MP PAS Rantau Panjang: Barangan Pemborong di luar kawasan bebas cukai dirampas disyaki diseludup

4 Mac 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Mencelah jawapan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menggulung Perbahasan Titah DiRaja)

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Masih lagi berkaitan dengan isu sebelum ini. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.

Saya tertarik dengan apa yang dibincangkan tadi mengenai penjualan minyak ke negara asing termasuk juga dalam kawasan Parlimen saya yang saya minta supaya kementerian memberi perhatian yang serius di mana penjualan minyak ini menggunakan plat kereta tempatan.

Dipunggah minyak dan diisi dengan menggunakan kereta tempatan, diangkut ke sempadan dan diulang balik dan inilah yang berlaku menyebabkan kita lihat perkara ini diambil kesempatan sesungguh-sungguh oleh rakyat di sempadan di luar negara kita.

Jadi minta pemantauan yang dibuat sehingga penjelasan tentang barang-barang yang dijual dalam kawasan bebas cukai yang mana rungutan yang kita dapat lihat bahawa tidak ada beza yang banyak apabila barang yang dijual di dalam kawasan bebas cukai itu.

Maknanya dari segi harganya pemantauannya tidak dipantau dengan rapi menyebabkan bahawa mereka merasakan tidak ada keistimewaannya mereka berada di dalam kawasan bebas cukai itu.

Saya ingin penjelasan juga ramai rungutan daripada pihak penjual-penjual dan pemborong-pemborong di luar kawasan pagar bebas cukai bagaimana barangan mereka dijual dirampas dengan alasan disyaki untuk diseludupi.
Teruskan membaca

MP PKR Machang: Apakah benar YAB PM bersetuju memilih syarikat tertentu diberikan projek RM105 juta secara runding terus

4 Mac 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Mencelah jawapan Menteri Sumber Manusia menggulung Perbahasan Titah DiRaja)

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan tersebut. Cuma berdasarkan pada maklumat yang saya terima Yang Berhormat Menteri dan saya mohon Yang Berhormat Menteri dapat berterus terang dan saya percaya itu bukan satu masalah besar.

Yang jelas pada tahun 2007 tender dikeluarkan oleh PERKESO. Yang jelas juga adalah 21 syarikat telah masuk dan ambil bahagian. Yang jelas juga adalah Jawatankuasa Teknikal dan Kewangan telah membuat tapisan. Yang jelas juga adalah satu memorandum telah pun disiapkan oleh Lembaga Perolehan A PERKESO.

Sebuah syarikat telah pun dikenal pasti. Yang berlaku juga ialah pihak Lembaga PERKESO kemudiannya telah membatalkan tender tersebut yang ditandingi secara terbuka setelah melalui segala macam tapisan teknikal dan kewangan.

Isu yang saya timbulkan ialah, kalau demikian prosedur yang telah dilalui, apa yang menyebabkan Kementerian tidak boleh membuat satu keputusan? Sebaliknya Yang Berhormat Menteri beri tahu masih lagi membuka kepada cadangan.

Yang Berhormat Menteri, apakah betul ada surat daripada Kementerian Kewangan yang memetik bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun bersetuju memilih syarikat syarikat tertentu untuk diberikan projek ini dengan nilai RM150juta secara runding terus.

Apakah wujud surat ini daripada Kementerian Kewangan kepada PERKESO? Kalau wujud, apakah Yang Berhormat Menteri bersetuju bahawa ini bercanggah dengan garis panduan permohonan secara runding terus yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan kepada badan-badan berkanun melalui Pekeliling 17 April 2002.
Teruskan membaca

MP PAS Rantau Panjang: Pekerja wanita Islam tidak diletakkan kepada pekerjaan yang bercanggah syara’

4 Mac 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Mencelah jawapan Menteri Sumber Manusia menggulung Titah DiRaja)

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan juga Yang Berhormat Menteri. Saya tertarik dengan kemudahan pekerjaan yang diberikan kepada pekerja-pekerja wanita. Cuma saya ingin minta penerangan daripada pihak kementerian apakah telah diletakkan syarat supaya pekerja-pekerja Islam, contohnya wanita-wanita Islam. Tidak diletakkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang bercanggah dengan syarak.

