MP PAS Kuala Terengganu: Kestabilan harga minyak peruncit penting bagi mengelak kerugian pengusaha stesen

25 Feb. 2009 – Sesi Soalan Jawab lisan
6. Tuan Haji Mohd. Abdul Wahid Endut [Kuala Terengganu] minta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menyatakan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengurangkan kerugian yang dialami oleh pengusaha stesen minyak setiap kali penurunan harga minyak di pam diumumkan.

Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna [Dato’ Shahrir Abdul Samad]: Tuan Yang di-Pertua, tidak dapat dinafikan bahawa memang terdapat kesan penurunan harga petrol dan diesel kepada pendapatan pengusaha-pengusaha stesen minyak. Kerajaan berpendapat bahawa ia merupakan salah satu risiko perniagaan yang perlu dihadapi oleh pengusaha-pengusaha ini. Namun begitu kerajaan sedaya upaya cuba mewujudkan satu situasi yang munasabah dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat iaitu rakyat yang mengharapkan harga yang munasabah, pengusaha stesen minyak yang juga mengharapkan kepada keuntungan dan juga syarikat minyak yang beroperasi bagi tujuan mendapatkan keuntungan.

Bermula daripada 23 Ogos 2008, kerajaan telah menurunkan harga petrol dan diesel sebanyak tujuh kali. Ia selaras dengan penurunan harga minyak mentah di peringkat global.

Dalam hal ini, bagi mengurangkan kesan penurunan harga petrol dan diesel kepada pengusaha stesen minyak, antara langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan ialah:
(i) menurunkan harga secara berperingkat-peringkat dan dalam quantum yang munasabah iaitu antara RM0.10 sen dan RM0.15 sen setiap kali penurunan berbanding dengan keuntungan penjualan setiap liter yang diperoleh oleh pengusaha-pengusaha stesen;
(ii) perbincangan berkala dengan wakil syarikat minyak dan Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia;
(iii) meminimumkan jumlah stok minyak di stesen minyak daripada lima hingga tujuh hari kepada dua hingga empat hari;
(iv) memastikan syarikat minyak mempunyai jumlah lori yang mencukupi bagi menampung permintaan selepas penurunan harga; dan
(v) syarikat-syarikat minyak memberi kemudahan pembayaran pembelian minyak secara fleksi mengikut tempoh yang tertentu.
Teruskan membaca

MP PAS Rantau Panjang: Lokasi tidak berdaya maju, Sejauhmana pemantauan MARA?

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya ialah daripada pemantauan yang dibuat oleh pihak kementerian, apakah puncanya berlakunya masalah sehingga sekarang pencapaian kita hanya 15% di kalangan pemilikan bumiputera?

Apakah pemantauan yang dibuat terhadap bangunan, lokasi yang dibina terutama yang dibina oleh MARA ini berada di tempat yang kurang berdaya maju dari segi lokasinya. Jadi, sejauh mana pemantauan dibuat supaya perkara ini tidak menjadi beban kepada kerajaan di masa akan datang. Terima kasih.

Dato’ Haji Noh bin Haji Omar: Terima kasih Yang Berhormat. Memang dasar kita, kalau ada bangunan baru memang diperuntukkan 30% kepada Bumiputera. Akan tetapi, kalau
kita hendak harapkan agensi kerajaan sahaja seperti MARA, UDA untuk membeli bangunan-bangunan ini, sudah tentu kita tidak akan dapat mencapai matlamat ini. Kerana itu, saya nyatakan tadi kita menggalakkan usahawan-usahawan bumiputera itu sendiri untuk membeli premis-premis perniagaan dan juga ruang-ruang niaga.

Mengenai bangunan-bangunan MARA yang mungkin tidak berdaya saing, kita tidak nafikan kerana kemungkinan waktu bangunan itu dibuat satu ketika dahulu, itulah bangunan yang cukup maju dan juga hebat.

Akan tetapi, oleh kerana pembangunan di sekitarnya, maka bangunan itu sudah ketinggalan. Sebagai contoh, satu tempat mungkin di Bukit Mertajam, bangunan MARA dahulu cukup hebat tetapi apabila sudah tidak ada laluan bas, maka bangunan MARA dilihat sebagai gajah putih dan tidak lagi menarik minat.

Oleh itu, MARA telah pun membuat dasar yang baru untuk kita meng outsource kan atau pun kita akan swasta kan bangunan-bangunan MARA ini untuk mereka-mereka yang berminat supaya diubahsuai bangunan tersebut mengikut keadaan, suasana, dan keperluan perniagaan setempat. Terima kasih.

MP PAS Shah Alam: … Menteri mengelirukan Dewan

25 Feb. 2009 – Sesi soalan jawab lisan
Tuan Haji Khalid bin Abd Samad [Shah Alam]: Point of Order 36(12)

Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: …bukan kerana kita memperjuangkan …
Tuan Haji Khalid bin Abd Samad [Shah Alam]: Point of order…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Saya dengar Yang Berhormat.
Tuan Haji Khalid bin Abd Samad [Shah Alam]: Point of order, Yang Berhormat Menteri mengelirukan Dewan.

Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Ada kah mengelirukan? Kita tidak
mengelirukan. Mana ada ketuanan rakyat.
Tuan Haji Khalid bin Abd Samad [Shah Alam]: Tidak ada siapa hendak menggantikan Yang di-Pertuan Agong. Ianya merupakan satu kenyataan yang amat mengelirukan.
Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Tidak ada ketuanan rakyat. Saya ingin nyatakan Tuan Yang di-Pertua,
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukuplah Yang Berhormat.
Tuan Haji Khalid bin Abd Samad [Shah Alam]: Dan pertuduhan yang amat serius. [Dewan riuh]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukuplah Yang Berhormat.
Tuan Haji Khalid bin Abd Samad [Shah Alam]: Kalau dia tidak faham apa yang dia ingin cadangkan, dia patut tanya. Akan tetapi jangan buat tuduhan yang melulu. Tidak ada siapa yang hendak menggantikan Yang di-Pertuan Agong. Sistem ini boleh diselaraskan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukup Yang Berhormat.
Tuan Haji Khalid bin Abd Samad [Shah Alam]: Sekiranya calon-calon…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat hendak berucap?
Tuan Haji Khalid bin Abd Samad [Shah Alam]: …tidak mahu bertanding, pasal hendak jelaskan apa yang dia kelirukan. Saya minta dia tarik balik Tuan Yang di-Pertua kerana tidak betul. Tidak ada siapa yang hendak gantikan atau pun hendak ambil kuasa Yang di-Pertuan Agong. Saya minta Menteri tarik baliklah. [Dewan riuh]

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Teruskan Yang Berhormat Menteri.
Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Shah Alam patut tahulah.

Dato’ Kamarudin Jaffar [Tumpat]: Peraturan Mesyuarat 36(7). Nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong…
Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: [Bangun]
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Duduklah dulu.
Dato’ Kamarudin Jaffar [Tumpat]: …atau nama Raja-Raja Melayu atau Tuan-tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri tidak boleh digunakan bagi mempengaruhi majlis mesyuarat. Saya mintalah…
Teruskan membaca

MP PAS Marang: Apakah sebab kelembapan usaha kearah mewujudan kesatuan ekonomi OIC?

25 Feb. 2009 – Sesi soalan jawab lisan
Dato’ Seri Haji Abdul Hadi bin Awang [Marang] minta Menteri Luar Negeri menyatakan sejauh mana keberkesanan tindak balas dan penerimaan negara-negara Islam terhadap saranan yang dibuat dalam pembentukan Kesatuan Ekonomi Negara-negara Islam setelah berlakunya pelbagai krisis ekonomi dalam dunia pada masa ini.

Timbalan Menteri Luar Negeri [Datuk Abdul Rahim bin Bakri]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Marang di atas soalan dan keprihatinan Yang Berhormat terhadap isu ini. Suka saya menjelaskan di sini bahawa memang menjadi hasrat Malaysia untuk melihat kemajuan dan keberkesanan kerjasama ekonomi di kalangan negara-negara Islam.

Bagaimanapun di sudut realiti, ia bukanlah mudah kerana terdapat jurang perbezaan ketara tahap ekonomi di kalangan negara-negara Islam, iaitu sekurang-kurangnya 22 negara anggota OIC adalah negara Least Developed Countries atau LDC yang amat bergantung pada aid atau bantuan asing daripada pelbagai pihak.

Bagaimanapun, semenjak Malaysia menerajui OIC yang berakhir pada Mac 2008 lalu, berbagai-bagai inisiatif telah Malaysia lakukan untuk menjana kerjasama dan memperkukuhkan jaringan ekonomi seperti melalui World Islamic Economic Forum yang melibatkan pembuat dasar dan ahli perniagaan negara-negara anggota OIC. Capacity Building Program atau Program Pembangunan Bina Upaya seperti pembangunan ladang kelapa sawit di Sierra Leone melalui FELDA, pembangunan industri oil dan gas di Mauritania dan pengurusan sumber perikanan di Bangladesh dengan bantuan Islamic Development Bank. Kerjasama dalam bidang pelancongan juga adalah di antara bidang yang paling menyerlah.

Selain daripada itu, dari sudut bilateral pula Malaysia menjalinkan kerjasama ekonomi dan perdagangan yang aktif dengan negara-negara anggota OIC di Timur Tengah seperti Arab Saudi, United Arab Emirates, Oman, Bahrain, Iran, Qatar, Kuwait dan negara-negara Afrika seperti Sudan, Chad, Algeria, Morocco, Guinea dan jiran terdekat iaitu Indonesia dalam pelbagai bidang seperti oil and gas, pembinaan pelancongan, perladangan, banking serta perdagangan antarabangsa. Terima kasih.

Dato’ Seri Haji Abdul Hadi bin Awang [Marang]: Sebelum saya kemukakan soalan tambahan, saya mengalu-alukan kedatangan tetamu rombongan daripada Sekolah Menengah Raja Muda Musa Bestari dari Kuala Selangor. [Tepuk]

Soalan tambahan saya, oleh sebab kita mempunyai sumber yang lebih baik daripada negara-negara EU. Oleh sebab negara Islam mempunyai sumber muka bumi dan tenaga
manusia sama ada pakar ataupun pekerja, kedudukan geografi yang paling strategik yang menghubungkan semua benua yang penting.
Teruskan membaca

MP PAS Bachok: Hanya 17,000 tawaran kerja berbanding 85,000 siswazah menganggur

25 Februari 2009 – Sesi soalan jawab lisan
Tuan Nasharudin Mat. Isa [Bachok]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Berdasarkan kenyataan yang dibuat oleh Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, kerajaan akan memperuntukkan sebanyak RM100 juta untuk membantu pekerja-pekerja yang diberhentikan berikutan krisis ekonomi yang melanda negara dengan kadar pengangguran mencatatkan pada tahap 3.4% hingga 3.7%.

Cuma saya ingin melahirkan rasa kebimbangan apabila Yang Berhormat Menteri juga menyebut dan memaklumkan di Dewan yang mulia ini, bahawa jumlah pendaftar aktif di kalangan siswazah dalam Portal Jobs Malaysia sehingga November 2008 menjangkau 85,000 orang.

Soalan saya adalah, saya memohon agar pihak kementerian menjelaskan bagaimana kita mahu menyeimbangkan keperluan pasaran ataupun jumlah jawatan kosong kira-kira 17,000 tawaran yang ada dalam Portal Jobs Malaysia tersebut untuk diperuntukkan kepada penganggur di kalangan siswazah dan pekerja yang telah diberhentikan. Terima kasih.

