MP PAS Pendang: Bahas peruntukan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

20 November 2008:

Ahli Parlimen Pendang membahaskan peruntukam Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (Peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat pada 20 November 2008.

Teks penuh:
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Hanya beberapa butiran yang akan saya sentuh. Yang pertama sekali 01502 – Tabung Ekonomi Usaha Niaga (TEKUN). Saya tidak mahu sentuhlah sebab perkara yang disentuh oleh Yang Berhormat Titiwangsa tadi.

Cuma saya hendak tahu setakat ini berapa peratus kejayaan mereka yang meminjam di TEKUN ini, setakat mana kejayaan mereka, hasil pinjaman yang diberikan oleh TEKUN ini kerana bila kita tahu mereka ini hanya peniaga-peniaga kecil, adakah mereka selepas meminjam, kemudian terpaksa meminjam balik dengan TEKUN ini atau mereka ini sekali pinjam sudah boleh berdikari di atas usaha niaga yang mereka lakukan.

Satu lagi, harapan saya kepada menteri adalah tentang pejabat TEKUN ini. Saya sudah sentuh pada sesi yang lepas iaitu kepada menteri dari Lenggong kalau tidak silap saya, berhubung dengan pejabat ada di Kompleks UMNO. Saya tengok di Selayang pun begitu juga di dalam Kompleks UMNO.

Jadi saya hendak tahu, apakah sebenarnya fungsi TEKUN ini. Adakah mereka ini untuk membantu rakyat atau hanya orang-orang tertentu sahaja kerana kalau duduk di pejabat itu, menteri yang lepas jawab, dia kata sewa murah. Takkan duduk pejabat UMNO, kena sewa juga kot. Saya pun tidak tahulah. Jadi saya harap menteri dapat memberikan penjelasan.
Teruskan membaca

MP PAS Titiwangsa: Bahas peruntukan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

20 November 2008:

Ahli Parlimen Titiwangsa membahaskan peruntukam Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (Peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat pada 20 November 2008.

Teks penuh:
Dr. Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya mengambil peluang ini untuk mendapat penjelasan tentang beberapa butiran. Pertama, adalah Butiran 090001 – Program Pembelian Ruang Niaga. Jadi kita telah lama atau familiar dengan Arked MARA yang telah memberi peluang kepada peniaga-peniaga kecil untuk meniaga terutama di pusat-pusat bandar.

Jadi, kita mahu tahu apakah perancangan kementerian untuk dari segi menaik taraf Arked-arked MARA ini supaya menjadi pusat peniagaan yang lebih besar dan lebih berkualiti ataupun berdaya maju berbanding dengan keadaan sekarang.

Kemudian, yang keduanya juga saya ingin bertanya sama ada kerajaan ataupun kementerian ada mempunyai perancangan dari segi penjaja-penjaja kecil terutama penjaja-penjaja yang menjual makanan kerana macam di Kuala Lumpur ini sendiri menjadi satu permasalahan yang besar penjaja-penjaja yang berselerak di seluruh Kuala Lumpur tanpa satu perancangan untuk memastikan mereka ini mendapat pembelaan. Mereka adalah peniaga-peniaga yang bermodal kecil dan mereka terpaksa meniaga dalam keadaan itu kerana mereka tidak ada kemampuan.
Teruskan membaca

MP PKR Gombak: UDA bayar Majlis Aidilfitri kepada Menteri Pembangunan usahawan dan Koperasi

20 November 2008:

Ahli Parlimen Gombak membahaskan peruntukam Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (Peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat pada 20 November 2008.

Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin merujuk dalam perbahasan di peringkat Jawatankuasa ini Butiran 010100 -Pentadbiran dan juga 09001 – Pembelian Ruang Niaga. Tuan Pengerusi, satu ketika dahulu UDA merupakan salah satu agensi yang diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.

Pada tahun 1971, UDA ditubuhkan dan memberi tumpuan untuk pelaburan dan juga pembangunan hartanah dan memberikan fokus yang utama terhadap perancang bandar. Pada tahun 1999, UDA disenaraikan di Bursa Saham Malaysia. Saya hendak tumpukan kepada satu perkara yang menimbulkan kebimbangan saya tentang apakah kedudukan UDA pada hari ini?

Setelah disenaraikan dalam Bursa Saham Malaysia pada tahun 1999 dan bertukar wajah menjadi UDA Holdings Sdn. Bhd., tumpuan saya ialah ingin mendapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri tentang peranan yang dimainkan oleh UDA dalam membentuk usahawan. Apakah tumpuan UDA pada hari ini masih lagi terhadap pelaburan dan pembangunan hartanah?

