Kampong Melayu hilang satu persatu di Peta Kuala Lumpur – MP PAS Kubang Kerian

image

DR 5 Oktober 2011 – Perbahasan Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011

Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sekadar untuk berkongsi beberapa idea dan maklumat dalam Rang Undang-undang Kampong Bharu ini. Saya sebagaimana rakan-rakan yang lain juga ingin memperingatkan bukan dengan niat mala fide ataupun dengan niat yang jahat kerana saya rasa semua orang bersetuju bahawa satu-satunya lagi kampung tradisi di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur ini perlu dikekalkan dan segala identitinya tidak akan terhakis. Saya rasa itu asas kepada semua perbahasan yang walaupun mungkin bercampur baur dengan usaha politik, itu biasalah. Kita orang politik, kita bercakap dalam bahasa orang politik.

Akan tetapi saya yakin dan percaya bahawa kepada mereka yang inginkan melihat suatu pandangan jauh, kita punya way forward terhadap masa depan Kampong Bharu ini dan di belakang sana saya rasa ada wakil emas yang telah begitu berpengalaman dan telah pun masuk dalam usia emas – warga emas yang sudah tentu dalam hati mereka ingin melihat bahawa Kampong Bharu ini akan diwarisi oleh anak-anak cucu akan datang yang mana tidak tergadai sedikit pun apa yang mahu kita pertahankan pada hari ini.

Adapun kebimbangan-kebimbangan yang kami lahirkan hanya sekadar satu unjuran pemikiran, suatu pandangan jauh ke hadapan supaya kesilapan masa lalu tidak akan berulang. Saya rasa itu konsep dan falsafahnya. Seorang cendekiawan China iaitu Ai Cheng pernah mengatakan bahawa sejarah adalah cerminan masa depan. Sejauh mana pun kita mahu pantas berlari ke hadapan, jangan lupa pada sejarah, kepada pengalaman masa lampau.

Kereta yang paling mahal di dunia pun pada hari ini dengan teknologi yang paling canggih pun ada cermin pandang belakang. Walaupun kereta ini memacu ke hadapan yang mungkin 500 kilometer satu jam, pemandu terbaik, pemenang grandprix, pemandu yang baik ini mesti memandang cermin belakang sebelum membuat pintasan memotong dan kereta akan terus maju ke hadapan.

Jadi saya rasa dalam konteks kita membicarakan tentang Kampong Bharu ini ialah pengalaman masa lalu harus diambil kira. Isu hilangnya satu per satu kampung-kampung Melayu ini bukan satu mitos. Ia bukan macam cerita Laksamana Hang Tuah. Dia bukan cerita macam Hikayat Panji Semerang ataupun Hikayat Malim Deman. Itu cerita mitos. Akan tetapi hilangnya nama-nama kampung-kampung tradisi Melayu ini adalah satu kenyataan dan satu persatu hilang daripada peta Kuala Lumpur ini.

Saya rasa kalau Allahyarham Tun Razak masih ingat dan dia hadir bersama-sama kita pada hari ini, kita jangan lupa untuk mengimbang suatu kuasa ataupun dominasi politik pada masa itu, Tun Razak mempelawa orang-orang kampung datang ke Kuala Lumpur ini. Datang untuk apa? Untuk mengimbangkan suatu dominan politik dan menstabilkan politik pada waktu itu.

Orang kampung yang berhijrah pada waktu itu bertanya; “Tun, mana tanah kami hendak duduk?”

Tun jawab; “Duduklah ini tanah kerajaan. Ini kerajaan kita. Esok kerajaan akan berkira kepada anda semua kita sama-sama orang Melayu”. Itu kata Tun Razak beberapa dekad yang lalu. Hari ini apa jaminannya?

Walaupun nama-nama kampung tadi Abdullah Hukum, pejuang tanah bagi orang Melayu, Kampung Kerinchi, Kampung Chubadak, Kampung Dalaman di Sentul hari ini. Di mana mereka? Ini bukan mitos. Ini bukan suatu cerita dongeng ataupun saya bercakap hari ini dengan suatu fakta yang tidak boleh saya bertanggungjawab. Kalau itu pun hilang pada hari ini, apa jaminannya? Hari ini orang Melayu macam alergi hendak sebut kampung mereka. Kalau ada korporat Melayu pun kalau hendak bangunkan tanah-tanah, gemar menggunakan nama-nama Duta Vista, Valencia, Kerinchi pun letak Link, Danga pun letak Bay, Heritage dan seumpamanya. Hilang bahasa Melayu. Apa jaminannya? Adakah ini juga cerita dongeng?
Teruskan membaca

Rang Undang2 Khianati hak anak cucu kita, kaum peribumi di Kuala Lumpur – MP PKR Batu

DR 5 Oktober 2011 – Perbahasan Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Batu, tangga tidak ada Yang Berhormat. Yang Berhormat Batu.
Datuk Ir. Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Tangga Batu atau Batu Tuan Yang di-Pertua?
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Batu.
Datuk Ir. Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Yang Berhormat Batu?
Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Batulah.
Datuk Ir. Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Bukan Tangga Batu?

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Tangga nantilah. Ada batu baru tangga.
Datuk Ir. Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Maaf Tuan Yang di-Pertua.
Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin menyertai perbahasan ini dengan satu pendirian yang agak serius. Perkara ini tidak ada kena-mengena dengan kepartian. Ini adalah undang-undang yang akan menentukan masa hadapan Malaysia yang kalau kita menghayati perlembagaan di mana kita memberi kedudukan istimewa kepada orang Melayu dan kita harus juga ingat bahawa undang-undang ini bukan sahaja wujud sebagai abstrak, tetapi dia harus wujud dalam realiti.