Dato’ Noraini binti Ahmad: Terima kasih Yang Berhormat Bachok dan juga Tuan Yang di-Pertua. Baru-baru ini kerajaan telah meluluskan RM100 juta yang diperuntukkan untuk membantu mereka yang telah diberhentikan. Sebanyak RM70 juta juga diperuntukkan untuk membantu siswazah yang masih lagi menganggur. Bagi SLG ataupun Skim Latihan Graduan ini, calon-calon masih lagi dalam proses untuk dikenal pasti manakala bagi RM100 juta ini, insya-Allah 28 hari bulan ini akan ada MoU antara training provider, dengan izin.
Teruskan membaca

MP PAS Kubang Kerian: Isu Bahasa Melayu …. cabar debat terbuka dengan Pemuda Umno

24 Feb. 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Membahaskan Titah Diraja)
Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Saya mengucapkan tahniah di atas ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sebagai warganegara Malaysia, saya juga ingin mengambil bahagian di dalam perbahasan Titah Diraja ini dengan yang pertamanya saya menyentuh tentang isu bahasa Malaysia ataupun isu bahasa Melayu yang semakin dipinggirkan dalam penggunaannya dan juga dalam tindakan-tindakan kerajaan yang mutakhir ini masih lagi memperlihatkan tentang usaha yang semakin menipis dari segi harapan untuk melihat bahasa Melayu ini didaulatkan dan seterusnya berkembang sebagai bahasa ilmu dalam negara kita.

Tuan Yang di-Pertua, saya telah pun pada tengah hari tadi menyerahkan secara terbuka dan secara gentleman satu tawaran untuk perbincangan dengan Gerakan Pemuda UMNO Malaysia dan alhamdulillah tengah hari tadi telah diterima oleh Yang Berhormat Rembau yang juga selaku Naib Ketua Gerakan Pemuda UMNO Malaysia untuk suatu perbahasan terbuka ataupun perdebatan terbuka diadakan bagi kita memberikan sumbangan pemikiran kita kepada isu pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris ini kerana saya mengambil tanggungjawab ini dengan penuh kesedaran, bukan untuk mendapat mileage politik ataupun bukan sekadar untuk kita berlakon di persada politik tanah air tetapi apa salahnya sekiranya satu medan ataupun satu pentas, satu platform disediakan bagi golongan muda ini membincangkan secara terbuka.

Saya tidak menolak kalau isu ini diperbahaskan secara intellectual discourse di mana Pemuda PAS, Pemuda UMNO, mungkin pemuda-pemuda Barisan Nasional ingin turut serta bagi kita mencari jalan penyelesaian terbaik, adakah masa depan generasi muda kita ini akan dipertaruhkan dengan gagalnya sistem pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris ini.

Tuan Yang di-Pertua, saya ingin memperjelaskan lagi dalam Dewan yang mulia ini bahawa apa yang kita perjuangkan pada hari ini tidak pernah lari daripada apa yang tertulis di dalam Perlembagaan Negara, dengan izin, apa yang ditetapkan, it was enshrined in our Constitution. Ini tidak pernah lari daripada dasar perjuangan kita bersama dan bahasa Melayu ini tidak pernah dicemburui ataupun dikhianati oleh orang lain, oleh bangsa Tionghoa, bangsa Cina atau India.

Ia bukan merupakan satu desakan yang menuntut kita untuk mengubah pembelajaran Sains dan Matematik itu pada tahun 2003 itu dahulu bukan ada suatu desakan politik ataupun tuntutan yang perlu kalau tidak dituntut, maknanya runtuhnya negara ini, tetapi ianya hanya dari segi latar belakang sejarahnya, ingin saya memperkatakan rasa kecewa seorang Perdana Menteri yang pada waktu itu yang sewaktu berada di luar negara dalam satu lawatan, yang kecewa dengan seorang, dua pensyarah universiti tempatan yang tidak boleh menuturkan bahasa Inggeris dengan baik. Hanya kerana itu.

Dan seluruh sistem ini dirombak, walhal kalau kita memerhatikan dengan cermat dan teliti bahawa perjalanan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia ini untuk menjadi bahasa ilmu telah pun dimartabatkan oleh pelbagai golongan, pejuang-pejuang bahasa, golongan intelektual dan termasuklah yang membanggakan saya, ahli-ahli bahasa di kalangan orang-orang bukan Melayu sendiri yang telah menunjukkan wibawa mereka menjadi pensyarah, menjadi penyair dan penyajak seperti Lim Swee Tin dan rakan-rakannya yang telah membuktikan bahawa bahasa Melayu ini memang boleh menguasai persada ilmu di peringkat nasional dan internasional, tetapi kita surut kembali ke belakang.
Teruskan membaca

MP PAS Pokok Sena: Betul tak BN Sabah beli Wakil PBS?

