MP PAS Pendang: Mana janji PM … akan bayar pampasan Alam Sekitar RM100 juta jika …

19 Mac 2009 – Sesi soalan jawab lisan

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Walaupun saya bukan dari Sarawak, tetapi ini berhubung dengan hutan juga. Di Sarawak hutan banyak ditebang, tetapi di Kedah sudah tidak ada hutan lagi hendak tebang ini. Perdana Menteri yang dahulu, Tun Dr. Mahathir pernah berjanji untuk membayar pampasan alam sekitar sekiranya hutan tidak ditebang.

Memang kita di Kedah tidak ada hutan untuk ditebang, kita reserved hutan yang ada di kawasan muda. Di mana membekalkan air kepada Pulau Pinang, Perlis dan juga negeri Kedah sendiri untuk pertanian dan juga minuman rakyat. Jadi pampasan sebanyak RM100 juta setahun yang telah dijanjikan ini, dalam soalan saya yang tanya sebelum ini dijawab akan diberi dalam bentuk geran pembangunan.

Jadi saya ingin bertanya kepada kementerian, bilakah ia akan disalurkan dan kepada siapakah ia akan disalurkan geran pembangunan ini? Sekian minta jawapan daripada kementerian, terima kasih.
Teruskan membaca

MP PAS Pokok Sena: Timbalan Menteri kena servis …

19 Mac 2009 – Sesi soalan jawab lisan

Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya dengar jawapan Timbalan Menteri tadi ini, saya nampak bukan feri kena servis, Timbalan Menteri ini kena servis. [Ketawa]
Tuan Yang di-Pertua: Apa kena mengena feri dengan Menteri, Yang Berhormat Pokok Sena.

Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Saya…
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Tuan Yang di-Pertua, ini menghina sebenarnya.
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Tidak.
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Mana boleh cakap begitu?
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Kerana dia tadi bawa….
Dato’ Haji Ismail bin Haji Mohamed Said [Kuala Krau]: tarik balik, tarik balik.
Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat…
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Yang Berhormat Langkawi cakap betullah.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Memang menghina rasanya.
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Ini tidak boleh.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Ini pun kena 12 bulan juga.
Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: Tidak wajar. Tuan Yang di-Pertua…

Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, Yang Berhormat Pokok Sena tidak elok begitu. Minta maaf kepada Menteri. Tidak ada niat jahat, minta maaf kepada Menteri.
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Saya tidak ada niat jahat, saya tarik balik. Maksud saya tadi itu, maknanya saya kata bawah perlu dia pergi untuk membuat tinjauan yang lebih detail. Itu maksud kena servis. Ini pergi tengok sekali, tidakkanlah Yang Berhormat pergi ke setiap kerusi hendak tengok terkoyak ataupun tidak terkoyak. Tentulah Yang Berhormat
tengok kerusi tempat Yang Berhormat duduk. Mungkin kerusi tempat Yang Berhormat duduk itu tidak terkoyak. Tidakkan tanya satu dua orang dia kata bagus, lalu buat satu kesimpulan kata bagus.

Tuan Yang di-Pertua: Soalan tambahan.
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Sebab saya tidak boleh bersetuju jawapan yang dibuat oleh Timbalan Menteri bahawa asas kenaikan dahulunya disebabkan kenaikan harga minyak bukan disebabkan kerana kenaikan masalah operasi, pekerja, kenaikan spare part dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya sekarang ini kos operasi itu sudah pun berkurangan
dengan pengurangan harga minyak.

Jadi sepatutnya bahawa harga tambang mesti dikurangkan dan yang seterusnya ialah saya melihat bahawa dari segi feri itu harus ada satu syarat-syarat jarak antara kerusi dengan kerusi. Jadi seolah-olahnya ada kebebasan dia hendak bubuh jarak
berapa pun ikut suka syarikat-syarikat yang mengendalikan feri ini.

Tuan Yang di-Pertua: Soalan Yang Berhormat Pokok Sena.
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Jadi sebab itu saya minta bawah kementerian seharusnya meletakkan syarat bahawa perlunya ada satu jarak yang munasabah dengan fizikal manusia yang ada pada hari ini, bukan hanya kepada Ahli Parlimen Langkawi tetapi juga kepada Ahli-ahli Parlimen yang lain supaya jangan sampai keadaan yang sempit kemudian kerusi tidak boleh langsung untuk di ke belakang dalam tempoh satu jam suku maknanya kita duduk dalam keadaan yang tidak begitu selesa dan begitu juga krew feri. Seolaholah macam mereka ini tidak ada latihan, tidak diberikan latihan apa yang harus mereka lakukan servis apa yang harus mereka diberikan kepada penumpang. Jadi saya minta pihak kerajaan memberikan perhatian.

