Senator Mumtaz: Mencelah penggulungan Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Senator Mumtaz bt Md Nawi (Kelantan) mencelah penggulungan Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi mengenai Rang Undang-Undang Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara 2008 di Dewan Negara, 4 Dis 2008.

Senator Mumtaz: Mencelah penggulungan Timbalan Menteri terhadap Rang Undang-Undang Pendidikan

Senator Mumtaz bt Md Nawi (Kelantan) mencelah penggulungan Timbalan Menteri Pelajaran mengenai Rang Undang-Undang Pendidikan di Dewan Negara, 4 Dis 2008.

Senator Mumtaz: Bahas Rang Undang-Undang Pendidikan

Senator Mumtaz bt Md Nawi (Kelantan) membahaskan Rang Undang-Undang Pendidikan di Dewan Negara, 4 Dis 2008.

Senator Ir Zamri: Bahas Rang Undang-Undang Pendidikan, Dewan Negara 4 Dis. 2008

Perbahasan Rang undang-Undang:

Senator Ir. Zamri bin Yusuf (Kedah) membahaskan Rang Undang-Undang Pendidikan di Dewan Negara, 4 Dis 2008.

Senator Mumtaz: Sesi soalan Jawab lisan, Dewan Negara 4 Dis. 2008

Sesi soalan jawab lisan:

Soalan No. 9 – Puan Mumtaz binti Md. Nawi minta MENTERI PELAJARAN menyatakan status, kursus dan bilangan graduan yang dilahirkan daripada Maktab Perguruan Islam dari tahun 2000-2008 dan tindakan pemerkasaan yang telah dilaksanakan selari dengan penekanan terhadap JQAF dan KAFA dalam tempoh tersebut.

Senator Mohd Yusof: Sesi Soalan Jawab lisan, Dewan Negara 4 Dis. 2008

Sesi soalan jawab lisan:

Soalan Tambahan Senator Mohd Yusof Husin (Kedah) kepada soalan asal Dato’ Haji Idris bin Haji Buang minta MENTERI PELANCONGAN menyatakan apakah langkah-langkah terbaru yang diambil oleh Kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang benar-benar mencerminkan ‘Malaysia Truly Asia’.

MP PKR Indera Mahkota: Bahas peruntukan Kementerian Luar Negeri

6.50 petang:

Ahli Parlimen Indera Mahkota membahaskan peruntukan Kementerian Luar Negeri(peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat, 4 Disember 2008.

MP PAS Tumpat: Bahas peruntukan Kementerian Luar Negeri

6.31 petang:

Ahli Parlimen Tumpat membahaskan peruntukan Kementerian Luar Negeri(peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat, 4 Disember 2008.

MP PKR Lembah Pantai: bahas peruntukan Kementerian Luar Negeri

6.23 petang:

Ahli Parlimen Lembah Pantai membahaskan peruntukan Kementerian Luar Negeri(peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat, 4 Disember 2008.

MP PAS Kuala Krai: Mencelah penggulungan Timbalan Menteri Dalam Negeri

5.28 petang:

Ahli Parlimen Kuala Krai dan Machang mencelah penggulungan Timbalan Menteri Dalam Negeri (peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat, 4 Disember 2008.