MP PAS Pokok Sena: Media diharap tidak mengelirukan masyarakat

25 Feb. 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Membahaskan Titah Diraja)
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberikan kesempatan kepada saya untuk turut berucap dalam Menjunjung Kasih ini.

Perkara pertama yang saya ingin sebut ialah berkaitan dengan apa yang telah disebut di dalam Titah Ke Bawah Duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan soal kepentingan kepada Perlembagaan Persekutuan kita sebagai Undang-undang Tubuh yang di sepakat bersama di dalam negara kita ini dan juga isu-isu perkauman yang disebut berbangkit dalam negara kita ini.

Saya bersetuju bahawa sepatutnya harus diberikan perhatian oleh semua pihak termasuk daripada Kerajaan Barisan Nasional dan juga media-media arus perdana dalam Negara kita ini tidak cuba untuk mengelirukan masyarakat dan rakyat yang akhirnya boleh menyebabkan tercetusnya keadaan-keadaan seperti yang tidak kita ingini seperti mana yang sedang berlaku sekarang ini.

Ekoran daripada krisis yang berlaku di Perak yang sepatutnya dilihat bahawa krisis itu adalah merupakan krisis yang berkaitan dengan soal Perlembagaan negara kita dan juga undang-undang tubuh negeri tersebut serta juga merupakan krisis perundangan.

Bagi saya tidak seharusnya diperlihatkan seolah-olah ada sentimen perkauman ataupun unsur-unsur penderhakaan terhadap ke bawah Duli Tuanku, Sultan dan juga Raja-Raja Melayu.

Jadi, sebab itu bagi saya bahawa sudah sampai masanya media arus perdana supaya memberikan laporan yang betul, yang adil, bagaimana peristiwa-peristiwa ataupun krisis yang berlaku di negeri Perak itu tercetus. Ini adalah akibat daripada kerajaan sendiri menyalahgunakan kuasa untuk tidak menghormati kuasa-kuasa Perlembagaan dan juga Undang-undang Tubuh yang bermula daripada pengisytiharan pengosongan kerusi dua Dewan Undangan Negeri yang diisytiharkan kosong oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Perak.

Ini yang menyebabkan apabila SPR membuat satu keputusan untuk tidak mengadakan pilihan raya dan cuba mempertikaikan pengosongan yang diisytiharkan oleh Speaker tersebut. Ini saya kira bahawa SPR telah pun mengambil alih kuasa mahkamah untuk menentukan sama ada pengosongan itu betul ataupun tidak, kesahihan surat peletakan jawatan itu betul ataupun tidak.

Ini bukan kuasa yang sepatutnya diambil oleh SPR tetapi kuasa ini harus diserahkan kepada mahkamah. Inilah punca tercetusnya krisis yang berlarutan sehingga kita lihat bahawa seolah-olah ada kebuntuan kepada penyelesaian krisis ini.

Jadi sebab itu bagi saya bahawa kita harus kembali kepada amalan dan prinsip demokrasi dalam suasana krisis yang tidak dapat diatasi sekarang ini. Kita seharusnya menjadi penasihat yang baik kepada Raja-Raja Melayu supaya Dewan Undangan Negeri Perak itu dibubarkan dan diserahkan kembali kepada rakyat untuk membuat keputusan.

Bagi saya bahawa kami daripada Pakatan Rakyat tidak ada masalah untuk menerima keputusan yang dibuat oleh rakyat di dalam pilihan raya. Kita pernah hilang kerajaan di Terengganu tetapi kita tidak buat kacau bilau. Bekas Menteri Besar Terengganu, Ahli Parlimen Marang sekarang ini tidak pernah pun membuat kacau bilau untuk tidak puas hati terhadap kekalahan ataupun jatuhnya Kerajaan Pakatan Rakyat ataupun Kerajaan Barisan Alternatif sebelum itu di negeri Terengganu.

Jadi sebab itu saya harap bahawa prinsip dan amalan demokrasi ini harus dipegang oleh Barisan Nasional. Apa yang berlaku di Perak ialah kerana mereka tidak sabar untuk menunggu pilihan raya umum. Sepatutnya mereka tunggu pilihan raya umum dan pada waktu itu mereka boleh mempengaruhi untuk memberikan sokongan kepada mereka.