24 Feb. 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Mencelah Ucapan)
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Kuala Krau. Saya hendak minta Yang Berhormat Kuala Krau beri sedikit penjelasan berkaitan dengan kenyataan dibuat oleh Yang Berhormat Kota Belud.

Kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Kota Belud itu adalah satu pengakuan yang menunjukkan bahawa kejatuhan kerajaan PBS Sabah yang PBS sekarang berada dalam Barisan Nasional adalah berpunca daripada mainan politik wang pembelian yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional pada waktu itu.

Dato’ Ismail bin Kasim [Arau]: Oleh siapa? Oleh siapa?
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Oleh Barisan Nasional, saya tidak kira oleh siapa. Pada waktu itu ialah Kerajaan Barisan Nasional, perkara tersebut kalau mengikut apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Belud bahawa pengakuan dibuat berlaku dan dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional pada waktu itu. Maknanya Tuan Yang di-Pertua, hari ini Yang Berhormat Kota Belud mengaku,

Tuan Yang di-Pertua juga daripada Sabah. Saya kira bahawa apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Belud itu adalah satu penghinaan kepada rakan-rakan yang daripada PBS yang melompat kepada UMNO, seolah-olah mereka ini barang
murahan yang dibeli oleh Barisan Nasional.

Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Okey, okey Yang Berhormat Pokok Sena, saya faham, saya faham.
Dato’ Haji Abd. Rahman bin Dahlan [Kota Belud]: Yang Berhormat Kuala Krau, bagi peluang.
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Baik, saya nak …

Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya dah faham, saya dah faham. Terima kasih, terima kasih, Yang Berhormat Pokok Sena bila dapat Dato’ ini, bukan main garang lagi bila dapat Dato’.

Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Depa mengaku kata memang perangai depa itu daripada dulu. Jadi hari ini depa tuduh orang lain.
Dato’ Ismail bin Kasim [Arau]: Siapa belakang? Siapa belakang? Who’s behind the scene, dengan izin.

Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ini perangai perompak, bila dia merompak, dia tuduh tuan rumah perompak, inilah perangai dia.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Cukuplah Yang Berhormat.
Ir. Haji Hamim bin Samuri [Ledang]: Yang Berhormat Kuala Krau, sekali gus.
Dato’ Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Yang Berhormat Kuala Krau boleh?

Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Okey, okey, sila.
Dato’ Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krau, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya tidak tahulah sama ada Yang Berhormat Pokok Sena ini selepas dia jadi Dato’, lebih sikit dia punya ni. Saya cakap Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Permatang Pauh mengajar, saya tak kata dia beli tetapi dia ajar sejak dari dulu lagi, memanglah.

Saya sendiri dalam Dewan yang mulia ini pernah berkata bahawa saya pernah didatangi oleh orang-orang yang mahu membeli saya, yang mahu saya melompat kepada Pakatan Rakyat. Itu termaktub dalam Hansard, jadi tolong sikit.

Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Okey terima kasih. Satu lagi perkara yang sepatutnya tidak berlaku dalam negara kita adalah kerana kita tidak lagi …
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Betul kah Barisan Nasional beli PBS?

Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Okey, okey. Yang Berhormat Pokok Sena…
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tadi dia cakap Barisan Nasional beli PBS, betulkan Barisan Nasional beli PBS?

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Pokok Sena, duduklah Yang Berhormat.
Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Ini floor saya.
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Mana Timbalan Menteri Pengangkutan, Timbalan Menteri Pengangkutan tak datang ke? Timbalan Menteri Pengangkutan antara orang yang melompat pada waktu itu. [Ketawa] Sebab itu saya tanya betul tak, Barisan Nasional beli PBS? [Ketawa]

Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Tuan Yang di-Pertua, satu lagi perkara yang memalukan kita apabila Yang Berhormat Permatang Pauh juga telah menyatakan bahawa dan tidak lagi menghormati Polis Diraja Malaysia.

Kalau beginilah keadaannya mengatakan bahawa polis di dalam negara kita tidak boleh dipercayai, tohmahan-tohmahan daripada… Yang Berhormat Kepong

MP PAS Bachok: Pembelian aset Tentera tidak ikut spesifikasi

24 Feb. 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Membahaskan Titah Diraja)
Tuan Nasharudin Mat Isa [Bachok]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Tuan Yang di-Pertua, saya memanjatkan kesyukuran ke atas Allah SWT kerana turut bersama dapat membahaskan Titah Ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Daulat Tuanku. Sebelum saya memulakan ucapan ini, sedikit respons kepada beberapa perkara yang telah dibangkitkan dan telah saya sebut hari ini.

Kami di sebelah sini tak pernah menabalkan sebarang Raja di bawah pokok Ketapang, kami di sebelah sini tidak pernah menggunakan bahasa yang kesat kepada Raja-Raja Melayu, walaupun apa perbezaan pandangan dan pendapat yang ada dalam menyelesaikan sesuatu masalah.

Tuan Yang di-Pertua, saya mulakan dengan Kementerian Pertahanan, Angkatan Tentera Malaysia perlu dilihat sebagai tulang belakang pertahanan negara, maka oleh itu, amat wajar ia diletakkan di bawah Yang di-Pertuan Agong. Pentadbiran yang melibatkan kebajikan anggota Angkatan Tentera Malaysia juga perlu sejajar dengan kedudukan yang tinggi ini.

Maka beberapa perkara perlu mendapat perhatian semua pihak iaitu pertamanya pinjaman perumahan untuk anggota Angkatan Tentera Malaysia sangat baik, malahan berbeza dengan kakitangan awam lain. [Ketawa]

Anggota Angkatan Tentera Malaysia boleh mohon pinjaman supaya angkat sumpah walaupun kakitangan kontrak tidak perlu pada pengesahan jawatan, Angkatan Tentera Malaysia ini. [Ketawa]

Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Dia nak umum balik pertandingan Naib Presiden, dia hendak masuk. [Ketawa]

Dato’ Dr. Haji Jamaludin bin Dato’ Mohd. Jarjis [Rompin]: Terima kasih saya terpanggil untuk bangun untuk mendapat sedikit penjelasan sebab saya tidak bangun lagi Yang Berhormat Pokok Sena dan Yang Berhormat Kubang Kerian tidak kata pula bahawa beliau tidak menyokong, sebab Bapa PAS pun akan ada buat pemilihan dia tak lama lagi. [Ketawa]

Saya tertarik kata kami sebelah sini, sebelah sini saya tak nampak, semua sebelah kah sebahagian sebelah kah. Sebab apa… Tapi saya terimalah pandangan Yang Berhormat bahawa Yang Berhormat sebagai Timbalan Presiden Pas menghormati kedaulatan Tuanku, saya mengucapkan syabas. Akan tetapi saya kurang yakin bahawa semua pasukan, PAS mungkin semua, tapi belah sana saya tak yakin semua, yang Ketua Menteri Pulau Pinang pun ada, saya pun tak tahu yang itu termasuk sebelah sini kah?

Tuan Nasharudin Mat Isa [Bachok]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, dan saya rasa Yang Berhormat Rompin boleh jawab sendiri lah soalan itu. Tuan Yang di-Pertua, terdapat pihak pemaju termasuk Koperasi Perumahan Angkatan Tentera Malaysia memajukan taman perumahan di kawasan-kawasan tertentu yang tidak mempunyai nilai komersial. Anggota Angkatan Tentera Malaysia yang membuat pinjaman pula akan ditawarkan wang tunai malahan mereka boleh memohon pinjaman 100% walaupun nilai rumah tersebut jauh lebih rendah.

Pembeli akan mendapat wang tunai yang banyak dan potongan gaji akan dibuat bagi rumah yang dibeli. Oleh kerana aset yang dibeli di kawasan yang tidak strategik maka nilai harta tanah tersebut tidak kompetitif, tidak bersifat atau mempunyai komersial value dengan izin dan merugikan dalam jangka panjang. Kebanyakan anggota tentera memilih rumah yang berdekatan dengan kem mereka seperti di Port Dickson bagi tentera darat, Lumut bagi tentera laut dan Kepala Batas bagi TUDM.

