah diam Yang Berhormat.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Kalau bangun tanya, saya boleh jawab.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Tolong duduklah Yang Berhormat. Sila Yang Berhormat Permatang Pauh.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ada yang bertanya? Pasal dia.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Tidak payah respond Yang Berhormat.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya, dia respond. Dia ahli UMNO Tuan Yang di-Pertua. Dia di belakang dia berani, kalau depan saya tidak berani. [Ketawa] Jadi Tuan Yang di-Pertua, yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Machang itu ada relevannya kerana apabila dikendalikan oleh Kelantan di bawah Tuan Guru Nik Aziz dalam keadaan pertumbuhannya itu relatif lebih rendah dan pendapatan itu rendah berbanding dengan negeri yang lebih kaya. Katalah Selangor dahulunya tetapi kebajikan kepada rakyat itu lebih dan ini ternyata.

Kita dapat meneliti faktanya jumlah perbelanjaan dan penagihannya itu lebih telus. Kos pengurusan itu jauh lebih rendah dan ini menyebabkan eksperimen yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kelantan itu boleh dimanfaatkan dan kita dapati sekarang ini sudah sampai di peringkat akhir di mana Selangor, Perak dan Kedah telah meneliti dan melaksanakan dan saya anggap ini satu pendekatan yang cukup bijak kerana apa erti pembangunan, apa erti kekayaan yang melimpah kalau hanya dipunggah untuk memperkayakan dan mengenyangkan tembolok dua, tiga kerat orang.

Sebab itu pendekatannya yang lebih telus ialah menjamin pengagihan itu lebih adil kepada semua dan kalau dikategorikan miskin seperti mana juga yang dilakukan oleh Pulau Pinang di bawah Ketua Menteri Lim Guan Eng. Di antara program prioriti beliau ialah membasmi kemiskinan tegar, hardcore poverty di seluruh Pulau Pinang. Kalau dia kata BN sudah buat, memang belum berhasil. Yang Berhormat Batu Pahat boleh jerit tetapi saya minta dia bangun dia tidak berani. [Ketawa]

Kemiskinan tegar ini bila kita buat program khas, kita kata semua yang miskin di Pulau Pinang didaftarkan dan semua diselesaikan selewat-lewatnya dalam tempoh enam bulan. Maknanya dalam tempoh enam bulan kita berikan jaminan supaya hardcore poverty itu diselesaikan.
Tuan Yang di-Pertua, apa erti pembangunan dan pertumbuhan kalau hal ini tidak dikendalikan. Malaysia bukanlah sebuah negara yang miskin keparat tetapi negara yang kaya. Kalau ini tidak dilakukan, saya tidak yakin rakyat boleh merasakan nikmat pertumbuhan ekonomi itu. Tentang cadangan Yang Berhormat Machang tentang perubahan, kemungkinan perubahan dan peralihan kuasa. Ini saya fikir satu kenyataan yang insya-Allah akan berlaku. Manusia boleh merancang, Allah mentakdirkan, itu pertama.

Keduanya, orang-orang yang biasa dengan senang, kuasa dan kekayaan yang melimpah, dia sukar menerima kenyataan akan berlaku perubahan. Sebab itu berlaku 8 Mac, dia kata impossible, di Permatang Pauh impossible dan semuanya impossible kerana dia tidak berlandaskan kepada adanya insya-Allah untuk memungkinkan ia berlaku.

Saya yakin insya-Allah, kalau soalannya 16 September, saya dah kata Tuan Yang di-Pertua permulaan sudah berlaku. Hendak runding dengan Perdana Menteri, inilah Perdana Menteri di dunia yang pertama, yang hendak bincang dengan pembangkang soal peralihan dengan baik, setahun tidak boleh bincang kerana hendak jaga hati pemimpin-pemimpin UMNO. Kerana dia rasa kalau jumpa pemimpin-pemimpin pembangkang, orang UMNO akan gugat dia. Rupa-rupanya tak sempat jumpa pun, dah orang UMNO gulingkan dia. [Dewan tepuk]

Sebab itu saya ini agak sopan dan lembut sikit terhadap Perdana Menteri kerana dia dalam keadaan sengsara sekarang. Yang keduanya, dalam kes yang disebut kita telah menulis meminta diadakan mesyuarat sesi khas Parlimen, itu pun ditolak tanpa apa-apa alasan. Jadi kalau ada Ahli-ahli Yang Berhormat UMNO yang bunyi angkuh sikit, saya minta sabarlah sekejap kerana angkuh itu tak mungkin lama. Orang yang angkuh dan sombong ini, dia tak mungkin tahan lama dan sebab itu dia jerit itu, dia jerit diam tatkala kepala dia turun ke bawah, bawah daripada mikrofon. [Dewan tepuk]

Tuan Yang di-Pertua, saya sebut juga tadi tentang pendidikan dan saya tidak mahu ulang. Cuma mengatakan bahawa seperti mana juga beberapa akta yang lain, akta yang menghalang pemikiran yang terbuka termasuk Akta Universiti Kolej Universiti itu harus dihentikan. Saya tidak tahu sama ada Perdana Menteri Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi tatkala menyebut bahawa reform akan diteruskan dalam badan kehakiman. Ini bermakna akan melantik hakim yang cukup berwibawa, maknanya penyiasatan, penguatkuasaan ada. Memang kita tidak pernah dengar, saya dalam meneliti ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin UMNO yang bicara soal hendak banteras rasuah ini dulu, Perdana Menteri sahaja.

Pemimpin kanan UMNO yang lain nampak diam, bila sebut banteras rasuah, semua tidak confident hendak bercakap. Ini problem mereka, satu kompleks tak berani sebut badan kehakiman yang bebas dan berwibawa. Tak berani sebut tentang media yang bebas dan berwibawa, tak berani sebut tentang keupayaan mengurus kerajaan yang bersih dari rasuah. Bagaimana boleh kita harapkan mereka ini memegang amanah untuk memimpin? Tak aneh ke satu negara yang dikatakan demokratik punya pimpinan yang kelu dalam soal rasuah dan pengurusan kerajaan yang bersih.

Saya dengar hanya Perdana Menteri yang lebih lantang dalam hal ini, itu pun tak terbuat. Kata dia, lima tahun dia tidak terbuat, lima bulan akhir dia akan cuba buat. Mana tahu lima bulan dia sungguh-sungguh, sorang-sorang dia boleh buat juga. Akan tetapi dalam soal badan kehakiman ini jadi isu besar, satu dunia memerhatikan dan tahu, hanya satu dua kerat orang orang UMNO hendak mempertahankan badan kehakiman sedemikian yang cukup malu dan mengaibkan.

Bila saya keluarkan soal video VK Lingam, ‘correct, correct, correct’ itu, mereka ketawakan, menganggap ini satu mainan politik. Akhirnya bila didedahkan dan diketahui kebenarannya, mana ada bangun seorang pemimpin UMNO yang dulu menghina saya mengatakan saya mengada-adakan video itu. Sekarang mana dia? Dia hilang entah ke mana. Orang yang hidup dengan fitnah, dengan caci maki orang, bila kita ketengahkan dengan kenyataan akan hilang begitu sahaja dan akan direka cipta berita baru.

