117 orang Pengarah beragama Islam terlibat dalam syarikat berkaitan Arak

Pertanyaan Jawab Lisan Dijawab Bertulis Bagi Soalan No 38 pada 11 November 2009

Dr. Haji Mohd Hayati bin Othman ( Pendang ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah orang-orang Islam yang terlibat sebagai Pengarah syarikat berkaitan arak clan judi di dalam Negara Malaysia.

Jawapan:
Tuan Yang di-Pertua, Untuk makluman Yang Berhormat, terdapat 117 orang Pengarah syarikat berkaitan arak yang beragama Islam dan tiada orang-orang Islam yang terlibat sebagai pengarah syarikat judi di negara ini

Projek Keramat Mall menelan belanja sebanyak RM49 juta

Pertanyaan Jawab Lisan dijawab bertulis bagi soalan no 28
YB DR. LO’ LO’ BINTI MOHAMAD GHAZALI [TITIWANGSA] pada 11 November 2009

Dr. Lo’ Lo’ binti Mohamad Ghazali [Titiwangsa] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN menyatakan apakah kedudukan Keramat Mall yang masih tidak digunakan serta apakah penambahbaikan yang dibuat DBKL untuk memenuhi permintaan peniaga-peniaga bagi disesuaikan dengan keperluan perniagaan mereka dan tempat parkir yang sangat kurang yang boleh menyebabkan kesesakan di jalan-jalan berhampiran dan berapakah kos asal dan kos tambahan.

Jawapan:
Tuan Yang di-Pertua, 
Untuk makluman Ahli Yang Berhormat bagi Titiwangsa, Keramat Mall yang terletak di Kampung Dato’ Keramat adalah sebuah kompleks pasar dan perniagaan moden setinggi 4 tingkat yang mengandungi pasar awam, gerai berkunci, medan selera, dewan keramaian, surau, bank, pejabat pos, tandas dan tempat letak kereta. Kompleks ini telah pun siap dari segi pembinaan fizikalnya.

Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP) dan agensi di bawahnya yakni Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) sentiasa memantau perkembangan status pembinaan projek ini bagi memastikan prasarana yang ditawarkan adalah selaras dengan kehendak dan keperluan para peniaga yang bakal berniaga di pasar tersebut. Terletak di atas sebidang tanah seluas 4.7 hektar, projek Keramat Mall menelan belanja sebanyak RM49 juta. 
Teruskan membaca

Orang Islam ditangkap berjudi premis Magnum 4D dan Sport Toto

PERTANYAAN  JAWAB LISAN BAGI SOALAN NO: 27  pada 11 November 2009

Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria (Padang Terap) minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah tindakan yang telah diambil terhadap umat Islam yang terlibat di dalam perjudian lumba kuda dari 2004 hingga 2008 di negeri Pulau Pinang, Perak dan Kuala Lumpur.

Jawapan oleh (Y.B. Senator Mejar Jeneral Dato’ Jamil Khir bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, tidak ada umat Islam yang ditangkap dan disabitkan di atas kesalahan judi lumba kuda pada tahun 2004 hingga tahun 2008. Jenis kesalahan berjudi yang dicatatkan adalah melibatkan orang Islam yang membeli tiket judi atau berada di premis judi seperti di premis judi Magnum 4D dan Sport Toto. 

Di Wilayah Persekutuan, seramai 106 orang Islam ditangkap kerana kesalahan berjudi dari tahun 2004 hingga 2008. Daripada jumlah itu, seramai 20 orang ditangkap pada tahun 2004, 10 orang pada tahun 2005, 52 orang pada tahun 2007 dan 19 orang pada tahun 2008. 

Di Pulau Pinang pula, seramai 142 orang Islam ditangkap kerana kesalahan berjudi pada tahun 2004 hingga 2008. Daripada jumlah itu, seramai 26 orang ditangkap pada tahun 2004, 18 orang pada tahun 2005, 38 orang pada tahun 2007, 60 orang pada tahun 2008, dan tidak ada tangkapan dilakukan pada tahun 2006. 