Tuan Pengerusi saya bangkitkan perkara ini kerana dalam tempoh dua bulan pada tahun ini semenjak Ogos 2008 sehingga Oktober 2008. Sejumlah lebih daripada RM500 ribu dibelanjakan oleh UDA bukan untuk pembangunan usahawan tetapi yang membimbangkan saya ianya menjurus kepada gerak kerja dan aktiviti UMNO itu sendiri. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri…
Seorang Ahli: Menyampuk.

Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Nanti saya belum habis lagi saya ada dokumen dengan saya. Apakah perbelanjaan yang melebihi RM500 ribu ini, saya bukan buat tuduhan saya ingin penjelasan, ada kaitan dengan pemilihan UMNO dalam bulan Mac 2009 atau ianya bertujuan selain daripada apa yang ingin saya bangkitkan.

Sebagai contoh Tuan Pengerusi pada 26 Ogos 2008 borang pembayaran nombor C000488 dibayar kepada Program Aidilfitri Parlimen Tanjong Karang sejumlah RM350,000. Itu yang pertama, borang pembayaran nombor C001770 bertarikh 9 Oktober 2008 pembayaran untuk Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Menteri MECD sejumlah RM78,000.

Ketiga borang pembayaran C00050 bertarikh 23 Ogos 2008 dibayar kepada GPMS sejumlah RM150,000. Ini di antara dokumen bukti sahih yang dapat saya kemukakan sudah pun mencecah angka lebih setengah juta ringgit yang dikeluarkan oleh UDA Holdings Berhad. Saya tidak nampak perbelanjaan yang begitu besar untuk membantu pembangunan usahawan dalam negara kita.
Teruskan membaca

MP PAS Hulu Langat: Bahas peruntukan kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

20 November 2008:

Ahli Parlimen Hulu Langat membahaskan peruntukam Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (Peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat pada 20 November 2008.

Teks penuh:
Dr. Che Rosli bin Che Mat [Hulu Langat]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih kerana memberi saya peluang untuk berbincang. Saya mengambil masa yang singkat saja untuk fokus hanya kepada koperasi.

Tuan Pengerusi: Memang begitu. Yang jarang-jarang bercakap dia cakap singkat. Yang selalu bercakap ini panjang meleret dan lebih-lebih.
Dr. Che Rosli bin Che Mat [Hulu Langat]: Mengenai 0200, Pembangunan Koperasi yang sebagaimana saudara daripada Indera Mahkota sebutkan tadi, peruntukan bagi 2009 tidak ada tetapi 2008 sebanyak RM65.7 juta.

Akan tetapi mungkin saya merasa jawapannya iaitu kerana tahun 2008 ini kita telah pun melancarkan Suruhanjaya Koperasi Malaysia kalau tengok 0300 dengan anggaran RM64.9 juta hampir sama. Walau bagaimanapun, ada beberapa perkara yang saya ingin bangkitkan iaitu dalam program dua menyatakan bahawa koperasi akan membantu gerakan koperasi menjadi sebuah institusi sosioekonomi yang mapan.

Jadi, dengan peruntukan RM65 juta itu mungkin tidak cukup untuk membantu koperasikoperasi
bagi memulihkan sesetengah koperasi yang telah pun daif umpamanya. Saya difahamkan tahun lepas ada koperasi MOCCIS sendiri yang kerajaan telah pun memberi belanja yang besar. Saya tidak ingat tapi mungkin hampir ke RM7 juta. Koperasi KOHILAL hanya RM750,000 untuk memulihkan mereka. Begitu juga banyak koperasi-koperasi yang memerlukan kewangan untuk memberi pembiayaan ataupun pinjaman kepada anggota-anggotanya.
Teruskan membaca

MP PAS Baling: Bahas peruntukan kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

20 November 2008:

Ahli Parlimen Baling membahaskan peruntukam Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (Peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat pada 20 November 2008.

Teks penuh:
Tuan Haji Taib Azamudden bin Md. Taib [Baling]: Terlebih dahulu sebelum saya menyentuh butiran-butiran ini untuk mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri yang merupakan salah seorang Menteri yang selalu datang ke Dewan untuk jawab sendiri soalan-soalan… [Tepuk]

Pertama sekali mengenai dengan Butiran P.26 01502 – Tabung Ekonomi UsahaNiaga iaitu TEKUN. Oleh kerana Baling adalah merupakan salah sebuah daerah yang luar bandar, selain daripada daerah-daerah yang lain, maka sebenarnya TEKUN memainkan peranan yang penting di daerah-daerah yang seumpama ini.

Apa yang kita lihat mungkin di peringkat kementerian tidak ada masalah dalam mengendalikan Tabung Ekonomi Usaha Niaga atau TEKUN ini tetapi kadang-kadang kita dapati rungutan-rungutan di peringkat bawahan dan kadang-kadang itu pegawai-pegawai di peringkat daerah atau peringkat bawahan mungkin ada berlebih-lebih sangat, terutama sekali dalam mempertimbangkan permohonan yang diminta atau yang dipohon oleh pengusaha-pengusaha yang sesuai dan berkelayakan untuk memohon
bantuan daripada TEKUN ini.