Tuan Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Yang Berhormat, badan kehakiman kalau kita tengok sudah cukup bukti bagaimana kerosakan kepada sistem. Ini benteng terakhir yang kita hadapi dan kita mahu pertahankan dalam sistem yang kita janji dan ikrar, yang menteri-menteri sumpah

[Membaca sepotong ayat Al-Quran] tatkala mengangkat sumpah tetapi bila dating melaksanakan badan kehakiman, mahu angkat orang-orang yang rasuah. Tuan Yang di-Pertua, saya pernah diminta oleh Perdana Menteri hadir dalam salah satu Mesyuarat Majlis Raja-raja Melayu bersabit dengan pelantikan Hakim Mahkamah Rayuan. Dua Sultan yang memerintah menyebut apakah perlu disegerakan? Saya sebut Perdana Menteri telah membuat keputusan. Kemudian, seorang Sultan menyebut kalau begitu boleh tak kita tangguh seandainya kita kemukakan kebimbangan kita tentang kes rasuah terlalu banyak terhadap Hakim Mahkamah Tinggi yang sedemikian.

Saya jawab, “Tuanku, andainya titah tuanku berdasarkan fakta yang jelas, patik tidak ada pilihan tetapi bersetuju dengan penangguhan kertas ini dan akan melaporkan kepada Perdana Menteri”.
Saya mengambil keputusan untuk menangguhkan pelantikan hakim yang berkenaan. Perdana Menteri balik, tiga bulan kemudian hakim itu dilantik, kemudian hakim itu diminta untuk memutuskan kes saya. Mampuslah saya, tidak ada harapan untuk mendapatkan keadilan. Akan tetapi ini nak tunjuk bagaimana sistem yang rosak, yang dipertahankan oleh pemimpin-pemimpin walaupun pada masa itu ternyata bahan bukti tentang penglibatan hakim berkenaan dalam kes rasuah yang masih terus menjadi hakim kanan di negara kita.

Perdana Menteri ulang kenyataan dia bahawa dia bertekad untuk bawa perubahan dan reform dalam badan kehakiman. Dan saya tentunya bersetuju dengan hasrat beliau dan berharap sesuatu dapat disegerakan, dilakukan dengan segera. Akan tetapi ini bukan sahaja soal badan kehakiman, lihat sahaja Suruhanjaya Pilihan Raya, tengok sahaja bagaimana media diperalatkan. Tidak ada langsung kesan dan saya Tuan Yang di-Pertua, merasa kesal kerana sebahagian rakan-rakan saya boleh hanya mengaminkan sahaja, mendiamkan diri dan tidak ada … atau conscience menggerakkan hati mereka untuk kaitkan hubungan di antara hak dan batil di dalam membawa perubahan di dalam negara kita ini. Dan ini saya sentuh tadi soal badan kehakiman, media, Suruhanjaya Pilihan Raya.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan juga terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Tadi Ketua Pembangkang menyentuh mengenai dengan Royal Commission terhadap pita video VK Lingam ini. Kita sudah tahu bahawa Royal Commission telah memberi laporan mereka kepada kerajaan dan juga Yang di-Pertuan Agong dan sehingga hari ini kita tidak nampak apa-apa tindakan diambil oleh kerajaan ataupun diambil oleh pejabat Peguam Negara. Saya amat hairan kenapakah kita adakan satu Royal Commission dan Royal Commission ini telah menjalankan perbicaraan selama sebulan. Dan berbagai-bagai skandal terhadap badan kehakiman telah timbul di dalam Royal Commission ini, terbongkar. Sampai hari ini kita tidak nampak apa-apa tindakan.

Bukankah ini menunjukkan bahawa kerajaan Barisan Nasional telah tidak mampu mentadbir negara ini dan juga mereka tidak peduli mengenai dengan skandal kehakiman ini sedangkan badan kehakiman di mana-mana tempat di dalam dunia adalah amat penting. Lagipun badan kehakiman ini akan di observe dengan izin, oleh negara asing, negara yang lain semasa mereka hendak melabur di negara kita.

Saya ingin bertanya kepada Ketua Pembangkang bahawa beliau sedar atau tidak bahawa Kerajaan Barisan Nasional ini mereka cuma menubuhkan Royal Commission ini untuk kosmetik sahaja tetapi mereka tidak mampu dan tidak ada sincerity dengan izin untuk mengambil tindakan terhadap semua rekomendasi oleh Royal Commission tersebut. Terima kasih.

Tuan Gwo-Burne Loh [Kelana Jaya]: [Bangun]
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Yang Berhormat Wangsa Maju. Mengenai Royal Commission. Yang Berhormat Kelana Jaya bagus sebab dia terlibat dalam video itu. Boleh dia sambung Tuan Yang di-Pertua?

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Kalau Yang Berhormat setuju, saya boleh bersetuju.
Tuan Gwo-Burne Loh [Kelana Jaya]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Permatang Pauh. Integriti dan reputasi sistem kehakiman adalah amat penting di dalam memberi keyakinan terhadap ekonomi negara dan menarik pelabur dalam dan asing. Apakah pandangan Yang Berhormat Ketua Pembangkang berkenaan pelantikan Tan Sri Zaki sebagai Presiden Court of Appeal dan akibatnya terhadap integriti kehakiman jika beliau dinaikkan pangkat menjadi Ketua Hakim Negara. Bagaimana nampak dari hal ini terhadap pelabur dalaman dan asing? Terima kasih.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Yang Berhormat Wangsa Maju dan Kelana Jaya. Pertamanya hubungan badan kehakiman dan integriti badan kehakiman dengan pelaburan dan ekonomi negara. Ini saya rasa tepat untuk kita bahaskan. Kita mungkin tahu bahawa kebanyakan syarikat-syarikat asing, saya fikir dulu mungkin dari Eropah dan Amerika. Rupa-rupanya syarikat-syarikat Arab sekalipun memilih dalam kes litigation supaya tidak diputuskan di mahkamah di Malaysia. Mereka kata lebih baik diputuskan di mahkamah di Singapura atau Hong Kong. Saya tanya mengapa Sheikh mahu bawa litigation ini ke mahkamah di negara luar? Kerana mereka kata cukup masalah dan mereka tidak yakin kerana integriti mahkamah di sini dan juga rasuah yang berkaitan termasuklah kes yang didedahkan dalam suruhanjaya video kes V.K Lingam.

Oleh yang demikian, kalau kita mahu beri keyakinan, apa salah, apalah susah benar bagi kerajaan ini mahu lantik badan kehakiman yang bebas ini. Apa yang jadi malapetaka kita tidak tahu. Yang takut dengan hakim bebas ini ialah perompak dan penjenayah saja. Kalau orang itu berasa yakin, mengapa harus takut dengan badan kehakiman yang bebas, saya tidak tahu.

Mengapa mahu pilih hakim yang betul-betul 100% pro kita untuk memutuskan satu keputusan? Mana dia undang-undang? Kita tahu bila bercakap soal Islam, semua kata Islam Hadhari dan sebagainya tetapi kita tahu bagaimana pengalaman Baginda Rasulullah SAW, bagaimana peranan Sayidina Ali bin Abi Talib r.a tentang pelantikan hakim memutuskan kes walaupun khalifah.

Yang Berhormat Baling pun ada. Saya mahu kupas panjang pun tidak berani juga. Khalifah keempat ada tetapi masih diputuskan oleh hakim kerana prinsip separation of power ini. Ini kita tidak. Kita mahu kuasa sepenuhnya. Sebab itu saya masih ingat orang tanya saya mengapa pada masa ketika itu ada juga menyokong usul dan undi akta tentang kekebalan Raja-raja. Apa alasan diberikan pada masa itu? Bahawa kuasa daripada Raja itu harus kembali kepada rakyat. Sekarang ini kita dapati rupa-rupanya alasan itu meleset. Rupanya seluruh kuasa termasuk yang ada pada Raja itu hanya kembali kepada Perdana Menteri dan beberapa kerat pemimpin. Sebab itu pada kami, wajar kita kembalikan institusi dan kemurniannya.

