MP PAS Shah Alam: Pakej Rangsangan diutamakan kepada segi penyelenggaraan, pembinaan

12 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Terima kasih Tuan Pengerusi dan Yang Berhormat Menteri. Berhubung dengan RM1.64 bilion tadi, apa yang disebutkan tadi saya tidak nampak yang aspek penstrukturan semula industri serta menggiatkan aktiviti nilai tambah.

Contoh-contoh yang disebutkan tadi merupakan lebih dari segi penyelenggaraan, dari segi pembinaan, dari segi mungkinlah bila sebut soal extra curriculum activities untuk sekolah itu, masa depan keupayaan mungkin membina keupayaan masa depan itu yang dimaksudkan.

Akan tetap dari segi penstrukturan semula industri serta menggiatkan aktiviti nilai tambah, jenis aktiviti yang macam mana dan penstrukturan industri yang macam mana dan berapa yang dibajetkan untuk aktiviti-aktiviti ini dan bagaimana ianya akan menjadi sebagai satu tindakan yang merangsang ekonomi.

Tuan Loke Siew Fook [Rasah]: Boleh sekali, boleh sekali? Ya, berbalik pada PIAS tadi kita tidak menafikan bahawa memang banyak peruntukan. Kita tidak tahu bahawa banyak wang untuk peruntukan projek-projek PIAS ini. Akan tetapi berbalik kepada persoalan kita ialah bukti.

Kita hendak tahu di mana projek-projek itu, senarai projek itu mengikut setiap kawasan Parlimen supaya Ahli Parlimen ada satu senarai, kita tahu di kawasan Parlimen ini, tahun ini ada berapa projek PIAS yang akan dilakukan, di mana tempatnya dan kita boleh pergi pantau. Saya harap cadangan ini boleh diambil kira oleh pihak kementerian. Terima kasih.
Teruskan membaca

MP PKR Kulim Bandar Baru: Bantuan Perumahan Mesra Rakyat perlu kad ahli Umno …

12 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Mencelah Penggulungan menteri Kewangan II menggulung Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009

Tuan Zulkifli bin Noordin [Kulim Bandar Baharu]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Yang Berhormat Menteri, saya ingin tanya sedikit penjelasan daripada yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Kedah tadi berkaitan dengan pelaksanaan di peringkat akar umbi dasar membantu rakyat untuk rumah kos rendah ini termasuk program terbaru yang dipanggil Program
Rumah Mesra Rakyat.

Baru-baru ini, saya balik sendiri ke kawasan saya di Kulim. Beberapa tempat yang memerlukan bantuan perumahan. Pada dasar baru dipanggil rumah mesra rakyat, kalau ada geran tanah just apply. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa untuk rakyat di bawah mendapatkan borang itu, perlu mendapatkan borang tersebut di Pejabat UMNO cawangan. Kemudian, bukan itu sahaja. Ini, saya pergi sendiri, dia pula tidak kenal saya Ahli Parlimen.

Jadi, saya pergi sendiri, saya kata Encik, saya orang miskin, saya hendak ini. Dia kata kad UMNO mana? Saya kata, saya bukan Ahli UMNO, saya rakyat Malaysia, orang kampung. Minta maaf, ini pergi isi borang dahulu, selepas itu datang balik. Saya kata macam itu saya hendak jumpa Yang Berhormat Menteri lah, saya hendak minta borang dengan Yang Berhormat
Menteri. Dia kata, hang pergi lah jumpa dia tetapi yang hendak cop kami dia kata.

Kami yang cop. Minta maaflah Yang Berhormat Menteri, kita cakap Penang sedikit. Kalau hang tidak dapat cop kami, hang tidak dapat. Kalau kami cop hang bukan Ahli UMNO, dia kata kami cop kalih dia panggil. Dia panggil dasar cop kalih. Rupanya, orang UMNO ini dia akan cop dengan cop nama dia terbalik.