Perkara kedua yang saya hendak sebut Tuan Yang di-Pertua ialah lanjutan daripada soal amalan dan prinsip demokrasi ini. Saya kira bahawa sepatutnya kerajaan selepas daripada pilihan raya 2008 yang lalu, seharusnya menerima keputusan yang dibuat oleh rakyat iaitu Barisan Nasional hilang kuasa di lima negeri ini. Jadi sepatutnya bahawa tidak ada masalah untuk menjalinkan hubungan dan kerjasama dengan kerajaan negeri dan juga dengan pegawai-pegawai kerajaan di peringkat negeri-negeri.

Akan tetapi malangnya kita lihat bahawa sekarang ini telah wujud satu struktur baru Kerajaan Pusat di peringkat kerajaan negeri yang dahulunya mereka kerajaan negeri di bawah Barisan Nasional menggunakan pegawai-pegawai di peringkat kerajaan negeri untuk membantu bagi melaksanakan projek-projek pembangunan yang di bawa daripada peruntukan pusat dan sebagainya.

Contoh saya bagi kalau dahulunya kita menggunakan, Kerajaan Barisan Nasional sendiri menggunakan pegawai daerah, pembantu pegawai daerah kemudian penghulu dan juga JKKK pada waktu itu yang diwujudkan di bawah kerajaan negeri tetapi contoh sekarang ini apa yang berlaku di negeri Kedah umpamanya telah wujud pula macam Penyelaras Parlimen yang statusnya bertaraf macam pegawai daerah, diberikan elaun, diberikan gaji walaupun tidak disebut gaji disebutkan elaun pada sekarang ini yang diberikan tanggungjawab itu untuk membuat pemilihannya ialah kepada UMNO bahagian, diwujudkan penyelaras DUN yang statusnya bertaraf hampir sama dengan ADO.

Kemudian diwujudkan satu lagi jawatan berkaitan dengan pembantu ataupun pentadbir mukim yang statusnya sama dengan penghulu mukim yang telah sedia ada di peringkat kerajaan negeri.

Jadi saya kata bahawa dahulu mereka boleh gunakan pegawai ini untuk melaksanakan program-program pembangunan yang dibawa dan dibuat oleh Kerajaan Pusat, kenapa hari ini mereka tidak boleh memanfaatkan pegawai yang telah sedia ada, yang telah dibayar gaji oleh pihak kerajaan negeri. Kenapa harus mereka membelanjakan sejumlah wang rakyat untuk menampung satu lagi jentera yang sepatutnya boleh dikongsi bersama dengan jentera yang ada di peringkat kerajaan negeri.

Oleh sebab itu bagi saya ini menunjukkan bahawa seolah-olah Kerajaan Pusat Barisan Nasional tidak bersedia. Tidak boleh terima keputusan yang dibuat oleh rakyat iaitu menolak Barisan Nasional di lima negeri ini khususnya seperti mana yang berlaku di negeri saya sendiri di negeri Kedah. Ini menjadikan seolah-olah pegawai-pegawai kerajaan di negeri Kedah sendiri merasakan bahawa mereka ini seolah-olah dihina, dahulu kamu boleh guna kami, sekarang kenapa kamu tidak boleh guna kami seolah-olah kamu tidak percaya kepada kami sedangkan mereka melaksanakan tugas itu secara profesional.

Siapa yang memerintah, mereka harus melaksanakan tugas mereka. Kenapa kerajaan harus memberikan satu tekanan kepada kerajaan negeri dan juga kepada rakyat untuk memaksa supaya kalau hendakkan pegawai atau peruntukan daripada Kerajaan Pusat harus menyokong Barisan Nasional sedangkan ini merupakan pilihan dan hak yang diberikan oleh amalan dan prinsip demokrasi yang diberikan kepada rakyat.

Jadi sebab itu bagi saya bahawa ini satu pembaziran yang sekadar untuk memberikan wang saku, perbelanjaan kepada pimpinan-pimpinan UMNO bahagian yang hilang dan kalah dalam pilihan raya, lalu ditampung melalui peruntukan-peruntukan kerajaan.

Jadi sebab itu saya minta penjelasan dari pihak kerajaan berapakah kos, berapa gaji ataupun elaun yang dibayar kepada yang saya sebutkan sebentar tadi iaitu Penyelaras Parlimen yang statusnya hampir sama dengan DO atau pegawai daerah, kemudian penyelaras DUN yang hampir sama statusnya dengan ADO dan juga pembantu ataupun pentadbir mukim yang statusnya sama dengan penghulu ini.