Manakala di Perak, seramai 638 orang Islam ditangkap kerana kesalahan berjudi pada tahun 2004 hingga 2008. Daripada jumlah itu, seramai 20 orang ditangkap pada tahun 2004, 208 orang pada tahun 2006 dan 410 orang pada tahun 2007 dan tidak ada tangkapan dilakukan pada tahun 2005 dan 2008. 

Sekian, terima kasih. 

Teras KPI KPKT meningkatkan tahap infrastruktur pengurusan sisa pepejal kawasan bandar

PERTANYAAN  JAWAB LISAN BAGI SOALAN NO : 14 
DARIPADA : Y.B. DR. HAJAH SITI MARIAH BINTI MAHMUD (KOTA RAJA)
TARIKH : 11 NOVEMBER 2009 ( RABU )

Y.B. DR. HAJAH SITI MARIAH BINTI MAHMUD (KOTA RAJA) minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan apakah KPI Kementerian di dalam menangani masalah sampah pepejal dan apakah Kementerian bercadang untuk menggubal apa-apa akta baru bagi menangani masalah pelupusan sampah pepejal yang semakin meruncing di kawasan-kawasan bandar.

JAWAPAN : Tuan Yang DiPertua, Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) belum lagi menggariskan Key Performance Indicator (KPI) mengenai pengurusan sisa pepejal.

Namun begitu, salah satu teras KPI KPKT adalah meningkatkan tahap infrastruktur pengurusan sisa pepejal di kawasan bandar.

Selain itu, KPKT melalui Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara telah merangka KPI Strategik bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam serta menyediakan kemudahan pengurusan sisa pepejal yang mesra alam, berteknologi tinggi, kos efektif dan menambahbaik kemudahan yang sedia ada.

KPI strategik tersebut antara lain meliputi perjanjian konsesi, pelantikan kontraktor dan perunding bagi projek-projek penutupan selamat dan menaik taraf tapak pelupusan, pembinaan tapak pelupasan baru dan penilaian teknologi serta KPI bagi aktivitiaktiviti kesedaran awam dan aduan awam.

Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) telah menyediakan KPI yang sesuai bagi mengukur prestasi perkhidmatan syarikat konsesi yang akan dilantik bagi melaksanakan kerja-kerja pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) yang telah diwartakan pada 17 Julai 2007 meliputi semua aspek pengurusan sisa pepejal termasuk pelupusan, pemusnahan, penunuan, pelonggokan atau pengkomposan.

Kementerian buat masa ini tidak berhasrat untuk menggubal apa-apa akta baru memandangkan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Akta 672) masih belum dikuatkuasakan.

MP PAS Tumpat: Usaha Wakil Kementerian berfungsi dalam GLC?

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 37
DARIPADA : DATO’ KAMARUDIN BIN JAAFAR (TUMPAT)
TARIKH : 10.11.2009

Dato’ Kamarudin bin Jaafar ( Tumpat ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah usaha-usaha Kerajaan untuk memastikan wakil-wakil Kementerian dalam syarikat-syarikat Kerajaan dapat berfungsi dengan berkesan.

JAWAPAN : Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman Yang Berhormat, di antara usaha Kerajaan bagi memastikan wakil-wakil Kementerian dalam syarikat-syarikat Kerajaan dapat berfungsi dengan berkesan adalah seperti berikut :

Pelantikan seseorang individu sebagai Ahli Lembaga Pengarah (ALP) dalam syarikat-syarikat Kerajaan terutamanya sebagai wakil Kerajaan adalah dibuat berdasarkan kepada merit, pengalaman dan kepakaran khusus individu bagi memastikan ALP tersebut dapat menyumbang kepada hala tuju dan matlamat syarikat berkenaan.

