MP PAS Pokok Sena dan Jerai: Keberkesanan program mencapai matlamat

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Tentang program-program yang dibuat tadi, latihan, kepimpinan dan sebagainya. Saya hendak bangkitkan isu sejauh mana keberkesanan program-program ini mencapai satu matlamat untuk melahirkan khususnya di kalangan generasi baru kepada kepimpinan belia dalam negara kita.

Kalau kita lihat, diukur dengan perkembangan aktif ataupun tidak persatuan-persatuan belia yang terdapat dalam negara kita ini. Seolah-olahnya macam tak ada kepimpinan yang mampu untuk mengambil alih dan menerajui kepimpinan-kepimpinan belia di pelbagai peringkat ini.

Jadi seolah-olahnya saya lihat bahawa keberkesanan dari sudut kesedaran belia-belia yang dilatih melalui program-program latihan itu tidak begitu tertarik ataupun berminat untuk menyertai persatuan belia ataupun nak membangunkan persatuan belia seterusnya menjadi pemimpin kepada persatuan belia.
Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob: Terima kasih Yang Berhormat.

Sebenarnya kita telah pun, pihak kementerian sebenarnya telah pun mengarahkan pihak Institut Penyelidikan Belia Negara (IPBN) untuk menjalankan kajian keberkesanan setiap program yang telah pun
dilakukan. Kita memang akui bahawa selama ini memang banyak program dilakukan, dijalankan tetapi tidak ada satu kajian dibuat sejauh mana berkesan atau tidak program itu.

Kita mungkin melihat program itu berdasarkan mungkin kuantiti kepada kehadiran misalnya tetapi kita mungkin tidak melihat kepada kualiti hasil daripada program yang dijalankan. Jadi terima kasih Yang Berhormat, memang itulah sebenarnya yang sedang kita lakukan dan kajian ini akan diselesaikan dalam masa beberapa minggu daripada sekarang.

Tuan Mohd. Firdaus Jaafar [Jerai]: Tuan Yang di-Pertua.
Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tuan Yang di-Pertua, satu lagi. Saya pun tak perasan dari segi program latihan kepimpinan belia itu. Apakah dimasukkan dalam jurusan latihan itu aspek-aspek yang berkaitan dengan soal integriti, soal amanah, keikhlasan, kejujuran dan kebertanggungjawaban.

Sebab saya melihat hari ini Tuan Yang di-Pertua, kalau kita lihat bahawa soal integriti di kalangan, kesedaran integriti di kalangan generasi muda ini agak begitu parah. Ini saya merujuk kepada pemilihan dalam Pemuda UMNO sendiri.

Saya tidak tahulah sama ada Pemuda UMNO ini terlibat daripada belia-belia yang telah dilatih melalui Kementerian Belia dan Sukan, melalui skim latihan kepimpinan dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita tengok perebutan soal nak bertanding itu satu hal, itu hak masing-masing. Akan tetapi dari segi permainan politik wang dan sebagainya.

Dr. Haji Mohd. Puad bin Zarkashi [Batu Pahat]: Pertandingan dalam PAS pun ada juga, dua kali lima.

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Satu perkara yang saya rasa yang menggambarkan bagaimana generasi belia yang Pemuda UMNO ini yang bakal menyertai induk UMNO ini yang sudah tentu bakal untuk berada dalam Parlimen dan mungkin kalau terus memerintahnya menjadi Perdana Menteri ke, menjadi menteri-menteri ke.

Jadi saya rasa bahawa ini kita melahirkan belia yang akhirnya menjadi pemimpin yang tidak ada integriti. Jadi macam karipap tak ada inti sahajalah. Lebih kurang macam Yang Berhormat Batu Pahatlah.

Tuan Mohd. Firdaus Jaafar [Jerai]: Sikit sama ya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Menteri. Terima kasih atas jawapan yang disebut tadi pelbagai antaranya ialah 1,614 aktiviti yang dicadangkan program belia. Sehingga jumlah 211,000 peserta. Persoalan yang ingin ditanya, peserta tersebut, remaja tersebut datang dari mana? Universiti kah, daripada belia-belia kampung kah?

Sebab kita melihat belia-belia kampung, seolah-olah tidak ada aktiviti apa, di peringkat daerah pun tidak ada. Liga-liga tempatan dianjurkan oleh persatuan-persatuan ataupun kampung sahaja, ahli korporat sahaja ataupun bukan daripada medan atau saluran yang sebenarnya.