Apabila borang yang kita hantar itu ada tandatangan dia, ada cop dia tetapi cop dia terbalik, rupanya jabatan kerajaan ini pun faham yang orang ini orang kalih, jangan bagi. Jadi, saya akan berasa sangat sedih kalau Yang Berhormat Menteri nafikan perkara ini. This is happening on the ground minta maaf dengan izin. Jadi, minta sangatlah Yang Berhormat Menteri
supaya perhatikan perkara ini. Ianya berlaku di kalangan rakyat yang benar-benar memerlukan bantuan ini.

Tan Sri Nor Mohamed Yakcop: Saya memang tidak nafikan mungkin isu ini berlaku tetapi itu bukan dasar kerajaan. Kalau berlaku dan kita tahu misalan di tempat Yang Berhormat di Kulim, kita akan mengambil tindakan untuk menyiasat tentang isu ini sebab isu ini patut tidak berlaku.

MP PAS Kuala Selangor: Pakej Rangsangan kedua ini diberikan kepada perkara-perkara yang tidak wajar

12 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009 peringkat Jawatankuasa Bagi Kementerian Kewangan.

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Terima kasih Tuan Pengerusi, saya menyambut perkara-perkara yang dibahaskan oleh kawan-kawan sebentar tadi. Dalam Perbelanjaan Bekalan, Maksud P.11.

Apabila kita bercakap di peringkat dasar Tuan Pengerusi, kita menerangkan bahawa keseluruhan stimulus, suntikan stimulus pakej kedua ini adalah untuk mengangkat agregat demand, permintaan keseluruhan tetapi bila kita perhatikan peruntukan-peruntukan ini, saya merujuk kepada P.11, P.10, P.11, ya dua-dua sekali. Jadi P.11 ini

Tuan Pengerusi, bagi jumlah yang diberikan atau diperuntukkan RM360 juta untuk meringankan beban rakyat terutamanya golongan yang mudah terjejas, mengelakkan pengangguran, mengurangkan pengangguran.

Saya kira peruntukan-peruntukan seperti ini perlu kita bukan hanya perhatikan pelaksanaannya, the evaluation of the details, dengan izin, tetapi jumlah itu pun dalam rangsangan ini, rangsangan fiskal ini perlu kita tambahkan. Saya mempertikaikan pula pada waktu yang sama peruntukan P.10, dan Menteri Kewangan kedua ada, saya cukup selesa Yang Berhormat Menteri Kewangan berada di sini, sebab saya telah bangkitkan sebentar tadi, apabila Menteri Kewangan tidak menjawab perkara-perkara ini.

Kalaulah peruntukan-peruntukan seperti yang disebutkan di sana, di bawah kepala 02900. Kita buat perbelanjaan ini, peruntukan ini mengapa perlu sampai RM200 juta, walaupun kita tahu ia merupakan new economic growth tetapi dalam suasana krisis ini peruntukannya mesti menjurus untuk menjana total agregate demand.
Teruskan membaca

MP PKR Machang: Bagi Letter of Acceptance, kontrak tidak sain, kerja jalan

12 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009 peringkat Jawatankuasa bagi kementerian Kewangan)

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Terima kasih, Tuan Pengerusi. Pada peringkat Jawatankuasa saya mohon mengambil bahagian dalam perbahasan Butiran 19000 – Pendidikan dan Pembangunan dengan dana sebesar RM125 juta. Saya bangun untuk menyokong dana ini yang berupa dana baru kalau mengikut Kertas Perintah 5A 2009 ini.

Alasan kenapa ia patut kita adakan peruntukan ini ialah sudah sampai masanya soal penyelidikan, soal kajian ini diberikan tumpuan oleh Perbendaharaan terutamanya kalau bercakap tentang Kementerian Kewangan ini ia ada demikian banyak syarikat-syarikat kepentingan kerajaan seperti Menteri Kewangan Diperbadankan, ratusan jumlahnya. Prestasi mereka ini harus diteliti dan hanya melalui satu kajian yang terperinci yang dilakukan oleh kumpulan penyelidikan yang berwibawa sahaja mampu menentukannya.