Sebagai contohnya kita lihat ada dalam negara-negara kita ada wanita-wanita Islam yang bekerja sebagai pembancuh-pembancuh arak dan ataupun pelayan-pelayan di bar-bar yang bercanggah dengan nilai agama Islam itu sendiri.

Begitu juga terdapat pembantu rumah Islam yang bekerja dengan majikan yang bukan Islam, ini mungkin ada perkara-perkara yang mungkin menyentuh isu-isu agama, jadi minta penjelasan.

Datuk Dr. S. Subramaniam: Pada masa sekarang Ahli Yang Berhormat, tidak ada apaapa halangan untuk menghalang seseorang daripada bekerja di mana-mana sektor tetapi sebenarnya saya ingat wanita yang beragama Islam memang tidak dibenarkan untuk bekerja di dalam beberapa sektor macam pub dan sebagainya yang telah disebutkan oleh Yang Berhormat.
Teruskan membaca

MP PAS Pendang: Panel PERKESO tidak merujuk Hospital Panel?

4 Mac 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Mencelah jawapan Menteri Sumber Manusia menggulung Perbahasan Titah DiRaja)

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh, doktor yang tidak dapat mengenali penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Ini kerana kita tahu PERKESO ada klinik-klinik panel dan juga hospital panel dan juga doktor panel dia.

Apakah mereka-mereka ini apabila dapat sesuatu penyakit itu tidak dapat merujuk kepada klinik panel ataupun hospital panel. Kerana mereka ini dilantik sebagai panel PERKESO khusus untuk melakukan diagnose penyakit-penyakit yang ada hubung kait dengan bidang pekerjaan. Saya rasa ini sesuatu yang malanglah kalau tidak dapat diselesaikan. Harap dapat penjelasan terima kasih

Datuk Dr. S. Subramaniam: Kementerian..
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Yang Berhormat Menteri, minta bersekali Yang Berhormat Menteri.
Datuk Dr. S. Subramaniam: Sila-sila.

Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Minta bersekali ya, Tuan Yang di-Pertua, pengalaman-pengalaman saya sebagai panel Mahkamah PERKESO. Ingin saya memberikan sedikit penjelasan, iaitu Yang Berhormat Menteri kalau boleh panel doktor itu satu, dia wajib.

Keduanya, hospital-hospital besar yang dijadikan panel. Saya nak tolong cadangkan Yang Berhormat Menteri masukkan satu spesialis supaya kita dapat terus mengenal pasti penyakitnya.
Teruskan membaca

MP PAS Bachok: Ingin tahu kos latihan kepada pekerja luar?

4 Mac 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Mencelah jawapan Menteri Sumber Manusia menggulung Perbahasan Titah DiRaja)

Tuan Nasharudin Mat Isa [Bachok]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sehubungan dengan pekerja asing dan kaitannya juga dengan
latihan.

Saya ingin mendapatkan sedikit penjelasan tentang laporan media baru-baru ini yang semua media menggunakan perkataan majlis graduasi beberapa orang tenaga kerja daripada luar yang semuanya dari negeri India yang terdiri daripada golongan artis, golongan-golongan agama yang telah diberikan satu pendedahan semacam orientasi induksi, pendedahan terhadap budaya dan keadaan di Malaysia sebelum mereka masuk ke dalam pasaran. Ini yang saya baca dalam media.

Saya ingin tahu sudah tentulah program yang sebegini melibatkan kos latihan kepada pekerja luar yang tadi kalau untuk anak tempatannya, retrenchment fund masih lagi sedang didebatkan.