Jadi persoalan yang kita rasa bimbang, 212,000 yang begitu ramai. Apakah melibatkan pelajar universiti ataupun kolej komuniti dan sebagainya yang dianggap peserta kepada program belia? Mohon jawapan.
[Tuan Yang di-Pertua mempengerusikan Mesyuarat]

Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob: Kepada Yang Berhormat Pokok Sena iaitu tentang Pemuda UMNO dan sebagainya, itu andaian daripada pihak Yang Berhormat tanpa ada bukti jelas dan sebagainya. Jadi saya tidak mahu mengulas andaian yang tidak ada fakta …

Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tuan Yang di-Pertua, maksud andaian itu, maksudnya yang teruk memang lagi teruk dari itu?… [Ketawa]
Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob: Saya pun memang tak nak bincang dari segi pemilihan di dalam Pakatan, PAS, PKR dan sebagainya. Jadi kita bincang soal belia ini, jangan kita politicize kan …
Dr. Haji Mohd. Puad bin Zarkashi [Batu Pahat]: Penjelasan.
Teruskan membaca

MP PAS Kubang Kerian: .. masa depan isu food security..

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Dalam satu seminar yang dianjurkan oleh WFO, satu amaran telah diberikan bahawa di antaranya adalah CPO tadi akan beralih kepada satu industri di mana syarikat-syarikat yang akan mengusahakan biofuel ini akan menguasai dunia ini dan membeli CPO ini untuk dijadikan biofuel.

Jadi adakah kerajaan Malaysia, kementerian Yang Berhormat telah bersedia dengan unjuran ini, dengan keadaan ini kerana bimbangnya yang disuarakan oleh WFO ialah bahan-bahan ini akan dimonopoli dan akan menjejaskan masa hadapan isu food security yang menjadi isu dunia sekarang ini. Saya minta penjelasan. Terima kasih.

Datuk Peter Chin Fah Kui: Terima kasih Yang Berhormat. Mengenai lesen yang telah kita banyak keluarkan iaitu 92, sebenarnya kebanyakannya adalah minta lesen sahaja tetapi tidak diusahakan. Syarikat-syarikat ini kita akan memberi notis yang cukup masa untuk mereka mendirikan kilang-kilang mereka.

Jikalau di dalam jangka masa itu, mereka tidak ambil tindakan yang sewajarnya, maka kita bolehlah ambil tindakan untuk tarik balik lesen tersebut. Akan tetapi saya ingin juga memaklumkan kepada Ahli-ahli Yang Berhormat bahawa kuasa yang kita gunakan melalui Akta Bio Bahan Api hanya dalam bulan Oktober baru-baru ini diwartakan. Ini maksudnya, sekarang kuasa untuk menguruskan lesen-lesen tersebut adalah di dalam kementerian saya.

Bahagian yang berkenaan akan mengambil tindakan yang sewajarnya supaya kita bolehlah menentukan siapa yang benar-benar mempunyai kebolehan dan juga mempunyai minat untuk meneruskan di dalam industri ini. Mengenai soalan daripada Yang Berhormat…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Kubang Kerian.

Datuk Peter Chin Fah Kui: Kubang Kerian, memang betul Yang Berhormat kita tidak akan membenarkan mana-mana pihak yang menguasai CPO yang kita keluarkan ini. Sebenarnya biofuel ini kita sudah menentukan bahawa kita hanya membenarkan 6 juta tan daripada jumlah CPO yang kita keluarkan setahun iaitu 17.8 juta tan. Daripada 17.8 juta tan itu, kita hanya membenarkan 6 juta tan untuk dibuat sebagai biofuel.

Kita juga sudah ada pakatan dengan pihak Indonesia dan pihak Indonesia juga akan mengehadkannya sampai ke tahap itu iaitu 6 juta tan. So, tidak akan berlaku di masa akan datang di mana semua CPO yang kita keluarkan akan digunakan sebagai biofuel. Tuan Yang di-Pertua, untuk mengakhiri jawapan
saya ini…
Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: [Bangun]
Datuk Peter Chin Fah Kui: Walaupun ada juga perkara-perkara yang saya tidak sempat untuk jawab satu per satu…

Rujuk: Pencelahan penggulungan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, 4 November 2008, ms 75-76

MP PAS Rantau panjang: Usaha kementerian menggalakkan Pekebun kecil getah

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin penjelasan daripada pihak kementerian. Apakah usaha yang dibuat oleh pihak kementerian untuk menggalakkan pekebun-pekebun kecil kita mengeluarkan getah dalam bentuk kepingan yang harganya lebih tinggi berbanding dengan getah beku.