Kampong Bharu telah wujud lebih daripada 111 tahun. Ini telah berterusan sungguhpun di bawah penjajah British, diiktiraf. Akan tetapi saya rasa kita tidak menolak sebahagian pembangunan, tetapi bila saya dengar dari Yang Berhormat Menteri yang menyifatkan Kampong Bharu sebagai slum. Saya rasa ini adalah satu penghinaan kepada penduduk-penduduk dan tuan punya tanah. Ini juga bermaksud 100 tahun ini mereka telah mengabaikan tugas mereka untuk menjaga tempat ini dan saya anggap ini tidak boleh diterima.

Ini kerana Kampong Bharu merupakan tempat yang menarik kalau dibandingkan dengan bangunan-bangunan tinggi di sekitar Kampong Bharu yang boleh kita dapati di Tokyo, di Singapura, di New York, tidak ada bezanya. Akan tetapi ciri-ciri kemelayuannya yang menjadi pentafsiran refining the culture of Malaysia. Jikalau kita ingin warganegara Malaysia untuk menjunjung Perlembagaan Persekutuan Malaysia, kita harus menghayati kewujudan Kampong Bharu.

Saya nampak isu – kita harus faham dalam persekutuan kita, isu tanah ini perlindungan kepada hak tanah rizab orang Melayu datang daripada negeri. Itu adalah hak negeri. Semua lain enakmen law dibuat oleh kerajaan negeri. Dalam persekutuan, memang kita dalam kedudukan yang agak istimewa sekarang, tetapi kita tidak boleh tidak reconcile dengan sejarah. Itulah sebab dalam undang-undang ini kita masih mengakui dua wakil yang akan dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor. Maksudnya, tanah ini pernah dimiliki oleh Kerajaan Negeri Selangor dan Enakmen MAS ini juga mengiktiraf bahawa asal-usul tanah ini adalah tanah Selangor. Saya agak kita tidak boleh ketepikan. Saya bukan ingin hendak timbulkan isu perkauman di sini.

Bagi saya, sebagai warganegara Malaysia tidak kira apa latar belakang etnik saya, tetapi saya harus mempertahankan sikap ini.

Saya anggap Menteri ini boleh jadi apa-apa bangsa juga. Saya dengan Yang Berhormat Menteri mempunyai hak yang sama menjadi Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Akan tetapi di dalam undang-undang ini, kalau kita beri kuasa keseluruhan kepada Menteri dengan secara automatik, kita menafikan hak Sultan, hak orang Melayu kerana kita telah dilute kuasa yang ada dipegang oleh MAS ini kepada seorang Menteri yang boleh datang daripada mana-mana kaum. Saya ingin tahu, apabila kita sudah luluskan ini dalam bukan sahaja kita tidak boleh bayangkan sentiasa UMNO akan memerintah, kita tidak boleh tahu siapa yang akan memerintah. Kita tidak boleh jangka siapa yang akan jadi Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Siapa yang akan memberi jaminan kepada penduduk-penduduk Melayu di Kampong Bharu ini pada masa yang akan datang, hak mereka akan dijamin? Tidak ada. Sekarang ini hak ini sudah dipusatkan di kawasan Yang Berhormat Menteri.

Tuan Mohd. Yusmadi Mohd. Yusoff [Balik Pulau]: Yang Berhormat Batu, sedikit. Saya membaca dengan tekun draf naskhah yang dibuat oleh kementerian. Saya agak kurang yakin sebab kebetulan saya datang daripada Pulau Pinang. Yayasan Bumiputera Pulau Pinang, Jawatankuasa PEMANDU, PERDA dan sebagainya,tetapi diskusi masa hadapan Melayu Pulau Pinang dari tahun 60-an sehingga sekarang masih lagi relevan. Ini yang ingin saya tegaskan.

Di sini apabila kita lihat Yang Berhormat Batu, yang diberikan Majlis Penasihat. Bukan kata pemegang amanahkah, Board of Trusty, itu lain dan kalau kita lihat di sini dikatakan dengan jelas nasihat Majlis Penasihat hendaklah diteliti, dikaji dan jika bersesuaian hendaklah diterima pakai oleh perbadanan. Bukan dia wajib ikut. Dia pula sendiri tentukan sesuai tidak sesuai. Bagi saya penduduk Kampong Bharu tahu apa yang sesuai untuk mereka. Mohon penjelasan.

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Itulah point saya. Tuan punya tanah yang kita the spirit of a constitution, the land owner, bumiputera yang milik tanah sebelum pendatang lain yang datang mempunyai hak prioriti. Sekarang ini…
Tuan Khalid Abd. Samad [Shah Alam]: [Bangun]
Teruskan membaca

MP PAS Kota Raja bersama Pewaris Tanah Kg Bharu menentang RUU Pembangunan Kg Bharu 2011

image

DR 5 Oktober 2011 – Perbahasan Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011

Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja]: Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberi saya peluang untuk membahas Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011.

Saya ingin merakamkan di dalam Dewan yang mulia ini penghargaan kepada Allahyarhamah Yang Berhormat Dr. Lo’ Lo’ Haji Mohamad Ghazali, Ahli Parlimen Titiwangsa kerana di atas usaha gigihnya semenjak dipilih menjadi wakil rakyat untuk membawa suara dan hasrat pemilik pewaris Kampong Bharu ke Parlimen ini berkali-kali.

Begitu juga dengan usahanya bersama dengan pemilik dan pewaris Kampong Bharu menerangkan dan menjelaskan hak mereka. [Tepuk] Tidak keterlaluan jika saya katakan di atas usahanya bersama ahli-ahli jemaah MAS, penduduk Kampong Bharu mengutarakan bantahan mereka kepada draf awal Rang Undang-undang PPKB 2010, Dewan Rakyat 45/2010 walaupun ditarik balik.

Akhirnya dikemukakan rang undang-undang PPKB 2011 pada hari ini, dibentangkan dengan dimasukkan pindaan-pindaan yang sebahagian daripadanya diminta oleh penduduk ataupun pemilik dan pewaris. Namun ini tidak bermakna rang undang-undang yang dibawa hari ini dapat melindungi hak-hak dan kehendak pemilik dan pewaris Kampong Bharu sepenuhnya dan masih banyak lagi kebimbangan mereka mengenai Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011 ini yang akan dikemukakan oleh pihak kami.

Tuan Yang di-Pertua, tahun ini genap 111 tahun Kampong Bharu diwujudkan. Memahami sejarah pewujudan Kampong Bharu ini amat penting kerana ia adalah usaha semasa kita diperintah oleh British, usaha Sultan…
Beberapa Ahli: [Menyampuk]

Dr. Hajah Siti Mariah binti Mahmud [Kota Raja]: Dinaungi? Dijajahi oleh British. Saya masih hendak mengguna dijajah British. Pada ketika itu usaha daripada Sultan Selangor pada ketika itu Almarhum Sultan Sulaiman atau Sultan Alauddin Sulaiman Shah bin Raja Muda Musa dengan usaha beliau dan kehendak baginda, maka tanah ini diperuntukkan oleh orang-orang Melayu yang mendiami di sekeliling, di sepanjang sungai Gombak dan Sungai Klang.

Apabila pada ketika itu dalam kurun 1800. Pada ketika itu pembangunan yang pesat sedang berlaku di Kuala Lumpur. Atas ingatan baginda, maka baginda telah memastikan bahawa satu kawasan baru diperuntukkan di kawasan Kampong Bharu ini dan pada tahun 1899.

Kawasan Kampong Bharu ini digazet pada bulan Julai tahun 1900. Jadi, genap tahun 2011 ini, Kampong Bharu sudah berusia 111 tahun. Pada ketika itu, setelah digazetkan, satu enakmen iaitu Malay Agricultural Settlement Act telah digubal untuk menjadi pentadbir dan pembela kepada orang-orang Melayu yang dipindahkan ke kawasan itu. Setiap seorang mendapat kira-kira setengah ekar tanah di kawasan Kampong Bharu ini. Kampong Bharu ini sampai ke hari ini masih lagi mengekalkan ciri-ciri warisan Melayu, masih mengamalkan tradisi dan tamadun Melayu.

Di situlah satu-satunya tempat yang orang Melayu boleh berasa bangga apabila mereka datang ke Kuala Lumpur, masih ada lagi tanah sebesar sekangkang kera ini masih lagi menjadi milik orang Melayu. Nanti kita akan lihat apabila Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu ini diwartakan, maka pada ketika itu, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri tadi sama ada orang-orang Melayu yang tinggal di situ masih lagi menjadi pemilik dan pewaris pada tanah ini.

Tuan Yang di-Pertua, rizab Melayu ini, di tengah-tengah metropolitan ini sebenarnya terdiri daripada tujuh buah kampung. Asas Malay Agricultural Settlement Act ini ataupun juga dikenali sebagai Penempatan Tanah Pertanian Melayu ini ditubuhkan dan mengandungi tujuh jemaah atau ahli jawatankuasanya yang terdiri daripada seorang wakil daripada setiap kampung.

Untuk rekod Hansard, tujuh buah kampung ini ialah Kampung Periuk, Kampung Pindah, Kampung Hujung Pasir, Kampung Paya, Kampung Masjid, Kampung Atas A dan Kampung Atas B. Kesemua kampung ini hanya merangkumi lebih kurang 225.89 ekar tanah sahaja. Terdapat tiga jenis tanah di sini; tanah simpanan Melayu, tanah simpanan pertanian dan tanah Melayu diberi milik.

Untuk kita semua kenang kembali, MAS ini sebenarnya adalah satu badan yang ditubuhkan untuk mentadbir tanah Kampong Bharu ini. Sehingga kini, pembangunan di Kampong Bharu ditentukan oleh MAS walaupun ia terletak di bawah DBKL. Kalau hendak membuat pengubahsuaian, hendak membina rumah dan sebagainya, semuanya adalah di bawah pentadbiran MAS. Jadi, MAS ini sebenarnya adalah satu badan yang berkuasa mentadbir Kampong Bharu ini.

Tuan Yang di-Pertua, penduduk Kampong Bharu tidaklah menolak pembangunan. Memang mereka merasakan bahawa pembangunan di tempat mereka, di Kampong Bharu, adalah sangat terpinggir. Padahal di sekeliling Kampong Bharu sudah tumbuh pesat pembangunan ini dan mereka tidak menolak pemodenan. Mereka juga tidak menolak untuk mengangkat status dan diri mereka untuk bersama-sama bersaing dengan kaum lain dengan aset yang mereka ada. Namun, pengalaman mereka amat pahit kerana ada beberapa insiden yang menyebabkan mereka rasa tertipu. Oleh itu, sebenarnya apa yang mereka mahu adalah mereka perlu mengambil bahagian di dalam pembangunan Kampong Bharu dan they have a say.
Teruskan membaca

MP PKR Batu Bahas RUU Buang Negeri (Pemansuhan) 2011

DR 5 Okt 2011 – Perbahasan RANG UNDANG-UNDANG BUANG NEGERI (PEMANSUHAN) 2011

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya pertama sekali sangat bersyukur kerana Tuan Yang di-Pertua memberi peluang untuk saya menyertai perbahasan ini yang penuh dengan makna sejarah. Memang betul ini sebagai formaliti untuk kita menghapuskan satu undang-undang yang disifatkan sebagai satu undang-undang yang outdated tetapi saya juga ingin tambah bahawa saya anggap tidak kira tindakan ini datang daripada inspirasi atau datang daripada tekanan mana-mana pihak tetapi langkah yang berani, yang penuh dengan makna sejarah ini harus dipuji kerana hari ini semasa kita berbahas ini adalah masa kita membezakan Malaysia daripada zaman dahulu yang memegang kepada nilai yang berbeza kepada satu zaman baru yang disifatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai kita melangkah maju sebagai negara demokratik di dunia.

Saya anggap kita tidak boleh nafikan bahawa demokrasi adalah satu nilai yang lebih tinggi daripada apa yang kita lakukan di Parlimen. Undang-undang yang dibuat oleh manusia dan oleh wakil rakyat yang dipilih oleh manusia harus kita dibimbing oleh nilai yang lebih tinggi daripada apa yang boleh difikirkan oleh manusia.

Hak asasi manusia ini bagi saya dan ramai kawan dan saya harap Dewan keseluruhan bersetuju dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa hak asasi manusia ini adalah nilai-nilai murni yang lebih tinggi yang kalau kita percaya kepada agama masing-masing, ini adalah birth right, adalah sesuatu yang telah dikurnia oleh Tuhan. Saya anggap ini hanya sebagai satu langkah dan saya harap perbahasan ini bukan sahaja secara defensif, siapa yang betul atau siapa yang salah.

Kita mengakui undang-undang yang dahulu mungkin ada relevannya pada masa tertentu tetapi kita juga mengakui ada kelemahan, ada individu-individu yang telah dizalimi dan hilang bukan sahaja hak asasi manusia tetapi kesejahteraan hidupnya. Jadi, saya tidak mahu bezakan kesejahteraan seseorang itu dengan hak asasi manusia. Di sini saya harap kita terus menyambut selepas undang-undang ini dimansuhkan dan kita menanti-nantikan satu perubahan yang lebih besar, yang lebih komprehensif dalam perkara ini.

Saya ingin bawa beberapa lagi secara konsisten kalau kita mansuhkan undang-undang ini. Seterusnya, kita harap secara komprehensif kita menilai semula undang-undang seperti hasutan selain daripada ISA, juga kita harus meneliti ESKA, undang-undang pertubuhan dan juga AUKU. Banyak lagi undang-undang yang tidak konsisten dengan nilai hak asasi manusia.

Bagi pihak kami dalam Pakatan Rakyat, saya tidak segan silu kalau pemerintah telah melakukan sesuatu yang berani, yang betul kita sokong dan kita puji. Hanya kita anggap ini sebagai permulaan, jangan kita lambat dan kita juga harap kawan-kawan dari sebelah sana semasa kita bahas, kita fahami undang-undang pembasmian ini, this Banishing Act hanya beberapa negara yang represif sahaja seperti Ireland, seperti South Africa, seperti Vietnam satu ketika dahulu. Bila kita mansuhkan secara simbolik kita menyatakan kezaliman masa lampau ini harus ditamatkan dan bukan kita secara simbolik tetapi secara praktikal kita harus mengamalkan nilai hak asasi manusia ini.

Dengan itu saya sekali lagi ingin seru kerajaan supaya melanjutkan perubahan ini atau reformasi ini secepat mungkin dan pada masa yang sama mengiktiraf dan mengakui kepada mangsa-mangsa yang telah menghadapi penganiayaan dan kezaliman ini menyampaikan rasa untuk memohon maaf atau menyampaikan rasa kesal kepada mangsa-mangsa perlanggaran hak asasi manusia.

Puan Nurul Izzah Anwar [Lembah Pantai]: Mohon pencelahan Yang Berhormat, kalau boleh sikit.
Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Ya, boleh.
Puan Nurul Izzah Anwar [Lembah Pantai]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Batu. Saya tadi mendengar hujah daripada pihak Barisan Nasional di mana ramai yang menyatakan kalaulah dimansuhkan undang-undang ini termasuk juga undang-undang Akta Keselamatan Dalam Negeri yang kita nanti-nantikan ada kemungkinan isu keselamatan awam tidak terjaga. Kita terlalu semberono, terlalu ghairah untuk mempertahankan hak asasi manusia.

Saya ingin bertanyakan kepada Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat tahu bahawa banyak badan hak asasi manusia membawa maklum kepada pengetahuan orang ramai dan juga promosi-promosi kempen mereka bahawa dalam Malaysia dan Parlimen Malaysia telah menambah undang-undang termasuk kesalahan berkaitan keganasan dalam Kanun Keseksaan dan Kanun Tatacara Jenayah pada tahun 2006 termasuklah Kanun Keseksaan (Pindaan) 2003, bab baru yang merujuk kepada kesalahan yang berkaitan keganasan, Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2006 untuk masukkan kuasa menyiasat sampingan dalam perhubungan untuk kesalahan keganasan.

Maksudnya sudah ada banyak undang-undang dalam negara untuk memastikan keselamatan awam itu terjaga. Adakah Yang Berhormat tahu dan bukankah ini sepatutnya dimaklumkan kepada semua?

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Saya agak kedua-dua belah pihak sedar akan negara ini. Negara ini negara yang paling aman. Tadi kita dengar banyak kali. Saya hanya sebut, begini, konsep macam ini, apa yang kita dahulu semasa zaman kolonial di bawah penjajah bahawa tanggungjawab keselamatan ini di tangan pemerintah. Ini kerana pada waktu itu pemerintah ini hanya melihat bumi ini sebagai tempat eksploitasi tempat untuk mendapatkan hasil. Kita tidak membentuk sebuah negara lagi. Apabila undang-undang ini dimaktubkan pada tahun 1959, kita baru lahir dua tahun. Belum lagi ada Malaysia. Kita tidak ada rasa sense of belonging, ini negara kita. Kita serah kepada autoriti untuk menjalankan tugas sekuriti untuk keselamatan.
Teruskan membaca

MP PAS Parit Buntar Bahas RUU Buang Negeri (pemansuhan) 2011

DR 5 Okt 2011 – Perbahasan RANG UNDANG-UNDANG BUANG NEGERI (PEMANSUHAN) 2011

Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [Parit Buntar]: Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya perlu mengingatkan kepada semua Ahli-ahli Dewan bahawa Dewan ini adalah untuk kita membincangkan tentang kepentingan nasional.

Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Hello, pergi Kedah dan nasihat merekalah. Duduk. Yang Berhormat Parit Buntar, Yang Berhormat Parit Buntar…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, Yang Berhormat.
Dato’ Shamsul Anuar Nasarah [Lenggong]: Nasihat diri sendirilah.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Tak perlu politikkan. Take it positively.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, tak perlu ingatkan Yang Berhormat. Tidak ada standing order on that ya.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Yang Berhormat Parit Buntar, bawa mesej saya ke Kedahlah, bawa mesej saya kepada Menteri Besar. Rakyat dizalimi. Kalau tak berani suara dalam parti, duduk diam sahaja.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, Yang Berhormat.

Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [Parit Buntar]: Saya baru memulakan, Tuan Yang di-Pertua.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Ini datang sini cakap macam-macam.
Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [Parit Buntar]: Saya rasa semua kita bersetuju bahawa daripada awal kita berbincang, isunya bukan isu peribadi, isunya bukan isu Pakatan Rakyat, isunya bukan isu Barisan Nasional tetapi…
Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Masa Yang Berhormat Pokok Sena dan Yang Berhormat Shah Alam kenapa tak nasihat?

Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [Parit Buntar]: Saya bercakap atas kepentingan Dewan. Saya tak tahu…
Dato’ Shamsul Anuar Nasarah [Lenggong]: Nasihat Yang Berhormat Pokok Senalah, nasihat Yang Berhormat Pokok Sena.
Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Takkan tak tahu dalam Dewan berucap.
Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [Parit Buntar]: Jadi saya ingat …
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Hello, kepentingan Dewan adalah menjaga kebajikan negara ini…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Menjaga rakyat negara ini, membantu rakyat negara ini membangun dengan baik.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Padang Serai, cukup-cukuplah Yang Berhormat Padang Serai.
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [Parit Buntar]: Saya rasa Tuan Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita berbincang daripada awal tentang isu-isu pemansuhan ini, saya rasa asas yang paling utama kita bincang ini bukan persoalan kepentingan mana-mana pihak. Kita bercakap tentang kepentingan nasional dan kita bercakap tentang perkara-perkara yang kalau dulu kita buat kesalahan dan kita telah sedar, alhamdulillah lah. Saya rasa itu satu yang berani yang harus kita akur bahawa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan nasional.

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Kerajaan tidak pernah buat salah.
Dr. Mujahid Yusof Rawa [Parit Buntar]: Nasional.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Seolah-olah kita salah. Kita tidak salah, cuma kita mansuhkan.
Dr. Mujahid Yusof Rawa [Parit Buntar]: Saya tidak kata salah. Saya kata kalau.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: You kata tadi salah.
Dr. Mujahid Yusof Rawa [Parit Buntar]: Kalau. Sebab begini. Persoalan saya – minta maaf. Saya hendak bercakap dengan Tuan Yang di-Pertua. Persoalan yang kita bincang ini ialah kalau saya faham daripada alasan yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ini adalah isu tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi bagi saya, isu-isu ini perlu kita jelaskan secara meluas. Saya cuma ingin mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kalau kita berbicara tentang isu hak asasi manusia, apa yang selama ini kita utarakan pandangan dan pendapat kita juga sebenarnya berdasarkan kepada asas-asas itu.

Segala apa yang hari ini kita bicarakan, perkara-perkara kediaman terhad, buang negeri, Akta Mesin Cetak dan lain-lain, semua itu bersandarkan kepada prinsip-prinsip yang kita perjuangkan untuk kepentingan orang ramai, untuk kepentingan negara.

Contohnya hak untuk dibicara. Ini bukan persoalan kepentingan mana-mana pihak. Ini adalah hak asasi manusia. Apa juga kesalahan yang dilakukan, maka dia mempunyai hak untuk di bicara. Apa yang kita bicarakan sebelum ini, hak itu tidak ada. Jadi bila kita berdebat, bila kita berhujah, kita berhujah di atas prinsip-prinsip itu, bukan atas kepentingan-kepentingan lain.

Kedua ialah kita juga kena ingat apa yang kita panjang berbicara di dalam Dewan ini, saya rasa tidak ada sesiapa boleh menafikan bahawa semua orang di sana dan di sebelah sini, masing-masing semua kita sayangkan negara. Jadi bagi saya, tidak timbul persoalan siapa atau mana-mana pihak khususnya Yang Berhormat Sri Gading hendak mempertikaikan tentang patriotisme kita semua. Kita adalah rakyat Malaysia. Kita cintakan negara ini. Bukan hanya Ahli Parlimen Barisan Nasional sahaja boleh bercakap tentang kepentingan nasional. Kita pun juga boleh berbicara tentang kepentingan nasional.

Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Buat demonstrasi jalanan itu sayang rakyatkah itu?

Dr. Mujahid Yusof Rawa [Parit Buntar]: Jadi saya rasa Tuan Yang di-Pertua, saya rasa antara apa yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya ingat Yang Berhormat Kinabatangan tidak faham. Yang Amat Berhormat bercakap tentang memansuhkan ataupun menilai semula Akta Polis seksyen 27 dengan memberikan roh dan semangat Artikel 10 iaitu hak untuk berhimpun. Maknanya, ini adalah juga satu perakuan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa Artikel 10 itu memberikan kita hak untuk berhimpun dan kita meminta untuk berhimpun secara aman dan selamat ini yang kita adakan khususnya BERSIH, saya ulangi ia bukan perhimpunan haram tetapi ia perhimpunan…
Teruskan membaca

Najib dan Kim Sai Cetus Isu, Negara Jadi Gawat

image

Dewan Rakyat 5 Oktober 2011 – Perbahasan Rang Undang-Undang Kediaman Terhad (Pemansuhan) 2011.

Dato’ Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, saya seronok tengok wakil Barisan Nasional, Yang Berhormat Kinabatangan berhujah tadi dengan penghujahan-penghujahan beliau yang boleh diisytiharkan sebagai Raja Lawak Parlimenlah. [Ketawa]

Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Tarik balik, Tuan Yang di-Pertua. Saya bukan pelawak di sini, saya serius membincangkan, Ahli Parlimen. Kalau saya raja lawak, Yang Berhormat apa? Tarik balik.
Beberapa ahli: [Menyampuk]

Dato’ Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena]: Tidak, saya kata Raja Lawak, saya tengok PM pun…
Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Yang Raja Lawak Timbalan Presiden PAS bukan saya.
Dato’ Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena]: …Ketawa tadi.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Yang Berhormat Pokok Sena…
Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat.
Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Tarik balik, tarik balik.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Yang Berhormat Pokok Sena, kita sedang membahaskan perkara yang serius. Tolonglah jangan menghina orang.

Dato’ Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena]: Dengarlah.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Jangan menghina orang.
Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Tarik balik. Kalau Yang Berhormat Pokok Sena hormat diri sendiri, tarik baliklah, kita kawan.
Dato’ Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena]: Pasal saya tengok PM gelak, tadi ketawa sebab itu saya kata Yang Berhormat Raja Lawak yang cukup hebat.
Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Gelak bukan bermakna kita lawak. Tolonglah…

Dato’ Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena]: Okey, terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Datuk Bung Moktar bin Radin [Kinabatangan]: Tolonglah.
Dato’ Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena]: Okey, saya tarik baliklah. Memang kita ketawa pun pasal Yang Berhormat memang hebat untuk berlawak di sini.
Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Pokok Sena, teruskan.

Dato’ Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena]: Baik, terima kasih. Saya kira bahawa prinsip untuk kita berdiri di sini untuk memang daripada awal bersetuju dengan pemansuhan Akta Kediaman Terhad ini termasuk ISA ialah prinsipnya ialah untuk kita menolak sebarang bentuk undang-undang tanpa bicara. Ini prinsip asas yang harus kita terima bukan hanya sekadar untuk kita membicarakan persoalan seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kinabatangan tadi. Prinsipnya ialah kita kena menolak sebarang bentuk undang-undang tanpa bicara di negara kita kerana inilah yang menyebabkan berlakunya kezaliman ke atas ramai orang. Saya katakan ISA umpamanya, saya sendiri menjadi mangsa ISA dan saya juga menjadi mangsa di bawah ISA yang agak serupa dengan Akta Kediaman Terhad selepas satu tahun saya berada di Kamunting. Kemudian satu tahun saya berada di dalam seperti Undang-undang Kediaman Terhad tetapi itu di bawah ISA.

Pada waktu itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terlepas daripada tindakan di bawah ISA kerana diberikan cuti selama dua bulan di Australia. Itu diberikan, Yang Amat Berhormat sendiri bersama dengan Datuk Lee Kim Sai daripada MCA yang mencetuskan isu yang menyebabkan negara kita berada di dalam kegawatan pada waktu itu. [Tepuk] Saya tidak terlibat, sama ada saya atau pemimpin DAP tidak terlibat dalam isu kegawatan perkauman pada waktu itu termasuk Yang Berhormat Kepong. Yang terlibat ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu selaku Ketua Pemuda UMNO dengan Lee Kim Sai daripada MCA pada waktu itu. Ini fakta. Ini sejarah yang tidak boleh dinafikan.

Akan tetapi pada waktu itu oleh kerana Perdana Menteri mempunyai kuasa yang juga Menteri Dalam Negeri, akhirnya yang menjadi mangsa ialah daripada pembangkang. Jadi, bagi saya bahawa undang-undang tanpa bicara ini memberi kuasa yang begitu besar kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyalahgunakan kuasa mereka di samping undang-undang itu sendiri bertentangan dengan prinsip hak asasi iaitu undang-undang yang sepatutnya dibawa kepada mahkamah untuk mengadili seseorang yang dituduh. Akan tetapi sebaliknya selepas daripada itu undang-undang itu juga disalah gunakan juga oleh Menteri Dalam Negeri untuk melepaskan orang yang sepatutnya berada dalam tahanan ISA iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu.

Yang Berhormat boleh menggeleng kepala tetapi Yang Amat Berhormat berada di Australia dua bulan, Perdana Menteri bagi cuti dua bulan.

Tuan Khalid Abd. Samad [Shah Alam]: Kita tidak lupa, tidak lupa.
Dato’ Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena]: Saya yang jadi mangsa, Yang Berhormat Shah Alam jadi mangsa, Yang Berhormat Kepong jadi mangsa. Siapa lagi jadi mangsa? Ini sejarah. Akan tetapi terima kasihlah Yang Berhormat hendak hapuskan ISA. Saya minta bahawa biarlah kita berdiri di atas prinsip untuk menolak sebarang bentuk undang-undang tanpa bicara.

Jadi, isu yang saya hendak bangkit di sini ialah apabila – bukan sekadar Kediaman Terhad ini tetapi ISA itu sendiri. Apabila Yang Amat Berhormat hendak mansuh tetapi hendak digantikan dengan dua undang-undang yang lain.

Saya boleh terima soal penggantian dua undang-undang yang lain. Akan tetapi kenapa masih ada unsur-unsur undang-undang tanpa bicara? Masih ada unsur undang-undang tanpa bicara, kuasa Menteri untuk menahan dan sebagainya. Ini seperti mana yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, hendak merujuk kepada patriot, hendak merujuk kepada undang-undang anti keganasan di United Kingdom dan sebagainya. Bermakna bahawa kita masih hendak mempertahankan unsur undang-undang tanpa bicara sedangkan unsur undang-undang tanpa bicara ini ialah merupakan satu perkara yang kita berdiri hari ini untuk menolak kerana kita dapati ia merupakan satu kezaliman ke atas orang yang telah dituduh.
Teruskan membaca

Kos Bina Dewan Rakyat Sementara RM28 juta kepada RM31 juta?

Dewan Rakyat 5 Oktober 2011 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan
Dato’ Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena]: Saya hendak suruh tenang. Terima kasih Yang Berhormat Menteri sebab Yang Berhormat Menteri quote kalau ikut saya ini mungkin tidak siap. Saya percaya bahawa kalau ikut saya buat daripada awal kita sudah tahu lama sudah isu masalah bumbung bocor itu bukan baru. Jikalau kita daripada awal lagi kita buat saya percaya bahawa sebelum ini sudah siap sudah.

Jadi soalan tambahan saya hendak tanya, asal kos, ceiling price yang ditetapkan oleh kerajaan ialah RM28 juta dan sekarang meningkat RM31 juta. Jadi saya hendak tahulah kata ada kos-kos tambahan sebabnya begini saya tengok kerusi, kerusi lama. Kerusi, kerusi lama usung daripada sana bawa ke mari. Komputer, komputer lama. Jadi sebahagian besar yang ada ini ialah barang-barang lama yang dibawa daripada Dewan Persidangan kita yang sebelum ini.

Jadi kita hendak tahulah apa kos yang menyebabkan meningkat daripada RM28 juta menjadi RM31 juta. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Dekat tempat minum kita pun pakai khemah sahaja, sewa.

Dato’ Shaziman bin Abu Mansor: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Oleh sebab itu Yang Berhormat Pokok Sena ini dia sibuk sahaja.

Sibuk tidak tentu perkara. Dahulu dalam persidangan lalu saya sudah beritahu bahawa jangkaan kos, anggaran kos sebanyak RM28 juta setelah mengambil kira menggunakan kerusi yang lama, alat-alat siar dengar yang lama kerana ingin menjimatkan, langkah-langkah kerajaan untuk menjimatkan belanjawan, untuk membantu meringankan beban pengguna. Ini yang dibuat oleh kerajaan pada ketika ini.

Walaupun dalam keadaan hari ini kerajaan berusaha untuk mengurangkan kos sebab itu kita pindahkan kerusi lama, alat siar dengar termasuklah dari segi interior design. Namun demikian ada beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan seperti antaranya bilik untuk kegunaan Yang di-Pertuan Agong. Kemudian kerja-kerja seperti penambahan, extension bagi bilik media dan kemudian dari segi kualiti permaidani dan sebagainya. Akhirnya walaupun Parlimen ini, Dewan ini digunakan sementara sekali-sekala kata pandangan Yang Berhormat,

Tuan Yang di-Pertua dan sebagainya sekali-sekala ada pelawat daripada luar, takkanlah gambaran yang hendak kita tunjukkan nanti bahawa Dewan sementara bangunan Parlimen ini terlalu-lalu macam kata orang kalau kita ringkas, ‘chokia’ sangatlah nampaknya.

Jadi sebab itu kita ada perkara-perkara yang terpaksa kita tingkatkan kualitinya dan akhirnya berlakulah peningkatan sebanyak RM3 juta. Namun demikian saya juga ingin memohon maaf kepada mereka yang mengguna Dewan terutamanya rakan-rakan media yang terpaksa duduk di luar kerana keadaan yang agak compact dan saya telah meminta supaya Jabatan Kerja Raya memberi bantuan sebaik mungkin supaya rakan-rakan di media itu dapat menjalankan
kerja mereka dengan lebih baik. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.

Dato’ Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena]: Karpet pun ‘chokia’ sahaja.

Soalan Asal No. 4. Tuan Sim Tong Him [Kota Melaka] minta Menteri Kerja Raya menyatakan:-
(a) kos keseluruhan projek membaik pulih dan menaik taraf bangunan Parlimen dengan memberikan pecahan untuk setiap kerja tertentu; dan
(b) nyatakan kemudahan tambahan akan diperolehi selepas projek ini dan berapakah jumlah kerusi tambahan Ahli Parlimen dapat disediakan.

Teruskan membaca

MP PAS Bachok: JKSM gagal kendali kes yang simple

Dewan Rakyat 5 Okt 2011 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan
2. Tuan Haji Nasharuddin Mat Isa [Bachok] minta Perdana Menteri menyatakan sejauh manakah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) telah berperanan di dalam memudahkan urusan perbicaraan di Mahkamah Syariah dan apakah usaha yang dilakukan oleh JKSM dari sudut penggubalan kaedah, arahan amalan dan pekeliling bagi mempercepatkan perbicaraan di
Mahkamah Syariah.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri [Mejar Jeneral (B) Dato’ Seri Jamil Khir Baharum]: Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Bachok, Ahli-ahli Yang Berhormat, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan melalui Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) sentiasa melaksanakan pelbagai langkah dalam memudahkan urusan perbicaraan di Mahkamah Syariah.

Antara langkah-langkah tersebut ialah:
(i) menetapkan KPI Menteri bagi pengurusan kes perceraian yang tertunggak selama tiga tahun di Wilayah Persekutuan dapat diselesaikan 100% pada 2011. Menetapkan KPI yang dipersetujui di seluruh Mahkamah Syariah negeri bagi pengurusan kes mal dan juga jenayah;
(ii) seterusnya, kes mal diuruskan bagi tempoh permohonan kes diterima sehingga diselesaikan dalam tempoh 180 hari. Bagi kes jenayah diuruskan dari tarikh permohonan kes diterima sehingga diselesaikan
dalam tempoh 180 hari dan kitaran masa kes faraid diuruskan bagi tarikh pendaftaran sehingga faraid dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Kitaran masa kes rayuan diuruskan dalam notis rayuan difailkan sehingga keputusan rayuan disampaikan pada mahkamah yang kesnya dirayu dalam tempoh 180 hari;
(iii) seterusnya, ke arah untuk menyegerakan juga proses mahkamah penyelesaian kes melalui majlis sulh;
(iv) pemakaian aplikasi e-Syariah dalam pengurusan kes;
(v) pelancaran buku panduan proses perceraian di Mahkamah Syariah;
(vi) khidmat nasihat perbicaraan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK);
(vii) BSK transit;
(viii) latihan kepada hakim dan pegawai mahkamah untuk menambahkan kemahiran dan kecekapan mengurus kes sebelum perbicaraan dan semasa perbicaraan; dan DR 5.10.2011
(ix) pelantikan hakim wanita.