Misalnya saya terbaca sebuah kertas kerja yang di bentang oleh sekumpulan pensyarah Universiti Islam Antarabangsa yang dibentangkan dalam conference antarabangsa di London beberapa bulan lepas yang mendapat dana sebesar RM50,000 waktu itu daripada EPU untuk mengkaji prestasi syarikat-syarikat GLCs dan non GLCs di Malaysia.

Dibandingkan MAS dengan AirAsia, dibandingkan Maybank dengan Public Bank, dalam bidang yang serupa tetapi kategori syarikat itu berbeza, satu kepentingan kerajaan dan satu lagi sepenuhnya swasta. Didapati bahawa dari aspek untung rugi iaitu profit and loss, dengan izin, dari sudut pengurusan syarikat ternyata syarikat-syarikat GLCs ini agak jauh ketinggalan dengan semua kayu ukur yang telah dinilai oleh kumpulan penyelidik ini.

Begitu juga di dalam syarikat-syarikat di bawah Menteri Kewangan Diperbadankan. Sekumpulan pensyarah daripada Universiti Islam Antarabangsa ini yang sempat saya temui kemudiannya menyuarakan bahawa kesukaran untuk mendapatkan dana penyelidikan ini.

Mereka sangat terasa sedangkan hasil daripada kajian itu saya kira mampu membantu kementerian khususnya dalam aspek kawalan terhadap bajet yang diletakkan, kawalan terhadap disbursement dengan izin, bajet itu dan juga pemantauan terhadap bajet penyelidikan itu dan hasilnya boleh dimanfaatkan. Kalau kita biarkan syarikat-syarikat Menteri Kewangan Diperbadankan dan team pengurusannya sendiri menilai prestasi tentulah tidak berapa tepat sebab mereka menilai prestasi mereka sendiri, walaupun perniagaan ini istilahnya untung rugi.

Begitu juga dengan kumpulan yang ada kepentingan kerajaan atau GLCs. Saya berikan contoh kenapa pentingnya penyelidikan ini dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dari Tasik Gelugor kerana sudah tentu saya berpeluang untuk menerima jawapan yang lebih berautoriti.

Saya ambil contoh, misalnya pentingnya aspek penyelidikan diberi tumpuan supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan dalam melaksanakan projek-projek yang berskala besar. Ini kerana ia melibatkan implikasi kewangan yang banyak ataupun kalau ia projek berskala besar yang memerlukan pinjaman dari luar Negara kadang-kadang team perunding itu…, kalaulah mereka ini dibekalkan dengan maklumat penyelidikan yang lebih tepat, misalnya dalam Projek Jambatan Kedua Pulau Pinang ada bahagian yang diperolehi oleh China Harbour Engineering Corporation dan Exim Bank dari China menjanjikan pembiayaan yang cukup besar RM2.2 ataupun RM2.3 bilion begitu.
Teruskan membaca

Ucapan ini menyebabkan Wakil DAP Puchong digantung 12 bulan dan dinafikan hak sebagai wakil Rakyat

12 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang perbekalan Tambahan (2009) 2009 dalam Jawatankuasa bagi Jabatan Perdana Menteri)

Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya bangun untuk menjawab berkenaan dengan P.06 Butiran 09000 – Bangunan-bangunan Mahkamah di mana sebanyak RM95 juta diperlukan lebih kurang untuk bangunan mahkamah di Kuantan. Tuan Pengerusi ingin saya menyatakan di sini bahawa saya berpendapat tidak perlu kita membiayai wang sebanyak ini kepada mahkamah. Apakah yang ingin dicapai dengan menggunakan wang sebanyak ini untuk bangunan mahkamah di mana sistem di sekeliling keadilan itu tidak langsung dibangunkan.