Pertama, membetulkan badan kehakiman supaya benar-benar bebas dan kalau diharapkan keputusan daripada Suruhanjaya Diraja mengenai video V.K Lingam, sampai sekarang tidak tahu ke mana seperti mana juga Suruhanjaya IPCMC dulu mengenai conduct dan kerja polis. Kita ada ratusan laporan mengenai penyelewengan-penyelewengan tidak disiasat tetapi kalau ada sedikit laporan terhadap mana-mana Ahli Parlimen pembangkang, dia super efficient akan mengambil tindakan, siasatan dan pertuduhan. Saya harap mudah-mudahan dengan semangat yang ditunjukkan, kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri di saat-saat akhir mudah-mudahan dapat membawa sedikit ruang perubahan.

Saya masih positif. Saya kepada manusia Tuan Yang di-Pertua, saya tidak ambil satu sikap pengurusan peribadi. Mana tahu kalau Allah memberikan ruang dan dorongan mahu buat perubahan yang baik dalam beberapa bulan kemudian ini.

Yang Berhormat Kelana Jaya tanya tentang kemungkinan ura-ura pelantikan Tan Sri Zaki Tun Azmi sebagai Ketua Hakim Negara. Kita belum dapat maklumat yang jelas tetapi kita tahu bahawa Majlis Peguam Negara dan puluhan ribu telah membuat petisyen di kalangan profesional terutamanya peguam-peguam yang bimbang, takut kalau kewibawaan dan kebebasan beliau itu tidak dapat mengangkat integriti dan kewibawaan badan kehakiman.

Kami juga berpendapat sedemikian bahawa sebelum nama itu diketengahkan untuk dipertimbangkan oleh Raja-raja Melayu dalam Mesyuarat Majlis Raja-raja Melayu, hal ini harus diteliti supaya semua bicara dan ura-ura tentang kebebasan badan kehakiman itu dikorbankan kerana tindakan adalah di sebaliknya.

Tuan Yang di-Pertua, kita juga menyebut di sini selain daripada perkembangan ekonomi cara khusus ialah tentang beberapa langkah yang diambil untuk membasmi kemiskinan yang banyak disebut dalam belanjawan. Ini mungkin belanjawan yang pertama yang menyebut begitu banyak sekali langkah-langkah kecil untuk meredakan mengikut teori Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi meringankan beban tetapi saya ingin rumuskan sekali lagi bahawa pendekatan itu tidak dapat dipertahankan kerana jumlah subsidi yang dibuat begitu tidak pernah telus dan menelan belanja yang banyak dan tidak meringankan beban rakyat. Kalau kita lihat beberapa kajian analisis penganalisis ekonomi di antara sebab orang hilang keyakinan ialah cara pengagihan subsidi yang menanggung kos yang begitu tinggi dan tidak akan memberikan kesan yang optimum kepada rakyat miskin.

Tuan Yang di-Pertua, kita bicara juga tentang isu rasuah sebelum ini kerana kita tahu bagaimana dalam fahaman kita, Islam dan juga agama-agama lain tentang perintah yang jelas seperti yang disebut dalam Hadis Rasulullah SAW melaknat pemberi dan penerima. Kita harus menerima ini sebagai satu masalah besar. Saya masih ingat di negara Islam Pakistan, Muhammad Ali Jinnah diberi amanah menyampaikan pidato ulung beliau di Constituent Assembly 1947. Beliau mengungkapkan dua masalah bahawa pembentukan Pakistan itu sendiri dengan darah keringat dan air mata mengorbankan ratusan ribu nyawa dan revolusi itu dianggap sebagai cyclonic revolution
.
Akan tetapi kata Muhammad Ali Jinnah, pengasas Pakistan, Pakistan itu akan musnah dengan dua malapetaka. Pertama, rasuah dan kedua kegagalan pasukan keselamatan mengawal dan menyebabkan mereka terlalu banyak terlibat dalam urus tatanegara. Hal yang sama harus kita peringatkan sekarang. Tanpa kecuali setiap laporan mengenai rasuah dalam semua institusi seperti polis, pegawai-pegawai kanannya, menteri-menteri dengan pelbagai tuduhan dibangkitkan tanpa siasatan yang telus, dan badan kehakiman setelah terdedahnya video V.K Lingam. Apa lagi yang kita tunggu? Bagaimana boleh kita selamatkan negara kita dengan rakyat yang mengharapkan sesuatu yang lebih baik tetapi terdedah dengan kekuatan dana untuk membeli sokongan dan mendapat projek-projek secara yang tidak teratur dan telus.

Apakah cukup dengan jaminan suruhanjaya baru tentang pencegahan rasuah? Saya sokong kalau sungguh-sungguh Badan Pencegah Rasuah ini diperkuatkan sebagai satu commission kerana tatkala membentangkan Rang Undang-undang Anti Rasuah 1997 memang kita menimba pengalaman Hong Kong Commission Anti-Corruption Permission yang kita anggap di antara yang terbaik di dalam tahun ini. Perdana Menteri mengatakan bahawa ini salah satu langkah beliau untuk memastikan rasuah dapat dibendung tetapi ada percanggahan daripada kenyataannya.

Sementara rasuah boleh dibendung sebaik sahaja dikemukakan pandangan tentang eurocopter, tentang kapal selam, dia cepat jawab “Saya tetap pertahankan pemimpin-pemimpin UMNO”.
Tanpa penyiasatan yang bebas mustahil rasuah dapat dibendung dengan begitu baik. Sebab itu saya pohon dan desak kerajaan supaya mengambil langkah yang berani. Kalau tidak kita masih terperangkap dengan kerangka yang lama. Ketumbuhan ekonomi tidak boleh terlepas daripada usaha memperkasa budaya. 51 tahun kita merdeka di Semenanjung dan berikutnya Sabah dan Sarawak. Kita menjanjikan beberapa perkara termasuk memantapkan lagi kedudukan dan penguasaan bahasa. Tapi kita dapati ada percanggahan besar dalam kaedah pengajaran dan dasar pendidikan yang kita janjikan termasuk isu pengajaran matematik dan sains. Wacana yang berikut di kalangan rakyat tentang bahasa berbeza.

Ada yang mengatakan bahawa cara kita memperkuat dan memperkukuhkan penguasaan bahasa ialah dengan menggunakan mengajar Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris. Dengan sendirinya kita khianati dasar pendidikan kebangsaan. Menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar. Kita khianati janji kita kepada sekolah-sekolah Cina untuk mengajar Matematik dan Sains dalam bahasa Cina dan juga bahasa Tamil. Sebab itu kita harus tenung semula. Saya tidak akan baca ulasan-ulasan yang dibuat tentang kerugian yang dialami oleh pelajar-pelajar Melayu luar bandar dan desa kerana dasar sedemikian.

