Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 (Akta 695) dikuatkuasa 2 Februari 2009

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 32
DARIPADA : YB DR. DZULKIFLY BIN AHMAD [ KUALA SELANGOR ]
TARIKH : 22 OKTOBER 2009

Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [Kuala Selangor] minta PERDANA MENTERI menyatakan langkah konkrit yang telah dilaksanakan bagi memenuhi peruntukan Akta SPK. Apakah Kerajaan bersedia membentangkan Kertas Putih untuk menjelaskan pelaksanaan terkini dan kedudukan peruntukan Akta tersebut.

JAWAPAN : YB DATUK LIEW VUI KEONG, TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

Tuan Yang di-Pertua,
Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 (Akta 695) berhubung dengan pelantikan hakim-hakim mahkamah atasan telah dikuat kuasakan pada 2 Februari 2009 dan hakim mahkamah atasan yang dimaksudkan dalam Akta tersebut tidak termasuk Pesuruhjaya Kehakiman.

Semua anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman telah dilantik pada 9 Februari 2009 oleh YAB Perdana Menteri dan empat (4) daripadanya dilantik atas jawatan iaitu:
i. Ketua Hakim Negara
ii. Presiden Mahkamah Rayuan
iii, Hakim Besar Malaya
iv. Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak

Bagi melaksana clan menguatkuasakan peruntukan tersebut maka Suruhanjaya telah pun mengesyorkan kepada YAB Perdana Menteri untuk membuat peraturan-peraturan termasuk peraturan berhubung dengan proses clan kaedah pemilihan pelantikan hakim mahkamah atasan. Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (Proses Pemilihan clan Kaedah pelantikan Hakim-Hakim Mahkamah Atasan) 2009 telah pun diwartakan dan berkuat kuasa pada 1 Jun 2009.

Sebagaimana yang telah diperjelaskan terdahulu, proses yang diperuntukan di bawah Akta 695 mengenai pelantikan hakim-hakim mahkamah atasan adalah proses yang mendahului proses-proses pelantikan di bawah Perkara 122B Perfembagaan Persekutuan.

Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat pemilihan yang dibuat oleh anggota Suruhanjaya adalah secara Undi Sulit dan nama yang disyor hanyalah nama yang mendapat undian tertinggi. Selepas membuat pemilihan Suruhanjaya akan mengemukakan suatu laporan kepada Perdana Menteri dengan menyatakan siapa yang dipilih dengan alasan pemilihan.

Ketua Hakim Negara sebagai Pengerusi Suruhanjay,,Pelantikan Kehakiman akan mengemukakan laporan tersebut bersama surat kepada Perdana Menteri sepertimana yang diperuntukan dalam Perkara 122B Perlembagaan Persekutuan mengenai pelantikan hakim mahkamah atasan.

Laporan tahunan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman bagi tahun ini akan dikemukakan kepada Parlimen pada mesyuarat pertama Pariimen tahun hadapan yang akan mengandungi segala aktiviti Suruhanjaya termasuk mengenai pemilihan pelantikan hakim bagi tahun yang dilapor.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: