MP PAS Pengkalan Chepa: Adakah pembukaan ladang baru dapat menampung kekurangan beras

Dato’ Haji Ab. Halim Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Minta penjelasan sikit. Saya mengambil kesempatan ini Tuan Yang di-Pertua untuk mengucapkan terima kasih kerana tindakan pantas untuk mengatasi masalah kekurangan beras ini.

Persoalan saya hendak minta penjelasan ialah berapa tahun kerajaan kena menanggung RM700 juta untuk mengatasi masalah ini? Sehingga kita dapat mampu untuk mengurangkan, kalau mengurangkan berapa peratuskah setahun-tahun itu yang dapat kita kurangkan dari subsidi dan hasil kita?

Yang kedua, rancangan kerajaan untuk membeli dalam Rancangan Malaysia Kesembilan ini banyak menumpu kepada pembukaan ladang-ladang beras yang baru seperti Sabah, Sarawak dan sebagainya. Saya ingin penjelasan, kawasan-kawasan seperti MADA, KADA di Perak ini yang agak terbiar, bukan terbiar tetapi tidak ditingkatkan hasilnya.

Jadi saya nak tanya di mana priority sebenarnya? Dari segi peruntukan itu, adakah kerajaan memandang bahawa pembukaan ladang ataupun kawasan yang baru itu dapat segera menampung ataupun kawasan yang sedia ada cuma dipertingkatkan. Dan berapa peruntukan yang diperlukan?

Saya tidak nampak peruntukan yang banyak untuk mengatasi atau menaik taraf kawasan-kawasan yang pengeluaran beras ini lebih daripada rancangan yang baru. Ingin penjelasan.

Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [Sik]: Menteri, kalau boleh sambung sikit, benda yang sama.

Dato’ Mustapa Mohamed: Nanti, saya selesaikan dulu. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin maklumkan bahawa kedua-duanya priority, persoalan daripada Yang Berhormat Pengkalan Chepa ialah mana lebih priority, sama ada yang baru atau yang lama?

Yang baru ini penting kerana bagi Sabah dan Sarawak khususnya negeri-negeri tersebut tidak mengeluarkan padi dan beras yang mencukupi. Jadi kita perlu juga pastikan Sabah dan Sarawak menambah pengeluaran padi dan beras. Itu sebabnya tumpuan juga diberikan kepada negeri-negeri
tersebut.
Teruskan membaca

MP PAS Padang Terap: Kenapa JPA tidak iktiraf ….

Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [Padang Terap]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri.

Saya hendak timbulkan satu persoalan yang berbangkit di Universiti Malaya iaitu ada course-course yang ditawarkan iaitu di Akademi Islam yang tajuknya ataupun yang saya sendiri pernah ikuti iaitulah ‘syariah dan pengurusan’ iaitu ijazah yang ditawarkan kepada kami.

Akan tetapi apabila keluar daripada universiti, graduate rupanya dia hanya iktiraf dalam syariah, pengurusannya tidak ada. Maksudnya kami hanya graduate dalam syariah, tidak lagi syariah dan pengurusan, syariah dan ekonomi, katanya tidak mendapat pengiktirafan. Saya minta kalau boleh menteri tolong lihat sedikit aspek ini.

Ada yang syariah dan undang-undang tapi rupanya masuk dalam pasaran kerja JPA tidak iktiraf, jadi kita mintak sikit penjelasan.

Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin: Saya akan lihatlah perkara ini, kerana ini satu perkara yang baru dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Mengenai isu pengurangan pengambilan pelajar Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dan perpindahan pelajar ke Universiti Sains Islam Malaysia yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat dalam perbahasan dan bukan dalam pencelahan ini.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat secara keseluruhan tidak berlaku pengurangan pelajar di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jumlah pelajar baru yang ijazah pertama yang mendaftar di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya pada sesi 2006-2007 adalah seramai 291 orang, manakala sesi 2007-2008 seramai 361 orang dan unjuran kemasukan pada sesi 2009-2010 ialah seramai 455 orang. Dianggarkan terdapat pertambahan sebanyak 20% bagi sesi 2009-2010.

Pada masa hadapan Universiti Malaya sememangnya merancang untuk meletakkan nisbah satu pelajar ijazah pertama dengan satu pelajar ijazah lanjutan sesuai dengan kriteria sebuah universiti penyelidikan.

