Ketua Pembangkang: Unjuran defisit bercanggah dengan angka yang dikemukakan

18 Mac 2009 – Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2008) 2009 peringkat Jabatan Perdana Menteri

Datuk Seri Anwar Ibrahim [Permatang Pauh]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. B6 01000 – JPM (Pentadbiran, Pengurusan, Perkhidmatan Sumber Manusia), 030000 – Unit DR. 18.3.2009 50

Penyelarasan Pelaksanaan UPP, B.7 – JPA, B.6 dan B.8, B.7 dan mukadimahnya kini kita bahaskan dalam peringkat Jawatankuasa, lima jenis belanjawan yang diluluskan oleh kerajaan:
(i) Belanjawan 2009, Usul pada 29 Ogos – RM208 bilion dengan peruntukan khas RM71 bilion;
(ii) pada 4 November 2008 yang kelulusannya masih dipertikaikan; dan
(iii) minggu lepas 10 Mac 2009, Menteri Kewangan membentangkan pakej rangsangan RM60 bilion.

Kalau ini diambil kira Tuan Yang di-Pertua, saya pohon supaya Menteri Kewangan dan kementerian membetulkan beberapa angka termasuk unjuran, pertumbuhan dan juga defisit. Ini kerana jumlah defisit kalau kita mengambil kira semua ini, belanjawan tambahan pertama RM22.49 bilion, kedua RM12.9 bilion, Belanjawan 2008 mencecah sekarang RM212.35 bilion.

Maknanya defisit tentunya meningkat daripada 3.1% kepada 8.9% KDNK 2007. Ini kerana mengambil kira RM6.29 bilion jumlah lebihan daripada akaun hasil disatukan yang dipindahkan kepada Kumpulan Wang Pembangunan.

Ini dari unjuran yang kita ambil berdasarkan perkiraan yang telah dan akan dibentangkan dan saya percaya kalau ada keperluan, Menteri Kewangan boleh membetulkan dan ini ada kaitan dengan sekali lagi jumlah defisit.

Kerana perkara ini begitu mendesak, saya pohon penjelasan di peringkat Jawatankuasa ini isu yang berbangkit. Ini kerana sukar kita minta dipulihkan keyakinan kalau isu pokok seperti ini termasuk unjuran pertumbuhan itu dianggap tidak realistik dan unjuran defisit bercanggah dengan angka yang telah dikemukakan.
Teruskan membaca

MP PAS Rantau Panjang: Kerjasama kurang baik JPP-Kerajaan Negeri?

18 Mac 2009 – Mencelah Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2008) 2009

Puan Hajah Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin minta penjelasan berkaitan dengan geran peruntukan pembangunan untuk negeri-negeri. Jadi kita lihat di negeri-negeri di bawah Pakatan Rakyat, Jabatan Pembangunan Persekutuan diwujudkan dan ini kita lihat bagaimana kerjasama yang kurang baik, contohnya di Kelantan lah, apabila wujudnya pegawai-pegawai dari JPP ini yang kadang-kadang tidak datang apabila dijemput untuk mesyuarat bersama dengan Jabatan Pembangunan Negeri.

Begitu juga dengan ketelusan dari segi pembahagian. Banyak perkara apabila dirujuk meminta supaya peruntukan ini hanya mesti melalui, maknanya ketua pimpinan UMNO yang ada di sesebuah negeri. Jadi kenapa perkara ini wujud dan saya ingin penjelasan, apakah kerajaan bercadang untuk ketelusan, perkara ini dihapuskan terus. JPP ini dihapuskan terus dan direct kepada kerajaan negeri.

Dato’ Kong Cho Ha: Terima kasih Yang Berhormat Rantau Panjang. Sebenarnya Kerajaan Persekutuan memang tidak kurang bias kepada mana-mana negeri pun, kerana bayaran seperti per kapita dan juga berkenaan dengan penyelenggaraan jalan dan lain-lai bayaran itu semua disalurkan mengikut akta yang ada.
Teruskan membaca

MP PAS Shah Alam: Mengapa kos pembinaan KLIA RM bilion sedangkan infra KLIA sudah siap?

18 Mac 2009 – Mencelah Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2008) 2009

Tuan Haji Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Timbalan Menteri. Berhubung dengan LCCT ini, saya hendak tanya kos pembinaan itu. Mengapa yang hendak dibina di KLIA dikatakan akan menelan belanja sebanyak RM2 bilion? Sedangkan kita tahu bahawa kebanyakan daripada infra di KLIA itu semua sudah siap.

Akan tetapi bila hendak buat di Labu dikatakan ia hanya RM1.6 bilion sedangkan kita tahu bahawa kelengkapan dan infra di Labu itu jauh ketinggalan. Mungkin mereka terpaksa upgrade dan memanjangkan runaway dan sebagainya. Di situ nampak macam tidak begitu rasional.

Mengapa buat di KLIA lebih mahal sedangkan semua infra sudah ada? Boleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tolong jelaskan.

Dato’ Kong Cho Ha: Kos itu saya ingat perlu mengikut apakah kemudahan yang akan diadakan dalam LCCT itu. Berkenaan dengan LCCT di Labu keputusan itu dibuat berikutan dengan kegagalan beberapa pihak rakan kongsi yang pada akhirnya tidak bersetuju untuk meneruskan projek itu. Tadi Yang Berhormat Tumpat juga..
Teruskan membaca

MP PAS Tumpat: RM60 bilion akan dibelanjakan, esok saham menjunam

18 Mac 2009 – Mencelah Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2008) 2009

Dato’ Kamarudin Jaffar [Tumpat]: Pohon penjelasan Yang Berhormat, berkaitan dengan apa Yang Berhormat bercakap sebelum beralih tadi, iaitu berkaitan dengan pasaran saham. Yang Berhormat ada menyebutkan bahawa…

Dato’ Kong Cho Ha: Sudah lepas, pagi tadi pun sudah jawab dalam soalan lisan.
Dato’ Kamarudin Jaffar [Tumpat]: Ini amat..
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Hendak bagi jalan, tidak bagi jalan Yang Berhormat?
Dato’ Kamarudin Jaffar [Tumpat]: Ini amat berkaitan..

Dato’ Kong Cho Ha: Saya ingat tidak perlulah Yang Berhormat..
Dato’ Kamarudin Jaffar [Tumpat]: Sebab apa yang saya sebut semalam, sebagaimana Yang Berhormat ingat ialah bagaimana Pengerusi Federal Reserve Amerika, Ben Bernanke mengatakan bahawa beliau yakin ekonomi Amerika akan mula kembali pulih pada tahun 2010.

Beliau bercakap 2010 akan pulih, beliau bercakap pada 10 Mac, 11 Mac, Wall Street melambung naik. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bercakap RM60 bilion akan dibelanjakan, esok saham Kuala Lumpur turun.
Teruskan membaca