Unemployment benefit kalau dilihat daripada jawapan Menteri tadi tidak akan diadakan tetapi kenapa kos yang sebegini boleh dibuat kepada tenaga pekerja luar, diberikan mereka pendedahan tentang budaya negara sebelum mereka masuk ke dalam pasaran kerja dan persoalan saya satu lagi adalah adakah program begini akan diperpanjangkan kepada semua pekerja luar yang hendak masuk bekerja di pasaran tempatan supaya mereka dapat didedahkan dahulu tentang budaya dan sebagainya supaya tidak timbul macam di Johor barubaru, pekerja makan anjing, makan kucing. Kepala anjing dibiarkan di taman perumahan hingga menimbulkan masalah kepada penduduk tempatan. Minta penjelasan.

Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Menteri, saya minta sekali. Isu pekerja asing. Saya terkejut bilamana paparan akhbar…, minta maaf Tuan Yang di-pertua, minta izin dulu.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya, sila Yang Berhormat.
Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [Kuala Langat]: Saya merujuk kepada dua minggu yang lalu akhbar daripada Kosmo mengatakan bahawa hampir 140 pekerja asing berlonggok di Sri Damansara dan bila lawatan dibuat dan sebagainya, siasatan diperincikan, maka syarikat itu telah tampil dan menerangkan penjelasan dalam bentuk daripada perdagangan yang dimaksudkan itu.

Soalan saya ialah, Menteri bicaranya tadi macam seolah-olah pekerjapekerja asing yang kita nak ambil ini telah diberhentikan dalam sektor pembuatan, dalam pelbagai sektor.
Namun yang saya lihat ialah masih ramai lagi yang dilaporkan hadir ke dalam negara ini untuk mencari pekerjaan.

Saya khuatir dan keliru, berapa, tahap mana percentage nya Kementerian Sumber Manusia bersungguh-sungguh untuk mengatakan pekerja asing. Kamu haram masuk ke dalam negara ini ataupun mengambil tindakan kepada syarikat-syarikat yang durjana ini yang masih lagi mengimport atau mengambil orang asing ini. Apa peranan dia ini?
Teruskan membaca

MP PKR Machang: Hanya ada dua sahaja Pakar Jantung dengan 5,815 pesakit

4 Mac 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Mencelah jawapan Timbalan Menteri Kesihatan menggulung Perbahasan Titah DiRaja)

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya berundur sedikit dalam memberikan sedikit meminta Yang Berhormat Menteri memberikan sedikit reaksi terhadap perkara Yang Berhormat Menteri sebut tentang memperkemaskan atau mempertingkatkan kecekapan sistem penyampaian dari segi perkhidmatan doktor pakar kepada pesakit. Saya mohon mendapat sedikit reaksi daripada Yang Berhormat Menteri di negeri-negeri Pantai Timur Yang Berhormat Menteri iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang.

Dua jenis penyakit yang semakin menunjukkan trend peningkatan ialah kanser dan juga sakit jantung. Ini sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat.

Akan tetapi fakta yang diberikan kepada saya ialah di Kelantan kita cuma ada dua orang sahaja pakar jantung. Pada ketika kes sakit jantung di negeri Kelantan ini kalau tahun 2000 jumlahnya 4,400 orang, pada tahun 2007 jumlahnya ialah 5,815 orang peningkatan yang cukup besar.

Itu cuma berdasarkan kepada bilangan pesakit discharge di hospital kerajaan sahaja pada ketika doktor pakar cuma dua orang. Lebih memeranjatkan ialah bagi pesakit kanser Yang Berhormat Menteri, yang memerlukan pakar onkologi.

Tidak ada doktor pakar kanser ini di Kelantan, Terengganu dan Pahang sedangkan kes-kes yang dilaporkan bagi penyakit kanser ini di Pahang, Terengganu, Kelantan juga menyaksikan trend yang semakin meningkat.

Saya mohon Yang Berhormat Menteri kalau boleh terangkan apakah langkah segera yang dirangka oleh kementerian. Kementerian sedar hakikat ini saya percaya. Di satu sisi kita masalah kekurangan pakar, apakah kerajaan bersedia untuk membawa masuk pakar-pakar asing atau doktor asing ini bagi menyelesaikan masalah yang sekarang.