Mengenai isu perpindahan pelajar Sabah dan Sarawak yang belajar di cawangan Universiti Malaya Nilam Puri, Kelantan ke Universiti Sains Islam Malaysia pihak kerajaan bersedia menerima pelajar-pelajar tersebut sekiranya isu mengenai penajaan dan pembiayaan dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Penempatan pelajar-pelajar berkenaan ke Universiti Sains Islam Malaysia adalah amat bersesuaian memandangkan fokus universiti berkenaan adalah kepada aspek pengajian Islam.

Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Kepong, Yang Berhormat Padang Terap dan Yang Berhormat Lembah Pantai membangkitkan berkenaan dengan pilihan raya kampus dan campur tangan politik dalam universiti. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kementerian bersetuju dengan cadangan Yang Berhormat Kepong agar tiada campur tangan politik dalam universiti sama ada daripada parti pembangkang ataupun pihak kerajaan.
Teruskan membaca

MP PAS Kuala Selangor: Melahirkan ‘Apex University’ …melahirkan ‘center of excellent in institutional learning and research’

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Saya sambung Yang Berhormat Menteri, soalan yang sama. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, saya memohon sedikit penjelasan seperti apabila kita membawa program APEX itu ia seolah-olah memberi gambaran bahawa kita memberitahu kepada dunia bahawa public universiti kita ini belum bersedia untuk diukur dengan benchmark yang diguna pakai oleh global universities. Seperti begitu tanggapan dan persepsinya.

Kita dahulunya membawa pendekatan research university dan kemudian kita datang hari ini dengan APEX University dan daripada lima yang telah kita senaraikan, lalu kita memilih salah satu daripadanya dan USM telah dipilih.

Apakah kita memberitahu bahawa kita tidak bersedia untuk diukur hari ini dan datang kembali then, in 5, 10 years down the road, apakah itu underline philosophy nya? Itu satu penjelasan yang saya minta.
Keduanya, kalau kita perhatikan Ivy League University, top-notch university di Barat, di Amerika, Eropah dan sebagainya. Kita tahu bahawa ia mempunyai tradisi yang agak lama dan antara lainnya kemasukan students, very stringent.

Maka kalau kita hanya memilih salah satu daripada universiti tempatan, katalah USM, kita sedar bahawa bagaimana students from all various, performance dan background dapat memasuki universiti seperti itu.

Bayangkan kalau kita bandingkan dengan Cambridge, Oxford, kita tahu bagaimana sukarnya mereka memasuki Ivy League University seperti itu, tetapi kalau USM dijadikan universiti APEX kita ataupun top-notch university di negara kita ini, kita tahu bahawa ia tidak bertepatan dengan kita tanggapi sebagai Harvard, Ivy League University.

Lalu saya lebih mencadangkan, ini cadangan, bahawa daripada kita mahu bersaing dalam pendekatan melahirkan APEX university seharusnya kerangka pemikiran kita adalah untuk melahirkan center of excellent in institutional learning and research di mana kita tidak perlu memilih daripada empat, lima universiti tempatan yang agak hebat tetapi kita memilih bidangbidang tertentu sama ada seperti nano technology, sama ada seperti kalau kita hendak pergi kepada human genome, bio informatics sama ada kita hendak masuk kepada semantic, AI, artificial intelligent dalam pendekatan-pendekatan yang instead of art, instead of technology dan sains.

Jadi daripada itu, kita lakukan expertise sharing, information sharing, research sharing yang akhirnya akan dapat menjana seperti center of excellent, seperti kita ada IJN contohnya, daripada kita cuba untuk memaksa salah satu daripada universiti tempatan menjadi Ivy League University kita. Itu agak jauh dari sudut sasaran dan pendekatan strategiknya.

Apakah boleh kementerian dan menteri mendepani cabaran ini supaya datang satu framework yang di luar kerangka pemikiran yang biasa kerana kita memerlukan universiti-universiti ini, bukan hanya diangkat menjadi tiba-tiba dalam waktu yang terdekat sebab kita takut kriteria, citation index contohnya, itu adalah diguna pakai oleh Times Higher University Supplement, tetapi kita takut untuk mendepani cabaran seperti itu.
Teruskan membaca

MP PAS Pengkalan Chepa: AUKU seolah-olah ‘mengkontrol’ kebebasan pemikiran pelajar … sehingga pelajar

Datuk Haji Ab. Halim Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tadi, Yang Berhormat Menteri menjelaskan bahawa salah satu daripada kriteria kenapa ranking kita jauh kerana sebahagian daripada pelajar-pelajar kita ini kurang berminat untuk bekerja di luar negara.