Sesungguhnya kerajaan percaya usaha mempercepatkan perbicaraan suatu kes tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada usaha pihak mahkamah sahaja, kerana proses perbicaraan tidak sama dengan proses permohonan sesuatu dokumen seperti lesen. Oleh itu, perbicaraan mahkamah maklum penyebaran maklumat berkaitan proses di mahkamah memerlukan kerjasama semua pihak iaitu para peguam, pihak yang terlibat dalam sesuatu kes,
saluran media dan pihak NGO.

Mengenai usaha oleh JKSM dari sudut penggubalan kaedah, arahan amalan dan pekeliling bagi mempercepatkan perbicaraan di Mahkamah Syariah, sukacita saya maklumkan sejak tahun 2000 sehingga tahun 2010, JKSM bersama dengan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-negeri telah merangka dan meluluskan sebanyak 125 arahan amalan dari pelbagai sudut pengurusan bermula daripada pendaftaran kes, pengurusan fail dan tatacara pengendalian kes oleh hakim-hakim, pengurusan rekod serta perbicaraan termasuk juga etika hakim dan peguam syarie.

Keseluruhan arahan amalan tersebut telah disahkan oleh ketua hakim syarie negeri-negeri sebagai arahan amalan negeri-negeri yang wajib dipatuhi oleh semua pengamal undang-undang. Sebanyak enam arahan amalan yang terkini yang dikeluarkan pada tahun 2010. Bagi menjamin keberkesanan arahan amalan yang dikeluarkan dan mencapai objektifnya, pihak JKSM telah melaksanakan audit pemantauan amalan arahan pada setiap tahun bermula pada tahun 2009 sehingga kini.

Laporan tersebut dibincangkan dan diambil perhatian dalam mesyuarat ketua hakim syarie pada setiap empat bulan sekali.
Pihak JKSM juga sentiasa mengenal pasti kekurangan, panduan dan peruntukan undang-undang yang terlalu umum. Bagi tujuan tersebut, lapan kaedah telah diluluskan oleh jawatankuasa induk, kaedah Mahkamah Syariah seluruh Malaysia pada tahun 2010 untuk melancarkan perjalanan perbicaraan dan seterusnya menjadi panduan kepada hakim-hakim syarie bagi menjamin perkhidmatan yang diberikan sentiasa efisien dan berkesan.

Kaedah-kaedah tersebut ialah:
(i) kaedah hakam;
(ii) perceraian khuluk;
(iii) perceraian fasakh;
(iv) perceraian taklik;
(v) sumpah syarie;
(vi) pengesahan nikah yang berlawanan undang-undang;
(vii) pengesahan lafaz cerai; dan
(viii) sebat Mahkamah Syariah.

Sekiranya terdapat apa-apa persoalan dan kelonggaran pengurusan, pihak JKSM juga akan mengeluarkan pekeliling ataupun surat pekeliling ketua pengarah kepada ketua hakim syarie negeri bagi tujuan pengesahan di negeri-negeri. Sekian.
Beberapa Ahli: [Bangun]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Silakan Yang Berhormat Bachok.

Tuan Haji Nasharuddin Mat Isa [Bachok]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang sudah membuat penjelasan tentang KPI dan tindakan-tindakan yang telah diambil untuk memastikan Mahkamah Syariah berada di tahap yang boleh kita banggakan. Cuma Yang Berhormat Menteri, saya ingin bertanya adakah Yang
Berhormat Menteri sedar bahawa di sebalik KPI dan perkara yang telah disebutkan tadi, masih terdapat perkara-perkara kontroversi antara pihak berkuasa agama negeri (MAIN) dan juga pihak JKSM yang berpunca daripada kelemahan kepimpinan JKSM termasuk tadi yang telah disebut oleh Yang Berhormat Menteri tentang BSK, insiden yang berlaku di Perak. Pegawai BSK yang disuruh balik semula merujuk kepada Peguam Negara yang menimbulkan satu isu yang bagi saya amat memalukan JKSM itu sendiri.

Terdapat juga maklumat yang saya terima, banyak negeri yang enggan memberikan tauliah kepada panel hakim rayuan di JKSM kerana kebanyakan hakim-hakim rayuan ini adalah mereka yang disambung kontraknya walaupun ada di antara mereka itu yang tidak fit daripada segi kesihatannya sehingga berlaku beberapa kes, hakim tidur ketika membicarakan sesuatu
kes…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Apakah soalannya Yang Berhormat?
Tuan Haji Nasharuddin Mat Isa [Bachok]: Dan juga ingin mendapat penjelasan terakhirnya tentang bagaimana JKSM bagi saya telah gagal untuk mengenal pasti beberapa langkah positif dalam pengendalian kes-kes yang simple? Tadi telah disebutkan. Maklumat yang saya terima, termasuk kes-kes lafaz talak dan cerai ini masih menimbulkan satu isu yang besar dalam kalangan masyarakat Islam yang sepatutnya boleh kita gunakan kaedah dengan menjalankan siasatan inquisitorial, dengan izin bagi mempercepatkan proses penghakiman sesuatu kes yang dibawa ke mahkamah. Terima kasih.
Teruskan membaca