Difikirkan oleh seorang, dipaksakan oleh kepada Kabinet, dilaksanakan tanpa kajian. Sampai sekarang kita terima bulat. Bukan kita, saudara-saudara dari Barisan Nasional. Apakah ini bermakna kita akan korbankan kepentingan bahasa Inggeris? Tidak. Saya berpendapat bahasa Inggeris itu harus diberikan penekanan tapi jangan mengkhianati dasar pendidikan kebangsaan dan penguasaan bahasa yang lebih baik di kalangan kita. Maka oleh demikian sementara kita angkat semula martabat bahasa kebangsaan, mengajar Matematik dan Sains dalam bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar kita harus juga berikan tumpuan untuk mengangkat kedudukan dan mutu penguasaan bahasa Inggeris.

Banyak yang sokong tapi tidak berubah sudah sepuluh tahun sudah. Ini yang disebut sokong bawa rebah. Dia sokong kepada kita bila menteri dia ada dia diam. Ini masalahnya backbenchers ini. Bila depan kita dia sokong bahasa dan sebagainya. Bila Menteri Pelajaran dating dia sokong juga Menteri pelajaran. Mana satu tidak tahu. Akhirnya projek yang dapat. Jadi nawaitunya projek.

Tuan Yang di-Pertua, saya ingin sebut juga tentang soal pengurusan keadaan hari ini. Kita masih ada ratusan tahanan politik di penjara. Pertama, orang-orang Melayu Islam yang dituduh terlibat dengan Jemaah Islamiah sebagai pengganas Islam. Kemudian pengganas Hindu HINDRAF dan akhirnya pengganas blog Raja Petra Kamaruddin. Saya tidak mengerti bagaimana pemimpin yang ada consent boleh hidup, mengizinkan derita orang yang tidak berdosa. Kalau dia dianggap salah cari bukti hadapkan ke mahkamah.

Saudara duduk dengan selesa, sokong satu dasar yang zalim kepada orang dan saudara ingat saudara boleh terlepas kepada semuanya. Saya ajak rakan-rakan saya daripada BN untuk mengambil satu pendirian yang jelas. Orang Islam dan jemaah Islamiah yang duduk enam tahun, tujuh tahun itu, sebahagiannya di kalangan yang miskin. Tidak dikenali, tidak ingat pun namanya dikatakan bersalah kerana pengganas. Tujuh tahun pihak penyiasat polis mengatakan ada bukti. Sampai hari ini satu bukti tidak diketengahkan.

Bagaimana kita akui kita ini orang beragama ada moral, hormat hukum, taat kepada Allah dan Rasul dan solat hendak tegakkan keadilan. Janji canang di mana-mana dalam perhimpunan termasuk mesyuarat-mesyuarat agung UMNO Bahagian, “Kita akan tegakkan dan bela orang-orang Melayu untuk keadilan” Kita biarkan orang merengkok di penjara tanpa ambil tahu dan kita pertahankan ini semua. Saya hendak suruh saudara-saudara terkeluar daripada kepentingan politik.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Pohon penjelasan.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Tidak mahu bicara di sini pun tidak mengapa tetapi sekurang-kurangnya balik beri tahu kepada menteri yang berkenaan bahawa orang-orang dari Jemaah Islamiah itu tujuh tahun dalam penjara, salah kita tidak tahu. Orangorang Hindu dikatakan kerana pelampau Hindu, HINDRAF. Kalau dia pelampau Hindu, pelampau Melayu, pelampau Kristian apa semua mesti masuk penjara tanpa bicara? Siapa kita? Kita sang dewa yang boleh putuskan semua? Kita penyiasat? Kita hakim? Ataupun kita ini hamba Allah yang mesti tunduk kepada proses dan hukum. Saya tidak simpati kalau orang itu salah, khianat kita tangkap. Ini yang rompak kekayaan ratusan juta yang zalim kepada orang kita angkat, junjung dan cium tangan. Tetapi orang-orang yang hidup kerana mereka tidak ada suara, tidak ada wang kita jijak mereka sebagai hina.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: [Bangun]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Batu Pahat bangun Yang Berhormat, hendak bagi peluang?
Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: [Bangun]
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Tuan Yang di-Pertua biar saya habis unjuran ini sekejap.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Duduk Yang Berhormat Batu Pahat. Yang Berhormat Pasir Mas pun duduk dulu. Sila duduk Yang Berhormat.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Jadi ada orang kata ini soal Hindraf, Hindu pelampau. Yang Islam ini apa dia? Bukti apa? Bentang di Parlimen kalau ada bukti. Oh, kerana dia ada hubungan Al-Qaeda. Dia pernah belajar di Afghanistan. Saya pergi ke sempadan Afghanistan dengan Dr. Mahathir pada masa itu dia minta sokong semua mujahid-mujahid Afghanistan itu. Mengapa tidak ambil semua ahli kabinet dia masuk sekali kerana ada kaitan?

Memang betul pada masa itu semua kita sokong mujahid Afghanistan termasuk Lim Keng Yaek dan Lim Leong Sik dulu pun. Masa itu kabinet putuskan, kita sokong sepenuhnya. Bukan kita sokong pengganas pada masa itu. Ya, kalau betul ada bukti kita ambil tindakan hadap ke mahkamah. Begitu juga Hindu, HINDRAF. Apa tindakan dia yang agak bertentangan dengan undang-undang, ambil tindakan hadap mahkamah. Jangan kita ingat kita menjadi samseng
kerana ada kuasa. Kemudian yang akhir Raja Petra, Teresa Kok dengan Tan yang Sin Ciew punya reporter sebab hendak jaga keselamatan diri dia.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: [Bangun]
Datuk Seri Anuar Ibrahim [Permatang Pauh]: Apa kata jawab hal yang sama kepada Menteri Dalam Negeri yang sekarang ini banyak dikritik oleh bahaya keselamatan. Tangkap, duduk lokap tiga hari, pengsan. Orang-orang ini dia tidak pernah tahu derita duduk dalam tahanan. Bagaimana mangsa kezaliman saudara-saudara. Jangan oleh kerana kita rasa hidup selesa orang lain hendak kena terajang, okeylah aku tidak kena. Memang patut biarlah kena terajang. Ini saya harap mudah-mudahan dapat diperbetulkan.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Penjelasan.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Batu Pahat.
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Pendek, ringkaskan Yang Berhormat ya. Masa tidak cukup.
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Ya. Boleh saya teruskan Tuan Yang di-Pertua?
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Sila-sila. Hendak tunggu siapa Yang Berhormat?

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Ya, saya mohon penjelasan iaitu saya masih ingat dalam satu majlis forum di Amerika, ketika itu Yang Berhormat Permatang Pauh adalah Menteri Pendidikan. Forum bersama dengan Ustaz Hadi iaitu Ahli Parlimen Maran. Dalam forum itu saya ingat lagi Yang Berhormat Permatang Pauh kata dia bersetuju dengan ISA, ISA baik dia kata. Jadi saya ingat perkara tersebut disebut. Jadi kenapa sekarang kata ISA tidak bagus pula. Dulu masa dalam kerajaan kata bagus.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Yang Berhormat Batu Pahat ini ingatan dia sasau. Tidak pernah saya dalam sepanjang kerajaan ISA itu baik. Kalau pun saya katakan, saya jelaskan bahawa ISA itu perlu dikajikan dan teliti semula. On record saya duduk di sebelah itu. Di sebelah sana tempat Yang Berhormat Pekan. Dia pun tidak lama di situ sudah Tuan Yang di-Pertua. Jadi kalau hendak cakap saya sebut ke dalam kes yang melibatkan senjata api, itu pun
ya.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Batu Pahat duduk.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Kalau benar ada kekeliruan begitu saya hendak sebut di sini memang dalam kerajaan pada masa itu….
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Saya pengerusi forum tersebut.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: …tahun masa Operasi Lalang. Ya masa itu kamu menyokong PAS sekarang kamu sudah tinggal ke mana-mana sudah. Dulu kalau nampak Ustaz Hadi dari jauh, dari jauh dia hendak cium tangan Ustaz Hadi. Sekarang oleh kerana projek, Ustaz Hadi pun ke mana. Tuan Yang di-Pertua, sebab itu saya sebut kalau pun perlu kita tidak nafikan. Ya, ada ketikanya saya setuju dengan satu perkara dengan Yang Berhormat Batu Pahat. Tidak semua kenyataan saya sebagai menteri saya akan pertahankan.

Memang benar, tapi kita belajar dari pengalaman. Sudah tahu yang benar. Ini tidak, pertahan juga, sudah tahu tidak betul tidak apa. Ini jadi masalahnya, sudah tahu tidak betul. Istighfar, betulkan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: … ini tahu tidak betul masih kekal. Hendak ISA, orang kena zalim dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, saya ucap terima kasih dan saya pohon sambung sedikit lagi esok, sedikit lagi esok.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Terima kasih Yang Berhormat. Sambung sikit sahaja besok, terima kasih

RUJUKAN: 13 Oktober 2008

Ucapan pada 14 Oktober 2008
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua dan Ahli-ahli Yang Berhormat. Saya ingin mengambil kesempatan ini merumuskan perbahasan dan semalam saya telah minta Yang Berhormat Menteri Kewangan memberikan pertimbangan segera berdasarkan unjuran yang tidak boleh diguna pakai lagi dan saya lihat kehadiran Yang Berhormat Menteri Kewangan Kedua, saya ingin memberi laluan kalau beliau memberikan penjelasan bahawa angka, data dan unjuran yang diberikan dalam ucapan belanjawan menteri sebulan setengah yang lalu sudah tidak boleh diterima pakai dan memandangkan krisis yang melanda menuntut suatu pendedahan, perubahan, pindaan baru. Tuan Yang di-Pertua, saya sedia beri laluan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Saya tidak melihat keperluan pada peringkat ini, Yang Berhormat. Teruskan ya.
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih. Rumusannya, saya hanya ingin menyebut begini bahawa ini soal nasional, soal yang mendesak bagi negara kita dan ia tidak menjadi suatu hujah pertikaian politik berbeza. Saya berikan contoh semalam tentang pendapatan minyak mengikut unjuran 2009 iaitu RM76 bilion. Kalau kita lihat harga di pasaran dunia sekarang, kita terpaksa tolak RM25 bilion daripada unjuran tersebut.

Maknanya pendapatan kerajaan untuk tahun 2009 dari minyak saja tidak termasuk kelapa sawit, getah dan lain akan terus berkurangan.

Saya harap sebelum berakhir belanjawan ini, Yang Berhormat Menteri Kewangan akan peka dengan permasalahan ini. Tidak ada makna untuk kita gunakan media untuk memperlekehkan hujah kita seperti yang dilakukan oleh beberapa Ahli Yang Berhormat dengan kerjasama RTM semalam. Kita telah mengemukakan hujah dan kita minta dibahaskan secara sopan dan beradab dan tidak biadab. [Tepuk]

Kepada mereka saya ingin sebut Tuan Yang di-Pertua, ribut angin ribut, bahtera terangan siap, kata bersabut, gayung berjawab. Kalau dia faham boleh. Lima belas tahun yang lalu saya gunakan Dewan ini untuk menimba pengalaman Nabi Allah Yusoff a.s. dalam Al-Quran, bahawa tujuh tahun subur tidak harus menyebabkan kita sombong, angkuh, takbur dan boros. Ini seperti mana juga disebut dalam kisah dalam Joseph in the bible, seven fat years sebagai persiapan untuk menghadapi tujuh tahun gersang berikutnya. Sebab itu, pengalaman ini harus mengajar kita dan beberapa tindakan kita dalam kerangka perbelanjaan kewangan dan fiscal harus merujuk kepada ini.

Kalau saya ambil iktibar dari pandangan tokoh-tokoh silam, Cicero empat ribu tahun yang lalu, dalam membahaskan bajet di Rom menyebut di antara lain dengan izin Tuan Yang di- Pertua, the budget should be balanced, public debt should be reduced, the arrogance of officialdom should be tempered, less Rome became bankrupt.

[Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat]
Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Menteri Kewangan Kedua juga mempunyai rekod sebagai tokoh dan pakar ekonomi. Dalam basic fahaman kita tentang ekonomi walaupun merujuk Adam Smith, mengurus ekonomi negara Tuan Yang di-Pertua, tidak lebih dari pengalaman mengurus ekonomi rumah tangga. Kalau perbelanjaannya kita tahu pendapatannya itu RM1 ribu, kita kata RM2 ribu, samalah macam unjuran belanjawan tahun ini.

Pendapatan kita akan jauh lebih kurang tetapi kita masih dalam state of the denial mengatakan pendapatan kita tidak tepat dan tidak akan berubah. Besar dari unjuran yang dilakukan Sebelumnya. Saya tidak bermaksud ulang begitu hal-hal yang sedemikian yang saya telah sebut semalam. Akan tetapi berdasarkan maklumat yang diberikan, ia ada kesan pendapatan negara. Belanjawan yang disebut untuk kementerian-kementerian, defisit yang difikirkan.

Kesan kepada permasalahan rakyat terutamanya rakyat miskin, harga barang yang akan melambung tinggi dan pengangguran yang akan bertambah. Isu ini selain daripada yang disebut isu governance, massive corruption, itu tidak diberikan perhatian dalam belanjawan. Oleh yang demikian, kita tidak ada pilihan melainkan menolak belanjawan yang dicadangkan oleh bekas Menteri Kewangan. [Tepuk]

Saya ingin merumuskan. Pertama, kita bicara soal liberalisasi ekonomi yang harus dipercepatkan. Tanpa kekuatan daya saing, kita akan menjunam ke bawah. Saya sebut foreign direct investments dengan izin, pelaburan asing mengikut kajian UNCTAD, jatuh ke tahap 71 dari tahap 10/45 sepuluh tahun yang lalu. Apakah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk memulihkan semula daya saing kita? Kos memulakan perniagaan, masa yang diperuntukkan
untuk mendapat kelulusan perniagaan, semua itu kita masih di tahap yang amat lemah.

Dasar kita masih terikat dengan keluarga dan kenalan kita. Ada syarikat besar yang datang bukan prestasi, bukan unjuran, bukan keupayaan tetapi keluarga menteri mana, anak menteri mana, menantu menteri mana yang dia kenal, yang akan mempercepatkan proses sedemikian. Tanpa ketelusan ini, kita tidak dapat menarik minat pelabur dan meningkatkan daya saing negara kita.

Ada dibicarakan tentang pelaburan besar dalam bidang pendidikan yang kita juga sentuh. Hal kedua ini pendidikan terikat dengan keupayaan kita mengangkat tokoh-toko akademik yang berwibawa, mempertahankan penguasaan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dengan cukup baik dan mantap di negara kita, memulakan satu pendekatan yang lebih realistic tidak berdegil untuk mempertahankan satu pendekatan yang sudah usang yang terbukti melemahkan terutama pelajar-pelajar luar bandar, pelajar-pelajar Melayu dan bumiputera lainnya.