Datuk Seri Panglima Lajim Ukin: Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Kalau beliau jadi Timbalan Menteri pun kena servis oleh feri juga. [Ketawa] Saya ingin maklumkan kepada Yang Berhormat bahawa sebenarnya….
Tuan Yang di-Pertua: Ahli-ahli Yang Berhormat, Peraturan Mesyuarat. Sila teruskan.
Teruskan membaca

MP PAS Bachok: Manfaatkan ‘intellectual property’ Tongkat Ali di pasaran antarabangsa

19 Mac 2009 – Sesi soalan jawab lisan

Tuan Nasharudin Mat. Isa [Bachok]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin mendapat penjelasan tentang intellectual property terhadap bahan-bahan pertanian, tanaman yang dihasilkan daripada negara kita.

Sejauh manakah ia telah benar-benar dapat kita manfaatkan intellectual property ini supaya tidak bahan yang dihasilkan daripada negara kita yang sekarang ini memasuki pasaran antarabangsa. Seperti maklumat yang ada pada saya adalah yang paling popular sekarang ini adalah Tongkat Ali contohnya, benar-benar dapat ia kita yang bermanfaat, kita yang mempunyai manfaat daripada bahan-bahan tersebut supaya tidak mudah terjual kepada orang lain.

Maklumat saya juga sekurang-kurangnya pihak kementerian melalui agensi FAMA telah menggariskan tiga jenama ataupun lambang sebagai tanda pengesahan kualiti dan keselamatan makanan hasil pertanian Malaysia supaya mampu bersaing di peringkat Malaysia dan juga antarabangsa. Tiga jenama tersebut adalah;
(i) Malaysia’s Best; (ii) Olimas; dan (iii) AgroMas.
Jadi saya ingin mendapat penjelasan terhadap tiga perkara tersebut, terima kasih.
Teruskan membaca

MP PKR Machang: Idea asal Komuniti Keselamatan ASEAN tercetus pada Sidang Kemuncak di Bali

19 Mac 2009 – Sesi soalan jawab lisan

2. Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang] minta Menteri Luar Negeri menyatakan darihal “ASEAN Security Community” menyentuh status kewujudan, organisasi, fungsi, pencapaian dan halangan setakat ini.

Timbalan Menteri Luar Negeri [Datuk Abdul Rahim bin Bakri]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat Machang di atas soalan yang dikemukakan.

ASEAN Political Security Community (APSC) adalah salah satu daripada tiga tonggak di bawah wawasan ASEAN ke arah mewujudkan satu komuniti ASEAN menjelang tahun 2015. dengan berkuat kuasanya Piagam ASEAN pada Disember 2008, satu Majlis Komuniti Politik Keselamatan telah dibentuk sebagai struktur organisasi yang khusus untuk memperkasa dan merealisasikan tonggak komuniti politik keselamatan ASEAN ini.

Dari sudut organisasi, seperti yang diperuntukkan di dalam Perkara 9, Piagam ASEAN, majlis ini mempunyai ASEAN Sectoral Ministerial Bodies yang diwakili oleh Menteri Luar dan pegawai-pegawai kanan yang berkaitan bagi setiap negara anggota. Di antara fungsi Majlis Komuniti Politik Keselamatan ini adalah:
(i) majlis ini juga bertanggungjawab sepenuhnya mengemukakan laporan atau syor kepada Sidang Kemuncak ASEAN atau ASEAN Summit mengenai bidang-bidang berkaitan yang perlu diketengahkan dan diberikan perhatian serius; dan
(ii) memastikan dan memantau pelaksanaan setiap keputusan dan persetujuan Sidang Kemuncak ASEAN yang menyentuh berkaitan bidang politik dan keselamatan.
Teruskan membaca

MP PAS Jerai: Kerajaan negeri telah meluluskan sebidang tanah untuk SRJK (Tamil)

18 Mac 2009 – Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2008) 2009 peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan B.41 dan Kepala Pembangunan P.41 di bawah Kementerian Pelajaran.

Tuan Mohd. Firdaus Jaafar [Jerai]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya merujuk kepada 00102, apakah termasuk juga dalam pembinaan sekolah rendah Tamil yang mana pihak kerajaan negeri telah meluluskan sebidang tanah untuk pembinaan sekolah rendah Tamil di Toh Pawang di Bidong, kawasan Jerai.

