MP PKR Machang: Kontrak belum ditandatangani …. Tuntutan dibayar RM300 juta

11 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009)

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Tuan Yang di-Pertua peluang ini insya-Allah saya nak gunakan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan 2009 yang semalamnya telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri.

Ada dua perkara yang saya nak bangkitkan pada kesempatan ini. Pada muka surat 26 butiran nombor 76 di bawah sub topik dengan izin, effective management of government financial resources, Menteri Kewangan antara lain menyebut bahawa, kesemua government procurement atau perolehan kerajaan ini, akan dibuat melalui tender terbuka ataupun tender terhad, kecuali dalam beberapa kes yang spesifik.

Berdasarkan kepada latar belakang ini, saya mohon untuk membangkitkan perkara di dalam Dewan yang mulia ini, iaitu berkaitan dengan Jambatan Kedua Sdn. Bhd yang terlibat dalam pembinaan jambatan di Pulau Pinang.

Kita sedia maklum bahawa kerajaan melalui Menteri Kewangan Diperbadankan, telah menubuhkan special purpose vehicle yang dinamakan sebagai JKSB, dan JKSB inilah kemudiannya telah mengeluarkan Letter of Award kepada syarikat dari China yang kita panggil sebagai CHEC yang sebahagian pembiayaan projek ini, akan dibuat oleh bank AXCEN dari China.

Perkara yang saya nak timbulkan Tuan Yang di-Pertua ialah, sehingga hari ini saya difahamkan kontrak berkenaan dengan projek ini, belum lagi ditandatangani. Sehingga hari ini yang hanya dikeluarkan oleh JKSB kepada syarikat dari negara China tersebut ialah surat tawaran, Letter of Award dan di bawah sana setakat progress yang telah dilaksanakan Cuma melibatkan beberapa aspek penilaian tanah ataupun ujian tanah dan juga sebahagian aspek penilaian alam sekitar, yang progressnya tidak pun sampai 5%. Akan tetapi, sehingga minggu lepas syarikat daripada negara China ini telah pun mengemukakan tuntutan untuk mereka dibayar sehingga mencecah RM300 juta.

Baru dapat Letter of Award, kontrak belum tanda tangan, kerja baru tak sampai 5%, telah pun minta. Sekarang kerajaan terpaksa bergelut untuk cuba mendapatkan dana dari Kumpulan Wang Amanah Pencen, bagi membiayai projek ini. Kumpulan Wang Amanah Pencen dalam siling perbelanjaan untuk pembiayaan projek prasarana pula, telah pun sampai tahap silingnya, ia tak mampu lagi untuk mengemukakan pembayaran ini, tetapi kerana keputusan Jemaah Menteri telah dibuat.

Saya kira perkara yang anehnya di sini ialah ketika kontrak belum ditandatangani bagaimanakah tuntutan ini boleh dikemukakan.

Ini saya mohon untuk kementerian berkenaan, memberikan penjelasan. Berhubung perkara yang sama juga, kita mohon untuk Parlimen ini diberikan penerangan tentang status tentang penyertaan syarikat UEM yang pada mulanya mendapat kontrak ini dan konsesi ini tetapi kemudiannya berpindah ke JKSB. Aspek kerja-kerja yang bagaimanakah yang dilaksanakan oleh UEM dan aspek kerja yang bagaimana pula akan dilaksanakan oleh China Harbor Engineering Limited atau CHEC.
Teruskan membaca

MP PAS Kuala Selangor: Jumlah eksport kita menjunam sebanyak 27.8% pada bulan Januari 2009 ..

11 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009)

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya juga merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan yang akhirnya bersedia menerima negara yang telah pun ditimpa seluruh impak buruk akibat krisis kewangan global.

Meskipun saya mengakui masih ada fundamental-fundamental yang baik dalam pengurusan ekonomi negara. Baguslah walaupun agak lambat, namun ia akhirnya diterima. Sejak bulan November lalu Tuan Yang di-Pertua, Pakatan Rakyat mahukan kerajaan bertindak segera bagi mengelakkan penguncupan dan menangani kesan kelembapan ekonomi.

Kita masih ingat semua dakwaan kami ditolak kononnya ekonomi negara bebas dari kesan krisis dan Dewan yang mulia ini masih ingat dan pegawai-pegawai di belakang pun juga turut ingat. Betul kata kerajaan kita tidak terkesan dengan krisis subprime kerana sebabnya pendedahan kita terlalu minima terhadap segala produk-produk canggih, derivative, gadai janji sekuriti ciptaan genius kewangan Barat. Ini berbeza dengan negara-negara seperti United Kingdom, Jepun, Singapura dan Timur Tengah yang banyak membeli daripada produk-produk ini.

Kesemua negara ini sedang mengalami kemelesetan ekonomi lebih awal dengan membawa dengannya satu senario ngeri yang bakal ditanggung oleh rakyat masing-masing. Ia persis kelembapan dan penguncupan ekonomi tahun 1929 dalam the great depression. Kemelesetan pertumbuhan United Kingdom menguncup sebanyak 2.8%, Jepun 2.6% dan Singapura 4.9% dan mentornya menyebutkan bahawa pada hujung tahun ini penguncupan akan berlaku pada paras 10%. Negara-negara gulf Timur Tengah juga tidak ketinggalan menghadapi kegawatan. Bursa saham mereka ke paras kehilangan market capitalization sebanyak lebih 70% seperti Dubai Financial Market atau Abu Dhabi Exchange menjunam sebanyak 47.5%.

Dikatakan kini Dubai hari ini seumpama ghost town, lengang tidak seperti dahulu kerana rakan-rakan dagangan kita teruk terjejas maka kita juga sebuah ekonomi yang bersifat ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan luar, sebuah open economy bukan closed loop economy, dengan izin, yang sepatutnya kalau close itu boleh bertahan dengan permintaan domestik sahaja. Maka justeru itu kita juga mengakui pertumbuhan negara hanya sebanyak 0.1% pada suku akhir 2008 daripada 4.7% pada suku ketiga 2008.

Negara akan mengalami kemelesetan atau recession bukan lain satu ramalan bahkan satu yang pasti. Ia bukan sukar untuk difahami kerana ia bukan rocket sign dengan izin, Tuan Yang di-Pertua. Jumlah eksport kita menjunam sebanyak 27.8% pada bulan Januari 2009 sementara indeks pengeluaran industri atau IPI merosot sebanyak 15.6% pada bulan Disember 2008.
Teruskan membaca

MP PAS Rantau Panjang: Jika gas didaratkan di Kelantan … memberi peluang pekerjaan rakyat negara kita

11 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009)

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Okey, terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat dari Kimanis. Saya tertarik dengan apa yang dibincangkan oleh Yang Berhormat berkenaan dengan rasa terkilan. Saya ingin minta penjelasan dan pandangan Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat tidak rasa terkilan apabila hak dan yang sepatutnya, saya bagi contoh pendaratan gas di Songkla, Thailand.

Bagaimana saya mendapat jawapan rasmi daripada Dewan semasa saya berada di Dewan Negara. Kementerian menjelaskan bagaimana peratusan yang diberi kepada Kerajaan Thailand adalah 50%, sedangkan ia memberi peluang pekerjaan, kepada daya asing. Sekiranya didaratkan di Kelantan sebab jarak tempat gas dengan Kelantan itu hanya 146km, jarak tempat gas dengan Songkla lebih kurang 245km.

Jadi, kalau gas ini didaratkan di perairan Kelantan, sudah tentu memberi peluang pekerjaan kepada rakyat negara kita dan wujudnya banyak industri hiliran dan kalau bagi royalti pun sebagaimana negeri-negeri lain dapat sekarang, hanya 5% tetapi apabila didaratkan di Thailand, jawapan rasmi kerajaan ialah 50%. Apakah sebagai rakyat Malaysia, Yang Berhormat tidak rasa terkilan? Minta penjelasan.
Teruskan membaca

MP PAS Sik: Kontrak Perkhidmatan ‘Jaga Sekolah’ banyak penyelewengan?