Berapa kos dan juga JKKKP keseluruhan kos berapa dan elaun mereka itu berapa dan keseluruhannya berapa kos yang terpaksa ditampung oleh pihak kerajaan yang saya kira bahawa sepatutnya wang tersebut boleh dimanfaatkan dan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan rakyat dalam negeri Kedah khususnya dan juga seluruh negara kita. Kemudian

Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh berkaitan dengan soal PBSMI.
Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Sik minta laluan Yang Berhormat.
Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [Sik]: Boleh.
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ringkas.

Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [Sik]: Saya hendak bertanya kepada Yang Berhormat Pokok Sena. Adakah apa yang dilaksanakan oleh pihak Kerajaan Pusat ini melanggar konsep Federalism yang diamalkan oleh Malaysia sejak kita mencapai kemerdekaan.

Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ya, sudah tentu Tuan Yang di-Pertua ini melanggar konsep federalism yang sudah diamalkan. Oleh sebab itu saya kata tadi ini sudah diamalkan oleh sekian lama sejak 50 kita merdeka. Jadi saya tidak tahulah, katalah Barisan Nasional boleh ambil alih Kerajaan Negeri Kedah selepas ini, tak kan hendak buang pula pegawai kerajaan yang dilantik dan diberi elaun seperti penyelaras mukimnya, Penyelaras Parlimen, penyelaras DUN, tak kan kita hendak buang pula dan hendak guna pula kerajaan negeri.

Jadi macam kita ini tidak ada ketentuan, hanya semata-mata yang difikirkan ialah saya lihat bahawa Barisan Nasional hanya memikirkan soal kepentingan kuasa yang perlu dimiliki oleh mereka.

Kemudian saya hendak menyentuh soal PPSMI Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan khususnya daripada pihak Kementerian Pelajaran kenapa masalah lambat sangat hendak buat keputusan untuk menentukan, hendak mansuhkan, kenapa lambat sangat sedangkan perkara tersebut paling simple, kajian sudah ada menunjukkan bahawa ada masalah kepada pelaksanaan PPSMI.

Banyak murid-murid di interview menunjukkan 85% mengatakan bahawa kami tidak boleh mengikuti PPSMI ini dan guru pula terpaksa mengajar dalam dua bahasa dan sudah tentu bahawa ini menunjukkan kesulitan kepada guru dan kesulitan kepada pelajar untuk memahami pelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris. Jadi sebab itu bagi saya bahawa kita tidak menolak dan tidak menafikan pentingnya penguasaan bahasa Inggeris perlu ada kepada masyarakat kita dan ini asas yang timbul daripada pelaksanaan ini.

Saya masih ingat pada waktu itu, saya berada dalam Dewan ini iaitu isunya ialah kata bekas Perdana Menteri pada waktu itu ialah kerana kebanyakan bekas-bekas pelajar kita di IPT ini apabila hendak masuk kepada pasaran kerja, apabila pergi interview, mereka tidak boleh menguasai bahasa Inggeris. Ini isunya yang ditimbulkan oleh bekas Perdana Menteri pada waktu itu. Saya bersetuju bahawa penting penguasaan bahawa Inggeris di kalangan masyarakat kita tetapi untuk menguasai bahasa Inggeris tidak semestinya tidak wajar dan tidak boleh dicapai melalui pengajian Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris.

Akan tetapi yang penting ialah memperkasa mata pelajaran bahasa Inggeris tersebut kerana apa yang kita lihat selama ini sebelum ini ialah mata pelajaran bahasa Inggeris ini diajar hanya menggunakan approach atau pendekatan baca dan tulis, bukan pertuturan, bukan percakapan.

Sebab itu menyebabkan ramai di kalangan pelajar-pelajar kita apabila keluar daripada persekolahan, apabila keluar daripada universiti mereka tidak boleh menguasai dari segi pertuturan dalam bahasa Inggeris kerana pendekatan yang diajar, mata pelajaran daripada sekolah lagi ialah menggunakan pendekatan baca dan tulis, bukan pertuturan, dia hanya merupakan tidak menunjukkan menggunakan pendekatan English speaking, maknanya percakapan dan pertuturan yang membolehkan bahawa kita menguasai bahasa Inggeris dan kita mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain.

Jadi ini yang sepatutnya diberikan penekanan oleh pihak kerajaan. Jadi sebab itu kita lihat bahawa ramai pelajar kita apabila mereka pergi ke luar negara umpamanya, negeri-negeri yang begitu mengagungkan bahasa ibunda mereka, kita terpaksa, pelajar-pelajar kita terpaksa ambil course bahasa untuk belajar mata pelajaran sama ada perubatan mereka dalam bahasa ibunda mereka. Kenapa kita tidak boleh mengagungkan bahasa ibunda kita kerana bahasa ibunda kita mampu untuk mencapai sebagai satu taraf bahasa ilmu yang setanding dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu saya rasa…

Tuan Haji Ahmad Kassim [Kuala Kedah]: Yang Berhormat Pokok Sena, pohon penjelasan.
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Sekejap. Boleh kita perkasakan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mempelbagaikan, memperbanyakkan lagi penerbitan penerbitan dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan daripada buku-buku yang ada dalam bahasa Inggeris. Ini yang seharusnya digunakan pendekatan ini yang harus dilakukan.

Tuan Haji Ahmad Kassim [Kuala Kedah]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Isunya ialah mengapa lambat buat keputusan. Itu sahaja isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pokok Sena. Adakah Yang Berhormat Pokok Sena mempunyai maklumat bahawa keputusan yang hendak dibuat oleh pihak kementerian ini kerana didasari oleh faktor ekonomi, kerana mereka mengeluarkan kos yang terlalu banyak untuk menyediakan software kepada sekolah-sekolah dan tender-tender ini diberikan kepada syarikat-syarikat tertentu dan akhirnya pertimbangan dasar dalam bidang pendidikan ini asasnya ialah
daripada faktor ekonomi. Jadi adakah Yang Berhormat Pokok Sena mempunyai maklumat berkaitan dengan faktor yang menyebabkan lambat dibuat keputusan oleh pihak Kementerian Pelajaran, terima kasih.

Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ya, saya sudah pasti bahawa dia lambat buat keputusan, itu hendak fikir kalau kita balik kepada bahasa Melayu syarikat mana pula yang hendak dapat projek-projek kalau selama ini ada syarikat kroni mereka yang dapat membekalkan laptop LCD dan sebagainya, sudah tentu bahawa syarikat-syarikat ini yang terdiri daripada syarikat-syarikat yang ada kepentingan kepada kroni-kroni kepimpinan ini akan hilang peluang ini.

Jadi ini saya katakan faktor yang dilihat seperti mana yang disebut oleh sahabat saya daripada Kuala Kedah. Jadi sebab itu bagi saya bahawa Dewan Bahasa harus diberikan tanggungjawab, begitu juga kepada Institut Terjemahan Negara, harus diberikan tanggungjawab untuk menerbitkan lebih banyak buku-buku dengan menyediakan peruntukan-peruntukan yang lebih baik dan kita tidak menghalang untuk kerajaan menyediakan peruntukan-peruntukan ini. Sebab itu saya harap bahawa Dewan Bahasa harus diperkasakan.

Yang ketiga saya nak sentuh berkaitan dengan soal isu Dewan Bahasa, berkaitan dengan isu pelantikan Ketua Pengarah Dewan Bahasa yang baru. Yang saya lihat bahawa ada beberapa isu atau beberapa masalah sebelum ini yang tidak dapat diselesaikan kerana kita lihat bahawa satu jurang atau tempoh waktu ketiadaan ketua pengarah umpamanya tetapi bila timbul pelantikan baru yang dibuat sebelum ini, timbul isu-isu yang berbangkit bahawa seolah-olah macam tidak mengikut proses-proses biasa seperti mana yang diperuntukkan di dalam Akta Dewan Bahasa dan Pustaka. Juga kuasa-kuasa yang ada diberikan kepada Menteri Pelajaran dan juga kepada Perdana Menteri.

Jadi sebab itu saya ingin mendapat penjelasan, apakah mereka telah merujuk kepada Akta A930 khususnya seksyen 16A di mana pelantikan ketua pengarah adalah di bawah kuasa Lembaga Pengelola setelah calonnya diluluskan oleh Menteri Pelajaran. Dalam kes pelantikan orang yang sudah bersara, pelantikan secara kontrak mesti mendapat kelulusan Perdana Menteri iaitu mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2/2003.

Dalam kes pelantikan ketua pengarah yang baru ini, saya difahamkan bahawa surat lantikan itu hanya dibuat oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian. Dalam masa yang sama, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian ini juga adalah merupakan ahli Lembaga Pengelola kepada Dewan Bahasa dan Pustaka dan orang yang dilantik juga merupakan orang yang sebelum ini bersama dengan Timbalan Ketua Setiausaha adalah merupakan ahli Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Walaupun baju yang dipakai oleh Timbalan Ketua Setiausaha itulah baju sebagai Timbalan Ketua Setiausaha tetapi sudah tentu di sana macam ada satu conflict of interest kerana saya bimbang bahawa lebih kepada untuk melantik orang-orang yang berkepentingan kepada mereka.

Jadi sebab itu saya ingin mendapat penjelasan, apakah perkara ini telah dirujuk kepada Menteri elajaran ataupun kepada Perdana Menteri. Kemudian tidak dinyatakan walaupun surat yang dikeluarkan, surat pemakluman kepada Kementerian Pelajaran ditandatangani oleh Dato’ Abu Bakar Osman, Timbalan Pengarah Kanan JPA tidak dinyatakan ada persetujuan Perdana Menteri terhadap calon yang dikemukakan oleh kementerian tersebut. Jadi ini juga merupakan satu persoalan yang saya minta satu penjelasan kepada Yang Berhormat Menteri Pelajaran.

Kemudian, perkara yang penting yang perlu dilihat di sini ialah kalau dalam kes pelantikan dahulunya ialah ketua pengarahnya, maknanya Menteri Pelajaran yang sain sebab kuasa itu bukan kuasa kementerian tetapi kuasa itu ialah kuasa menteri yang tandatangan pelantikan kepada ketua pengarah. Akan tetapi dalam hal ini, yang menandatanganinya ialah Timbalan Ketua Setiausaha.

Akan tetapi ada satu isu lagi mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 tahun 2003 dengan jelas menyatakan ‘had umur maksimum untuk berkhidmat secara kontrak adalah 56 tahun bagi pegawai kontrak, bukan pesara dan bukan warganegara, 60 tahun bagi pegawai kontrak di kalangan pesara, 65 tahun bagi skim perkhidmatan kritikal perubatan, pergigian, pensyarah universiti dan lain-lain yang diputuskan oleh pihak kerajaan’.

Perkhidmatan di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka ini tergolong dalam Perkara B yang saya sebutkan tadi iaitu 60 tahun bagi pegawai kontrak di kalangan pesara kerana mereka bukan pegawai yang jawatan kritikal. Jadi sebab itu saya mempersoalkan, ketua pengarah yang dilantik baru-baru ini, sepatutnya dia hanya boleh berumur tidak boleh lebih daripada 60 tahun, dia tidak boleh berkhidmat lebih daripada 60 tahun. Akan tetapi apa yang berlaku ialah waktu dia dilantik, dia telah berumur 64 tahun dua bulan.

Jadi sedangkan sepatutnya dia hanya boleh dilantik orang yang tak lebih dari umur 60 sebab ini bukan jawatan yang kritikal. Jadi sebab itu bagi saya bahawa ada dua kesalahan di sini yang saya lihat bahawa pelantikan pesara yang umurnya sudah melebihi 60 tahun dan tempoh pelantikan ketua pengarah yang baru ini dalam surat pelantikan itu ialah selama dua tahun. Ini bermakna beliau akan berkhidmat sehingga umur 67 tahun, lebih daripada umur 65 tahun. Jadi saya kira ini pentadbiran apa? Macam cacamerba, tak ikut prosedur, macam itu juga nak ambil Kerajaan Perak pun tak ikut Perlembagaan, tak ikut perundangan. Jadi nak lantik orang pun macam itu juga. Jadi sebab itu saya minta…

Tuan Yang di-Pertua: Dua minit lagi Yang Berhormat ya.
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ya?
Tuan Yang di-Pertua: Dua minit lagi.

Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Saya minta satu penjelasan daripada pihak kerajaan. Kemudian untuk tempoh dua minit ini, saya hendak menyentuh soal SPRM. Kelmarin telah dilancarkan secara rasminya dengan satu launching yang cukup meriah, saya hadir tetapi kita harap bukan sahaja launching yang meriah tetapi yang pentingnya ialah keberkesanan dari segi tindakan dalam usaha untuk mencegah rasuah. Saya ucap tahniah kepada sahabat saya dan juga rakan-rakan yang lain yang dilantik jadi jawatankuasa khas.

