MP PAS Kuala Krai: Ada sindiket ‘memecah rahsia’ di balai Polis

Dr. Mohd Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih timbalan menteri. Kita dengar cukup takutlah apabila ada golongan profesional terutama doktor yang terlibat sama dalam kes penculikan dan penjualan bayi ini dan diharap tindakan yang keras diambil supaya kita dapat memelihara imej profesion tersebut.

Saya dengar dakwaan yang dibuat oleh Yang Berhormat Batu Pahat tadi yang tidak ditangani oleh timbalan menteri iaitu terdapat pegawai-pegawai dan kakitangan di balai-balai polis yang merupakan sebahagian daripada sindiket tersebut yang memecahkan rahsia dan kalau benar polis ada satu team atau skuad untuk membanteras ini bagaimana mereka akan melaksanakan tugas kalau ada pihak-pihak yang memberikan maklumat di dalam itu juga kepada sindiket. Jadi bagaimana pihak polis menangani masalah ini.

Dato’ Chor Chee Heung: Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya setakat ini memang tidak ada bukti yang kukuh yang mengatakan anggota polis terlibat sebagai informer dengan izin, tetapi walau bagaimanapun oleh kerana Yang Berhormat Batu Pahat telah mengatakan mempunyai masalah dalaman di Polis Diraja Malaysia maka Kementerian Dalam Negeri akan mengambil tindakan yang lebih tegas dan memastikan supaya informer ini tidak wujud dalam keanggotaan polis, sekian.

Soalan asal:
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan statistik kes penjualan bayi mengikut kaum di Malaysia untuk tempoh enam bulan pertama tahun 2008. Nyatakan langkah kerajaan untuk membanterasnya.

Rujuk: 12 November 2008

MP PAS Titiwangsa: Bahas peruntukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah

13 November 2008:

Ahli Parlimen Titiwangsa membahaskan peruntukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah pada 13 November 2008.

Teks penuh:
Dr. Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Terima kasih Tuan Pengerusi, walaupun saya seorang Ahli Parlimen di tengah-tengah bandar raya Kuala Lumpur tetapi saya terpanggil juga untuk bercakap tentang beberapa isu. Iaitu tentang butiran 010800 berkenaan dengan Institut Kemajuan Desa ataupun INFRA. Jadi saya sebagai seorang Ahli Parlimen yang baru, jadi saya pun baru mengetahui pada hari ini tentang Institut Kemajuan Desa ini dan juga saya mendapat maklumat daripada internet yang
terletak di Bangi.

Di mana institut ini salah satu daripada tujuannya adalah untuk meningkatkan jati diri dan juga kemahiran pekerja-pekerja agensi Kementerian Luar Bandar dan Wilayah Persekutuan termasuklah JKKKP tadi itu. Jadi saya ingin mengetahui di sini sebab antara program yang dijalankan ialah program pengkomputeran desa untuk kanakkanak desa.

Jadi saya ingin mendapat penjelasan berapa banyakkah program-program yang telah dijalankan sejak tahun 2007 sehingga sekarang dan peratusnya mengikut negeri.
Teruskan membaca

MP PAS Kuala Selangor: Bahas peruntukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah

13 November 2008:

Ahli Parlimen Kuala Selangor membahaskan peruntukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah pada 13 November 2008.

Teks penuh:
Dr. Dzulkiefly Ahmad [Kuala Selangor]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya sekadar hanya menyambut perkara-perkara yang telah pun disebutkan oleh ramai Yang Berhormat dalam perbahasan Maksud B.22 ini Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, yang sudah menjadi semacam semua Yang Berhormat mengutarakan senarai aduan nampaknya, a wish lists. Saya pun turut sama nampaknya kerana khususnya

Tuan Pengerusi, inilah kementerian yang seharusnya mampu merapatkan jurang pembangunan wilayah. Namun sekian lamanya, di mana silapnya pun kita tidak tahu Tuan Pengerusi.

Saya ingin untuk menyambung sedikit sini dalam peruntukan yang sebesar RM3.8 bilion ini. Satu, Butiran 02000 kembali kepada perkara yang paling asas, Bekalan Air Luar Bandar. Bukan hanya di Sabah dan Sarawak sahaja.

Ini di Kuala Selangor masih lagi terdapat di negeri maju, Kuala Selangor Tuan Pengerusi. Rakyat kami di Kuala Selangor yang tidak punya bekalan air bersih. Di Kampung Seri Aman Tambahan berdepan dengan Penjara Sungai Buloh, 30 buah rumah di DUN di bawah Parlimen Kuala Selangor yang masih tidak ada lagi bekalan air bersih. Masih menggunakan perigi.
Teruskan membaca

MP PAS Rantau Panjang: Bahas peruntukan Kem. Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah

13 November 2008:

Ahli Parlimen Rantau Panjang membahaskan peruntukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah pada 13 November 2008.

Teks penuh:
Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan Pengerusi dan semua Ahli Yang Berhormat kerana memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan di peringkat Jawatankuasa B.22.

Saya ingin menyentuh Butiran 010700 berkenaan dengan pembangunan. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri untuk menjelaskan sejauh mana perancangan untuk menyeimbangkan pembangunan antara wilayah dan kawasan di antara negeri terutama di antara negeri di sebelah Pantai Timur dan Pantai Barat terutama kami termasuk juga Sabah dan Sarawak.

Kalau kita lihat dari keseimbangan infra terutama di kawasan luar bandar kami masih jauh ketinggalan dan saya harapkan dengan peruntukan RM2,787,655 ini benarbenar diberi manfaat kepada rakyat. Kami di Kelantan cukup serik dengan kes yang berlaku satu ketika dahulu di mana lebih daripada RM37 juta peruntukan PPRT telah disalahgunakan oleh pemimpin UMNO dan Barisan Nasional di Kelantan.
Teruskan membaca

MP PAS Tumpat: Bahas Peruntukan Kem. Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah

13 November 2008:

Ahli Parlimen Tumpat membahaskan peruntukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah pada 13 November 2008.

Teks penuh:
Dato’ Kamarudin Jaffar [Tumpat]: Terima kasih Tuan Pengerusi, amat ringkas sekali iaitu berkaitan dengan KEMAS, 00400 Pendidikan Prasekolah. Beberapa bulan yang lalu, Yang Berhormat Menteri mengumumkan bahawa kementerian telah memutuskan untuk memberi dan membekalkan vitamin-vitamin kepada pelajar-pelajar iaitu anak-anak kita di KEMAS.

Saya terkejut dan terperanjat mendengar pengisytiharan Yang Berhormat Menteri itu dan diumumkan bersekali bahawa sejumlah RM17 juta telah diperuntukkan untuk tujuan tersebut.

Tuan Pengerusi, saya bukan doktor ataupun pharmacist. Akan tetapi saya ada sedikit sebanyak membaca beberapa iaitu berbagai-bagai laporan dan tulisan daripada pakar-pakar perubatan, doktor dan sebagainya. Yang mana ada di kalangan tulisantulisan tersebut termasuk yang terakhir yang saya baca merumuskan bahawa manusia yang mengambil vitamin ini secara umumnya hayat mereka lebih pendek daripada manusia yang tidak mengambil vitamin.

Ini fakta yang saya baca dan kalau hendak dipersoalkan, saya boleh rujuk balik melalui Google tentang maklumat tersebut. Jadi saya agak bimbang apabila kementerian membuat keputusan untuk anakanak
yang berumur 4, 5 dan 6 tahun ini.

Saya tidak mahu nanti pada 3, 4 tahun atau 5, 6 tahun yang akan datang, kita akan baca laporan bahawa beberapa ratus ribu rakyat Malaysia telah terencat itulah, terencat inilah, cacat sana, cacat sini kerana 5, 6 tahun dahulu di peringkat KEMAS, mereka telah diberikan vitamin yang telah dipersetujui dan diputuskan oleh kementerian. Kalau itu berlaku, yang saman-saman itu adalah satu hal,
yang berbilion-bilion lainnya. Akan tetapi kehilangan tenaga insan, manusia, tenaga rakyat Malaysia amatlah membimbangkan.
Teruskan membaca

MP PAS Kuala Krai: bahas peruntukan Kem. Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah

13 November 2008:

Ahli Parlimen Kuala Krai membahaskan peruntukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah pada 13 November 2008.

Teks penuh:
Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Terima kasih Tuan Pengerusi, saya ingin memberikan sedikit pandangan mengenai perkara yang kita bincangkan dalam Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ini yang antara bidang cakupannya atau salah satu agensi yang terlibat adalah KESEDAR, satu kawasan yang luas di Kelantan Selatan yang dikendalikan oleh satu agensi pusat yang melibatkan
tanah dan juga urusan-urusan pembangunan tanah dan infrastruktur.

Ada 15 aktiviti Tuan Pengerusi di bawah KESEDAR ini. Saya ingin memuji kebelakangan ini hubungan antara kerajaan negeri dengan KESEDAR agak baik malah beberapa pampasan ataupun premium-premium tanah sudah mula dibayarkan kepada kerajaan negeri.

Jadi suasana cukup baik dan Pengerusi KESEDAR pun Ketua Bahagian Kuala Krai dan Kuala Krai telah
mencalonkan Tan Seri Menteri sebagai calon ini jadi kita rasa kena bagi perhatian sikit lah Kuala Krai, ya. Mudah-mudahan kita akan dapat satu kepimpinan yang baik.

Jadi, saya hendak mengambil peluang ini mengajak kementerian untuk menggunakan suasana yang sedang baik ini untuk meminta ataupun mengajak kerajaan negeri melalui wakil rasmi kerajaan negeri duduk di dalam KESEDAR yang suatu ketika dulu pernah ada saya dimaklumkan setiausaha kerajaan Negeri berada tetapi tidak lama dan selepas itu tidak ada wakil kerajaan negeri di dalam lembaga berkenaan.
Teruskan membaca

MP PAS Pendang: Bahas peruntukan Kemnteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah

13 November 2008:

Ahli Parlimen Pendang membahaskan peruntukan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah pada 13 November 2008.

Teks penuh:
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Pengerusi dan terima kasih kepada menteri dan timbalan menteri pada hari ini. Saya nak menyentuh tentang 03200 – Program Kesejahteraan Rakyat. Saya rasa ini mungkin melibatkan perumahan rakyat ataupun rumah-rumah yang akan dibuat untuk rakyat di samping pembasmian kemiskinan di luar bandar.

Saya mendapat berita daripada kawasan berhubung dengan satu kes, saya rasa ini bukan spesifik tapi ini melibatkan ramai rakyat. Apabila dia mendapat berita bahawasanya perumahan rumah mesra rakyat yang melibatkan geran ataupun tanah untuk dibina rumah, dia pun pergilah ke pejabat untuk mendapatkan borang.

Akan tetapi apa yang menjadi masalah yang dirisaukan oleh rakyat ialah apabila dia meletakkan kad pengenalan untuk disemak, pegawai membawa masuk kad pengenalan dalam pejabat dan dia kata, “Pakcik kena isi borang UMNO dulu”.
Teruskan membaca

MP PAS Baling: Mencelah penggulungan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani

13 November 2008:

Ahli Parlimen Baling mencelah penggulungan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, pada 13 November 2008.

Teks penuh:
Tuan Haji Taib Azamudden bin Md. Taib [Baling]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Tuan Pengerusi. Oleh kerana saya tidak sempat untuk mendapat peluang bahas dalam peringkat Jawatankuasa cuma saya ingin mencelah dari sudut apa yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat tadi tentang pasaran.

Cuma saya tengok juga di sini ialah laluan pasaran produk pertanian ke luar negara. Kalau ikut itu butiran 020100. Jadi apakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa kemudahan laluan pasaran
produk pertanian ke luar negara di tempat kita ini terutama sekali tidak begitu mendapat perhatian. Contohnya MAS kargo tidak memberi kemudahan untuk kita eksport pertanian kita ke luar negara, tidak sebagaimana yang diberi oleh Thai Airways

Jadi kerajaan Thailand mengarahkan Thai Airways untuk menyediakan dan memberi kemudahan eksport pertanian di negara dia sehingga kemudahan itu disubsidikan dan diberi satu insentif. Akan tetapi MAS kargo kita, kita tidak ada sehinggakan pengeksportpengeksport di tempat kita terpaksa mengubah laluan untuk menggunakan perkhidmatan penerbangan lain termasuklah Singapore.

Satu ketika dahulu kalau kita ingat bahawa Malaysia adalah salah sebuah negara di dunia yang berjaya mengeksport ikan hiasan ke luar negara. Akan tetapi oleh kerana MAS kargo tidak dapat menyediakan kemudahan ini, maka pengeksport ikan hiasan ke luar negara mereka menggunakan penerbangan Singapore. Sampai di Singapore, maka Singapore pun cap pengeluarannya ialah keluaran Singapore sedangkan barang itu barang Malaysia. Jadi ini, apakah pandangan Yang Berhormat Menteri untuk mengatasi masalah ini?
Teruskan membaca