Ini yang rata-rata kita lihat di kawasan kampung sekarang ini mereka lebih gemar kepada getah beku kerana prosesnya memakan masa yang lebih singkat dan mudah.

Jadi apakah usaha yang dibuat oleh kementerian supaya mereka lebih berminat untuk mengeluarkan getah kepingan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah usaha yang dibuat oleh pihak kementerian untuk membolehkan penoreh-penoreh getah ini mendapatkan hasil walaupun di musim tengkujuh. Sebab di antara cabaran penoreh getah ialah apabila di musim hujan, mereka tidak dapat menoreh.

Jadi ini menjejaskan pendapatan yang amat besar kepada keluarga terutama apabila hampir dengan musim persekolahan. Jadi apakah usaha yang dibuat oleh pihak kementerian untuk mengatasi masalah jangka pendek. Terima kasih.

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Apakah pihak kementerian menyediakan bantuan untuk menyediakan alat ini? Saya tidak faham jentera macam mana.

Datuk Peter Chin Fah Kui: Memang ada, saya tidak ada contoh di sini. Akan tetapi yang saya hendak sebutkan kita memang ada skim-skim untuk torehan LITS atau low intensity tapping ini, sistem ini. Kalau kita gunakan low intensity system ini di mana pekebunnya hanya toreh satu kali dalam tiga hari dan gunakan ubat atau gas supaya kita boleh mengeluarkan lateks itu dengan banyak, maka kita boleh gunakan sistem itu.

Rujuk: Pencelahan penggulungan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Datuk Peter Chin Fah Kui: 4 November 2008,

MP PAS Rantau Panjang: Sejauhmana kerajaan membincang nasib pekerja di negara asing yang bakal dibuang kerja

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berkaitan dengan pampasan untuk bagi kepentingan pekerja, saya ingin tahu sejauh mana rundingan yang dibuat terhadap negara-negara berjiran yang kita lihat pekerja kita ramai yang bekerja di negara mereka termasuk Singapura.

Kita lihat dasar yang dibuat baru-baru ini bagaimana Singapura bercadang untuk membuang lebih daripada 300,000 pekerja kita untuk tahun ke hadapan. Apakah rundingan yang dibuat supaya tidak berlaku kes yang sebelum ini bagaimana duit EPF disekat.

Jadi, sejauh mana perundingan dibuat dengan negara-negara lain yang melibatkan pekerja-pekerja kita dan sejauh mana kesediaan kerajaan untuk menyerap tenaga pekerja yang bakal dibuang.

Begitu juga dasar kerajaan yang menyeru supaya rakyat kita yang berada lebih masa di UK yang lebih daripada 30 ribu supaya balik ke Malaysia, bagaimana mereka ini dapat diserap dalam pasaran pekerjaan negara kita. Minta penjelasan.

Datuk Dr. S. Subramaniam: Untuk pekerja di Singapura, kita telah menyediakan kemudahan-kemudahan di Johor Bahru supaya mereka boleh daftar dan menggunakan peluang itu untuk mendapat kerja di Johor Bahru, manakala ada peluang kerja yang banyak di Johor Bahru pada masa sekarang dan ini dibuat melalui Jabatan Tenaga Kerja di Johor Bahru.

Tentang isu yang lain yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, kalau perkara ini dibawa kepada pandangan kementerian, kita mempunyai labor attaché di Singapura, perkara ini boleh dibincangkan melalui labor attaché kita dengan Kerajaan Singapura.

Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membangkitkan isu-isu berkenaan Kementerian Sumber Manusia dan kita akan terus bekerjasama dengan semua pihak untuk memastikan satu suasana yang baik, suasana harmoni akan berlaku di dalam negara kita di dalam perindustrian pekerjaan. Terima kasih.

Rujuk: Pencelahan penggulungan Menteri Sumber Manusia, Datuk Dr. S. Subramaniam, 4 November 2008, ms 50-51

MP PAS Jerai: Langkah-langkah KBS selesai kewangan Persatuan bolasepak

Tuan Mohd. Firdaus Jaafar [Jerai]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Timbalan Menteri sukan. Soalan saya mudah sahaja. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Belia dan Sukan terutama berhadapan isu kewangan persatuan-persatuan khususnya bola sepak seluruh negara yang difahamkan agak kritikal dan sehinggalah menyebabkan masa depan atlet-atlet negara berhadapan dengan krisis yang cukup meruncing.

