Rang Undang2 Khianati hak anak cucu kita, kaum peribumi di Kuala Lumpur – MP PKR Batu

DR 5 Oktober 2011 – Perbahasan Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Batu, tangga tidak ada Yang Berhormat. Yang Berhormat Batu.
Datuk Ir. Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Tangga Batu atau Batu Tuan Yang di-Pertua?
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Batu.
Datuk Ir. Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Yang Berhormat Batu?
Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Batulah.
Datuk Ir. Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Bukan Tangga Batu?

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Tangga nantilah. Ada batu baru tangga.
Datuk Ir. Haji Idris bin Haji Haron [Tangga Batu]: Maaf Tuan Yang di-Pertua.
Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin menyertai perbahasan ini dengan satu pendirian yang agak serius. Perkara ini tidak ada kena-mengena dengan kepartian. Ini adalah undang-undang yang akan menentukan masa hadapan Malaysia yang kalau kita menghayati perlembagaan di mana kita memberi kedudukan istimewa kepada orang Melayu dan kita harus juga ingat bahawa undang-undang ini bukan sahaja wujud sebagai abstrak, tetapi dia harus wujud dalam realiti.

Kampong Bharu telah wujud lebih daripada 111 tahun. Ini telah berterusan sungguhpun di bawah penjajah British, diiktiraf. Akan tetapi saya rasa kita tidak menolak sebahagian pembangunan, tetapi bila saya dengar dari Yang Berhormat Menteri yang menyifatkan Kampong Bharu sebagai slum. Saya rasa ini adalah satu penghinaan kepada penduduk-penduduk dan tuan punya tanah. Ini juga bermaksud 100 tahun ini mereka telah mengabaikan tugas mereka untuk menjaga tempat ini dan saya anggap ini tidak boleh diterima.

Ini kerana Kampong Bharu merupakan tempat yang menarik kalau dibandingkan dengan bangunan-bangunan tinggi di sekitar Kampong Bharu yang boleh kita dapati di Tokyo, di Singapura, di New York, tidak ada bezanya. Akan tetapi ciri-ciri kemelayuannya yang menjadi pentafsiran refining the culture of Malaysia. Jikalau kita ingin warganegara Malaysia untuk menjunjung Perlembagaan Persekutuan Malaysia, kita harus menghayati kewujudan Kampong Bharu.

Saya nampak isu – kita harus faham dalam persekutuan kita, isu tanah ini perlindungan kepada hak tanah rizab orang Melayu datang daripada negeri. Itu adalah hak negeri. Semua lain enakmen law dibuat oleh kerajaan negeri. Dalam persekutuan, memang kita dalam kedudukan yang agak istimewa sekarang, tetapi kita tidak boleh tidak reconcile dengan sejarah. Itulah sebab dalam undang-undang ini kita masih mengakui dua wakil yang akan dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor. Maksudnya, tanah ini pernah dimiliki oleh Kerajaan Negeri Selangor dan Enakmen MAS ini juga mengiktiraf bahawa asal-usul tanah ini adalah tanah Selangor. Saya agak kita tidak boleh ketepikan. Saya bukan ingin hendak timbulkan isu perkauman di sini.

Bagi saya, sebagai warganegara Malaysia tidak kira apa latar belakang etnik saya, tetapi saya harus mempertahankan sikap ini.

Saya anggap Menteri ini boleh jadi apa-apa bangsa juga. Saya dengan Yang Berhormat Menteri mempunyai hak yang sama menjadi Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Akan tetapi di dalam undang-undang ini, kalau kita beri kuasa keseluruhan kepada Menteri dengan secara automatik, kita menafikan hak Sultan, hak orang Melayu kerana kita telah dilute kuasa yang ada dipegang oleh MAS ini kepada seorang Menteri yang boleh datang daripada mana-mana kaum. Saya ingin tahu, apabila kita sudah luluskan ini dalam bukan sahaja kita tidak boleh bayangkan sentiasa UMNO akan memerintah, kita tidak boleh tahu siapa yang akan memerintah. Kita tidak boleh jangka siapa yang akan jadi Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar. Siapa yang akan memberi jaminan kepada penduduk-penduduk Melayu di Kampong Bharu ini pada masa yang akan datang, hak mereka akan dijamin? Tidak ada. Sekarang ini hak ini sudah dipusatkan di kawasan Yang Berhormat Menteri.

Tuan Mohd. Yusmadi Mohd. Yusoff [Balik Pulau]: Yang Berhormat Batu, sedikit. Saya membaca dengan tekun draf naskhah yang dibuat oleh kementerian. Saya agak kurang yakin sebab kebetulan saya datang daripada Pulau Pinang. Yayasan Bumiputera Pulau Pinang, Jawatankuasa PEMANDU, PERDA dan sebagainya,tetapi diskusi masa hadapan Melayu Pulau Pinang dari tahun 60-an sehingga sekarang masih lagi relevan. Ini yang ingin saya tegaskan.

Di sini apabila kita lihat Yang Berhormat Batu, yang diberikan Majlis Penasihat. Bukan kata pemegang amanahkah, Board of Trusty, itu lain dan kalau kita lihat di sini dikatakan dengan jelas nasihat Majlis Penasihat hendaklah diteliti, dikaji dan jika bersesuaian hendaklah diterima pakai oleh perbadanan. Bukan dia wajib ikut. Dia pula sendiri tentukan sesuai tidak sesuai. Bagi saya penduduk Kampong Bharu tahu apa yang sesuai untuk mereka. Mohon penjelasan.

