Usul Bahas mengenai Pergolakan Libya ditolak …

Dewan Rakyat 21 Mac 2011 – Perbahasan Usul dan penggulungan Titah Diraja

Usul 18 (1) oleh YB Padang Terap – Isu Libya –

Ditolak bawah Peraturan 18 (2), Tidak perlu disegerakan atas kenyataan Perdana Menteri pada 23 Febuari 2011 di Turki. ( PAS Padang Terap, DAP Batu Kawan )

[ Penggulungan – Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan – BN Beaufort – Timbalan Menteri –

Pencelahan – PAS Kota Raja, BN Jempol, PAS Kota Raja, BN Jempol, BN Pasir Salak, BN Arau, Bebas Pasir Mas, BN Pasir Salak, BN Setiawangsa, BN Rembau, PAS Kuala Selangor, PKR Petaling Jaya Selatan, BN Tangga Batu, PKR Petaling Jaya Selatan, PAS Kuala Selangor, DAP Bukit Mertajam, PAS Pokok Sena, PKR Balik Pulau, PAS Kota Raja, PAS Pasir Puteh, DAP Bukit Mertajam, ]

[ Penggulungan – Kementerian Perusahaan, Perladangan & Komoditi (KPPK) – BN Larut – Timbalan Menteri –

Pencelahan – BN Sri Gading, PAS Kubang Kerian, BN Lenggong, BN Sri Gading, PKR Indera Mahkota, PAS Pasir Puteh, PKR Indera Mahkota ]

[ Penggulungan – Kementerian Dalam Negeri – BN Masjid Tanah – Timbalan Menteri –

Pencelahan – BN Pasir Salak, Bebas Pasir Mas, BN Padang Besar, BN Pasir Salak, BN Padang Besar, PKR Kuala Langat, Bebas Pasir Mas, BN Sri Gading, BN Pasir Salak, BN Kota Belud, PAS Pokok Sena, Bebas Pasir Mas, BN Kota Belud, PKR Ampang, PKR Indera Mahkota, Bebas Pasir Bebas, PKR Indera Mahkota, DAP Seremban, Bebas Pasir Mas, DAP Kota Melaka, BN Maran, BN Kota Belud, BN Lipis, DAP Kota Melaka, DAP Serdang, DAP Kota Melaka, PKR Ampang, DAP Bakri, PAS Pokok Sena, DAP Batu Gajah ]

Dewan Rakyat 21 Mac 2011: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat (2)

Dewan Rakyat 21 Mac 2011 – Pertanyaan Bagi Jawab Lisan


Soalan tambahan YB PAS Pokok Sena kepada soalan asal No. 7. Datuk Haji Mohamed Bin Haji Aziz [ Sri Gading ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah peruntukan yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan dalam membantu mangsa banjir di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Pahang pada bulan Februari yang lalu. [ Soalan Tambahan : BN Sri Gading, PAS Pokok Sena ]


Soalan tambahan kepada soalan asal No. 8. Tuan Mohd Yusmadi bin Mohd Yusoff [ Balik Pulau ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan konsep pendidikan percuma yang pernah dimaklumkan sebelum ini tetapi telah menimbulkan kekeliruan terhadap ibu bapa yang masih membayar yuran persekolahan serta nyatakan perbelanjaan untuk memastikan pendidikan percuma berjaya dilaksanakan. [ Soalan Tambahan : PKR Balik Pulau, BN Jempol ]


Soalan tambahan MP PKR Machang kepada soalan asal No. 9. Datuk Md.Sirat bin Abu [ Bukit Katil ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk mengkaji semula dan menurunkan kadar cukai pendapatan individu dan perniagaan akibat peningkatan kos hidup di negara ini. [Soalan Tambahan : BN Bukit Katil, PKR Machang ]


Soalan tambahan kepada soalan asal No. 10. Dato’ Rashid bin Din [ Merbok ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan dalam Komitmen Malaysia (Kerajaan Pusat) untuk mengamalkan Pengurusan Hutan Secara Berkekalan (Sustainable Forest Management) apakah kerjasama yang disumbangkan oleh Kerajaan-kerajaan Negeri untuk melaksanakan komitmen ini. Sebagai balasan apakah sumbangan Kerajaan Pusat kepada Kerajaan Negeri untuk menjayakan komitmen ini. [ Soalan Tambahan : PKR Merbok, BN Pasir Salak ]


Soalan tambahan kepada soalan asal No. 12. Tuan Hee Loy Sian [ Petaling Jaya Selatan ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan adakah Kerajaan berhasrat untuk memansuhkan plaza tol PJS 2 di New Pantai Ekspres Highway (NPE) supaya selari dengan slogan rakyat didahulukan dan yang selama ini dituntut oleh semua penduduk di Taman Medan dan Taman Dato’ Harun. [ Soalan Tambahan : PKR Petaling Jaya Selatan ]

Dewan Rakyat 21 Mac 2011: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat (1)

Dewan Rakyat 21 Mac 2011 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan


Soalan tambahan YB PAS Kuala Selangor kepada soalan asal No. 1. Tuan Khairy Jamaluddin [ Rembau ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah rumusan dan dapatan daripada kajian konsolidasi atau penggabungan Proton Holdings Bhd. dan Perusahaan Automobil Kedua Sdn Bhd. [ Soalan Tambahan : BN Rembau, PAS Kuala Selangor ]


Soalan tambahan kepada soalan asal No. 4. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah kes yang dianggap atau dikategorikan sebagai berprofil tinggi yang telah sempurna disiasat oleh SPRM dari tahun 1990 hingga 2010. Daripada jumlah itu berapakah jumlah kes yang telah diambil tindakan pendakwaan oleh Jabatan Peguam Negara dan berapakah jumlah kes yang telah selesai dibicarakan. [ Soalan Tambahan : PAS Kubang Kerian, BN Lipis ]


Soalan tambahan YB PAS Bachok kepada soalan asal No. 5. Datuk Haji Baharum Bin Mohamed [ Sekijang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sejak berkuat kuasanya undang-undang Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, berapa orangkah telah didakwa dan didapati bersalah di bawah Akta ini. [ Soalan Tambahan : BN Sekijang, PAS Bachok ]


Soalan tambahan kepada soalan asal No. 6. Dato’ Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan usaha-usaha yang akan dilakukan bagi memastikan harga komoditi getah dan kelapa sawit terus kekal diparas yang tinggi. [ Soalan Tambahan : PAS Kota Bharu, BN Sekijang ]

Dewan Rakyat 17 Mac 2011: Perbahasan Titah Diraja oleh MP Pakatan Rakyat

Dewan Rakyat 17 Mac 2011 – Perbahasan Titah Diraja 2011

YB Dr Dzulkefly Ahmad [PAS Kuala Selangor]

Perbahasan oleh YB Zuraidah [PKR Ampang] ( BN Kota Belud )

Perbahasan oleh YB Dr Che Rosli Che Mat [PAS Hulu Langat]

Dewan Rakyat 17 Mac 2011: Pentanyaa Jawab Lisan MP Pakatan Rakyat

Dewan Rakyat 17 Mac 2011 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan


Soalan tambahan MP PKR Indera Mahkota kepada soalan asal No. 1. Datuk Wira Ahmad bin Haji Hamzah [ Jasin ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan peluang yang bakal diambil oleh Kementerian dalam mengeksploitasi kekukuhan nilai mata wang ringgit hari ini berbanding mata wang utama dunia bagi menyokong aliran masuk modal yang lebih besar serta pengukuhan asas makro-ekonomi negara. [ Soalan Tambahan : BN Jasin, PKR Indera Mahkota ]


Soalan tambahan YB PAS Rantau Panjang kepada soalan asal No. 3. Dato’ Haji Tajuddin bin Abdul Rahman [ Pasir Salak ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah peranan dan sumbangan kepada negara oleh Wanita Pertama Negara dalam beberapa siri lawatan ke luar negara. [ Soalan Tambahan : BN Pasir Salak, PAS Rantau Panjang ]


Soalan tambahan kepada soalan asal No. 4. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah persediaan Kerajaan dalam menangani senario pasca AFTA 2015 ketika persaingan sektor automobil akan menjadi lebih sengit khususnya dalam menangani ‘lambakan’ atau ‘over-capacity’ dari segi impak terhadap ‘pembekal-vendor’ dan ‘dealers’. [ Soalan Tambahan : PAS Kuala Selangor, BN Ledang ]


Soalan tambahan YB PAS Titiwangsa kepada soalan asal No. 5. Dato’ Sri Haji Zulhasnan bin Rafique [ Setiawangsa ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan perancangan Kerajaan di dalam membangunkan dan menyelia kawasan letak kereta di pusat bandar dan di kawasan perumahan awam memandangkan keperluan yang semakin meningkat dan pengawalan kesesakan lalu lintas di kawasan-kawasan tersebut. [ Soalan Tambahan : BN Setiawangsa, PAS Titiwangsa ]


Soalan tambahan kepada soalan asal No. 8. Tuan Haji Ab Aziz bin Ab Kadir [ Ketereh ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan status kemajuan projek pembukaan 1,000 tabika KEMAS yang diperuntukkan sebanyak RM140 juta di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). [ Soalan Tambahan : PKR Ketereh, BN Maran ]