Ini kerana kedegilan meneruskan program pendidikan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran matematik dan sains. Saya tekankan semalam bahawa saya berpendapat wajar kita berikan penekanan kepada penguasaan bahasa Inggeris yang lebih baik terutama peringkat menengah dan tinggi tetapi tidak pendekatan politik. Ia harus pendekatan yang berdasarkan input
dari pakar akademik sendiri.

Ketiga, pelaburan infrastruktur awam yang disebut dalam ucapan belanjawan tidak harus memberikan keutamaan kepada kepentingan syarikat keluarga dan kroni. Ia tidak akan memberikan manfaat kepada negara sekiranya pendekatannya itu tidak telus, tidak melalui tender terbuka sepertimana contoh kita berikan yang dilakukan oleh Menteri Kewangan sekarang
dengan kelulusan projek broadband. Kita dengan sendirinya menambah RM2.4 bilion tanggungan semata-mata kerana tidak sabarnya Menteri Kewangan sekarang hendak
meluluskan projek dan tidak sedia tunggu dua minggu untuk mengurangkan kos tersebut.

Di Asia, mengikut CEIC Data Company Ltd, perbelanjaan mengurus Malaysia di antara yang tertinggi. Perbelanjaan mengurus Taiwan; 14%, Hong Kong; 13.1%, Singapura; 10.1%, dan Malaysia; 21%. Perbelanjaan mengurus ini boleh dipertahankan kalau kita dapat jamin tidak ada ketirisan, kebocoran dan benar-benar cekap dalam urusan. Kalau mahu tau cekap atau tidak, tulis sahaja surat kepada Perdana Menteri dan tidak berjawab selama enam bulan.

Akan tetapi kalau ada projek yang besar, tulis kepada Menteri Kewangan dan dia akan lihat siapa yang boleh runding untuk mempercepatkan kelulusan. Kita juga tekankan soal kebocoran lain yang berkait dengan beberapa peraturan lama yang tidak sanggup diubah. AP dibahaskan puluhan tahun. Menteri Perdagangan silih berganti, tidak sanggup ubah AP itu supaya lebih telus. Kalau ada tender terbuka, unjuran pendapatan bagi negara dari AP sahaja RM1.75 bilion berdasarkan 70 ribu AP yang diberikan setahun.

Tuan Yang di-Pertua, siapa yang dapat AP? Ini beberapa kawan, sahabat handai dan kroni dan beberapa pimpinan UMNO pilihan. Yang lain tukang sorak dan tukang pertahankan termasuklah dari Batu Pahat. Ini sebabnya mengapa semalam saya syorkan wujudnya suruhanjaya anti-monopoli.

Monopoli AP, monopoli FOMEMA, monopoli PUSPAKOM, monopoli semuanya. Menyebabkan kos meningkat, tanggungan kepada pengguna itu juga meningkat. Pendekatan kita dalam program perubahan dan perencanaan yang dibuat oleh Pakatan Rakyat tentunya akan menghentikan pendekatan yang memberikan pilihan khas tanpa persaingan terbuka… [Tepuk]

Kalau kita lihat sebagai contoh soal pengurusan kerajaan yang saya sebutkan tadi, melihat kepada Laporan Ketua Audit Negara, berbilion ringgit tiris dan bocor. Kalau kita tambah dengan kajian Morgan Stanley, ratusan bilion hilang, bocor, tiris, rasuah selama puluhan tahun.

PEMUDAH mengesahkan RM10 bilion tiris, bocor, rasuah satu tahun. Sebutlah di depan menteri dan Ahli-ahli Yang Berhormat, mereka senyum angguk, perubahan tidak akan berlaku. Sebab itu saya hendak ajak Ahli-ahli Yang Berhormat yang ada kepekaan dan keprihatinan dalam soal ini termasuk Menteri Kewangan Kedua untuk menyeberang segera untuk menyelamatkan Negara kita… [Tepuk] Saya beri contoh pelaburan yang mempunyai kepentingan. Ada kalangan tertentu mempunyai kepentingan.

Pelaburan kepada satu syarikat Amerika membuat satu pesawat kecil. Pelaburan RM500 juta, pulangan RM25 juta. Ini disebut dalam laporan Ketua Audit Negara. Bukan sahaja soal perkara besar-besar Tuan Yang di-Pertua, ini baka lembu pun hilang bukan main banyak. Baka lembu hendak tolong rakyat ini. Orang Melayu, orang Bajau, kita senasiblah Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu kita harus bersama dengan cara mana pun. Peruntukan baka lembu, sudah ambil, sudah sapu yang besar-besar ini sudah tidak terfikir dah, berbilion projek Eurocopter, kapal selam yang selam terlepas, yang terbang terlepas. Saya ingat setakat itu yang besar, lembu pun terlepas. Baka lembu, order nya yang dibayar 2,500 baka lembu, tetapi yang dapat sembilan. Belanja RM3.19 juta. Menteri Kewangan Kedua, macam manalah nasib negara kita ini?

Tidak payah, saya tidak minta dia jawab. Saya minta dia seberang. Khidmat Negara, ini yang Menteri Kewangan sekarang ini bukan main hebat. Mati kah, kena pukul kah, tidak ada kisah. Yang dia kisah, projek jalan. National Service, Khidmat Negara sign operator tertentu, pilih mana-mana pemimpin-pemimpin UMNO yang bakal menyokong.

Kalau ada mana-mana fikir-fikir hendak pilih Gua Musang, cepat-cepat dapat projek baru, dia terbalik lagi. Jadi akhirnya rugi tiga tahun dari projek Khidmat Negara Tuan Yang di-Pertua. Lembu pun hilang, Khidmat Negara pun satu lagi. Berapa? RM110.1 juta hilang termasuk selain daripada RM41.12 juta pakaian, topi, kasut yang mutunya yang amat rendah tidak sama dengan di order.

Seorang Ahli: Yang Berhormat Batu Pahat, jawab!
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Yang Berhormat Batu Pahat kalau macam ini, mungkin semalam dia terfikir tapi dengan maklumat baru, saya ingat dia pun terpaksa menyeberang kerana tidak ada pilihan sama sekali… [Ketawa] [Tepuk][Ketawa] Tuan Yang di-Pertua, ini yang kita sebut akhirnya kita fikir ini, membahaskan. Bukan soal data, bukan soal belanjawan ikut teori ekonomi untuk dapat diputar.

Ini soal keselamatan negara dan nasib rakyat di bawah. Tuan Yang di-Pertua, harga barang meningkat besar, mendadak. Pendapatan tidak bertambah tetapi apakah tumpuan dan penekanan yang dilakukan oleh Menteri Kewangan dahulu dan sekarang? Projek besar, Tanya mereka isu. Kalau sudah orang resah seperti mana yang disebut oleh sahabat saya Yang Berhormat Kalabakan tadi, kalau orang Sabah resah beri sedikit, kalau tidak janji bilion-bilion yang sampai belum tetapi kalau bilion kalau kontrak yang ada komisen cepat diluluskan, billion untuk rakyat tidak sampai ke mana.

Sebab itu saya ingin tekankan Tuan Yang di-Pertua bahawa berdasarkan fakta ini, kita bukan sahaja menolak, tetapi mendesak satu perubahan segera. Saya sebut semalam bahawa Menteri Kewangan Yang Berhormat Dato’ Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi dalam pendekatannya itu paling banyak mendirikan kemudahan dan bantuan-bantuan kecil kepada rakyat di bawah tetapi tidak telus. Semua kajian dan analisis kewangan ekonomi di antara lain penurunan harga minyak berdasarkan harga sekarang jauh lebih baik daripada membelanjakan berpuluh bilion dari subsidi yang diagih melalui syarikat-syarikat tertentu.

