MP PAS Pokok Sena: bahas peruntukan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

18 November 2008:

Ahli Parlimen Pokok Sena membahaskan peruntukan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (peringkat jawatankuasa) Dewan Rakyat, pada 18 November 2008.

Teks penuh:
Tuan Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh 080000 – Pengairan dan Saliran berkaitan dengan soal banjir dan soal sungai perparitan. Saya kira bahawa setiap tahun kita sudah tahu bilakah akan berlaku banjir dan kita juga telah pun dapat mengenal pasti di mana kawasan-kawasan yang selalu dikesan daripada banjir.

Kita juga telah mengenal pasti punca dan masalah banjir itu sendiri dari segi laluan air sungai, kedalaman sungai ataupun sungai sempit, parit yang tersumbat dan sebagainya. Apa yang saya hendak sebutkan di sini bahawa sepatutnya kita sudah pun dapat mengatasi masalah-masalah ini dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang saya sebutkan tadi dari segi kedalaman sungai dan saliran keluar air. Akan tetapi malangnya kita lihat kerajaan semacam agak lambat untuk membuat penyelesaian.

Maknanya kita kena tunggu satu tempoh jangka waktu yang kita tidak tahu bila untuk dapat diselesaikan masalah-masalah sungai ataupun parit-parit yang pernah pun kita sebut di Dewan ini dan aduan-aduan yang telah pun dibuat di jabatan dan sebagainya.
Teruskan membaca

MP PAS Kubang Kerian: Sesi soala jawab lisan, 18 Nov. 2008

18 November 2008, Soalan tambahan:

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, dan juga Yang Berhormat Menteri. Saya hampir setiap minggu balik ke Kota Bharu menggunakan bas ekspres ini. Ia juga digunakan oleh rakyat biasa yang berpendapatan rendah.

Tambang sebelum raya dahulu Kota Bharu-Kuala Lumpur, Kuala Lumpur-Kota Baharu adalah sebanyak RM30.50 sekarang RM40.50 Kerana surcharge. Minyak telah turun, jadi adakah kerajaan bercadang atau pun mengambil tindakan pro aktif untuk menurunkan harga tambang bas-bas ekspres ini bukan sahaja laluan Kota Bharu-Kuala Lumpur tetapi di seluruh negara kerana memandangkan inilah jenis pengangkutan yang saya rasa mampu dimiliki oleh rakyat yang berpendapatan rendah. Sekian, terima kasih.

Dato’ Haji Noh bin Haji Omar: Terima kasih Yang Berhormat, walau pun sudah dua tiga kali saya jawab dalam Parlimen ini, dalam Dewan yang mulia ini mengenai kenaikan tambang bas. Saya ingin tegaskan di sini bahawa kenaikan harga minyak atau pun penurunan harga minyak tidak ada kaitan dengan tambang kenderaan awam kerana apabila harga minyak ini diumumkan harga minyak untuk pengangkutan awam tetap sama, RM1.43.
Teruskan membaca

MP PAS Rantau Panjang: Sesi soalan jawab lisan, 18 Nov. 2008

18 November 2008:

Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan bilakah bayaran per kapita untuk sekolah agama rakyat dan per kapita untuk sekolah agama di bawah kelolaan Kerajaan negeri akan dibayar sebagaimana hak yang diberi kepada sekolah lain di seluruh negara.

Timbalan Menteri Pelajaran II [Dato’ Razali bin Ismail]: Terima kasih Yang Berhormat di atas keprihatinan itu. Bayaran per kapita untuk sekolah-sekolah agama rakyat dan juga sekolah agama di bawah kelolaan kerajaan negeri hanya diberi kepada sekolah-sekolah yang berdaftar di bawah Kementerian Pelajaran sebagai sekolah agama bantuan kerajaan.

Kerajaan kita senantiasa prihatin tentang peri pentingnya pendidikan dalam usaha kita memugar
pembangunan modal manusia. Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan dan juga di bawah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dinyatakan tentang keprihatinan itu malah di bawah pakej rangsangan yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan yang berjumlah RM200 juta itu juga adalah untuk meraikan pembangunan sekolah-sekolah yang disebut sebagai sekolah bantuan kerajaan.
Teruskan membaca

MP PAS Pengkalan Chepa: Bahas Peruntukan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

17 November 2008, 5.19 petang:

Ahli Parlimen Pengkalan Chepa membahaskan peruntukan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (Peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat pada 17 November 2008.

Dato’ Haji Ab. Halim Ab. Rahman [Pengkalan Chepa]: Terima kasih Tuan Pengerusi, minta maaf kepada sahabat-sahabat saya. Saya akan menyentuh butiran 16700 – Rancangan Tebatan Banjir (RTB) dan Saliran Bandar.

Projek tebatan banjir Sungai Kelantan iaitu pembinaan empangan Lebir dan empangan Negiri yang menelan belanja lebih daripada RM1.5 bilion seluruh fasanya. Fasa pertama lebih daripada RM300 juta. Telah pun dikeluarkan anugerahnya ataupun tawarannya kepada syarikat Capital Castle Sdn. Bhd. dan juga Darul Naim Infra Sdn. Bhd. pada awal tahun ini.

Mengikut maklumat yang saya dapati, kajian sedang dibuat terhadap 13,000 lebih hektar tanah di negeri Kelantan sehinggalah ke Kuala Besar. Mengikut maklumat daripada KESEDAR, sekiranya empangan dibina di Sungai Lembing dan juga Sungai Negeri, mungkin ia akan menenggelamkan lebih daripada 10,000 hektar.
Teruskan membaca

MP PKR Machang: Bahas Peruntukan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

17 November 2008, 4.05 petang:

Ahli Parlimen Machang membahaskan peruntukan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (Peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat pada 17 November 2008.

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Terima kasih Tuan Pengerusi, pada peringkat Jawatankuasa Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar saya hendak mulakan dengan butiran 080000 di bawah Pengairan dan Saliran dengan tumpuan kepada 13500 – Pemulihan Empangan. Ada lebih 500 keluarga di Kedah, khususnya di Sik yang terlibat dengan perpindahan sewaktu kerajaan hendak buat Empangan Beris.

Kerajaan sudah kenal pasti tanah kampung mereka, ladang dan kebun untuk di ambil kerana hendak buat Empangan Beris dan alhamdulillah orang kampung sudah bagi kerjasama dengan baik, mereka sudah keluar dan Empangan Beris pun sudah siap, 2003 Perdana Menteri turun rasmi. Untuk makluman Dewan, sampai hari ini orang kampung belum dapat lagi pampasan.

Khabarnya sekitar RM12 ribu satu ekar. Sebahagiannya tanah tenggelam kerana air, sebahagiannya telah pun dipagarkan dalam kawasan empangan.
Teruskan membaca