Kita ada bangunan-bangunan yang cantik, tetapi polis dalam negara ini tidak cukup anggota, tidak cukup siasatan dibawa dalam kes-kes misalnya kes Kugan. Sampai hari ini walaupun laporan bedah siasat diberikan dua minggu lalu, sampai hari ini tidak ada sebarang tindakan diambil. Akan tetapi wang kita berikan untuk binakan bangunan mahkamah. Bukan sahaja itu, kes pembunuhan rakyat Mongolia, Altantuya di mana Ahli Parlimen Pekan yang keluar sekarang…

Dato’ Dr. Haji Jamaludin bin Dato’ Mohd Jarjis, [Rompin]: Point of order Tuan Pengerusi, point of order.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Come back…! [Disampuk]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Tidak boleh Yang Berhormat macam itu. Yang Berhormat Puchong. Dua perkara, sila duduk dulu Yang Berhormat Puchong. Dua perkara yang membantah Yang Berhormat daripada meneruskan ucapan terhadap kes yang disebut, pertama kes ini dalam mahkamah. Kedua Yang Berhormat, Yang Berhormat ditegah oleh peraturan mesyuarat untuk menunjukkan mana-mana Ahli Yang Berhormat dalam Dewan ini. Saya minta Yang Berhormat, saya minta Yang Berhormat beri amaran kepada diri…

Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Tuan Pengerusi menipu… [Pembesar suara dimatikan]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Dengarlah Yang Berhormat! Dengar, dengar Yang Berhormat. Okey saya minta Yang Berhormat tidak menyentuh perkara ini seperti yang saya katakan tadi.

Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Kenapa tidak boleh?… [Pembesar suara dimatikan]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Saya ada jelaskan sebab itu, Yang Berhormat tidak dengar. Saya katakan perkara ini dalam mahkamah. Kedua, Yang Berhormat, perkara ini menyentuh tentang peribadi seseorang di dalam Dewan. Tidak boleh Yang Berhormat.

Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Tuan Pengerusi kena dengar saya dulu. Dengar saya dulu.
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Cukuplah Yang Berhormat. Ini bukan kali pertama Yang Berhormat menyentuh perkara ini. Saya tidak benarkan Yang Berhormat.

Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Bukan, bukan isu yang dibangkitkan kali ini.
Dato’ Dr. Haji Jamaludin bin Dato’ Mohd Jarjis, [Rompin]: [Bangun].
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Saya tidak benarkan Yang Berhormat.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Dengar dulu.
Dato’ Dr. Haji Jamaludin bin Dato’ Mohd Jarjis, [Rompin]: Tidak boleh dengar.

Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Tuan Pengerusi, kalau boleh isu yang dibangkitkan.
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Saya tidak benarkan Yang Berhormat. Dua perkara itu bercanggah dengan isu yang Yang Berhormat kemukakan. Perkara yang lain Yang Berhormat.

Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Saya hendak teruskan. Saya hendak teruskan. Sila dengar saya Tuan Pengerusi, terima kasih. Saya hendak bangkitkan berkenaan dengan negara kita membelanjakan banyak wang. We spend lots of money, dengan izin. Beautiful building there but the system…

Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Mahkamah teruk pun… [Pembesar suara dimatikan]
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: …Sistem. Saksi-saksi dalam kes-kes tertentu walaupun polis tahu mereka saksi penting tetapi tidak disiasat. Banyak kes masih belum dibawa ke mahkamah tetapi bangunan mahkamah ada. Macam kes Altantuya….

Dato’ Dr. Haji Jamaludin bin Dato’ Mohd Jarjis [Rompin]: Yang Berhormat ini apa ini, Tuan Pengerusi, apa kena mengena dengan bangunan ini?… [Dewan riuh]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Sabarlah Yang Berhormat. Ya memang betul Yang Berhormat, tidak berkenaan.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tiada kaitan, tiada kaitan. Buang masa sahajalah.
Seorang Ahli: Bagaimana sensitif sangat.
Dato’ Dr. Haji Jamaludin bin Dato’ Mohd Jarjis, [Rompin]: Hak dia…
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Buang masa sahajalah.

Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Dengar dulu. Pegawai penyiasat dalam kes itu sendiri menyatakan bahawa Ahli Parlimen Pekan…
Teruskan membaca

MP PAS Tumpat: Kerajaan sediakan kemudahan bagi membolehkan orang ramai mengikuti perjalanan mahkamah

12 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009 dalam Jawatankuasa bagi Kepala P6 Jabatan Perdana menteri)

Dato’ Kamarudin Jaffar [Tumpat]: [Ketawa] Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Kinabatangan. Saya ingin merujuk khusus kepada butiran 09000, bangunan-bangunan mahkamah. Ini dicadangkan untuk Kompleks Mahkamah Tinggi Kuantan.

Sebagaimana kita maklum Tuan Pengerusi, sambutan masyarakat terhadap sidang-sidang mahkamah dan juga sidang-sidang Dewan Undangan Negeri dan Parlimen adalah amat tinggi. Jadi kadang-kadang misalnya di sesi-sesi, sidang-sidang tertentu mahkamah, orang-orang yang ingin menyaksikan perjalanan mahkamah jauh lebih ramai daripada tempat duduk yang ada di mahkamah-mahkamah tersebut.

Oleh kerana kita percaya dan berpegang kepada prinsip iaitu keadilan ini bukan sahaja dilaksanakan tetapi mesti dilihat dilaksanakan maka saya ingin mencadangkan kepada Yang Berhormat Menteri untuk memikirkan, jika ianya terlalu mahal belanjanya untuk membesarkan lagi bilik-bilik mahkamah.

Maka boleh tidak mahkamah-mahkamah mengadakan close circuit TV atau pun sebagaimana Parlimen, di Dewan kita yang hebat ini ada yang membolehkan orang ramai yang ingin mengikuti perjalanan mahkamah. Namun oleh sebab tempat duduk yang terhad, tidak dapat masuk ke bilik mahkamah, ada siaran di luar bangunan atau bilik mahkamah itu yang membolehkan orang ramai mengikuti dan memahami perjalanan mahkamah dan mengetahui bagaimana mahkamah itu berjalan dan keputusan yang berlaku dan sebagainya.

Ini untuk memastikan bahawa institusi-institusi negara kita difahami dengan sepenuhnya, diikuti dengan sepenuhnya oleh seluruh rakyat, sebab kita semua mahu supaya sama ada mahkamah atau pun Dewan Undangan Negeri dan Parlimen berjalan dengan sebaik-baiknya yang boleh diikuti dan difahami oleh rakyat. Terima kasih Tuan Pengerusi.

MP PAS Kuala Selangor: .. apa ada hubung kaitnya dengan persoalan bon kerana bon hanya menambahkan hutang

12 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Mencelah Penggulungan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan. Dalam nafas yang sama, Menteri Kewangan menyebutkan kepentingan untuk menjana total aggregate demand. Saya mendengar sebentar tadi Yang Berhormat menerangkan persoalan kemampuan kerajaan mengeluarkan mengenai isu bon. Mungkin MGS dan juga Cagar Mas atau pun Malaysian Government Bond.

Saya tidak nampak persoalan aggregate demand, permintaan itu Yang Amat Berhormat perlu perjelaskan. Kalaulah aggregate demand itu ringkaskan adalah faktor consumption (c) plus I, plus (g) government spending itu, apa ada hubung kaitnya dengan persoalan bon kerana bon hanya menambahkan hutang. Debt yang sekali gus akan menjadikan parah lagi kedudukan sovereign rating penarafan negara. Saya minta maaf Yang Berhormat, tadi Yang Berhormat sebutkan tentang RM60 bilion. Kami di Pakatan Rakyat meragui jumlah itu. Kalaulah… [Dewan riuh]

Nanti dahulu, bagi faham. Tidak faham ekonomi susah sedikit. Saya minta Yang Berhormat…
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Jangan retorik lah.

Dr. Dzulkefly Ahmad [Kuala Selangor]: Saya hendak tanya Yang Berhormat ini. Dengar, saya hendak bertanya. Kalaulah Yang Berhormat menyebutkan RM15 bilion, yang lebih munasabah dengan semua negara di dunia ini yang membuat suntikan kurang lebih 4% hingga 5% daripada KDNK mereka atau GDP mereka.

Akan tetapi kalau pada paras RM60 bilion, it is almost 10% of our GDP dan tentunya akan meletakkan persoalan sovereign rating, persoalan nilai wang Malaysia dan seluruhnya akan menjadikan lebih parah untuk menggamit apa juga future of FDI dan cost of funding di negara ini. Tolong Yang Berhormat perjelaskan sedikit.
Teruskan membaca

MP PKR Lembah Pantai: Kenapa kerajaan tidak umum seawal mungkin parahnya krisis ekonomi kita

12 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Mencelah Penggulungan Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009

Puan Nurul Izzah Anwar [Lembah Pantai]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri Kewangan. Saya bertumpu kepada soalan berkaitan dengan ekonomi. Daripada jawapan Yang Berhormat Menteri tadi ada perkiraan yang diambil oleh kerajaan sebelum memutuskan mengumumkan bagaimana gawatnya ekonomi kita.

Saya ingin bertanya, ada satu kenyataan, juga yang dipetik daripada seorang pegawai tinggi kerajaan yang menyatakan sebab kenapa dilengahkan pengumuman tentang kemelesetan ekonomi Malaysia adalah kerana lumrahnya rakyat Malaysia merupakan golongan pesimis, mudah panik dan sikap mereka itu akan mewujudkan krisis ekonomi dengan izin, making the recession a self fulfilling prophecy.

Adakah ini merupakan sebab kenapa kerajaan tidak mengumumkan seawal mungkin bagaimana parahnya krisis yang kita hadapi kerana kerajaan tidak yakin bahawa rakyat Malaysia dapat menangani dan menerima kebenaran dan daripada situ bertolak kepada satu arah yang lebih positif. Terima kasih.

Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Pandangan Ahli Yang Berhormat dari Lembah Pantai itu lebih bernas daripada Ahli Yang Berhormat dari Ipoh Timur… [Tepuk]

Walaupun baru dalam Dewan tapi tunjuk kematangan. Saya hendak jelaskan bahawa memang kita…[Dewan riuh]
Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, masa kita tidak mengizinkan.

Dato’ Sri Mohd. Najib bin Tun Haji Abdul Razak: …Memang ada kebenaran…
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Akan tetapi Yang Berhormat punya perkataan betul.
Teruskan membaca

MP PAS Pendang: Pakej Rangsangan tidak memberi kesan langsung kepada Rakyat

12 Mac 2009 – Perbahasan Usul (Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, oleh sebab saya orang setia menunggu sehingga 10.31 semalam, diberi peluang insya-Allah. Begitu juga dengan Yang Berhormat Balik Pulau Tuan Yang di-Pertua, kami tunggu sampai 10.31.

Terima kasih kerana memberi saya kesempatan untuk bersama-sama dalam perbahasan bajet mini ini. Seperti mana yang kita tahu sejumlah RM60 bilion diperuntukkan dalam empat teras di mana sebanyak RM12 bilion digunakan untuk mengurangkan pengangguran dan menambah peluang pekerjaan iaitu RM2 bilion, meringankan beban rakyat terutamanya golongan mudah terjejas sebanyak RM10 bilion dan RM48 bilion lagi adalah untuk membantu sektor swasta menghadapi krisis RM29 bilion dan juga membina keupayaan masa depan sebanyak RM19 bilion.
[Timbalan Yang di-Pertua (Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar) mempengerusikan Mesyuarat]

Nampaknya kalau dilihat daripada jumlah di atas, hasil langsung daripada kadar segera yang dapat diperolehi oleh rakyat yang menjadi mangsa kegawatan ekonomi ini hanyalah RM12 bilion. Walaupun kita tidak dapat menafikan peruntukan bantuan kepada pihak swasta dan meningkatkan keupayaan untuk masa depan juga merupakan sesuatu yang boleh membantu merangsang pertumbuhan ekonomi negara kita tetapi ia tidak memberi kesan secara langsung dan segera kepada rakyat yang terjejas ini.
Teruskan membaca