Dalam debat dengan Menteri Penerangan, saya sebut bagaimana tiris satu bilion subsidi diesel itu hendak diselamatkan melalui pemilihan satu syarikat kroni untuk bantu membuangkan tiris. Perkara ini tidak diperbetulkan. Soalan mengenai IPP tadi kelebihan tenaga tidak terjawab Kesenjangan jurang di antara kaya miskin yang disebut Gini-coefficient.

Bayangkan Tuan Yang di-Pertua, Malaysia dari segi kesenjangan itu lebih parah dari Indonesia dan Thailand dan kita bangga dengan semua dasar nak bantu rakyat miskin terutama Melayu dan bumiputera. Dan orang Melayu dengan propaganda media diyakinkan tidak ada jalan lain melainkan menyokong pimpinan yang ada kerana itu sahaja jaminan keselamatan mereka. Kenyataannya bercanggah iaitu orang Melayu dan bumiputera tidak mendapat jaminan.

Yang dapat itu pemimpin-pemimpin di atas yang kaya raya dan kekayaan mereka itu lebih daripada puluhan atau ratusan juta. Gini-coefficient – kalau kita pilih kaedah perbezaan mengikut Gini-coefficient ini, kita di Asia ini, Malaysia di tahap yang paling bawah, paling rendah, yang bawah dari Malaysia ada Tuan Yang di-Pertua, Papua New Guenea… [Tepuk] [Ketawa]

Tentu kalau di Kuala Lumpur, orang anggap ini tidak munasabah. Tetapi kalau kita lihat kawasan pedalaman, kawasan miskin termasuk negeri pengeluar minyak Terengganu, di Sabah kawasan pedalaman, di Sarawak Bidayuh termasuk Melanau juga, orang Bajau di pedalaman kita kalau lihat sendiri dengan mata dan mata hati Tuan Yang di-Pertua, ada beza. Masalah pimpinan politik ini hidup dalam suatu khayalan.

Sambutannya hebat, tepukan gemuruh, permaidani merah terbentang, makanan enak. Melawat kawasan miskin pun dilayan begitu rupa. Dia tidak akan merasai perit derita orang miskin. Menteri Kewangan sekarang bicara, paling sedikit dalam soal governments dan soal kemiskinan, sebab itu kalau kita hendak buat kajian dan andaian tentang masalah kemiskinan dan keperitan hidup, jangan kita hanya belek di hadapan. Sekitar Parlimen dan kawasan ningrat dan korporat.

Sebab itu saya ingin menekankan Tuan Yang di-Pertua, asas indeks kemiskinan di Malaysia ini pun harus dirombak. Kerana CPI yang dibuat ataupun berdasarkan PLI iaitu Poverty Line Index ini kita gunakan PLI India yang amat basis sekali. Makan, minum pakaian tetapi kalau kita lihat CPI sebenarnya terutama kalangan yang hidup di bawah garis kemiskinan, kemiskinan tegar di semenanjung di beberapa negeri kawasan pedalaman Kedah, Terengganu dan Pahang dan lebih parah di Sabah dan Sarawak.

Sebab itu penyelesaian kita berbeza dengan penyelesaian Barisan Nasional. Kita kata harga minyak turun, biar cepat. Terutama dengan kadar harga sekarang. Dia dengan sendirinya meringankan beban dan dapat membantu meningkatkan produktiviti kerana kos pengeluarannya rendah. Jadi dapat menyelesaikan dengan satu pendekatan dua kaedah, pertama ia menyelesaikan beban rakyat miskin. Kedua, ia menjadi pemangkin kepada produktiviti bertambah di kalangan peniaga-peniaga terutama dengan daya saing kita yang sudah merosot.

Seterusnya dengan menjamin royalti bagi negeri-negeri pengeluar minyak iaitu Sabah, Sarawak dan Terengganu dengan syarat pengurusan kewangan yang cukup ketat tetapi ini ditolak oleh kerajaan.

Walaupun Kerajaan Barisan Nasional tolak, masih ada rakan-rakan saya di Sabah dan Sarawak yang hendak menyokong UMNO dan Barisan Nasional. Ini mudah-mudahan ada perubahan dalam masa singkat, insya-Allah. Satu perkara lain yang saya hendak sebut iaitu tentang isu governance ini. Saya tekankan beberapa undang-undang yang menekan yang harus dihapuskan.

Kalau tidak Tuan Yang di-Pertua, kita lihat macam sekarang, hendak tahan, tahan, hendak tangkap, tangkap, hendak ugut, ugut. Tidak peduli sama ada dia itu petani yang disumbat ke penjara tujuh tahun macam di JI, tidak kira Ahli Parlimen macam Puan Teresa Kok, tidak kira blogger macam Raja Petra, tidak kira Muslim JI, Hindu HINDRAF. Kalau rasa hendak tangkap, tangkap. Ini harus dihentikan. Ini negara bertamadun. Bukan cara samseng. Kita ikut rules of the law, bukan law of the jungle. Jadi sebab itu pendirian kita tegas dan dalam hal ini dan tadi dijawab oleh Menteri Dalam Negeri perbelanjaan untuk polis meningkat, jenayah juga meningkat. Kita tidak hanya bangga dengan angka, jumlah pegawai polis bertambah.

Yang kita hendak tahu apakah kadar jenayah dapat dikawal dalam negara kita masih belum.
Tuan Yang di-Pertua tahu kalau dalam beberapa kajian yang dibuat tentang tarikan Kuala Lumpur sebagai pusat perniagaan investment, salah satu alasan diberikan dalam kajian yang dikeluarkan baru-baru ini ialah kadar jenayah yang meningkat.

Jadi oleh yang demikian, saya ingin akhiri dengan seruan kepada rakan-rakan Pakatan Rakyat dan juga UMNO dan Barisan Nasional atas pertimbangan ekonomi semasa, menolak belanjawan yang dicadangkan oleh bekas menteri. Lagipun bekas Menteri Kewangan sepatutnya ada belanjawan baru. Buat sementara waktu dari Pekan dalam masa singkat mungkin orang lain, insya-Allah… [Tepuk]

Saya juga ingin menggesa rakan-rakan dalam perbahasan seperti yang dihujahkan semalam mengambil kira angka dan unjuran ini tidak boleh dipakai lagi. Semua angka besar dalam belanjawan bila diteliti satu setengah bulan dengan sekarang ini tidak boleh dipakai lagi. Inilah kali pertama dalam sejarah Malaysia kita dipaksa bahas suatu belanjawan yang tidak boleh dipakai angkanya.

Unjurannya sama sekali tidak boleh dipertahankan. Kalau Menteri Kewangan I dan II jujur, mereka terpaksa akui ini kerana perkiraan semua harga komoditi itu berubah secara drastik. Oleh sebab itu saya minta kawan-kawan tanpa mengira parti dan pendirian menolak belanjawan ini dan mengambil keputusan yang bijak supaya membawa perubahan.