Kita pohon jawapan kerana ia merupakan jawapan untuk pemain-pemain seluruh negara. Terima kasih.

Dato’ Seri Ong Ka Chuan: Terima kasih Yang Berhormat. Isu kewangan tapi yang soalan asal ini berkaitan dengan aktiviti belia. Akan tetapi untuk makluman Yang Berhormat, isu ini saya rasa KBS sentiasa ada hubungan yang rapat atau berbincang dengan FAM. Jadi kita akan ambil maklum pa yang kita boleh lakukan. Sekian.

Soalan asal
Dato’ Shamsul Anuar bin Haji Nasarah [Lenggong] minta Menteri Belia dan Sukan
menyatakan usaha yang dilakukan bagi menggalakkan sektor swasta menaja pelbagai program belia sebagaimana program-program sukan. Apakah pihak kementerian bersedia mengemukakan cadangan untuk pelepasan cukai atau pemberian pelbagai insentif lain kepada pihak swasta yang menaja aktiviti, program atau kegiatan belia dan pertubuhan belia.

Rujuk: Sesi soalan jawab lisan, 4 November 2008

MP PAS Rantau Panjang: Sejauhmana pemantauan tapak pelupusan sampah memberi ancaman kesihatan dan alam sekitar

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, soalan tambahan. Sejauh mana pemantauan yang dibuat oleh pihak kementerian pada semua tapak pelupusan sampah di seluruh negara supaya ia tidak memberi ancaman kepada kesihatan alam sekitar? Apakah pogrom pendidikan yang dirancang oleh pihak kementerian untuk memastikan supaya rakyat kita peka dengan masalah pencemaran sama ada melibatkan sungai, laut dan daratan. Terima kasih.

Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar [Datuk Maznah Mazlan]: Tuan Yang di-Pertua, mengenai pengurusan dan tanggungjawab tentang semua tapak pelupusan ini, ia adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Nasional di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Jabatan Alam Sekitar hanya terlibat semasa kita meluluskan kajian EIA dan juga memastikan bahawa semua syarat-syarat dan peraturan yang telah ditetapkan itu dipatuhi. Mengenai dengan program-program pendidikan, saya minta supaya Yang Berhormat kemukakan soalan berasingan kerana ia memerlukan jawapan yang agak panjang lebar. Ini kerana kementerian ini terlibat dengan pelbagai program pendidikan dan meningkatkan kesedaran awam mengenai alam sekitar. Terima kasih

Soalan asal
Tuan Tan Tee Beng [Nibong Tebal] minta Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar menyatakan masalah pencemaran air di Pulau Burung semakin membimbangkan. Apakah langkah proaktif yang telah diambil oleh kementerian untuk menangani masalah pencemaran. Adakah pihak nelayan sanggup memberi pampasan yang ditentukan oleh pihak kerajaan kepada mangsa-mangsa pencemaran air.

Rujuk: Sesi soalan jawab lisan, 4 November 2008

MP PAS Tumpat: Harga minyak turun mendadak…. tidakkah YB ingin menurunkan harga minyak

Dato’ Kamarudin Jaffar [Tumpat]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan daripada Yang Berhormat Mulia Gua Musang adalah berkaitan dengan bagaimana langkah kementerian untuk membantu para peniaga menghadapi kemerosotan dan kemelesetan ekonomi sekarang.

Di antara punca masalah ekonomi sekarang ialah harga minyak. Harga minyak dinaikkan dalam bulan Jun sebegitu mendadak sekali dan ianya memberikan kesan buruk kepada ekonomi negara dan juga kepada peniaga-peniaga kecil sehinggalah ke hari ini.

Harga minyak dunia menurun dengan mendadak juga akhir-akhir ini tetapi saya perhatikan bahawa Yang Berhormat Menteri paling terkedepan di dalam tidak mahu harga minyak itu di pasaran diturunkan malah Yang Berhormat Menteri sendiri telah mengumumkan bahawa kalaulah diikutkan hati Yang Berhormat, Yang Berhormat tidak mahu ianya lebih rendah daripada RM1.92.

Salah satu alasan Yang Berhormat berikan ialah tidak mahu menyusahkan dan merugikan tuan-tuan kedai stesen minyak kerana penurunan harga minyak pada malam itu akan mengakibatkan kerugian kepada peniaga-peniaga minyak.