Kemudian saya merujuk kepada 00700 iaitu Maktab Perguruan. Apakah termasuk di sana juga berkaitan dengan memastikan guru berperanan penting dalam soal disiplin pelajar ini, supaya ditekankan supaya guru-guru juga beranggapan merasai tanggungjawab bersama untuk memastikan sekolah, ataupun anak-anak remaja sekalian, tidak diabaikan dari sudut disiplin.

Kemudian saya merujuk 00800 – Rumah-rumah Guru, yang mana didapati di Kedah ataupun di kawasan Jerai, terdapat begitu banyak rumah kuarters guru yang seolah-olah tidak diminati oleh pihak guru. Mungkin ia tidak bersesuaian di peringkat di pendalaman, tetapi lebih kepada peringkat bandar. Jadi saya pohonlah kementerian supaya, bagaimana sikap kementerian?

Saya dapati hanya dua blok sahaja yang digunakan oleh guru-guru, ada pun selebihnya adalah kosong. Ini juga timbul persoalan daripada kalangan rakyatlah, seolah-olah menjadi projek gajah putih seumpama dan sebagainya, terima kasih.

MP PAS Pasir Puteh: Kerajaan ada buat perjanjian mengenai PPSMI, berapa lama perjanjian dibuat?

18 Mac 2009 – Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2008) 2009 peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan B.41 dan Kepala Pembangunan P.41 di bawah Kementerian Pelajaran.

Tuan Muhammad bin Haji Husain [Pasir Puteh]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya nak merujuk kepada Kepala 04600 – Sistem Pengkomputeran Sekolah. Peruntukkan ini sebanyak tambahan sebanyak RM150 juta untuk membiayai program pengajaran dan
pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris.

Tuan Pengerusi, saya ingin tahu bahawa dalam program PPSMI ini ialah, kerajaan telah membuat satu perjanjian dengan time system iaitu untuk menyediakan program dan juga peralatan untuk projek ini.

Pertama saya nak tahu bahawa berapa lama perjanjian itu dibuat, kedua ialah bajet sebenar diberikan kepada time system ini.

Ketiga pula bahawa, adakah dengan perjanjian ini menjadikan kerajaan terlalu susah untuk membatalkan ataupun untuk menarik balik program ini, iaitu program Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris ini.

Untuk pengetahuan Dewan bahawa kesan daripada program ini, pelajar-pelajar kita telah pun tidak lagi menitikberatkan bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan kita, bahkan dalam pergerakan dia ataupun majalah-majalah yang dibacanya ialah tidak lagi kepada bahasa Melayu yang kita nampak dalam masa yang panjang, dia akan memberi kesan kepada bahasa Melayu itu sendiri, jadi saya ingin mendapatkan penjelasan. Terima kasih.

MP PAS Pendang: Nombor kecemasan lambat ….

18 Mac 2009 – Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2008) 2009 peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Pembangunan P.29 di bawah Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi.

Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Soalan yang ingin saya timbulkan lebih kurang sama dengan Yang Berhormat Rasah iaitu daripada pengalaman saya sendiri berhubung dengan Butiran 70022 -Perkhidmatan Panggilan Kecemasan. Kita tahu bomba dia ada 994, polis 999 dan juga ambulans ada nombornya.

Masalahnya apabila kita menghubungi nombor ini, mungkin seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Rasah dia pergi ke pusat. Bila pergi pusat hendak sampai ke tempat berlakunya kecemasan itu lambat. Pengalaman saya, kebakaran berlaku dan saya buat report. Ia sampai ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur pergi ke Penang dan Penang balik ke Alor Star. Kemudian Penang telefon Alor Star.

Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: [Bangun]
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Sejam selepas kebakaran berlaku baru bomba sampai. Jadi saya harap perkara ini perlu diberi perhatian dan saya ingin….

Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Yang Berhormat Pendang, bagi saya mencelah. Kalau tidak saya tidak dapat sekejap lagi.
Beberapa Ahli: [Ketawa]
Dr. Haji Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Boleh.
Teruskan membaca

MP PKR Gombak: Rundingan Bekalan air Kerajaan Pusat-Selangor diselesai segera

18 Mac 2009 – Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2008) 2009 peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Pembangunan P.29 di bawah Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi.