11 Mac 2009 – Perbahasan usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009)

Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [Sik]: Yang Berhormat Pasir Mas, boleh? Di sini, di belakang. Sikit sahaja. Bila Yang Berhormat Pasir Mas menyentuh soal kontrak tukang kebun, tadi saya minta Yang Berhormat Pasir Mas juga kalau tidak keberatan memasukkan juga soal kontrak jaga di sekolah.

Ini kerana apabila perkhidmatan jaga ini dikontrakkan, diberikan kepada syarikat-syarikat tertentu, banyak berlaku penyelewengan. Di tempat saya banyak syarikat ini kadangkala tidak membayar gaji dan kadangkala yang lebih penting lagi, gaji tidak dibayar dan EPF pun tidak dibuat.

Syarikat ini kita tidak tahu milik siapa tetapi yang melaksanakan program ini di sekolah-sekolah ialah yang telah disahkan. Jadi, kita minta supaya kementerian memberi perhatian kepada perkara ini kerana saya difahamkan apabila diberi kontrak kepada syarikat-syarikat ini untuk melaksanakan program jaga di sekolah-sekolah dengan harapan bila mereka mendapat dalam kuantiti yang kecil, perkhidmatan ini akan menjadi lebih baik. Jadi saya minta kalau boleh ditimbangkan.

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: Baik. Faham. Terima kasih. Saya setujulah dan dimasukkan dalam ucapan saya termasuk jaga sekali, harap ia dapat dipertimbangkan.

Perkara yang saya sebutkan tadi mengenai dengan industri kecil dan sederhana, pinjaman Bank SME ini. Saya diberitahu ramai yang sudah kena bankrap. Saya hendak minta maklumat berapa ramai yang sudah dibankrapkan dalam tahun ini. Apakah ia tidak boleh ditangguhkan tindakan-tindakan terhadap mereka oleh kerana suasana krisis global ekonomi sekarang ini, sudah pasti kerugian mereka mungkin ada kaitan dengan kesan ekonomi sekarang.

MP PAS Kuala Selangor: Mala petaka urusan khazanah negara ini adalah soal ketirisan, penyalahgunaan kuasa, rasuah ….

11 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009)

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Batu Pahat. Saya kira seperti ada pertentangan penegasan awal Yang Berhormat Batu Pahat tadi dan di hujung tadi. Awalnya Yang Berhormat Batu Pahat menekankan tentang perlunya persoalan perkara urus tadbir dilakukan dengan baik kerana injection ini besar, suntikan RM60 bilion.

Akan tetapi pada akhir tadi segala apa yang disebutkan oleh, yang saya dengar pada pagi tadi seluruh ucapan Yang Berhormat Permatang Pauh adalah untuk keseluruhan Dewan yang mulia ini, semua Ahli Yang Berhormat supaya kita sama-sama gembleng. Perkara paling besar yang menjadi mala petaka urusan khazanah negara ini adalah soalan ketirisan, kebocoran, penyalahgunaan kuasa, rasuah dan amalan-amalan seperti itu… [Tepuk]

Jadi kalau ada komitmen ke arah itu must be by partisan sepertimana Menteri Kewangan sebut atas isu Palestin. Perkara itu menuntut supaya jangan berlaku lagi kesilapan-kesilapan lama. Umpamanya kalau kita masih ingat apabila kita mahu buat suntikan-suntikan segera seperti ini.

Makmal sekolah-sekolah apa jadinya? Anak-anak kita di belakang. Itu semua adalah urus tadbir yang tidak baik atau urus tadbir yang buruk Tuan Yang di-Pertua. Di bawa dengan keputusan yang buruk dan akhirnya dicetuskan oleh kepimpinan yang buruk. Itu yang kita ingatkan supaya jangan berlaku sekali lagi.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Ya.
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Yang Berhormat Batu Pahat sikit lagi. Sebab untuk mendapat efficiency dalam suntikan-suntikan ini satu ekonomi itu perlu, kalau tidak, perlu diberi masa untuk absorb, there must have absorbing capacity in any economy. Kalau tidak dengan izin, input dan output nya akan jauh lari. Hari ini tidak efisiennya pelaburan adalah kerana ketirisan dan kebocoran ini.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Okey
Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Ini yang dikatakan inti mental, capital output ratio yang pakar-pakar ekonomi menegur kita kerana kita tidak menunjukkan efficiency dalam pelaburan. Terima kasih
Teruskan membaca

MP PAS Titiwangsa: Saya sebagai Ahli Parlimen Wilayah Persekutuan tidak pernah dipanggil dalam apa-apa mesyuarat DBKL?

11 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009)

Dr. Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali [Titiwangsa]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Batu Pahat. Saya tertarik dengan ucapan Yang Berhormat Batu Pahat tadi tentang Majlis Tindakan Daerah dan juga tertarik dengan kenyataan daripada Yang Berhormat Batu Pahat meminta supaya ada tindakan diambil daripada mesyuarat Majlis Tindakan Daerah ini.

Saya ingin bertanya Yang Berhormat Batu Pahat, apa pandangan Yang Berhormat sekiranya sebagaimana Yang Berhormat kata tadi, jangan marahlah sebab pembangkang tidak dilibatkan atau tidak langsung dipanggil dalam mesyuarat Majlis-Majlis Tindakan Daerah ini.

Di manakah silapnya di situ, di manakah kebertanggungjawabannya di situ? Saya sendiri sebagai Ahli Parlimen di Wilayah Persekutuan ini, di Kuala Lumpur tidak pernah sekali pun dipanggil dalam apa-apa mesyuarat di DBKL iaitu mesyuarat pengurusan di Kuala Lumpur ini, tidak pernah dipanggil. Yang dipanggil adalah Ketua Bahagian UMNO, baru ini lagi, dua hari yang lepas saya dapat maklumat dalam satu mesyuarat untuk program pecah tanah projek pasar minggu di Kampung Baru, yang dipanggil adalah Ketua Bahagian UMNO, Datuk Seri Suleiman, Ketua Bahagian UMNO Titiwangsa. Siapa yang boleh bertanggungjawab?

Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan mengatakan gencatan senjata, kita jangan bincang tentang politik, kita hendak bercakap tentang ekonomi, baik saya setuju tetapi perbetulkan ini dulu, baru kita boleh berpakat. Bagaimana pendapat Yang Berhormat.

Dr. Haji Mohd. Puad bin Zarkashi [Batu Pahat]: Okey, terima kasih Yang Berhormat Titiwangsa.
Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: Boleh tambah sedikit?
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Saya hendak jawablah ini Yang Berhormat Beruas.

Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: Isu yang sama, saya hendak beritahu.
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Jangan lama sangat ya sebab saya hendak bercakap 30 minit sahaja.
Dato’ Ngeh Koo Ham [Beruas]: Tuan Yang di-Pertua, ingin saya memberitahu Dewan yang mulia ini bahawa semasa Pakatan Rakyat jadi kerajaan di negeri Perak, kita memang membenarkan wakil rakyat Barisan Nasional ataupun dalam kes untuk hadir dalam mesyuarat Majlis Tindakan Daerah. Itulah cara kita dan harap Barisan Nasional juga mengikut cara yang sama, baru kita boleh memajukan negara setelah pilihan raya kita bertindak bersama demi rakyat dan negara.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Terima kasih Yang Berhormat Titiwangsa dan Yang Berhormat Beruas kerana membangkitkan perkara ini. Sebenarnya apa yang kita lakukan adalah untuk kepentingan rakyat, asalkan kepentingan rakyat dapat dipenuhi maka siapa pun wakilnya tidak apa.

Yang penting ialah berkesan sebab itu kita lantik wakil daripada tempat yang kita tidak ada wakil rakyat. Ia sama sahaja sebenarnya, yang penting adalah kerja itu berjalan atau tidak berjalan. Akan tetapi kalau kita ajak pun kalau tidak ikhlas, selepas itu cakap kita pun tidak dengar, tidak guna juga. Jadi sebab itulah, ia sama sahaja Yang Berhormat Beruas. Jadi…