Namun Yang Berhormat, ini daripada segi yang lain pula sebenarnya membenarkan syarikat-syarikat gergasi minyak ini memperoleh keuntungan yang cukup besar dan hari ini pun syarikat-syarikat gergasi minyak ini semuanya menunjukkan keuntungan yang cukup besar.

Jadi tidakkah Yang Berhormat ingin untuk menurunkan lagi harga minyak, untuk memberangsangkan lagi ekonomi negara dan memastikan kalaupun syarikat atau tauke-tauke kedai minyak ini kerugian malam itu, kerugian ini ditampung oleh syarikat-syarikat gergasi minyak ini dan tidak perlu mereka menanggung kerugiannya. Terima kasih.

Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna [Dato’ Shahrir Abdul Samad]: Tuan Yang di-Pertua, hujah Ahli Yang Berhormat dari Tumpat sebenarnya menggabungkan beberapa fakta yang tidak ada kaitan.

Apabila saya menyatakan bahawa pendapat saya ialah untuk melihat kepada satu kadar harga yang balik kepada asal, ianya tidak ada kaitan untuk saya kononnya mengikut dakwaan daripada Ahli Yang Berhormat dari Tumpat bahawa saya ingin mempertahankan pula kepentingan peniaga-peniaga stesen minyak.

Sebenarnya harga minyak memang sudah turun dan kerana strategi kerajaan ialah untuk menentukan adanya subsidi maksima ataupun strategi minimum sebanyak 30 sen itu telah membolehkan kerajaan menurunkan harga minyak lebih awal lagi walaupun harga petrol di pasaran lebih tinggi daripada apa yang telah diharapkan.
Teruskan membaca

MP PAS Shah Alam: Kenapa peruntukan RM8 juta pembangunan Pasar Rantau panjang ditarik balik

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam] minta Menteri Pelancongan menyatakan berapa banyak peruntukan kerajaan untuk menarik pelancong sempena Tahun Melawat Malaysia 2007 memandangkan hanya 21 juta pelancong asing melawat Malaysia dalam tahun berkenaan berbanding 92 juta yang melawat Thailand serta sejauh manakah usaha kementerian untuk menyelamatkan industri pelancongan dari dimangsakan oleh sentimen politik kepartian.

Menteri Pelancongan [Datuk Seri Azalina binti Othman Said]: Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat telah bertanya berkenaan dengan berapa banyak peruntukan kerajaan untuk menarik pelancong sempena Tahun Melawat Malaysia 2007 memandangkan hanya 21 juta pelancong datang melawat Malaysia pada tahun berkenaan berbanding dengan 90 juta yang melawat Thailand serta sejauh mana usaha kementerian untuk menyelamatkan industri pelancongan dari dimangsakan oleh sentimen politik kepartian.

Tuan Yang di-Pertua, jumlah perbelanjaan yang digunakan bagi menjayakan Tahun Melawat Malaysia pada tahun 2007 adalah sebanyak RM250 juta di mana RM80 juta adalah untuk tujuan promosi. Penganjuran Tahun Melawat Malaysia 2007 telah berjaya kerana jumlah ketibaan dan juga pendapatan pelancongan yang diperolehi adalah lebih daripada sasaran asal penganjuran Tahun Melawat Malaysia iaitu sebanyak RM20.1 juta dengan perbelanjaan sebanyak RM44.5 bilion.

Bagi Tahun Melawat Malaysia 2007, Kementerian Pelancongan dan Malaysia telah berjaya mencapai jumlah kedatangan pelancong asing ke Malaysia sebanyak 20.8 juta iaitu menunjukkan peningkatan sebanyak 19.5% berbanding dengan 2006 di mana kedatangan pelancong ke Malaysia hanya sebanyak 17.5 juta orang. Manakala pendapatan yang diperolehi adalah sebanyak RM46 bilion menunjukkan peningkatan sebanyak 27% berbanding dengan RM36.2 bilion pada tahun 2006.

Para pelancong juga menginap lebih lama di hotel-hotel kerana average length of stay, dengan izin, yang dicatatkan sempena Tahun Melawat Malaysia adalah sebanyak 6.3 malam berbanding dengan 6.2 malam pada tahun 2006.

Berkenaan dengan persoalan tentang mengamalkan dasar sentimen politik, Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pelancongan tidak pernah mengamalkan sentimen politik kepartian dalam usaha untuk menjadikan dan mempromosi Malaysia sebagai sebuah destinasi pelancongan yang terunggul di rantau ini. Ini dapat dilihat melalui acara kementerian yang masih dijalankan di setiap negeri meskipun negeri tersebut bukan dipimpin oleh Kerajaan Barisan Nasional.

Itu sebabnya, Tuan Yang di-Pertua, setakat Januari hingga September, jumlah pelancong naik 4.4% daripada tahun 2007 menunjukkan kiraan Kementerian Pelancongan tidak mengira negeri-negeri sama ada negeri pembangkang ataupun negeri Barisan Nasional. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya difahamkan bahawa semenjak negeri Selangor ini diambil alih oleh Kerajaan Pakatan Rakyat, Menteri Pelancongan tidak mempunyai hubungan secara rasmi dengan Ahli Exco yang bertanggungjawab untuk membangunkan industri pelancongan di negeri tersebut.

Begitu juga di negeri Kelantan di mana peruntukan yang sebanyak RM8 juta yang telah diperuntukkan untuk pembangunan pasar yang baru di Rantau Panjang telah ditarik balik. Lalu saya faham bahawa Kementerian Pelancongan sekarang ini mengadakan perbincangan dan tindakan melalui hubungan yang terus dengan pihak Majlis Tindakan Pelancongan Negeri, tetapi tidakkah dengan bertindak dengan sedemikian rupa, maka pembangunan industri pelancongan di negeri-negeri Pakatan Rakyat itu dan dengan itu pelancongan di seluruh negara akan terjejas.

Lalu saya rasa satu kaedah dan sikap yang lebih positif daripada kementerian Yang Berhormat Menteri perlu diasaskan dan perlu dijelaskan demi kepentingan negara keseluruhannya. Terima kasih.

Datuk Seri Azalina binti Othman Said: Tuan Yang di-Pertua, kementerian mengucap terima kasih kepada Yang Berhormat dari Shah Alam, tetapi kementerian ingin menyatakan fakta Yang Berhormat dari Shah Alam kurang tepat. Yang Berhormat dari Shah Alam sentiasa memberikan kenyataan berdasarkan kepada sentimen politik, tidak kepada sentimen yang lebih berlaku adil kepada Kerajaan Barisan Nasional, contohnya di negeri Selangor tidak benar mengatakan bahawa menteri tidak pernah berhubung dengan Exco, saya hendak mencabar kepada Yang Berhormat Shah Alam, Tuan Yang di-Pertua, buktikan di mana Exco Kerajaan Negeri tidak pernah dijemput ke program-program Kerajaan Persekutuan.

Contohnya, lawatan menteri ke Pulau Carey di negeri Selangor, Exco Kerajaan Negeri yang tidak menghadirkan diri ya. [Disampuk] Pelancaran Zon Pusat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Exco menghadirkan diri, makan minum.

Tuan Yang di-Pertua: Tertib, tertib, Ahli-ahli Yang Berhormat.
Datuk Seri Azalina binti Othman Said: Bila pergi ke Arab Tripple Market di Dubai, Exco Kerajaan Negeri pun pergi. Jadi fakta Yang Berhormat Shah Alam ini bagi saya adalah satu fakta yang tidak begitu tepat. Saya memohon sila berbincang dengan Exco Kerajaan Negeri dahululah. Ini fakta yang kita ada.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Maklumat yang saya berikan itu memang daripada Exco Kerajaan Negeri.
Tuan Yang di-Pertua: Shah Alam, Shah Alam.
Datuk Seri Azalina binti Othman Said: Shah Alam, mungkin Exco tersebut tidak berkata benar.
Tuan Yang di-Pertua: Tidak boleh mencelah begitu, Shah Alam.

Dato’ Haji Lilah Yasin [Jempol]: Berniat jahat.
Datuk Seri Azalina binti Othman Said: Ini jawapan saya. Saya yang mempunyai fakta. Saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Shah Alam, mungkin Yang Berhormat Shah Alam begitu peka kepada isu Exco Kerajaan Negeri. Saya memang cukup berterima kasih tetapi saya hendak Yang Berhormat sebagai Wakil Rakyat Shah Alam dan juga saya berharap Yang Berhormat sebagai orang Johor, berlaku adil kepada Ahli Parlimen Pengerang [Disampuk] bahawa kita melakukan yang sama ya.

Jadi di negeri Kelantan pun, Majlis Tindakan Pelancongan Negeri ialah ejen yang sentiasa dipakai oleh Kementerian Pelancongan sama ada di bawah pimpinan Kerajaan BN ataupun Kerajaan Pembangkang.

Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya jaminan kepada Kementerian Pelancongan, kiraan pelancong ialah semua negeri ya, sama ada Pulau Pinangkah, Perakkah, Kelantankah, dari Selangorkah atau Kedah, kiraan adalah kiraan fakta yang sebenarnya. Setiap pelancong yang datang, belanja RM2,700, perbelanjaan di mana-mana negeri, perbelanjaannya sama, tidak bererti pelancongan di negeri pembangkang, belanjanya beza, pelancongan di negeri Kerajaan Barisan Nasional, pelancongannya lebih, belanjanya lebih, tidak.

Tuan Yang di-Pertua, jaminan Kerajaan Persekutuan, kerajaan yang adil, kerajaan yang sentiasa peka kepada rakyat, semuanya dilaksanakan. Masalah di sini ialah…

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Sekiranya benar, maka kenapa yang RM8 juta itu ditarik balik?
Tuan Yang di-Pertua: Shah Alam, Shah Alam.
Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Dan begitu juga peruntukan untuk
negeri Selangor.
Datuk Seri Azalina binti Othman Said: Shah Alam, itu berkenaan dengan isu peruntukan dari segi dasar. Dari segi peruntukan Kementerian Pelancongan pun, Kementerian Kewangan telah membuat potongan dari segi perbelanjaan pembangunan di semua negeri termasuk negeri pembangkang dan negeri Barisan Nasional. Jadi, kenyataan Yang Berhormat Shah Alam kononnya begitu sensitif, kononnya hanya Kerajaan Negeri Parti Pembangkang sahaja mempunyai perasaan yang terluka. Kerajaan Negeri Barisan Nasional pun terluka, tetapi mereka menggunakan akal bila bercakap berdasar kepada fakta.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Okey, tetapi…
Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Shah Alam, sudahlah Shah Alam, sama-sama luka, tidak apa.
Datuk Seri Azalina binti Othman Said: Tetapi Yang Berhormat Shah Alam, tidak ada diskriminasi daripada Kerajaan Barisan Nasional.
Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Saya rasa diskriminasi.

Rujuk: Sesi soalan jawab lisan, 4 November 2008

MP PAS Bachok: Ingin tindakan kementerian membangunkan tanah terbiar

Tuan Nasharudin Mat. Isa [Bachok]: Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sama ada agro-makanan ataupun biofuel, satu perkara yang saya perhatikan yang perlu rasanya diberikan perhatian oleh pihak kementerian adalah pembangunan tanah-tanah terbiar. Jadi, saya ingin tahu apakah yang telah diusahakan oleh pihak kementerian terhadap tanah-tanah terbiar ini khasnya yang melibatkan tanah-tanah adat dan sebagainya yang kita tahu di merata negara kita ini begitu luas kawasan tanah ini yang tidak dibangunkan untuk pertanian sedangkan keperluan kepada makanan dan keperluan kepada pertanian ini satu perkara yang perlu sangat diberikan perhatian serius.

Saya ingin tahu sejauh mana pihak kementerian telah mengambil tindakan untuk membangunkan tanah-tanah terbiar. Terima kasih.

Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani [Datuk Hajah Rohani binti Haji Abdul Karim]: Terima kasih Yang Berhormat. Mengenai penggunaan tanah terbiar, memang kita memberikan satu fokus, khasnya di dalam Rancangan Malaysia Kesembilan untuk kita membangunkan semua tanah-tanah terbiar, tetapi ini kita memerlukan kerjasama yang baik daripada kerajaan negeri.

Kita ada dalam statistik di mana tanah-tanah terbiar yang sesuai untuk pertanian yang kita telah membuat perancangan di mana di dalam Dasar Jaminan Makanan, kita telah memperuntukkan RM25 juta untuk kita memastikan bahawa tanah-tanah terbiar itu akan kita jadikan tanaman-tanaman, pengeluaran agro-makanan di dalam negara, tetapi kita sangat-sangat memerlukan kerjasama daripada kerajaan negeri sebab tanah ini juga di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, tetapi walau bagaimanapun, Yang Berhormat, mana-mana tanah terbiar yang telah dimaklumkan kepada Jabatan Pertanian, kita memang ada program-program yang terancang untuk kita membangunkan semua tanah terbiar ini untuk segala bidang aktiviti di dalam kementerian kami iaitu termasuk untuk ternakan, untuk
tanaman komersial dan juga untuk kita mengadakan industri asas tani.