Penglibatan ALP wakil Kementerian dalam menentukan hala tuju pengurusan syarikat tersebut adalah kaedah penting bagi memastikan Kerajaan menjalankan tanggungjawabnya sebagai pemegang saham yang aktif. Dalam perkara ini, mekanisme sokongan yang sistematik disediakan kepada semua ALP lantikannya melalui dokumentasi maklumat tambahan yang berkaitan serta memberikan perspektif yang lebih baik mengenai syarikat berkenaan. Ini bagi membantu dan memastikan ALP mampu melaksanakan pemantauan ke atas perjalanan syarikat dengan lebih cekap dan berkesan.

Selain dari kursus mandatori yang perlu dihadiri oleh setiap ALP di syarikat tersenarai, pihak Kementerian turut menganjurkan kursus khas untuk ALP wakil Kementerian dalam syarikat Kerajaan secara berkala. Kursus ini dianjurkan dengan kerjasama agensi luar seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi memastikan ALP sentiasa up to date mengenai keperluan pihak berkuasa serta sentiasa peka mengenai tanggungjawab dan fungsi sebagai ALP syarikat.

Selain daripada itu, susulan kepada Program Transformasi GLC yang dilancarkan pada Mei 2004, buku Hijau telah diterbitkan pada April 2006, yang mana menekankan tentang keberkesanan Lembaga Pengarah dalam syarikat GLC. Di antara perkara yang ditekankan adalah Lembaga Pengarah syarikat perlu membuat penilaian pada setiap akhir tahun mengenai keberkesanan Lembaga Pengarah tersebut dan sekira perlu, membangunkan actionable improvement program. Penilaian tersebut boleh dilakukan sendiri oleh Lembaga Pengarah ataupun dengan melantik pihak luar.

Laporan penilaian tersebut perlu dikemukakan kepada pemegang sahamnya, yang mana akan dilaporkan kepada Putrajaya Committee on GLC of High Performance, badan yang bertanggungjawab menyelia dan memantau Program Transformasi GLC ini.

MP PAS Pendang: Apa tujuan dokumen di OSA kan?

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 35
DARIPADA : Y.B. DR. HAJI MOHD HAYATI BIN OTHMAN [Pendang]
TARIKH : 10 NOVEMBER 2009

Y.B. DR. HAJI MOHD HAYATI BIN OTHMAN (PENDANG) minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah yang dimaksudkan dan dikategorikan sebagai dokumen OSA dan tujuan ianya dikategorikan di dalam dokumen OSA berkenaan.

JAWAPAN : Tuan yang Dipertua,

Buat pengetahuan Ahli Yang Berhormat, yang dimaksudkan sebagai dokumen Akta Rahsia Rasmi (Official Secret Act (OSA)) ialah dokumen yang menepati tafsiran rahsia rasmi di bawah seksyen 2 Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) iaitu:

“rahsia rasmi” ertinya apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual dan apa-apa maklumat dan bahan berhubungan dengannya dan termasuklah apa-apa suratan rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai “Rahsia Besar”, “Rahsia”, “Sulit” atau “Terhad”, mengikut mana yang berkenaan, oleh seorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah seksyen 2B;

Di samping itu, yang dimaksudkan sebagai Dokumen OSA juga meliputi suratan rasmi bagi apa-apa maksud kepada keselamatan dan kepentingan Malaysia di bawah seksyen 9(2) Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88).

Tujuan ia dikategorikan di dalam dokumen OSA ialah untuk memelihara rahsia rasmi dan dokumen rasmi yang mempunyai kepentingan keselamatan Negara daripada jatuh ke tangan orang-orang yang tidak dibenarkan dan dikelaskan mengikut peraturan yang terkandung dalam Buku Arahan Keselamatan Kerajaan. la juga bertujuan untuk mencegah kelalaian yang bersalahan, iaitu satu kesalahan jenayah dan juga untuk menghalang apa-apa bantuan haram yang sengaja diberikan kepada pihak lain termasuk agensi Negara asing atau subversif.