Tuan Mohamed Azmin bin Ali [Gombak]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada Maksud P.29, Butiran 09100 berhubung Rancangan Bekalan Air Negeri Selangor.

Tuan Pengerusi, pada 10 Mac yang lalu dalam titah Tuanku Sultan Selangor ketika merasmikan Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor telah bertitah supaya rundingan di antara Kerajaan Pusat dan kerajaan negeri dapat disegerakan supaya masalah bekalan air bersih kepada rakyat negeri Selangor ini dapat diselesaikan dengan segera dan tidak dibebankan
kepada rakyat negeri Selangor.

Seperti kita sedia maklum pada 31 Mac 2009 ini, sekiranya rundingan di atas Kerajaan Pusat dan kerajaan negeri tidak dapat diselesaikan, tarif kadar air di negeri Selangor akan dinaikkan kepada 37% sehingga mencecah harga RM1.90 sen satu liter padu di negeri Selangor. Lebih mahal daripada harga petrol, Tuan Pengerusi. Sebab itu Kerajaan Negeri Selangor telah
mengambil ketetapan bahawa rundingan ini perlulah disegerakan dalam semangat prinsip federalism yang telah saya nyatakan pada pagi ini.

Malangnya pada 4 Mac 2009, Yang Berhormat Menteri telah tampil dalam Dewan Rakyat dan mengatakan pada muka surat 49 Hansard yang telah diedarkan, bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor telah menulis surat kepada beliau dan menyerahkan rundingan ini kepada pihak SPAN ataupun Syarikat…
Teruskan membaca

MP PAS Rantau Panjang: Kementeria Kerjaraya diminta perluaskan Jalan Pintu Masuk sempadan Rantau Panjang-Golok

18 Mac 2009 – Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2008) 2009 peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan B.27 dan kepala Pembangunan P.27 di bawah Kementerian Kerja Raya.

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh Maksud B.27 – Kementerian Kerja Raya ini iaitu berkaitan dengan pembesaran jalan di kawasan sempadan iaitu bagaimana Parlimen saya merupakan kawasan yang bersempadan dengan Thailand dan dia merupakan pintu masuk utama.

Akan tetapi kita lihat jalan yang membawa pintu masuk ke negara kita ini amat sempit berbanding dengan jalan yang di sebelah Golok, Thailand. Tambahan pula, apabila musim perayaan dan sebagainya, jalan ini sangat sesak. Jadi saya mengharapkan supaya dipertimbangkan peruntukan untuk membesarkan jalan di pintu masuk ini.

Begitu juga jalan-jalan menuju ke border ini dan begitu juga lampu-lampu jalan yang kita kira sangat tidak mencukupi. Terutama di sekitar pekan yang tidak sepatutnya kita sebagai pekan yang berada di sempadan menjadi tumpuan pelancong tetapi pekannya sangat gelap.

Jadi saya minta supaya jalan-jalan persekutuan ini diletakkan lampu-lampu jalan. Begitu juga saya minta supaya jalan menuju ke Pantai Timur ini iaitu banyak jalan-jalan lebuh raya ke Pantai Timur ini tidak rata supaya pihak Kementerian Kerja Raya memberi perhatian supaya diperelok lagi jalan ini. Begitu juga selekoh-selekoh yang begitu banyak yang sangat bahaya kepada keselamatan awam. Jadi apa perancangan pihak kementerian supaya mengurangkan selekoh yang boleh membawa bahaya ini. Terima kasih.

MP PAS Titiwangsa: Apakah perancangan dan tindakan kementerian untuk mengatasi masalah kesesakan Jln Tun Razak ..

18 Mac 2009 – Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2008) 2009 peringkat Jawatankuasa bagi Kepala Bekalan B.27 dan kepala Pembangunan P.27 di bawah Kementerian Kerja Raya.

Dr. Lo’ Lo’ Mohamad binti Ghazali [Titiwangsa]: Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh Butiran 71000 – Memperelok dan Membaik Pulih Jalan. Ini antara Jalan Tun Razak iaitu berhampiran dengan Bulatan Jalan Pahang sebelah dengan hentian Bas Jalan Pekeliling.

Semua orang tahu bottle neck di situ daripada Jalan Tun Razak, daripada Sungai Besi pun kenderaan-kenderaan semua akan tersangkut di situ. Jadi saya ingin bertanya sangat ini, sudah banyak sangat sudah rakyat saya bertanya. Apakah perancangan dan tindakan kementerian untuk mengatasi masalah ini yang saya ingat begitu kronik. Terima kasih.