Tuan Yang di-Pertua, lebih 20,000 pelajar kita berada di Britain, yang lebih daripada tempoh yang mereka bekerja di sana. Sebahagian besarnya ialah siswazah-siswazah yang lebih, yang telah mendapat PhD ataupun dari segi kemahiran. Begitu juga di Australia dan juga di Singapore.

Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan, adakah kerajaan ingin mengubah dasar supaya membenarkan pelajar-pelajar ini bekerja di luar negara dan mendapat permit kerja di tempat tersebut?

Yang kedua, saya ingin mendapat penjelasan. Kalau kita pergi ke Britain, sebahagian daripada supervisor yang mengawasi atau yang menyelia siswazah-siswazah PhD ini, dia melahirkan rasa kurang puas hati kerana pelajar-pelajar kita yang membuat kajian untuk mendapat ijazah master dan juga PhD ini kurang kritikal terhadap sesuatu case tesis ini, dia menceroboh, dia bertanya saya, adakah di Malaysia ini mempunyai satu undang-undang seolah-olah mengkontrolkan kebebasan pemikiran pelajar-pelajar ini sehingga pelajar-pelajar ini tidak boleh bersikap kritikal dalam tesis dia.

Adakah kerajaan ingin memansuhkan AUKU yang menjadi sebab utama pelajar ini menjadi robot? Terima kasih.

Dato’ Seri Mohamed Khaled bin Nordin: Tuan Yang di-Pertua, mengenai perkara yang pertama sama ada boleh atau tidak pelajar itu terus bekerja di sana, itu bergantung kepada yang memberi biasiswa. Yang pertama juga berkaitan dengan soal mengenai pelajar yang bekerja di luar negara.

Jawapan saya itu ada hubung kait dengan soal ranking, yang mana saya katakan bahawa salah satu daripada markah yang akan diambil ialah soalan yang dikemukakan kepada agensi ataupun syarikat yang mengambil pelajar untuk bekerja, dan soalan itu dikemukakan kebiasaannya kepada Syarikat-syarikat Multinasional yang mana banyak pelajar kita tidak bekerja di situ. Jadi, berbeza dengan kefahaman Yang Berhormat berikan tadi.
Teruskan membaca

MP PAS Padang Terap: Kenapa Projek tidak dilaksana secara PFI

Tuan Mohd. Nasir bin Mohd Zakaria [Padang Terap] minta Menteri Pengangkutan menyatakan terma utama dalam condition contract yang telah ditandatangani oleh kerajaan dengan MMC-GAMUDA JV baru-baru ini bagi pelaksanaan projek landasan berkembar Ipoh-Padang Besar.

Timbalan Menteri Pengangkutan [Datuk Seri Panglima Lajim Ukin]: Tuan Yang di-Pertua, terma utama dalam Condition Contract yang telah ditandatangani oleh kerajaan dan MMC-GAMUDA JV baru-baru ini bagi melaksanakan projek landasan berkembar Ipoh-Padang Besar adalah seperti berikut:

(i) harga pelaksanaan projek ialah sebanyak RM12.485 bilion dan ini telah pun saya terangkan dan menteri saya juga telah jawab di dalam Dewan yang mulia ini;
(ii) tempoh pelaksanaan projek ini adalah selama lima tahun bermula pada 1 Januari 2008 hingga 17 Januari 2013;
(iii) pelaksanaan projek ini adalah secara design-build dan ianya mengikut berdasarkan kepada kontrak yang dibuat oleh Jabatan Kerja Raya;
(iv) skop kontrak adalah meliputi perancangan, reka bentuk, pelaksanaan projek, pengujian, pertolehan dan juga penyelenggaraan; dan
(v) kontrak telah ditandatangani pada 25 Julai 2008. Terima kasih.

Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [Padang Terap]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tadi. Kenapakah projek ini dijalankan secara reka dan bina, design and build dan tidak dilaksanakan secara PFI ataupun private finance and initiative yang diuar-uarkan oleh kerajaan bahawa ini salah satu daripada cara baru kepada pihak swasta dalam projek-projek infrastruktur.
Teruskan membaca

MP PAS Hulu Langat: Hasil terbaik R&D Bioteknologi perlu dihebahkan

Dr. Che Rosli bin Che Mat [Hulu Langat] minta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan data tentang sejauh manakah kerajaan memanfaatkan hasil penyelidikan dan pembangunan (R&D) tempatan di dalam bidang bioteknologi untuk dikomersialkan. Berapa ramaikah pula siswazah bioteknologi yang bekerja di dalam bidang berkenaan.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi [Datuk Dr. Maximus Johnity Ongkili]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman Ahli-Ahli Yang Berhormat Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi berperanan menyediakan geran untuk membiayai penyelidikan yang dijalankan oleh institusi-institusi penyelidikan dan universiti berdasarkan kepada bidang keutamaan yang ditetapkan. Dalam hubungan ini institusi terlibat bebas untuk mengkomersialkan hasil penyelidikan masing-masing.

Bagi pelaksanaan projek-projek R&D bioteknologi di bawah Rancangan Malaysia Kelapan dan juga Rancangan Malaysia Kesembilan sebanyak 92 paten telah didaftarkan di dalam dan di luar negara oleh institusi penyelidikan dan universiti yang mendapatkan pembiayaan dari kementerian ini.

Hasil dari penyelidikan yang dijalankan dalam tempoh RMK-8 dan RMK-9 setakat ini sebanyak 28 produk yang mempunyai nilai komersial telah dibangunkan. Antara produk-produk berkenaan ialah kit diagnostik untuk penyakit kolera, tifoid dan kit pengesahan pantas untuk mengesan terhadap keracunan pada sayur-sayuran.
Teruskan membaca

Najib enggan beri ruang berbahas

Ahli-ahli Parlimen pembangkang hari ini menyifatkan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Najib Tun Razak “penakut” dan “tidak jujur”.

Ketika keluar dewan beramai-ramai kerana memprotes keengganan Najib memberi ruang untuk penjelasan ketika menggulung perbahasan Bajet 2009, beberapa anggota pembangkang melaung-laungkan perkataan “penakut, penakut!” kepada Najib.

Para pemimpin kanan Pakatan Rakyat (PR) pula menyifatkan Najib “tidak jujur”.

“Beliau mendakwa bajet tidak ditukar, (dakwaan) yang tidak benar. Bajet telah ditukar,” kata Penasihat DAP, Lim Kit Siang dalam sidang akhbar ahli-ahli Parlimen PR yang diketuai Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim di lobi Parlimen .

“Beliau membentangkan bajet yang disemak semula (revised budget) sambil mendakwa ia bukan bajet yang disemak semula. Beliau tidak jujur”.

Dalam sidang akhbar ketika Najib meneruskan ucapannya tentang pakej ransangan ekonomi itu, Anwar menjelaskan bahawa ahli-ahli Parlimen pembangkang memprotes “sikap angkuh” Najib yang enggan memberi laluan untuk penjelasan ketika beliau berucap.

Menurut Ketua Umum PKR itu, ketika Yang Di-Pertua Dewan bertanya Najib adakah beliau akan memberi laluan kepada Ketua Pembangkang untuk membalas hujahnya, Timbalan Perdana Menteri menjawab, “tidak”

Najib juga berkata: “Itu hak saya (untuk tidak memberi laluan).”

“Kalau itulah caranya, apa guna kami berada di dalam Dewan,” Anwar mempersoalkan.

Anwar juga mengkritik Najib yang dianggap tidak menghormati sama sekali prosedur Dewan. Pihak pembangkang, katanya, menunggu kemunculan Najib dengan bajet yang disemak semula sejak dua minggu lalu.

Ahli-ahli Parlimen pembangkang meradang, katanya, kerana mereka hanya diberikan beberapa minit sahaja untuk membincangkan bajet baru yang dipinda itu sebelum diluluskan.

Anwar juga hairan dengan tindakan Menteri Kewangan enggan memberi laluan untuk memohon penjelasan.

“Apa yang dipersoalkan ialah Najib mengemukakan angka baru dalam penggulungannya.

“Tiada makna kalau kami hanya datang untuk mendengar, kami boleh baca sendiri.

“Apa yang kami mahukan ialah penjelasan kepada angka-angka baru ini,” katanya.

Ketika menyampaikan pembentangannya, bakal Presiden Umno itu tidak membenarkan percubaan beberapa Ahli Parlimen pembangkang mendapatkan penjelasan darinya dan hanya bersedia menjawab soalan apabila beliau menghabiskan ucapannya.

Pihak pembangkang juga tidak berpuas hati apabila begitu banyak statistik yang dikemukakan oleh Najib begitu berbeza dengan statistik yang dibentangkan September lalu oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang ketika itu Menteri Kewangan.

Percubaan Anwar untuk menafikan dakwaan Najib kononnya belanjawan yang dicadangkan oleh beliau mewakili PR bersifat menguncup (contractionary) juga tidak dibenarkan.

Ketika ahli-ahli pembangkang keluar beramai-ramai itu, Najib berkata, “Bagus, bagus” dan selepas itu berkata “aman sikit Dewan ni pembangkang tak ada”.

Sebelum itu, dalam kekecohan berikitan keengganan Najib memberi laluan untuk penjelasan itu, Yang Di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia memerintahkan Ahli Parlimen Batu, Tian Chua keluar dewan. Tian Chua tidak dibenarkan berada dalam Dewan Rakyat sehingga esok.

Najib ‘takut’ dan tutup ruang bahas dengan MP Pakatan Rakyat

Seluruh ahli Parlimen Pakatan Rakyat bertindak keluar dewan ketika Timbalan Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Tun Razak menggulung perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan 2009 petang tadi.

Tindakan itu dibuat selepas Najib menutup ruang ahli Parlimen Pakatan Rakyat untuk mencelah dalam perbahasan yang telah berlangsung selama sejam.

Ketua Pembangkang, Dato’ Seri Anwar Ibrahim yang beberapa kali bangun bagi meminta ruang berbahas dengan beberapa hujah Najib yang dianggap Anwar sebagai tidak benar tidak diendahkan Najib.

Anwar mendakwa apa yang dibahaskan Najib adalah ‘belanjawan tambahan’ dan bukannya penggulungan bagi perbahasan Belanjawan 2009.

Namun Najib memberitahu dewan bahawa beliau akan menjawab soalan-soalan dari ahli Parlimen selepas selesai menyampaikan ucapannya.

Sehubungan itu, beliau tidak membenarkan beberapa percubaan oleh ahli Parlimen pembangkang untuk mendapatkan penjelasan.

Ahli-ahli Parlimen pembangkang juga kecewa kerana perangkaan dalam ucapan Najib itu, berbeza dengan perangkaan dalam bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi, yang juga menteri kewangan September lalu.

Malah sampai satu ketika, apabila Anwar meminta Najib membuat keputusan sama ada ruang akan diberikan ketika itu atau selepas menjawab yang akhirnya menyaksikan Najib sekali lagi menutup ruang menyebabkan Anwar bertindak keluar dewan.

Tindakan itu diikuti seluruh ahli Parlimen Pakatan Rakyat termasuk Timbalan Presiden PAS, Ustaz Nasharuddin Mat Isa (PAS-Bachok); Lim Kit Siang (DAP-Ipoh Timur) dan pimpinan pakatan yang lain.

Sebelum itu, insiden tersebut pada asalnya bermula apabila di awal membentangkan penggulungan, Najib menyatakan beliau tidak akan membuka ruang perbahasan (penjelasan) sehingga beliau selesai membacakan cadangan dalam rang undang-undang tersebut.

Berang dengan tindakan Najib itu, Dato’ Kamarudin Jaffar (PAS-Tumpat) bangun mempertikai dan meminta Speaker Dewan Rakyat, Tan Sri Pandikar Amin Mulia membuat ‘ruling’ bagi peraturan mesyuarat 37 (1)(b) bagi membolehkan Najib membuka ruang perbahasan.

Beberapa orang ahli parlimen termasuk, Mahfuz Omar (PAS-Pokok Sena); Salahuddin Ayob (PAS-Kubang Kerian) ; Azmin Ali (PKR -Gombak); Lim Kit Siang; Karpal Singh (DAP-Bukit Jelutong): Gobindh Singh (DAP-Puchong) dan beberapa yang lain yang bangun mempertikai.

Sebelum bertindak keluar dewan, seorang ahli Dewan, Tian Chua (PKR – Batu) diarahkan Speaker untuk keluar dewan berikutan dikatakan tidak mengendahkan arahan Speaker di bawah 42 (1).

Di luar dewan, Anwar dan seluruh kepimpinan Pakatan Rakyat mengadakan sidang media bagi mengecam tindakan Najib yang tidak membuka ruang dan dianggap ‘takut’ kepada Ahli Parlimen Pakatan Rakyat untuk berbahas.

MP PAS Kota Raja: Pemantauan terhadap sijil halal yang dikeluarkan?

Dr. Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada HDC kerana proses pensijilan sekarang mengambil masa yang singkat.

Namun, apakah kekuatan penguatkuasaan, pemantauan dari segi penguatkuasaan setelah sijil ini dikeluarkan oleh HDC, kerana kita selalu mendengar kes-kes di mana ada sijil, ada logo, tetapi banyak lagi berlaku penyelewengan dari segi kehalalannya.

Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri [Dato’ Dr. Mashitah binti Ibrahim]: Terima kasih Yang Berhormat. Kota Raja. Kalau kita bercakap tentang penguatkuasaan, kita lihat bahawa sijil yang dikeluarkan oleh HDC ini memang sah lakunya adalah selama tiga tahun dan dalam masa tiga tahun itu, pada setiap enam bulan akan diadakan pemantauan.

Dalam masa yang sama juga sekiranya HDC mendapat aduan daripada mana-mana pihak, spot check akan diadakan secara berkala dan juga dengan sertamerta sekiranya ada aduan yang dibuat. Jadi saya lihat dengan apa yang telah dilaksanakan ini, kita akan dapat mengawal sedikit sebanyak berlakunya penyelewengan ini. Terima kasih.

Dr. Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja]: Soalan saya berapa kuat kekuatan penguatkuasaan ini, how many manpower you have?
Dato’ Dr. Mashitah binti Ibrahim: Kita bekerjasama Yang Berhormat daripada Kementerian Kesihatan dan juga KPDNHEP jadi pegawai yang ada daripada HDC akan bekerjasama. Kalau tiga power sudah booster sudah triple boosterlah cukup kuat Yang Berhormat.

Soalan asal
Datuk Sapawi bin Haji Ahmad [Sipitang] minta Perdana Menteri menyatakan:
(a) setakat mana perkembangan pelaksanaan Pensijilan Halal yang dilaksanakan, HDC di Malaysia; dan
(b) bagaimana penerimaan negeri-negeri di Malaysia tentang pelaksanaan Pensijilan Halal dan Logo Halal, HDC.

Rujukan: Sesi soalan jawab lisan, 3 November 2008

MP PAS Rantau Panjang: Minta kerajaan mendidik Orang-Orang Atasan berbelanja di Luar Negara

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan saya. Tahniah di atas usaha kerajaan untuk mendidik masyarakat ke arah mengubah cara hidup yang lebih berhemah dalam suasana tekanan ekonomi.

Persoalan saya ialah apakah usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk mendidik orang-orang atasan, golongan-golongan pembesar yang berbelanja mewah di luar negara yang melibatkan jutaan ringgit yang sepatutnya, seharusnya budaya ini bukan sahaja diterapkan di kalangan rakyat bawahan tetapi perkara ini perlu terus ditekankan di kalangan golongan atasan yang sebenarnya berbelanja lebih mewah berbanding dengan rakyat bawahan. Jadi minta penjelasan. [Tepuk]

Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna [Tuan Jelaing anak Mersat]: Terima kasih Yang Berhormat Rantau Panjang. Ini satu soalan yang juga relevan. Trip ataupun perjalanan bagi menjalankan tugas di luar negara bagi pegawai-pegawai atasan kita pada masa ini saya rasa ada tersekat sedikit oleh kerana ekonomi yang tidak begitu baik.

Sekatan ini memang dipanjangkan kepada semua pihak termasuk pihak atasan. Kita disekat dari segi melawat overseas, dan juga disekat bercuti di tempat-tempat yang tertentu, tidak boleh jauh sangatlah. Terima kasih.

Soalan asal
Tuan Ahmad Maslan [Pontian] minta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan apakah langkah-langkah baru yang kreatif dan berkesan agar pengguna mengubah gaya hidup ke arah perbelanjaan berhemah dan bagaimana Kempen Pengguna Bijak boleh dijayakan secara meluas sehingga kepada rakyat di luar bandar.

Rujukan: Sesi soalan jawab lisan, 3 November 2008