Suratan dikategorikan di bawah OSA adalah mengandungi maklumat sensitif dan aksesnya dihadkan kepada orang tertentu bagi mengelakkan daripada terdedah dan boleh membawa implikasi yang amat besar kepada Malaysia, membahayakan keselamatan Negara, memberikan keuntungan besar kepada sesebuah kuasa asing, memudaratkan kepentingan atau martabat Malaysia atau kegiatan Kerajaan atau orang perseorangan atau menyebabkan kesusahan kepada pentadbiran.

Sekian. Terima kasih.

MP PAS Kuala Selangor: Langkah-langkah konkrit bagi mengatasi kejatuhan ranking dalam ‘global competitiveness’, ke tangga 24

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 31
DARIPADA : Y.B. DR. HAJI DZULKEFLY BIN AHMAD
TARIKH : 10 NOVEMBER 2009 (SELASA)

Y.B. DR. HAJI DZULKEFLY BIN AHMAD (KUALA SELANGOR) minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan langkah-langkah konkrit bagi mengatasi kejatuhan ranking dalam ‘global competitiveness’, ke tangga 24 yang dianjurkan don dilaporkan oleh ‘World Economic Forum’ (2009) khususnya yang disebabkan oleh masalah ‘Institutional framework’.

JAWAPAN : Tuan Yang Di Pertua,
Izinkan saya menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dr. Haji Dzulkefly Bin Ahmad dari Kuala Selangor.
Tuan Yang DI Pertua,

Kedudukan daya saing Malaysia seperti yang dilaporkan dalam Global Competitiveness Report. (GCR) 2009-2010 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) menurun ke tempat ke-24 daripada 133 negara berbanding tahun sebelumnya (GCR 2008-2009: ke-21).

Faktor yang menyumbang kepada penurunan kedudukan ini adalah hasil daripada penilaian yang rendah ke atas kriteria yang diukur di dalam teras Institutional Framework seperti hakcipta, perlindungan harta intelek, perlindungan pemegang saham minoriti, ancaman keganasan, dan jenayah yang dianggap memberi impak yang signifikan terhadap kos menjalankan peniagaan.

Secara keseluruhannya, laporan GCR 2009-2010 menunjukkan Malaysia berjaya mengekalkan kedudukannya di dalam sukuan pertama (first quartile). Dua puluh tiga buah negara yang men si kedudukan Malaysia adalah merupakan negara-negara maju dengan KDNK per kapita yang tinggi seperti Switzerland, Amerika Syarikat, Sweden, Denmark, Finland, Jerman, Jepun, Kanada, Belanda, Hong Kong, Taiwan, United Kingdom, Norway, Australia, Perancis, Austria, Belgium, Korea, Now Zealand, Luxembourg, Qatar dan juga Emiriah Arab Bersatu. Malaysia di tempat ke-24 selepas negara-negara tersebut.

Ingin dimaklumkan sepanjang lima tahun yang lepas. Malaysia telah berjaya mengekalkan kedudukannya di kalangan 25 negara yang paling berdaya saing. Di kalangan negara Asia Pasifik pula, Malaysia berada di kedudukan ke-8 berbanding 22 negara lain mengatasi China, Thailand, India, Indonesia, Fiiipina dan Pakistan.

T uan Yang DI Pertua,
Kerajaan sentiasa memantau prestasi daya saing negara dan mengambil langkah-langkah ke arah mempertingkatkan lagi daya saing dari masa ke masa. Dalam situasi sekarang, kerajaan akan terus menggiatkan usaha ke arah meningkatkan daya saing negara melalui langkah-langkah berikut:

i. Kerajaan akan terus mengadakan inisiatif-inisiatif yang akan membantu serta memblmbing sektor awam dan swasta dalam pelbagai isu bagi memastikan Malaysia terus berdaya saing melalui agensi-agensi yang berkaitan seperti MPC. Usaha-usaha yang akan dijalankan oleh MPC termasuklah menganjurkan seminar, persldangan dan program-program melalui 12 Panel Perunding bagi memastikan maklumat mengenai daya saing negara dapat disalurkan kepada komuniti perniagaan dan awam khususnya;

ii. Menjalankan usahasama dengan agensi-agensi pusat dan agensi-agensi yang berkaitan untuk mengenengahkan penambahbaikan serta mengemukakan cadangan penambahbaikan kepada Kerajaan;

iii. Meneruskan penglibatan dengan badan-badan penarafan antarabangsa sepertl Bank Dunia, WEF serta IMD bagl tujuan berkongsi amalan-amalan terbaik daripada negara-negara maju;

iv. Menghasilkan lebih banyak penerbitan seperti buku panduan, newsletters dan bahan rujukan bagi mewujudkan kesedaran dl kalangan masyarakat awam terhadap isu daya saing negara dan penambahbaikan yang telah dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan;

v. Kerajaan juga telah meliberalisasikan 27 sub-sektor perkhidmatan dan proses Ilberalisasi tersebut akan diteruskan untuk memastikan Industri Perkhidmatan terus membangun;

vi. Pelaksanaan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) akan memastikan pencapaian enam teras iaitu mengurangkan ienayah, ketelusan perolehan kerajaan, peruntukan yang tinggi untuk Infrastruktur, membasml kemiskinan, memperluaskan pendidikan pra-sekolah dan mempertlngkatkan penggunaan pengangkutan awam di Lembah Klang;

vii, Selaras dengan usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar jenayah beberapa langkah telah diambii oleh pihak berkuasa polls di kawasan yang sering berlaku kejadian jenayah bagi memastikan pemantauan anggota polis yang lebih kerap bagi mencegah kes jenayah dan kekejaman. Aktiviti Rukun Tetangga, RakanCop, Pondok Bit (community beat) turut dipergiatkan semula oleh penduduk dan sukarelawan;

viii. Untuk mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan kerajaan, Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan (PEMUDAH) akan terus melaksanakan pelbagai pembaharuan dan menyalurkan maklumat mengenai pembaharuan-pembaharuan ini kepada komuniti perniagaan dan awam;

ix. Selain daripada itu, bagi mempergiatkan lagi perlaksanaan e-kerajaan untuk meningkatkan kecekapan, kepantasan, kualiti, keselamatan serta perkhidmatan yang mesra pengguna, projek eKL dilaksanakan. Apabila projek perintis ini dilaksanakan sepenuhnya di Kuala Lumpur pada tahun 2010 ianya akan dijadikan sebagai contoh dan tandaaras bagi negeri-negeri lain; dan

x. Selari dengan aspirasi kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi, kerajaan memberi penekanan kepada pertumbuhan berasaskan produktiviti clan inovasi sepertimana yang telah dilaksanakan oleh negara-negara Asia berpendapatan tlnggi sepertl Korea Selatan, Hong Kong, Singapura clan Taiwan.

Kriteria lesen pengendalian takaful

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 28
DARIPADA : TUAN MOHD. NASIR BIN ZAKARIA (PADANG TERAP )
TARIKH : 10.11.2009

Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria ( Padang Terap ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kriteria yang diperlukan oleh Kerajaan dalam penganugerahan lessen pengendalian takaful.

JAWAPAN : Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, antara kriteria-kriteria yang diperlukan dalam penilaian permohonan lesen pengendali takaful adalah seperti berikut :
(i) Pemohon hendaklah sebuah institusi berwibawa yang dikawal selia atau pemegang saham institusi berwibawa yang dikawal selia; dan

(ii) Pemohon hendaklah mempamerkan, melalui rancangan perniagaan yang menyeluruh, bahawa institusi berlesen baru yang dicadangkan seharusnya mempunyai kepakaran dan sumber yang perlu dan boleh memanfaatkan pasaran kewangan Islam global serta akan memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hab kewangan Islam antarabangsa.

Rancangan perniagaan tersebut harus merangkumi perkara yang memberikan manfaat besar, yang antara lainnya merangkumi :
(i) Bidang perniagaan khusus dengan perincian mengenai cara produk Dan perkhidmatan yang akan ditawarkan clan bagaimana perkhidmatan tersebut akan mempertingkat kedalaman clan keluasan pasaran kewangan dalam negara;
(ii) Iltizam untuk membangunkan kepakaran modal insan dan keperluan infrastruktur untuk operasi yang teguh di Malaysia; dan
(iii) Rancangan mantap mengenai cara untuk memperluas operasi bagi pengembangan serantau dan antarabangsa.

Bila Skim Pembiayaan Kesihatan akan dilaksanakan?

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 16
DARIPADA : DR. MOHD HATTA BIN MD RAMLI [ KUALA KRAI ]
TARIKH : 10 NOVEMBER 2009

Dr. Mohd Hatta bin Md Ramli [ Kuala Krai j minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bila Skim Pembiayaan Kesihatan akan dilaksanakan setelah kajian dilakukan sejak tahun 1985.

JAWAPAN : Y.B. DATO’ SRI LIOW TIONG LAI MENTERI KESIHATAN MALAYSIA
Tuan Yang di-Pertua,

Mekanisme pembiayaan kesihatan yang bersesuaian untuk negara bagi memberikan liputan perlindungan yang menyeluruh untuk semua golongan masyarakat, masih dalam peringkat perbincangan dan penelitian rapi. Penampilan dan perancangan skim pembiayaan kesihatan adalah amat kompleks dan serius. Banyak perkara perlu dikaji dengan teliti sebelum dilaksanakan. Di antara perkara ini ialah isu kesaksamaan (equity), penggunaan wang pembiayaan dengan efisien (efficiency), cara pembiayaan yang tidak memudaratkan rakyat, peningkatan kualiti khidmat kesihatan yang dibiayai dan hubungkait rekabentuk sistem pembiayaan dengan sistem penyampaian penjagaan kesihatan.

Skim pembiayaan kesihatan yang distrukturkan semula mesti digabungkan dengan penstrukturan semula sistem kesihatan negara supaya lebih berkesan dan menambahkan faedah kepada rakyat. Ini akan membawa sistem kesihatan Malaysia ke arah penyampaian dan pembiayaan kesihatan yang setaraf dengan negara maju selaras dengan usaha murni kerajaan untuk melonjakkan Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi. Sistem penyampaian penjagaan yang mengintegrasikan tenaga kerja dan tenaga mahir dari sektor awam dan swasta juga sedang dirancang dan dipertimbangkan dari semua aspek yang relevan.

Kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia, Agensi Pusat, Perunding Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Perunding tempatan juga sedang menjalankan kajian seperti analisa risiko, implikasi kewangan jangka panjang dan mendapatkan pendapat serta maklumbalas dari mereka yang berkepentingan (stakeholders), sebagai input kepada satu model pembiayaan dan penyampaian kesihatan yang sesuai bagi Malaysia dalam tahap pembangunan negara masakini dan masa hadapan.

Penelitian rapi yang telah mengambil masa sekian lama akan memastikan tidak timbul nanti jurang dalam rawatan dan akses oleh orang ramai dan seterusnya memastikan pelaksanaan mekanisma pembiayaan kesihatan negara ini memenuhi matlamat yang ditetapkan, antara lain bagi memberikan lebih kesaksamaan dan kebolehsampaian terhadap liputan rawatan kesihatan yang menyeluruh, bermutu tinggi, efisien dan bersepadu dengan matlamat untuk meningkatkan lagi tahap dan kualiti kesihatan rakyat.