Soalan asal
Datuk Md. Sirat Abu [Bukit Katil] minta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani
menyatakan sejauh manakah agresifnya petani-petani menukar kegiatan pertanian makanan
kepada pertanian untuk biofuel di negara ini berbanding negara-negara lain.

Rujuk: sesi soalan jawab lisan, 4 November 2008

MP PAS Kuala Selangor: sejauh mana komitmen menteri dan kementerian memastikan kejayaan Industri bekalan air

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Terima kasih Menteri. Tuan Yang di-Pertua, dengan kata lain sejauh mana komitmen Kerajaan Pusat dalam menentukan sebab kalau kita menghitung di sudut valuation dan valuation methodologies, ada bracket nya.

Sejauh mana perkara itu dikatakan sebagai fair value, itu satu perkara yang agak bukan subjektif tetapi ia tergantung kepada willing buyer, willing seller.

Persoalannya, kalaulah berlaku apa pun, standoff kah, dalam negotiation itu, sejauh mana komitmen menteri dan kementerian dan Kerajaan Pusat untuk memastikan kejayaan itu dapat direalisasikan pada akhirnya kerana perkara objektif, the interest tentunya dalam kepentingan dan menjaga kepentingan rakyat dan negeri. Terima kasih.

Dato’ Shaziman bin Abu Mansor: Terima kasih.
Dato’ Shaziman bin Abu Mansor: Terima kasih Yang Berhormat Kinabatangan, terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya Utara dan terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Selangor. Pertamanya saya agak tertarik apabila Yang Berhormat Petaling Jaya Utara dan Yang Berhormat Kuala Selangor mengatakan, bagaimana mereka menyedari bahawa kepentingan industri bekalan air dan saya juga lihat di negeri Selangor ada berbeza-beza pandangan terutama kalau Yang Berhormat sedar bahawa air itu begitu penting dan nilainya begitu tinggi, bagaimana Kerajaan Negeri Selangor boleh memberi air percuma sebanyak 20 meter padu bagi seluruh rakyat negeri Selangor sedangkan itu merupakan satu…

Tuan Pua Kiam Wee [Petaling Jaya Utara]: Ini tidak berkenaan dengan soalan.
Dato’ Shaziman bin Abu Mansor: Tunggu, tunggu. Saya mahu jawab. Tadi I give you the floor. Now this it is my turn. You please respect my floor. Bila I…, pertama. Itu pertama.

Sehinggakan ada Yang Berhormat daripada yang dulu pernah buat buku itu, dia pun tidak setuju. Kalau mahu tunjuk you betul-betul nilai, value air ini, there’s no such thing bagi air percuma across the board. Kalau kata kita bagi dos yang betul-betul diperlukan, saya setuju. Itu pertamanya Yang Berhormat tidak selari dengan apa Yang Berhormat katakan.

Berhubung dengan pengambilan aset, sebab itu saya katakan walaupun dia willing buyer, willing seller, saya katakan kementerian ini berhak untuk mencadangkan kepada kerajaan sama ada untuk menyokong atau tidak kerana yang pentingnya bagi Kerajaan Barisan Nasional adalah untuk memastikan seluruh rakyat negara ini menikmati air yang berkualiti dengan harga yang berpatutan. Itu penting… [Tepuk]

Sebab itu menjadi syarat utama ketika saya berjumpa dengan Yang Berhormat Menteri Besar Selangor dan dihadiri oleh Yang Berhormat Kuala Selangor. Dia ada depan saya. Saya tidak cakap belakang-belakang. Saya tidak cakap masa kempen. Saya cakap depan-depan ini hasrat Kerajaan Barisan Nasional untuk memastikan rakyat mendapat bekalan air dengan harga yang berpatutan.

Sebab itu kita mengambil kira segala pandangan Kerajaan Negeri Selangor dan kita juga katakan, sekiranya harganya tinggi, kita tidak boleh benarkan tetapi kita menggalakkan supaya pengusaha negeri Selangor supaya mereka memindahkan aset mereka kepada PAAB kerana kita mahu ia menjadi aset light dan memudahkan ia untuk memperbaiki industri ini di masa akan datang.

Saya lihat Yang Berhormat PJ Utara mengangguk-angguk menunjukkan setuju dengan cadangan Barisan Nasional. Terima kasih Yang Berhormat… [Ketawa]

Rujuk: Sesi Pencelahan penggulungan Menteri Tenaga, Air dan Komunikasi, Dato’ Shaziman bin Abu Mansor 3 November 2008, ms 206-208