Akan tetapi apa yang saya lihat di sini ialah macam SPRM akhir-akhir ini, walaupun kita dah bersetuju untuk meluluskan akta ini, tidak menampakkan satu komitmen mereka yang sangat tinggi. Umpamanya semalam, saya lihat bahawa kenyataan yang dibuat oleh Ketua Pesuruhjaya, jadi tidak menampakkan macam Ketua Pesuruhjaya SPRM, nampak macam Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Sebab dia kata 90 aduan rasuah politik babit pemimpin UMNO, kes ditutup, 45 kes ditutup. Kemudian, 18 kes rasuah, 30% ataupun 27 kes lagi dirujuk kepada Lembaga Disiplin UMNO. Bila pula kerja Ketua Pesuruhjaya SPRM ini, dia nak rujuk, maknanya kes yang dirujukkan kepada dia, kemudian dia kata rujuk kepada Lembaga Disiplin UMNO.

Jadi seolah-olah macam dia duduk bawah Lembaga Disiplin UMNO, duduk bawah Presiden UMNO, umpamanya. Jadi bagi saya menunjukkan bahawa ada sesuatu. Jadi sebab itu saya minta pihak kerajaan supaya memperjelaskan, 45 kes yang ditutup itu, apa kes dia. Ia membabitkan siapa dalam kes politik wang, ini kes-kes politik wang, kes rasuah politik dalam pemilihan UMNO ini. Siapa yang terlibat? Dan 27 kes yang membabitkan, diserahkan kepada Lembaga Disiplin UMNO itu. Siapa dia? Kita nak tahu, kita nak tahu siapa dia, orang ke, lembu ke?

Tuan Yang di-Pertua: Sila gulung Yang Berhormat.
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Jadi sebab itu saya minta sungguhsungguh, ini merupakan perkara soal penting kerana ini membabitkan soal masa depan Negara kita. Kita tidak mahu nanti bahawa kesan daripada pemilihan nanti ialah akan naik di kalangan mereka-mereka yang corrupt, yang rasuah, yang sudah tentu bahawa ini akan merugikan negara. Saya tidak ada masalah untuk mereka bertanding dan sebagainya tetapi ini isu besar dalam negara kita ini yang memerlukan kepada tindakan yang tegas.

Jadi sebab itu saya harap kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dikatakan akan menyerahkan kuasa ini, harus memikirkan kembali soal proses penyerahan kuasa ini sebab bagi saya bahawa sewajarnya kalau betul pemimpin UMNO ini telus, mereka seharusnya menangguhkan pemilihan UMNO ini sehingga selesai kes penyiasatan dan juga pendakwaan beberapa kes yang dibuat di mahkamah. Sebab kita nak tahu walaupun beberapa orang itu merupakan pimpinan UMNO Bahagian tetapi tidak mustahil mereka merupakan rangkaian kepada calon-calon yang bertanding di peringkat atas.

Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih Yang Berhormat.
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Jadi sebab itu saya katakan bahawa saya minta persetujuan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas sifat, ada lagi dua minit, minta sambung bagi cukup pukul satu lah.

Tuan Yang di-Pertua: Saya sudah bagi …
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Ya, saya nak habiskan. Jadi saya minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya memikirkan bahawa penting. Ini untuk membersihkan imej orang yang dikatakan akan ambil alih Perdana Menteri, kalau tidak nanti akan dipersoalkan, orang yang akan duduk dalam barisan Kabinet nanti terdiri daripada mereka-mereka yang rasuah.

Ini diakui oleh pengerusi disiplin sendiri sehingga dia mencadangkan bahawa semua sayap-sayap UMNO ini mesti dihapuskan kerana dia sebagai pengerusi disiplin sudah melihat bagaimana parahnya amalan rasuah dan politik wang yang berlaku dalam UMNO.

Tuan Yang di-Pertua: Berhenti di situ Yang Berhormat. Terima kasih.
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Jadi saya menghormati Tuan Yang di-Pertua, saya tidak mahu buat macam depa, buat lapor polis kat Tuan Yang di-Pertua. Jadi saya hormati, saya ucapkan ribuan terima kasih.