Ini kerana sebenarnya di peringkat bawahan, terutama pengusaha-pengusaha kita ini mereka sebenarnya tidak menjadi ahli mana-mana parti politik. Yang ada ahli itu, ahlilah, yang tidak ada ahli itu pun ramai kerana mereka lebih menumpukan usaha niaga mereka, tetapi apabila mereka hendak pergi dapatkan borang, sebahagian besar daripada mereka, pihak di peringkat daerah minta nombor ahli, ahli UMNO kah dan sebagainya, jadi ini menjadikan keadaan yang terbantut.
Teruskan membaca

MP Pakatan Rakyat: Mencelah penggulungan Menteri demi kepentingan Pengguna

20 November 2008:

Ahli Parlimen Lembah Pantai, Kuala Selangor, Kepong dan Kinabatangan mencelah penggulungan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (Peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat, 20 November 2008.

Teks penuh:
Puan Nurul Izzah Anwar [Lembah Pantai]: Terima kasih Tuan Pengerusi.
Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Saya bagi satu orang PKR satu PAS.
Beberapa Ahli: [Bising]
Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Okey bagi DAP satu orang. Okey duduk, yang lain duduk. Kita sudah jadi pasar Yang Berhormat. Saya pun sudah jadi pengurus pasar sudah.

Puan Nurul Izzah Anwar [Lembah Pantai]: Saya teruskan Tuan Pengerusi?
Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Ha sila, sila Yang Berhormat.
Puan Nurul Izzah Anwar [Lembah Pantai]: Sekejap sahaja Yang Berhormat Menteri. Memetik daripada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Mas Gading tadi tentang penguatkuasaan. Saya rasa banyak mungkin yang tertinggal ini adalah bagaimana pegawai penguat kuasa, mereka yang menjalankan tugas berhadapan dengan peniaga-peniaga yang dipanggil lintah darat ini. Saya hanya mahu membawa ke perhatian Dewan ini kebajikan mereka semasa melakukan tugas.

Walaupun ada pihak polis yang bersama boleh tidak dinyatakan apakah tindakan ataupun protection yang diberikan kepada pegawai-pegawai penguat kuasa semasa berhadapan dengan para peniaga untuk memastikan harga barang kawalan itu diambil kira. Dan boleh tidak kalau kementerian memberi ruang kepada kewujudan sebuah jabatan yang khusus di bawah kementerian untuk mengawal selia undang-undang perniagaan dan kebajikan kerana saya rasa kalau kita hanya berikan kepada sukarelawan…

Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Ringkas Yang Berhormat, ringkas.
Puan Nurul Izzah Anwar [Lembah Pantai]: …Untuk berada dalam majlis harga barang ini sedikit sukar tetapi kalau diberikan pegawai penguat kuasa yang lebih arif kepada harga kawal selia dan sebagainya mungkin lebih efektif. Itu sahaja terima kasih.

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: [Bangun]
Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Ha sila. Ini PAS ke PKR ini? Kita sudah pilih parti ini Yang Berhormat.
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: PAS Tuan Pengerusi, Kuala Selangor PAS.
Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Ha PAS ya. Ha okey sila Yang Berhormat.
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Terima kasih Tuan Pengerusi terima kasih Yang Berhormat Menteri.
Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Ini mengurangkan sedikit tensionlah Yang Berhormat.
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Okey terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih. Saya tidak perlu meyakinkan Menteri bahawa…
Tuan Pengerusi [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Ringkas Yang Berhormat saya tahu Yang Berhormat ini panjang tetapi ringkaskan Yang Berhormat.

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: …Inflasi di negara ini bukan kerana dicetuskan oleh permintaan tetapi kerana kos bahan api yang dikatakan kos push inflation. Maka persoalan harga bahan api cukup penting Tuan Pengerusi dan Yang Berhormat Menteri. Sedikit penyelidikan yang telah kita lakukan menunjukkan bahawa pada paras harga minyak mentah kita dapati yang disebut sebagai subsidi kepada rakyat sebenarnya tidak lagi perlu dibayar oleh kerajaan.

Satu tong, satu barrel minyak mentah yang menghasilkan 159 liter gasolin bergantung kepada sejauh mana conversion ratio nya menunjukkan sama kita guna minyak mentah pada harga USD60 satu tong mahupun USD70 satu tong. Kesemuanya menunjukkan bahawa harga pada pam kalau USD60 satu tong harganya adalah RM1.32 satu liter.
Teruskan membaca