Persoalannya ialah apa akan jadi jika mereka berpindah ke tempat lain? Harga sewa jauh lebih rendah daripada potongan perumahan yang dikenakan, bayangkan kebanyakan anggota Angkatan Tentera Malaysia membeli rumah di kampung halaman mereka seperti di Kelantan dan Kedah, bolehkah jualan balik hartanah tersebut meningkat.
Teruskan membaca

MP PKR Machang: ..Projek mampu beri ‘trickle down benefits’ kepada rakyat tempatan

24 Feb. 2009 – Perbahasan Usul-usul (Membahaskan Titah Diraja)
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh. Tuan Yang di-Pertua terima kasih, peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja. Saya mulakan dengan membawa harapan daripada terutamanya penanam padi di kawasan Machang Tuan Yang di-Pertua.

Sekarang musim menuai di kampong-kampung seperti Pangkal Canggung, Pangkal Puan, Berangan Mek Nab, Banggul Kulim dan juga di Temangan, padi sedang dituai dengan menggunakan combine harvester, jentera pembajak dengan upah satu guni ialah RM8.00. Musim lepas cuma RM6.00.

Walaupun harga minyak turun tetapi upah mesin ini masih lagi membebankan petani. Kelihatan tidak ada satu kawalan terhadap penentuan upah ini kerana ianya dikuasai oleh broker ataupun disebut kepala bendang.

Pertubuhan peladang kawasan panggil mesyuarat mengumpulkan pengilang, kepala bendang dan juga penanam padi. Isu yang saya hendak bangkitkan ialah isu potongan jualan padi. Bagi setiap 100kg, padi yang dipotong ialah 20kg hingga 21kg. Akan tetapi keputusan pemotongan ini tidak dibuat dan tidak diterangkan secara meyakinkan.

Sudah tentu ada sistem penggredan kualiti padi. Akan tetapi padi masih di bendang, dalam bilik mesyuarat pengilang, kepala bendang dan penanam padi telah pun dibuat keputusan tentang jumlah potongan iaitu 20kg hingga 21kg.

Hal ini cukup membebankan terutama kerana harga padi sekarang ialah RM1.09 bagi 1kg dan kos transport nya pula sehingga RM35 satu tan. Kos membajak ialah RM230 satu ekar dan apabila ianya dihitung kalau penanam padi di kawasan saya Tuan Yang di-Pertua, mereka menggunakan benih yang disyorkan oleh PPK iaitu benih 129. Purata hasil mereka ialah empat tan sehektar. Akan tetapi tempoh penanaman mereka termasuk persediaan tapak ialah lima bulan.

Usaha lima bulan untuk dibelanjakan selama setahun. Sebab itu kos ini menjadi sangat sensitif, potongan padi juga sangat sensitif. Saya mohon kementerian berkenaan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme menentukan penggredan ini dibuat. Sudah tentulah penanam-penanam padi yang berpenat lelah membanting tulang itu memerlukan pembelaan yang lebih munasabah daripada agensi berkenaan.

Tuan Yang di-Pertua, perkara kedua ialah perkara pembinaan lebuh raya Kuala Krai dan Kota Bharu sepanjang 73 kilometer. Perkara ini menjadi topik tetap saya sering kali apabila berpeluang mengambil bahagian dalam perbahasan.

Saya membaca majalah ataupun akhbar The Edge Daily tanggal 4 September 2008. Antara lain menyebut bahawa Konsortium Logistik Berhad melalui pengambilalihan syarikat AKN Construction yang beralamat Kuala Krai telah diberikan kontrak ini dengan nilai RM1.4 bilion melalui runding terus.