Teleconferencing itu tidak apalah, kita terima sebagai satu yang baik tetapi yang sekarang ini yang penyakit sedang meningkat, doktor pakar tidak ada bersedia tidak melakukan satu kelainan dari sudut membuka ruang bagi membawa masuk doktor pakar asing. Terima kasih.
Teruskan membaca

MP PAS Kubang Kerian: Kementerian perlu selia harga rawatan Hospital Swasta

4 Mac 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Mencelah jawapan Timbalan Menteri Kesihatan menggulung Perbahasan Titah DiRaja)

Tuan Salahuddin Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Tadi Yang Berhormat mengatakan bahawa kerajaan tidak menghalang tumbuhnya hospital-hospital swasta ini.

Apa yang saya hendak bangkitkan di sini adalah apakah dasar kementerian, adakah kementerian Yang Berhormat bertanggungjawab ke atas mengawal selia, memantau tentang harga rawatan yang dikenakan oleh hospital-hospital swasta ini? Ini adalah sebab yang akan menjadi mangsa ataupun yang akan terpaksa membayar ini pengguna, rakyat. Oleh itu, kos ini bagaimanakah mekanisme kementerian …

Datuk Dr. Haji Abdul Latiff bin Ahmad: Sudah faham, sudah faham Yang Berhormat. Tidak mengapa Yang Berhormat duduklah, saya sudah faham. Tidak payah hendak elaborate lebih panjang.

Pertama sekali kita nak ada elemen pendemokrasian iaitu mereka yang di desa juga accessible kepada perkhidmatan perubatan. Kita perlu berlapang dada jika penyediaan perubatan ini disediakan oleh sektor swasta, maka rakyat ada pilihan.

Cuma saya setuju dengan Yang Berhormat Kubang Kerian sama ada kita kontrol harga. Kita tidak boleh macam Amerika di mana terlalu banyak elemen free market sehingga mereka yang mendapatkan perkhidmatan terpaksa membayar kos yang mahal.
Teruskan membaca

MP PAS Kuala Selangor: TNB menanggung beban …

4 Mac 2009 – Perbahasan Usul-Usul (Mencelah Ucapan Menteri Tenaga, Air dan Komunikasi menggulung Perbahasan Titah DiRaja)

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya cukup memahami rasional kementerian membuat penegasan dan perancangan-perancangan tersebut, tetapi paling mutakhir kita dengar TNB diminta bersama dengan Sarawak Energy Berhad mengambil alih ataupun memajak (lease) tenaga yang dijana di Bakun Hydroelectric Dam.

Ini sekali lagi akan memberatkan satu lagi beban kepada TNB yang sudah pun menanggung sebanyak RM994 juta kerugian tahun lalu dengan menanggung RM1.4 bilion kerugian dalam forex.

Apakah perkara ini akan diteruskan juga sementara kita sedang menyaksikan Tuan Yang di-Pertua 50% reserve kapasiti dalam suasana unjuran krisis dua tahun akan datang tentunya akan berkurangan terus permintaan.

Jadi ini satu yang tidak sustainable, tambahan pula dengan transmisi kabel dasar laut yang satu aspek, satu perbahasan yang lain yang boleh kita lanjutkan. Keseluruhannya kita mempertikaikan kebijaksanaan atau lebih tepat lagi kekurangan kebijaksanaan dalam mengurus tadbir seperti ini. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: [Bangun]
Dato’ Shaziman bin Abu Mansor: Terima kasih Yang Berhormat…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang Berhormat Menteri, hendak bagi Yang Berhormat Shah Alam sekali? Ya.

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Berdasarkan kepada jawapan yang diberikan tadi maksudnya yang 40% reserve kapasiti itu adalah hasil daripada keadaan di mana demand itu sudah kurang, oleh kerana unjuran pembangunan tidak seperti mana yang sepatutnya.
Teruskan membaca