Adalah diharapkan bahawa konsep penstrukturan semula sistem penyampaian dan pembiayaan kesihatan akan dipertimbangkan dan diterima dalam tempoh RMK-9 ini dan perancangan terperinci dibuat bagi menyediakan jalankerja untuk dilaksanakan (blueprint for implementation) seterusnya dibuat supaya perlaksanaan secara berperingkat boleh dijalankan dalam tempoh RMK-10 dan RMK-11 kelak.

Pelbagai langkah dilaksanakan dalam membendung salah laku murid

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 14
DARIPADA : Y.B. DATO’ SERI ABDUL HADI BIN AWANG (MARANG)
TARIKH : 10.11.2009

Y.B. DATO’ SERI ABDUL HADI BIN AWANG [ MARANG ] minta Menteri Pelajaran menyatakan adakah hukuman rotan akan diperkenalkan semula sebagai salah satu cara mengurangkan masalah disiplin pelajar

JAWAPAN : Tuan Yang Di Pertua,

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) amat memandang serius terhadap masalah disiplin yang melibatkan murid sekolah. KPM mengakui walaupun pelbagai kaedah dilakukan untuk menangani masalah disiplin murid ini, kejadian salah laku tersebut masih berlaku. Sehubungan itu KPM bersetuju agar pendekatan secara holistik digunakan iaitu dengan melibatkan pelbagai pihak termasuk ibu bapa dalam membendung masalah tersebut. IN disebabkan faktor yang mempengaruhi salah laku tersebut adalah pelbagai dan tidak hanya berpunca daripada sekolah sahaja.

Pelbagai langkah telah clan sedang dilaksanakan oleh KPM dalam membendung salah laku murid. Antaranya;
1. Pelaksanaan clan penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 khususnya terhadap tatacara hukuman terhadap murid yang melakukan kesalahan disiplin oleh pihak sekolah. Nasihat clan bimbingan sentiasa diberi kepada sekolah agar tindakan yang dibuat adalah betul clan tidak mendatangkan isu ketidakpuasan kepada pihak awam khususnya ibu bapa. Ini termasuklah pematuhan PekelilingPekeliling Ikhtisas yang dikeluarkan oleh KPM dari semasa ke semasa;

2. Melaksanakan Program Jati Diri kepada murid yang telah dikenakan tindakan oleh pihak sekolah khususnya terhadap tindakan buang, gantung sekolah serta kepada murid yang telah dikenakan tindakan kerana melakukan kesalahan berat yang lain;

3. Melaksanakan Kursus Literasi Undang-Undang kepada Guru Disiplin seluruh negara;

4. Melaksanakan Kursus Pengurusan Emosi kepada guru disiplin;

5. Kempen menerusi media massa seperti Media Radio digunakan (Era FM, Sinar FM, X-fresh FM, Hot FM, KL FM clan Klasik FM);

6. Menyediakan `Poster Anti Ponteng’, `Poster Anti Buli’ dan `Poster Pencegahan Seks Bebas’;

7. Melaksanakan Program Rintis Sistem Merit Demerit;

8. Menggerakkan Pasukan Petugas Anti Ponteng. Program ini akan dimantapkan lagi menerusi Majlis Permuafakatan Pendidikan Daerah (MPPD);

9. Menggerakkan program keibubapaan kepada anggota PIBG;

10. Menggerakkan program khas bersama PDRM di setiap negeri; dan

11. Pelaksanaan rintis program Piawaian Keselamatan Sekolah dengan menfokuskan kepada lima aspek iaitu Pengurusan Aktiviti Murid, Pengurusan Keselamatan Dalam Menghadapi Krisis clan Bencana, Pengurusan Keselamatan Infrastruktur Sekolah, Pengurusan Keselamatan Dalam Menangani Gejala Sosial dan Pengurusan Keselamatan Dalam Menghadapi Risiko.

KPM berharap semua langkah yang diambil dapat menangani masalah disiplin yang berlaku. Namun kerjasama dari pelbagai pihak amat diperlukan dalam memastikan masalah disiplin ini dapat dibendung