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Saya hendak minta pandangan daripada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Semalam di media, salah seorang menteri Kabinet telah mengatakan bahawa belanjawan adalah hak kerajaan dan hak juga sama ada untuk dibahaskan atau tidak menjadi hak Ahli Parlimen. Namun beliau juga menyebut hak rakyat untuk mendengar dan meneliti kandungan belanjawan tersebut kerana belanjawan itu adalah berkenaan dengan hal ehwal seluruh rakyat Malaysia.

Saya hendak bertanya pandangan Yang Berhormat Ketua Pembangkang sebab di televisyen saluran NTV7 dalam berita jam 6.00 petang semalam ada menganjurkan satu pengundian umum, public untuk melihat sama ada rakyat Malaysia secara sukarela atau volunteer, mengundi sama ada cadangan belanjawan dibentangkan sebulan setengah yang lalu perlu dipinda atau dibentangkan semula. Hasil pengundian tersebut secara elektronik menunjukkan sebanyak 98% pendengar telah meminta bajet ini dibentangkan semula atau revise sementara sebanyak 2% sahaja yang menyokong.

Kalau ini menjadikan asas pungutan pandangan rakyat secara keseluruhan untuk menentukan sama belanjawan ini perlu dibentangkan semula atau revise. Saya yakin sekiranya wujud satu usaha untuk mengumpul pandangan awam terhadap pembentangan ini, saya yakin ia boleh mencerminkan satu kehendak masyarakat umum Malaysia bahawa pembentangan belanjawan ini mestilah dibentangkan semula ataupun diwujudkan revise element di dalamnya. Terima kasih.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Yang Berhormat Indera Mahkota. Saya hanya ingin menyimpulkannya dengan mengatakan begini. Tidak berlaku dalam sejarah negara kita dan tidak berlaku dalam mana-mana negara demokratik di mana belanjawan dipaksakan dengan angka yang diketahui sebagai jauh berbeza daripada angka sebenarnya.

Ada yang cuba berhujah mempertahankan iaitu Yang Berhormat Batu Pahat, takkanlah setiap kali harga minyak turun kita hendak buat belanjawan baru. Itu sekadar hendak pertahankan. Sekarang ini, satu setengah bulan berlalu dan sejak dibentangkan sehingga sekarang krisis melanda dunia, harga pasaran global berbeza besar. Singapura membuat kenyataan menerima adanya kemelesetan. Kita tidak semestinya mengaku kita tidak ada kemelesetan, tetapi kita tidak boleh menafikan krisis ekonomi itu ada kesannya. Semua menteri kewangan dunia, negara-negara kaya seperti Jepun, Eropah, Amerika, semuanya mengambil langkah menyelamatkan ekonomi masing-masing dengan membuat perubahan-perubahan, berunding dengan semua parti dalam kerajaan. United Kingdom cari konsensus dengan semua parti. Amerika cari bipartisan decision dalam soal rescue package USD700% bilion, Malaysia, menterinya hilang entah ke mana. Kerana apa, Tuan Yang di-Pertua? Ini kerana in a state of denial and arrogance of power, dan ini dengan izin, mesti berubah… [Tepuk] Apakah mereka peduli tentang nasib rakyat, tentang nasib ekonomi kita?

Beberapa Ahli: Tidak!
Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Ya. Jadi saya harap, mudah-mudahan dengan bukan sahaja kenyataan daripada rakan-rakan dari Pakatan Rakyat tetapi saya harap juga rakan-rakan dari UMNO dan Barisan Nasional. Tidak betul. Saudara tidak boleh pertahankan lagi. Ini suatu sikap yang sangat tidak bertanggungjawab dan tidak peduli. Sebab apa? Sebab kontrol semua. Dia boleh tentukan hakim mana, boleh tentukan siasatan apa, boleh tentukan media mana yang boleh laporkan. Maka kalau kita hujah bagaimanapun media yang mereka kuasai oleh UMNO dan kroni mereka akan memutarbelitkan kenyataan. Mereka hidup dengan suasana penipuan itu sepertimana yang dipaksakan kepada kita dan Dewan yang mulia ini untuk membahaskan belanjawan.

Saya akan teliti dan hendak dengar apa hujah yang boleh dibangkitkan oleh Ahli-ahli Yang Berhormat yang mewakili UMNO terutamanya, hendak mempertahankan belanjawan yang nyata pendekatannya pre-crisis dan angkanya pre-crisis. Hendak bahas apa? Melainkan membahaskan untuk menolak belanjawan.

Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Minta laluan. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Ketua Pembangkang. Kita juga harus menerima hakikat bahawa kerajaan telah bertindak berani dalam menghadapi suasana kemelut ekonomi ini, dengan Menteri Kewangan lamanya lari meninggalkan jawatan. Itu satu tindakan yang bijak bagi pihak beliau lalu menyerahkannya kepada orang yang pada hari ini kita rasa sangat dipertikaikan wibawa dan kredibiliti beliau, dan orang ini yang akan mengendalikan ekonomi kita. Mungkin dalam hujahnya nanti beliau akan berkata bahawa ini bukan belanjawan beliau. Ini orang lain.

Namun hakikatnya kita sedang mengalami masalah besar. Harga getah yang pada dua minggu yang lalu RM5 sekilogram – getah beku itu, harga pot, kata orang Kelantan, pada hari ini tinggal di bawah RM3. Krisis akan berlaku. Mereka akan menghadapi masalah besar untuk berhadapan dengan kos barangan yang meningkat sedangkan pendapatan mereka akan jatuh.

Apa langkah-langkah yang diambil? Tidakkah ada satu perkara besar yang hendak diatur? Misalnya satu jawatankuasa peringkat tertinggi atau bipartisan committee yang boleh ditubuhkan untuk membincangkan perkara ini? Jadi, bagaimana pandangan Ketua Pembangkang, serius atau tidaknya kerajaan yang ada pada hari ini dalam membaca dan juga menjangka suatu krisis besar yang akan berlaku tidak lama lagi? Terima kasih.

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Tuan Yang di-Pertua, saya akan akhiri hanya dengan mengatakan begini. Harga minyak mentah unjuran sebulan setengah yang lalu dengan sekarang hampir setengah, kelapa sawit satu suku dan getah setengah. Satu, soal unjuran belanjawan.

Kedua, kesan kepada petani dan pekebun kita. Oleh sebab itu belanjawan ini harus mendekati pertamanya, unjurannya mesti realistik dan keduanya memberikan cadangan bagaimana boleh mengatasi masalah ekonomi negara dan masalah yang dihadapi oleh petani dan pekebun kecil. Hal ini tidak disentuh sama sekali dalam belanjawan dan kita diminta membahaskannya.

Oleh sebab itu walaupun saya tahu menteri-menteri tidak bersedia mendengar kerana hendak menjawabnya susah tetapi yang lain, yang tidak menteri itu patut ambil pendirian dan sama-sama bahas secara bertanggungjawab. Pegawai kita ramai di sini dan yang menonton pun, termasuk anak-anak sekolah, tengok gelagat Ahli-ahli Parlimen mereka… [Tepuk]

Balik kampung mewakili kepentingan rakyat, mari Parlimen mempertahankan dua, tiga kerat pemimpin yang tidak berjejak kepada bumi nyata membela nasib rakyat… [Tepuk] mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada kita, saya pohon. Terima kasih… [Tepuk]

RUJUK: 14 oKTOBER 2008

Satu Respons

  1. […] Sambil menulis posting ini, saya tertanya-tanya, mengapa Najib cakap lain dan Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap lain? Baca intisari ucapan Anwar di Dewan Rakyat di sini. […]

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: