MP PAS Tumpat: Usaha Wakil Kementerian berfungsi dalam GLC?

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 37
DARIPADA : DATO’ KAMARUDIN BIN JAAFAR (TUMPAT)
TARIKH : 10.11.2009

Dato’ Kamarudin bin Jaafar ( Tumpat ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah usaha-usaha Kerajaan untuk memastikan wakil-wakil Kementerian dalam syarikat-syarikat Kerajaan dapat berfungsi dengan berkesan.

JAWAPAN : Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman Yang Berhormat, di antara usaha Kerajaan bagi memastikan wakil-wakil Kementerian dalam syarikat-syarikat Kerajaan dapat berfungsi dengan berkesan adalah seperti berikut :

Pelantikan seseorang individu sebagai Ahli Lembaga Pengarah (ALP) dalam syarikat-syarikat Kerajaan terutamanya sebagai wakil Kerajaan adalah dibuat berdasarkan kepada merit, pengalaman dan kepakaran khusus individu bagi memastikan ALP tersebut dapat menyumbang kepada hala tuju dan matlamat syarikat berkenaan.

Penglibatan ALP wakil Kementerian dalam menentukan hala tuju pengurusan syarikat tersebut adalah kaedah penting bagi memastikan Kerajaan menjalankan tanggungjawabnya sebagai pemegang saham yang aktif. Dalam perkara ini, mekanisme sokongan yang sistematik disediakan kepada semua ALP lantikannya melalui dokumentasi maklumat tambahan yang berkaitan serta memberikan perspektif yang lebih baik mengenai syarikat berkenaan. Ini bagi membantu dan memastikan ALP mampu melaksanakan pemantauan ke atas perjalanan syarikat dengan lebih cekap dan berkesan.

Selain dari kursus mandatori yang perlu dihadiri oleh setiap ALP di syarikat tersenarai, pihak Kementerian turut menganjurkan kursus khas untuk ALP wakil Kementerian dalam syarikat Kerajaan secara berkala. Kursus ini dianjurkan dengan kerjasama agensi luar seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi memastikan ALP sentiasa up to date mengenai keperluan pihak berkuasa serta sentiasa peka mengenai tanggungjawab dan fungsi sebagai ALP syarikat.

Selain daripada itu, susulan kepada Program Transformasi GLC yang dilancarkan pada Mei 2004, buku Hijau telah diterbitkan pada April 2006, yang mana menekankan tentang keberkesanan Lembaga Pengarah dalam syarikat GLC. Di antara perkara yang ditekankan adalah Lembaga Pengarah syarikat perlu membuat penilaian pada setiap akhir tahun mengenai keberkesanan Lembaga Pengarah tersebut dan sekira perlu, membangunkan actionable improvement program. Penilaian tersebut boleh dilakukan sendiri oleh Lembaga Pengarah ataupun dengan melantik pihak luar.

Laporan penilaian tersebut perlu dikemukakan kepada pemegang sahamnya, yang mana akan dilaporkan kepada Putrajaya Committee on GLC of High Performance, badan yang bertanggungjawab menyelia dan memantau Program Transformasi GLC ini.

MP PAS Pendang: Apa tujuan dokumen di OSA kan?

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 35
DARIPADA : Y.B. DR. HAJI MOHD HAYATI BIN OTHMAN [Pendang]
TARIKH : 10 NOVEMBER 2009

Y.B. DR. HAJI MOHD HAYATI BIN OTHMAN (PENDANG) minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah yang dimaksudkan dan dikategorikan sebagai dokumen OSA dan tujuan ianya dikategorikan di dalam dokumen OSA berkenaan.

JAWAPAN : Tuan yang Dipertua,

Buat pengetahuan Ahli Yang Berhormat, yang dimaksudkan sebagai dokumen Akta Rahsia Rasmi (Official Secret Act (OSA)) ialah dokumen yang menepati tafsiran rahsia rasmi di bawah seksyen 2 Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) iaitu:

“rahsia rasmi” ertinya apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual dan apa-apa maklumat dan bahan berhubungan dengannya dan termasuklah apa-apa suratan rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai “Rahsia Besar”, “Rahsia”, “Sulit” atau “Terhad”, mengikut mana yang berkenaan, oleh seorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah seksyen 2B;

Di samping itu, yang dimaksudkan sebagai Dokumen OSA juga meliputi suratan rasmi bagi apa-apa maksud kepada keselamatan dan kepentingan Malaysia di bawah seksyen 9(2) Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88).

Tujuan ia dikategorikan di dalam dokumen OSA ialah untuk memelihara rahsia rasmi dan dokumen rasmi yang mempunyai kepentingan keselamatan Negara daripada jatuh ke tangan orang-orang yang tidak dibenarkan dan dikelaskan mengikut peraturan yang terkandung dalam Buku Arahan Keselamatan Kerajaan. la juga bertujuan untuk mencegah kelalaian yang bersalahan, iaitu satu kesalahan jenayah dan juga untuk menghalang apa-apa bantuan haram yang sengaja diberikan kepada pihak lain termasuk agensi Negara asing atau subversif.

Suratan dikategorikan di bawah OSA adalah mengandungi maklumat sensitif dan aksesnya dihadkan kepada orang tertentu bagi mengelakkan daripada terdedah dan boleh membawa implikasi yang amat besar kepada Malaysia, membahayakan keselamatan Negara, memberikan keuntungan besar kepada sesebuah kuasa asing, memudaratkan kepentingan atau martabat Malaysia atau kegiatan Kerajaan atau orang perseorangan atau menyebabkan kesusahan kepada pentadbiran.

Sekian. Terima kasih.

MP PAS Kuala Selangor: Langkah-langkah konkrit bagi mengatasi kejatuhan ranking dalam ‘global competitiveness’, ke tangga 24

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 31
DARIPADA : Y.B. DR. HAJI DZULKEFLY BIN AHMAD
TARIKH : 10 NOVEMBER 2009 (SELASA)

Y.B. DR. HAJI DZULKEFLY BIN AHMAD (KUALA SELANGOR) minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan langkah-langkah konkrit bagi mengatasi kejatuhan ranking dalam ‘global competitiveness’, ke tangga 24 yang dianjurkan don dilaporkan oleh ‘World Economic Forum’ (2009) khususnya yang disebabkan oleh masalah ‘Institutional framework’.

JAWAPAN : Tuan Yang Di Pertua,
Izinkan saya menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dr. Haji Dzulkefly Bin Ahmad dari Kuala Selangor.
Tuan Yang DI Pertua,

Kedudukan daya saing Malaysia seperti yang dilaporkan dalam Global Competitiveness Report. (GCR) 2009-2010 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) menurun ke tempat ke-24 daripada 133 negara berbanding tahun sebelumnya (GCR 2008-2009: ke-21).

Faktor yang menyumbang kepada penurunan kedudukan ini adalah hasil daripada penilaian yang rendah ke atas kriteria yang diukur di dalam teras Institutional Framework seperti hakcipta, perlindungan harta intelek, perlindungan pemegang saham minoriti, ancaman keganasan, dan jenayah yang dianggap memberi impak yang signifikan terhadap kos menjalankan peniagaan.

Secara keseluruhannya, laporan GCR 2009-2010 menunjukkan Malaysia berjaya mengekalkan kedudukannya di dalam sukuan pertama (first quartile). Dua puluh tiga buah negara yang men si kedudukan Malaysia adalah merupakan negara-negara maju dengan KDNK per kapita yang tinggi seperti Switzerland, Amerika Syarikat, Sweden, Denmark, Finland, Jerman, Jepun, Kanada, Belanda, Hong Kong, Taiwan, United Kingdom, Norway, Australia, Perancis, Austria, Belgium, Korea, Now Zealand, Luxembourg, Qatar dan juga Emiriah Arab Bersatu. Malaysia di tempat ke-24 selepas negara-negara tersebut.

Ingin dimaklumkan sepanjang lima tahun yang lepas. Malaysia telah berjaya mengekalkan kedudukannya di kalangan 25 negara yang paling berdaya saing. Di kalangan negara Asia Pasifik pula, Malaysia berada di kedudukan ke-8 berbanding 22 negara lain mengatasi China, Thailand, India, Indonesia, Fiiipina dan Pakistan.

T uan Yang DI Pertua,
Kerajaan sentiasa memantau prestasi daya saing negara dan mengambil langkah-langkah ke arah mempertingkatkan lagi daya saing dari masa ke masa. Dalam situasi sekarang, kerajaan akan terus menggiatkan usaha ke arah meningkatkan daya saing negara melalui langkah-langkah berikut:

i. Kerajaan akan terus mengadakan inisiatif-inisiatif yang akan membantu serta memblmbing sektor awam dan swasta dalam pelbagai isu bagi memastikan Malaysia terus berdaya saing melalui agensi-agensi yang berkaitan seperti MPC. Usaha-usaha yang akan dijalankan oleh MPC termasuklah menganjurkan seminar, persldangan dan program-program melalui 12 Panel Perunding bagi memastikan maklumat mengenai daya saing negara dapat disalurkan kepada komuniti perniagaan dan awam khususnya;

ii. Menjalankan usahasama dengan agensi-agensi pusat dan agensi-agensi yang berkaitan untuk mengenengahkan penambahbaikan serta mengemukakan cadangan penambahbaikan kepada Kerajaan;

iii. Meneruskan penglibatan dengan badan-badan penarafan antarabangsa sepertl Bank Dunia, WEF serta IMD bagl tujuan berkongsi amalan-amalan terbaik daripada negara-negara maju;

iv. Menghasilkan lebih banyak penerbitan seperti buku panduan, newsletters dan bahan rujukan bagi mewujudkan kesedaran dl kalangan masyarakat awam terhadap isu daya saing negara dan penambahbaikan yang telah dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan;

v. Kerajaan juga telah meliberalisasikan 27 sub-sektor perkhidmatan dan proses Ilberalisasi tersebut akan diteruskan untuk memastikan Industri Perkhidmatan terus membangun;

vi. Pelaksanaan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) akan memastikan pencapaian enam teras iaitu mengurangkan ienayah, ketelusan perolehan kerajaan, peruntukan yang tinggi untuk Infrastruktur, membasml kemiskinan, memperluaskan pendidikan pra-sekolah dan mempertlngkatkan penggunaan pengangkutan awam di Lembah Klang;

vii, Selaras dengan usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar jenayah beberapa langkah telah diambii oleh pihak berkuasa polls di kawasan yang sering berlaku kejadian jenayah bagi memastikan pemantauan anggota polis yang lebih kerap bagi mencegah kes jenayah dan kekejaman. Aktiviti Rukun Tetangga, RakanCop, Pondok Bit (community beat) turut dipergiatkan semula oleh penduduk dan sukarelawan;

viii. Untuk mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan kerajaan, Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan (PEMUDAH) akan terus melaksanakan pelbagai pembaharuan dan menyalurkan maklumat mengenai pembaharuan-pembaharuan ini kepada komuniti perniagaan dan awam;

ix. Selain daripada itu, bagi mempergiatkan lagi perlaksanaan e-kerajaan untuk meningkatkan kecekapan, kepantasan, kualiti, keselamatan serta perkhidmatan yang mesra pengguna, projek eKL dilaksanakan. Apabila projek perintis ini dilaksanakan sepenuhnya di Kuala Lumpur pada tahun 2010 ianya akan dijadikan sebagai contoh dan tandaaras bagi negeri-negeri lain; dan

x. Selari dengan aspirasi kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi, kerajaan memberi penekanan kepada pertumbuhan berasaskan produktiviti clan inovasi sepertimana yang telah dilaksanakan oleh negara-negara Asia berpendapatan tlnggi sepertl Korea Selatan, Hong Kong, Singapura clan Taiwan.

Kriteria lesen pengendalian takaful

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 28
DARIPADA : TUAN MOHD. NASIR BIN ZAKARIA (PADANG TERAP )
TARIKH : 10.11.2009

Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria ( Padang Terap ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kriteria yang diperlukan oleh Kerajaan dalam penganugerahan lessen pengendalian takaful.

JAWAPAN : Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, antara kriteria-kriteria yang diperlukan dalam penilaian permohonan lesen pengendali takaful adalah seperti berikut :
(i) Pemohon hendaklah sebuah institusi berwibawa yang dikawal selia atau pemegang saham institusi berwibawa yang dikawal selia; dan

(ii) Pemohon hendaklah mempamerkan, melalui rancangan perniagaan yang menyeluruh, bahawa institusi berlesen baru yang dicadangkan seharusnya mempunyai kepakaran dan sumber yang perlu dan boleh memanfaatkan pasaran kewangan Islam global serta akan memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hab kewangan Islam antarabangsa.

Rancangan perniagaan tersebut harus merangkumi perkara yang memberikan manfaat besar, yang antara lainnya merangkumi :
(i) Bidang perniagaan khusus dengan perincian mengenai cara produk Dan perkhidmatan yang akan ditawarkan clan bagaimana perkhidmatan tersebut akan mempertingkat kedalaman clan keluasan pasaran kewangan dalam negara;
(ii) Iltizam untuk membangunkan kepakaran modal insan dan keperluan infrastruktur untuk operasi yang teguh di Malaysia; dan
(iii) Rancangan mantap mengenai cara untuk memperluas operasi bagi pengembangan serantau dan antarabangsa.

Bila Skim Pembiayaan Kesihatan akan dilaksanakan?

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 16
DARIPADA : DR. MOHD HATTA BIN MD RAMLI [ KUALA KRAI ]
TARIKH : 10 NOVEMBER 2009

Dr. Mohd Hatta bin Md Ramli [ Kuala Krai j minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bila Skim Pembiayaan Kesihatan akan dilaksanakan setelah kajian dilakukan sejak tahun 1985.

JAWAPAN : Y.B. DATO’ SRI LIOW TIONG LAI MENTERI KESIHATAN MALAYSIA
Tuan Yang di-Pertua,

Mekanisme pembiayaan kesihatan yang bersesuaian untuk negara bagi memberikan liputan perlindungan yang menyeluruh untuk semua golongan masyarakat, masih dalam peringkat perbincangan dan penelitian rapi. Penampilan dan perancangan skim pembiayaan kesihatan adalah amat kompleks dan serius. Banyak perkara perlu dikaji dengan teliti sebelum dilaksanakan. Di antara perkara ini ialah isu kesaksamaan (equity), penggunaan wang pembiayaan dengan efisien (efficiency), cara pembiayaan yang tidak memudaratkan rakyat, peningkatan kualiti khidmat kesihatan yang dibiayai dan hubungkait rekabentuk sistem pembiayaan dengan sistem penyampaian penjagaan kesihatan.

Skim pembiayaan kesihatan yang distrukturkan semula mesti digabungkan dengan penstrukturan semula sistem kesihatan negara supaya lebih berkesan dan menambahkan faedah kepada rakyat. Ini akan membawa sistem kesihatan Malaysia ke arah penyampaian dan pembiayaan kesihatan yang setaraf dengan negara maju selaras dengan usaha murni kerajaan untuk melonjakkan Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi. Sistem penyampaian penjagaan yang mengintegrasikan tenaga kerja dan tenaga mahir dari sektor awam dan swasta juga sedang dirancang dan dipertimbangkan dari semua aspek yang relevan.

Kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia, Agensi Pusat, Perunding Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Perunding tempatan juga sedang menjalankan kajian seperti analisa risiko, implikasi kewangan jangka panjang dan mendapatkan pendapat serta maklumbalas dari mereka yang berkepentingan (stakeholders), sebagai input kepada satu model pembiayaan dan penyampaian kesihatan yang sesuai bagi Malaysia dalam tahap pembangunan negara masakini dan masa hadapan.

Penelitian rapi yang telah mengambil masa sekian lama akan memastikan tidak timbul nanti jurang dalam rawatan dan akses oleh orang ramai dan seterusnya memastikan pelaksanaan mekanisma pembiayaan kesihatan negara ini memenuhi matlamat yang ditetapkan, antara lain bagi memberikan lebih kesaksamaan dan kebolehsampaian terhadap liputan rawatan kesihatan yang menyeluruh, bermutu tinggi, efisien dan bersepadu dengan matlamat untuk meningkatkan lagi tahap dan kualiti kesihatan rakyat.

Adalah diharapkan bahawa konsep penstrukturan semula sistem penyampaian dan pembiayaan kesihatan akan dipertimbangkan dan diterima dalam tempoh RMK-9 ini dan perancangan terperinci dibuat bagi menyediakan jalankerja untuk dilaksanakan (blueprint for implementation) seterusnya dibuat supaya perlaksanaan secara berperingkat boleh dijalankan dalam tempoh RMK-10 dan RMK-11 kelak.