Ketua Pembangkang: Etika tidak bermakna jika Hakim …

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang

Ketua Pembangkang: Etka tidak bermakna jika Hakim … – Dato’ Seri Anwar Ibrahim [ Permatang Pauh ] membahaskan Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. . [22 Oktober 2009]

MP PAS Kubang Kerian: Berilah Keadilan kepada Semua Pihak

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang

Ucapan MP PAS Kubang Kerian, YB Salahuddin Ayub membahaskan Rang Undang-undang Jawatankuasa Etika Hakim 2008. [22 Oktober 2009]

Polis bertugas dalam kontena

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang

MP PAS Pendang Bahas RUU Panglima Gagah Berani – Dr Mohd Hayati bin Othman membahaskan Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [22 Oktober 2009]

Ketua Pembangkang: Kita luluskan perumahan Tentera antara terbesar

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang

Dato’ Seri Anwar Ibrahim [PKR Permatang Pauh] mencelah ucapan BN Hulu Terengganu membahaskan Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [22 Oktober 2009]

Anggota Tentera cedera tidak dapat pembelaan

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang

MP PAS Pokok Sena, Dato’ Mahfuz Omar membahaskan Rang Undang-undang Panglima Gagah Berani (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. [22 Oktober 2009]

Siakap Senohong Ikan Duri, Berbohong lama-lama jadi Menteri

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 22 Oktober 2009

Soalan Asal No. 6. Tuan Nga Kor Ming [ Taiping ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sebab-sebab terperinci mengapa 4 syarikat diberi status monopoli merangkul kontrak pemasangan lampu di jalan dan bangunan semua jabatan serta badan berkanun Kerajaan dan apakah nilai kontrak yang telah diberi. [22 Okt. 2009]

MP PKR Lembah Pantai: Negara perlu persediaan dalam penggunaan tenaga Nuklear

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 22 Oktober 2009

Soalan asal No. 4. Puan Nurul Izzah Binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan berdasarkan kemungkinan penggunaan sumber tenaga nuklear di Malaysia sebagai sumber baru dalam penjanaan elektrik menjelang 2025:-
(a) sudahkah Kerajaan meneliti sebab-sebab berlakunya krisis pengurangan sumber tenaga asli termasuk pengurusan sumber tenaga yang tidak efisien; dan
(b) apakah langkah-langkah persediaan yang telah diambil oleh Kementerian untuk memastikan negara bersedia dalam penggunaan tenaga nuklear. [22 Okt 2009]