MP PAS Pendang: Minyak hasil ‘fried chicken’ dijadikan biodiesel

Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya saya ada sentuh beberapa kali dalam perbahasan sebelum ini berhubung dengan penggunaan biodiesel ini, sebab kita tahu dalam negara kita trend kepada fast food ini sudah meningkat di dalam masyarakat.

Lebih banyak restoran-restoran makanan segera ini membuang hasil minyak kelapa sawit yang digunakan untuk menggoreng dalam kitar semula.

Saya rasa salah satu daripada kitar semula yang perlu kita turuti adalah seperti mana yang dibuat di Amerika Syarikat. Mereka menggunakan hasil daripada fried chicken ini lebih kurang satu trilion liter satu tahun untuk dijadikan biodiesel.

Apakah kementerian mempunyai pandangan bahawasanya minyak-minyak yang dibuang ini tidak dimasukkan dalam saliran alam sekitar kita tetapi diproses digunakan sebagai biodiesel. Ini untuk menggantikan minyak sawit yang khabarnya akan dikurangkan pengeluarannya dalam negara kita kerana minyaknya sudah pun berkurangan harga untuk satu tan sekarang ini. Apa pandangan daripada kementerian? Terima kasih.

Datuk Dr. Maximus Johnity Ongkili: Yang Berhormat Pendang terima kasih kerana begitu fussy dengan apa yang terjadi dalam sektor ini. Pihak kementerian melalui SIRIM kita sedang sebenarnya meneliti teknologi yang ada dalam perkara ini. Kita sedia maklum adalah banyak jenis-jenis minyak yang terbuang sahaja mahupun hasil daripada industri kereta, industri kelapa sawit.

Jadi soal sekarang ini melihat kepada teknologi yang berskala kecil ataupun sederhana, di mana minyak-minyak ini boleh diproses. Baru sahaja dua bulan lalu kami berada di Indonesia sebenarnya untuk melihat satu teknologi di mana dia multisource bukan sahaja daripada jatropha, bukan sahaja daripada
minyak kelapa tetapi minyak-minyak lain seperti minyak buangan.
Teruskan membaca

MP PAS Kuala Selangor: “…dasar MOSTI belum lagi menunjukkan satu ketegasan, kejelasan ke arah deployment of sumber nuklear ..”

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Tuan Yang di-Pertua, dalam mengunjurkan pembentangan renewable energy blueprint dan juga Yang Berhormat Menteri sedia memaklumi tentang keperluan kita to go atau pun untuk menggunakan alternatif renewable energy sources.

Jelasnya energy per kilowatt daripada petrol derived energy – 9 sen, gas – 7 sentiasa. Kalau tidak silap saya dan kalau nuklear 1.73 sen per kilowatt. Maka dari sudut dasar MOSTI belum lagi menunjukkan satu ketegasan, kejelasan ke arah deployment of sumber nuklear ini. We are always too late, too few.

Saya minta Yang Berhormat Menteri untuk memberikan sedikit penjelasan akan perkara ini khususnya walaupun nuclear sources ini dulunya ditanggapi sebagai suatu yang bahaya, diingatkan Chernobyl, kes-kes seperti Three Miles Island incident pada tahun 1979. Namun dengan IAEA, nuclear plant adalah lebih selamat dalam teknologi hari ini.

Bagaimana pandangan dan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri dalam dasar nuklear ini. Terima kasih.

Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi [Datuk Dr. Maximus Johnity Ongkili]: Terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Selangor.

Saya sebenarnya akan menyentuh juga perkara itu dalam penyampaian ini. Saya hanya mengatakan bahawa kita sedang giat meneliti peranan dan sumbangan dalam sektor nuklear ini dari segi pembekalan tenaga. Namun memandangkan dasar belum lagi dibentuk maka pihak kementerian MOSTI dan KTAK sedang menyediakan satu rangka di peringkat dasar untuk dibawa kepada pihak Kabinet dan akhirnya kepada Parlimen dalam perkara ini.

Namun persiapan-persiapan sedang dilaksanakan bukan sahaja melalui MINT dan khususnya MOSTI
akan bertanggungjawab dari segi teknologinya dan akhirnya KTAK adalah bertanggungjawab dari segi pengeluaran. Namun selagi peringkat dasar itu belum lagi ditetapkan ataupun dikemas kini maka setakat ini perhatian MOSTI dalam perkara ini adalah dari segi minat industri dan persiapan tenaga kerja kita.

Untuk makluman, saya sudah maklum apa yang disentuh tadi kos untuk per unit itu sampai dua dan perubahan-perubahan besar di negara-negara lain di Eropah adalah menuju clean energy seperti nuklear. Namun saya melihat dalam perbahasan yang dijalankan bahagian Pembangkang pun berbelah-bagi dalam perkara ini. Ahli-ahli Yang Berhormat lain menyokong saintis-saintis tetapi Yang Berhormat Seputeh misalnya, dia menegur. Jadi, tidak mengapa.

Itulah pandangan yang kita perlu selagi kita dalam proses pembentukan dasar tersebut. Yang Berhormat saya ingin majukan, melihat Timbalan Tuan Yang di-Pertua menyentuh bahawa sebenarnya di negara ini sudah ada yang cuba memandu kereta yang dipacu oleh kuasa elektrik.

Jadi, minatnya memang ada. Kalau di negara Amerika Syarikat dan beberapa negara lain sebenarnya sebahagian motor ini boleh kita lihat di jalan raya. Sememangnya kita memantau perkara ini untuk tujuan penggunaan di peringkat industri dan komersialisasi.

Rujuk: Sesi Pencelahan Penggulungan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi [Datuk Dr. Maximus Johnity Ongkili] 3 November 2008 ms 74-75

MP PKR Machang: Penglibatan Syarikat besar memajukan Tanah Terbiar

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas ruang ini. Saya hendak balik selangkah ke belakang ini isu tanah terbiar.

Apakah Yang Berhormat Menteri bersedia bagi pihak kerajaan untuk barang kali mengambil sedikit pelajaran daripada pengalaman Manmohan Singh di India. Saya dapati isu tanah terbiar di sana juga serius tetapi formulanya Yang Berhormat Menteri ialah ia libatkan syarikat-syarikat besar misalnya syarikat Bharti Group. Ini syarikat yang the best performing companies in the world dalam bidang ICT tetapi dia juga terlibat dalam bidang pertanian.

Dia J-V dengan Walmart stores dan akhirnya dia proved facilities kepada orang kampung, dia majukan tanah, dia bantu dari segi kepakaran dan juga sistem pemasaran. Begitu juga syarikat Tata Group di India.

Aktiviti utamanya ada tujuh bidang. Satu daripadanya ialah dia melabur secara besar-besaran, memajukan tanah terbiar dan dia kerjasama dengan syarikat Ireland. Petani boleh memasarkan menggunakan jaringan ini dan India menjadi antara negara yang mengeksport sayur dan juga buah-buahan yang terbesar di Eropah selepas China.

Jadi isunya ialah penglibatan syarikat-syarikat gergasi di sana dalam bidang pertanian. Apabila syarikat besar ini terlibat dia boleh sebenarnya jaga dan protect pelaburan dia.

Jadi dia tidak mengharapkan hanya kerajaan dengan biaya yang terhad tetapi syarikat-syarikat
gergasi terlibat. Apakah model ini turut dipertimbangkan atau boleh dipertimbangkan oleh pihak
kerajaan? Saya mohon pandangan?

Dato’ Mustapa Mohamed: Terima kasih Yang Berhormat Machang. Seperti yang sebutkan tadi ada masalah di Malaysia. Pertamanya pemilik tanah sukar dikesan. Tidak tahu mana dia, dia tinggal di luar kawasan. Kadang-kadang satu tanah itu mungkin dua hentar sahaja tetapi pemiliknya sampai dua puluh orang, saya sendiri ada pengalaman di kawasan umpamanya kita hendak bangunkan satu tanah ini cuma dua hektar sahaja untuk pertanian tetapi pemiliknya 15 orang.

Kalau dapat persetujuan sepuluh orang, lima lagi tidak dapat jadi ini antara masalah di Malaysia. Memanglah kita menghargai pandangan Yang Berhormat dan itu sebabnya kita ambil pendekatan yang mana tanah-tanah milik kerajaan sekarang ini kita sudah pasti.

Tadi disebut MARDI. MARDI ada 500 lebih hektar kita akan iklankan di pejabat tanah. Kita akan minta siapa yang berminat. Syarikat tersebut mungkin syarikat GLC ataupun syarikat besar dan kita terbuka. Jadi ini kaedah baru yang kita gunakan untuk majukan tanah terbiar.

Tanah milik individu ini sukar oleh kerana untuk mendapat persetujuan tuan punya tanah itu amat sukar sekali dalam negara kita Malaysia. Jadi pendekatan yang kita gunakan kita kenal pasti tanah kerajaan untuk dibangunkan oleh swasta termasuklah GLC.

Datuk Haji Ab. Halim Ab. Rahman [Pengkalan chepa]: Saya minta sedikit penjelasan mengenai teknologi pertanian ini. Selain daripada Thailand, Taiwan sebagai mana yang dilawati oleh backbenches BN, ada satu syarikat yang sangat masyhur dengan teknologi benih iaitu ‘Non Yuu Sdn. Bhd’ yang membekalkan benih-benih seedless watermelon, cabbage dan semua sayursayuran yang diimport oleh Thailand, benih yang diimport oleh Thailand dan juga Malaysia.
Teruskan membaca

MP PAS Sik: Minta kerajaan wujudkan kedai-kedai harga contoh

Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [Sik]: Menteri, sambung sikit. Terima kasih, masalah harga beras tadi. Sehingga semalam di kawasan pedalaman harga beras masih belum turun dan bila kita tanya kilang-kilang mereka kata belum ada arahan rasmi mengenai benda ini.

Jadi apa yang saya nak timbulkan bahawa walaupun tindakan kementerian berjaya dalam masa yang singkat tetapi apa yang berlaku sebenarnya, sasaran di kawasan-kawasan luar bandar ini lambat kesannya dan menyebabkan mereka ini masih tertekan dengan kenaikan harga ataupun harga yang tinggi itu.

Yang keduanya, saya ingin mencadangkan kepada Menteri kalau boleh kita wujudkan kedai-kedai harga contoh. Bukan sahaja beras tetapi barang-barang keperluan lain untuk membolehkan rakyat di kawasan pedalaman mengukur keadaan harga sesuatu masa.

Kerana kalau kita katakan benda atau harga-harga itu turun hanya di kawasan pekan, di supermarket supermarket yang besar, kesan yang akan diterima oleh rakyat pedalaman lambat sekali ataupun mungkin tak sempat nak terima, kalau harga minyak naik, barang akan naik.

Jadi mungkin keadaan ini akan berlaku berterusan dan saya mintalah benda ini diberi perhatian oleh pihak menteri. Terima kasih.

Tuan Charles Santiago [Klang]: Yang Berhormat Menteri, satu lagi soalan.
Dato’ Mustapa Mohamed: Tuan Yang di-Pertua, mengenai …
Tuan Charles Santiago [Klang]: Yang Berhormat Menteri, satu lagi soalan mengenai food security. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Menteri, soalan saya adalah mengenai isu jaminan pemakanan ataupun food security. Bolehkah mana-mana negara pada hari ini memberi jaminan mengenai food security atau food… memandangkan harga-harga barang makanan sekarang ditentukan ataupun di control by speculators through various speculative activities.

Dato’ Mustapa Mohamed: Tuan Yang di-Pertua, bagi menjawab soalan daripada Yang Berhormat Kelang. Jaminan 100% memang mustahil untuk mana-mana negara buat tetapi kita ikhtiar, kita cuba sedaya upaya dan dalam konteks negara kita, kita telah berjaya mencapai sedikit kejayaan dan kita berharap satu hari nanti kita akan dapat memberi jaminan secara umum bahawa kita akan mempunyai bekalan makanan yang mencukupi. Inilah yang cuba diikhtiarkan oleh kerajaan.

Secara umumnya ada international trade, mana negara yang tidak cukup mengeluarkan sesuatu produk itu perlu mengimport daripada negara-negara lain, ini asas perdagangan antarabangsa. Akan ada international trade dan pada masa yang sama dalam konteks makanan utama atau staple food,

kita harus berikhtiar untuk memastikan bahawa kita cukup bukan semua makanan tetapi khususnya bagi bekalan makanan utama, staple food kita harus berusaha untuk memastikan kita cukup bekalannya. Kalau tidak, apa-apa emergency yang berlaku kita akan berhadapan dengan masalah.

Rujuk: Sesi Pencelahan Penggulungan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato’ Mustapa Mohamed3 November 2008 ms 52-53