MP PAS Pengkalan Chepa: Mencelah penggulungan Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah

17 November 2008:

Ahli Parlimen Pengkalan Chepa mencelah penggulungan menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, 17 November 2008.

Dato’ Haji Ab. Halim Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]:[Ketawa] Spesifik soalan saya ini. Pada tahun 80-an, Kerajaan Negeri Kelantan telah memperuntukkan kepada Orang Asli Kelantan sebanyak 40 ribu ekar tanah hutan balak dan diurus oleh JOA.

Akan tetapi pendapatan daripada pembalakan ini dimasukkan ke dalam akaun Syarikat Kijang Emas Malaysia. Pada tahun 90-an, Kerajaan Kelantan tidak selesa dengan tindakan JOA itu kerana pendapatan daripada pembalakan itu dimasukkan ke Syarikat Kijang Emas Malaysia.

Jadi diminta untuk ditubuhkan satu syarikat, Kijang Emas Kelantan untuk tujuannya membangun masyarakat Orang Asli yang pada masa itu adalah kira-kira 7,500 orang sahaja yang budaya hidup mereka adalah masih berpindah-randah. Jadi saya ingin tahu dengan peruntukan yang begitu besar daripada kerajaan negeri dan peruntukan begitu besar daripada Kerajaan Persekutuan, saya hendak tahu apa perkembangan penempatan Orang Asli di kawasan tanah-tanah rizab yang telah diperuntukkan oleh Kerajaan Kelantan.

Berapa ramaikah anak-anak mereka diletakkan di asrama penuh? Berapa banyak tanah-tanah yang ditanam dengan kelapa sawit?
Teruskan membaca

MP PAS Titiwangsa: Mencelah penggulungan Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah

17 November 2008:

Ahli Parlimen Titiwangsa mencelah penggulungan menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, 17 November 2008.

Dr. Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin mendapat penjelasan sebab baru-baru ini berlaku kebakaran di Kampung Sungai Penchala di mana sembilan buah keluarga telah terlibat dan di situ juga melibatkan 60 orang anak-anak yatim miskin yang duduk di rumah anak yatim di situ.

Jadi mereka sehingga kini tidak dapat pembelaan dari bentuk follow-up permasalahan mereka. Jadi apakah Yang Berhormat boleh dilakukan untuk memastikan mereka ini boleh mendapat bantuan untuk membina rumah semula dan juga yang paling penting sekali membina rumah anak yatim yang sekarang ini terpaksa ditumpangkan ke beberapa rumah anak yatim yang lain, terima kasih.

Tan Sri Dato’ Muhammad bin Muhammad Taib: Terima kasih Yang Berhormat Titiwangsa. Sebenarnya Kementerian Luar Bandar dan Wilayah, kita sebenarnya bukan hendak membeza-beza tetapi kita cuma dipertanggungjawabkan untuk membina rumah-rumah yang ada di kawasan luar bandar. Kalau dalam kawasan bandar saya ingat dia tergolong di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan ataupun Dewan Bandar Raya. Jadi saya harap, bantuan seperti ini juga ada di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan.
Teruskan membaca

MP PAS Shah Alam: Mencelah penggulungan Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah

17 November 2008:

Ahli Parlimen Shah Alam mencelah penggulungan Menteri Pembangunan Luar badar dan Wilayah, 17 November 2008

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Ya, terima kasih Tuan Pengerusi dan Yang Berhormat Menteri. Mungkin yang untuk Sabah dan Sarawak ini kita buat pertandingan yang lainlah. Dulu, kini dan selama-lamanya desa kalau berdasarkan kepada dasar-dasar yang dilaksanakan.

Saya ingin menarik perhatian kepada soal komitmen yang telah disebutkan tadi yang mana KSU dok turun, Menteri dok turun dan sebagainya.

Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan ataupun pihak kementerian sanggup memikirkan ganti rugi ataupun ex-gratia kepada KSU, Datuk Abdul Aziz Muhammad yang dulu telah dituduh melakukan penyelewengan dan menghilangkan ataupun CBT tetapi baru-baru ini telah dibebaskan oleh pihak mahkamah dan beliau telah dihukum selama lima tahun penjara.
Teruskan membaca

MP PAS Rantau Panjang dan Sik: Mencelah penggulungan Kem. Pembangunan Luar bandar

17 November 2008:

Ahli Parlimen Rantau Panjang dan Sik mencelah penggulungan Menteri Pembangunan Luar badar dan Wilayah, 17 November 2008.

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Pengerusi dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin penjelasan sejauh mana pemantauan yang dibuat oleh pihak kementerian terutama projekprojek yang diluluskan melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan sebab apa yang kita dapat maklumat bahawa semua projek-projek ini mesti ditandatangani oleh pemimpin masyarakat ataupun pemimpin Barisan Nasional di negeri Kelantan, sedangkan isu dan masalah rakyat tidak selesai.

Jadi apakah kerjasama yang diberi terutama kepada kami Ahli Parlimen yang berdepan dengan isu masalah rakyat yang sangat kritikal sedangkan peruntukan ini dibuat kerana kepentingan golongan politik yang tertentu. Minta penjelasan.

Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [Sik]: Tuan Pengerusi, boleh sambung sikit? Berapa lamakah masa yang diambil oleh kementerian ini untuk memperbaiki jalan ataupun jambatan kampung yang rosak? Ini kerana di kawasan saya, di kawasan Dusun Pengapit itu, jambatan itu telah runtuh tiga tahun yang lalu dan ini amat menyusahkan rakyat di kawasan tersebut. Jadi saya mohon Yang Berhormat Menteri memberi perhatian kepada soal ini. Terima kasih.

Tan Sri Dato’ Muhammad bin Muhammad Taib: Terima kasih Yang Berhormat-Yang Berhormat. Mengenai pemantauan dan juga jumlah peruntukan yang diberi, sememangnya kementerian memberi keutamaan kepada jalan-jalan yang rosak. Kadang-kadang jalan rosak bukan kerana jalan tidak baik tetapi kerana keadaan-keadaan tertentu, banjir dan juga kegunaan jalan oleh lori-lori yang tak sepatutnya menggunakan jalan.
Teruskan membaca

MP PAS Rantau Panjang: sesi soalan jawab lisan

17 November 2008, Soalan tambahan:

Kerajaan masih enggan mengambil kaedah Islam bagi menyelesaikan masalah jenayah yang kian meningkat mutakhir ini.

Kenyataan tersebut dinyatakan Timbalan Menteri Dalam Negeri, Dato’ Wira Chong Chee Heung kepada soalan tambahan Siti Zailah Mohd Yusof (PAS-Rantau Panjang) pada sesi soal jawab lisan Dewan Rakyat.

“Kita tidak boleh buat sekali gus ala Kelantan kerana negara kita Malaysia ini majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama,” katanya kepada sidang dewan.

Siti zailah dalam soalan tambahannya, meminta penjelasan kerajaan bagi mempertimbangkan cadangan untuk menggunakan undang-undang yang terkandung dalam agama Islam bagi menyelesaikan peningkatan masalah jenayah saban tahun.
Teruskan membaca

MP PAS Padang Terap: Sesi soalan jawab lisan

17 November 2008:

Soalan No. 6 – Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI menyatakan apakah faktor-faktor yang diambil kira dalam penentuan struktur tarif yang baru dan bakal dikenakan kepada pengguna air setelah model pelaksanaan aktiviti sektor air yang baru dan pengambil alihan sektor air oleh Kerajaan Persekutuan berjaya dilaksanakan.

Menteri Tenaga, Air dan Komunikasi [Dato’ Shaziman bin Abu Mansor]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Padang Terap. Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan sekali lagi bahawa Kerajaan Persekutuan tidak akan mengambil alih urusan pembekalan air kepada pengguna daripada kerajaan negeri.

Ini termasuklah negeri Kedah yang sebelum ini agak bimbang sekiranya mereka berhijrah ke rejim baru di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air, mereka akan kehilangan kuasa ke atas syarikat yang menjalankan aktiviti operasi bekalan air di negeri. Tanggapan ini perlu diperbetulkan.

Pembaharuan yang diperkenalkan pada masa ini hanya akan melibatkan aspek pengawalseliaan dan penetapan dasar sektor air. Di samping itu, bagi membantu meringankan beban kewangan kepada industri perkhidmatan air, maka Kerajaan Persekutuan telah menubuhkan satu syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan, MKD iaitu Pengurusan Aset Air Berhad atau PAAB untuk membiayai perbelanjaan kapital dan mengambil alih hutang-hutang sedia ada kerajaan negeri.
Teruskan membaca

MP PAS Kota Raja: Sesi soalan jawab lisan,

17 November 2008:

Soalan No. 4 – Dr. Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah perancangan untuk membanteras eksploitasi (seks) wanita di dalam industri pengiklanan dan juga di dalam bidang sukan.

Timbalan Menteri Dalam Negeri [Dato’ Chor Chee Heung]: Tuan Yang di-Pertua, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Raja yang telah pun mengemukakan pertanyaan pada pagi ini. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat dan Dewan yang mulia ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Lembaga Penapisan Filem sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk memastikan semua kandungan dan iklan ditapiskan sebelum disiarkan.

Bagi perkara yang berkaitan dengan industri pengiklanan, pihak Lembaga Penapis Filem ialah satu badan yang terdapat di Bahagian Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan adalah bertanggungjawab untuk menapis semua iklan yang akan ditayangkan di televisyen.
Teruskan membaca