Asalnya 2006, projek ini juga telah diberikan secara runding terus kepada Syarikat Padang Maju Sdn. Bhd. dengan nilai waktu itu cuma RM580 juta tetapi barangkali ada banyak masalah di sana maka kerajaan terpaksa mengalih kepada syarikat baru ini. Peri pentingnya projek ini Tuan Yang di-Pertua tidak perlu kita bahaskan lagi terutama kerana projek ini sudah lama tertangguh, projek in juga dianggap sebagai satu inisiatif kewangan swasta dan projek ini juga penting kerana Koridor Timur yang diuar-uarkan Perdana Menteri juga menjanjikan jalan ini sebagai sebahagian daripada projek utama. Kalau itulah perkembangan setakat ini, saya mengambil peluang di Parlimen yang mulia ini untuk bertanyakan beberapa soalan agar Kementerian Kerja Raya khususnya dapat memberikan penjelasan yang meyakinkan.

Pertama, saya ingin tahu apakah pada tahap ini sesuai dengan laporan The Edge Daily itu, projek ini sebenarnya telah pun mendapat kelulusan daripada EPU. Kalau telah dapat, berapakah siling perbelanjaannya? Apa pula kaedah pembiayaannya? Bagaimanakah kerajaan tentukan syarikat ini mampu mendapatkan dana sebesar RM1.4 bilion bagi memastikan agar projek ini tidak tertangguh lagi? Perkara kedua apakah reka bentuk jalan juga telah diluluskan?

Untuk sekian kalinya saya mohon bertanyakan soalan apakah ianya akan melalui jajaran baru atau jajaran lama? New alignment atau old alignment? Dua lorong pergi, dua lorong balik atau satu lorong pergi, satu lorong balik?

Soalan ketiga, saya juga difahamkan melalui sedikit kerja rumah yang saya buat, laluan 73 kilometer ini Tuan Yang di-Pertua, akan membabitkan lebih 2,000 hak milik tanah. Saya ingin bertanya bagaimanakah urusan pengambilalihan dan pampasan tanah ini ditentukan? Apakah kerajaan sudah melantik valuer nya, syarikat penilainya? Siapakah yang dilantik.

Apakah sudah ada bajet untuk menyempurnakan proses ini sebab sering kali projek tertangguh kalau melibatkan pengambilalihan tanah ialah soal bajet pampasan. Apakah sudah ada di EPU? Sudahkah dibincangkan dengan Kementerian Kerja Raya?
Teruskan membaca

MP PAS Shah Alam: .. minta siasatan bebas.. tidak salah guna kuasa

24 Feb. 2009 – Perbahasan Usul-Usul (mencelah Ucapan MP PSM Sungai Siput)

Tuan Yang di-Pertua: Shah Alam jangan panjang sangat Shah Alam. Jangan gunakan peluang untuk berbahas. Sila.
Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Tidak sampai lima minit. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Nyawa manusia ini memang penting. Saya rasa apa yang kita inginkan mungkin Sungai Siput boleh komenlah ya. Kalau ada kes di mana orang mati dalam tahanan dalam operasi polis termasuklah macam di peristiwa.
Seorang ahli: [Menyampuk]

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Dalam peristiwa Memali yang mana orang kampung dibunuh mesti ada satu badan yang bebas yang menyiasat. Saya rasa mungkin di negara-negara barat memang ada satu standard dan saya rasa di Malaysia juga sebenarnya polis ini bila dia keluar setiap satu peluru dikira. Kalau ada gunakan peluru ini dia kena beri report.

Tetapi apa yang kita inginkan ialah biar ada siasatan yang bebas supaya kita menentukan bahawa tidak ada salah guna kuasa. Adakan ini yang ingin ditegaskan oleh pihak Sungai Siput.

Tuan Yang di-Pertua: Ya terima kasih Shah Alam. Sila responds kepada itu Sungai Siput dan singkatkan respond kepada itu.

Dr. M. Jeyakumar Devaraj [Sungai Siput]: Saya rasa itu satu cadangan yang baik untuk adakan enquiry bebas jika ada sebarang kematian. Saya hendak alih kepada satu lagi perkara ialah berkenaan dengan seorang pelajar di UUM Kedah. Seorang bernama Choo Kok Wei yang telah dicharge di bawah AUKU berkenaan dengan satu petisyen berkaitan dengan tambang bas dalam kampus.
Teruskan membaca