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Itulah point saya. Tuan punya tanah yang kita the spirit of a constitution, the land owner, bumiputera yang milik tanah sebelum pendatang lain yang datang mempunyai hak prioriti. Sekarang ini…
Tuan Khalid Abd. Samad [Shah Alam]: [Bangun]

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Sekejap ya. Sekarang ini mereka jadi penasihat. Ini tidak beza dengan zaman penjajah di mana tuan punya tanah menjadi penasihat kepada administrator. Administrator mempunyai hak mutlak dalam pembangunan. Pembangunan ini kita harus ingat, pembangunan bukan bina gedung-gedung besar dengan ada skyscraper yang boleh mendatangkan keuntungan besar kepada tuan punya tanah, bukan. Tuan punya tanah juga diberi amanah kerana mereka jaga tanah ini untuk anak cucu yang akan datang.

Maksudnya, corak pembangunan harus mempunyai ciri-ciri Melayu. Harus pastikan bukan untuk keuntungan sahaja. Akan tetapi, dalam undang-undang ini tidak ada menyatakan. Saya kata sekali lagi kata sekarang okey, kita boleh kata UMNO yakin mereka boleh melindungi kepentingan orang Melayu. Akan tetapi saya ingin tanya, pemerintah yang akan datang, adakah semuanya akan mematuhi prinsip ini kalau kita tidak tertulis dengan jelas dalam undang-undang ini.

Tuan Mohd. Yusmadi Mohd. Yusoff [Balik Pulau]: Yang Berhormat Batu, sedikit sahaja.
Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Yang Berhormat Shah Alam.

Tuan Mohd. Yusmadi Mohd. Yusoff [Balik Pulau]: Yang Berhormat Shah Alam, okey.
Tuan Khalid Abd. Samad [Shah Alam]: Ya, terima kasih Yang Berhormat Batu. Saya cukup kagumlah dengan pendirian Yang Berhormat Batu yang walaupun bukan berbangsa Melayu, tetapi berusaha untuk mempertahankan hak milik Melayu dan untuk menentukan bahawa pemilik-pemilik…

Ir. Haji Hamim bin Samuri [Ledang]: Lengan polis pun gigit, hendak pertahankan apa?
Tuan Khalid Abd. Samad [Shah Alam]: …Dan untuk menentukan bahawa pemilik-pemilik asal ini tidak – they will not be dengan izin they will not be overcome dengan satu pembangunan yang pasti yang diharapkan satu pembangunan yang begitu pesat di mana ada bakal-bakal pemilik yang telah disebut dengan jelas tadi oleh Yang Berhormat Menteri. Lalu saya kagum dengan kesungguhan Yang Berhormat Batu yang ingin mempertahankan hak pemilik-pemilik yang sedia ada yang ingin membangunkan Kampong Bharu itu, tetapi dengan satu cara yang tidak lebih daripada kemampuan mereka sehingga mereka hilang sebahagian daripada hak milik itu.

Apa yang disebut dalam soal perbadanan walaupun dikatakan bahawa akan dilantik wakil daripada penduduk, akan dilantik wakil daripada MAS dan sebagainya. Akan tetapi akhirnya pelantikan itu dilakukan oleh Menteri. Ianya bukan dilantik oleh penduduk sendiri. Lalu kalau Yang Berhormat Menteri cari orang yang boleh jadi yes man dan diberikan imbuhan yang dia akan dapat memenuhi kepentingan dirinya sendiri, dia akan sanggup duduk di dalam situ. Dia sendiri jadi jutawan.

Berapa ramai yang kita sudah nampak orang Melayu yang jadi jutawan dengan menjual orang Melayu yang lain. Ini bukan satu perkara yang mustahil. Saya rasa pengalaman kita di Pulau Pinang yang bawah Barisan Nasional dahulu perlu diambil kira. Di sinilah yang mana kita melihat bahawa apa yang perlu dilakukan ialah memberikan keutamaan kepada kehendak penduduk-penduduk Kampong Bharu itu sendiri.

Biar pembangunan itu yang ingin dilakukan satu tahap dan kadar pembangunan yang mampu mereka tangani pada masa yang sama mempertahankan kedudukan mereka sebagai pemilik. Jangan ada…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat…
Tuan Khalid Abd Samad [Shah Alam]: …Bakal-bakal pemilik yang seperti mana yang disebutkan. Apa pandangan Yang Berhormat Batu.

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Ya, saya memang setuju. Inilah sebab saya, bagi saya adalah tanggungjawab semua untuk yang kita tidak harus bagi dalam segi sifat kepartian. Ini isu yang ada kait bersangkut paut dengan nasib rakyat Malaysia.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Lembah Pantai.
Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Ya, Yang Berhormat Lembah Pantai.
Puan Nurul Izzah Anwar [Lembah Pantai]: Terima kasih Yang Berhormat Batu, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya hanya ingin menanyakan kepada Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat sedar Yang Berhormat sebut tentang sekarang ini kita berada di bawah pimpinan UMNO di bawah Kerajaan Persekutuan, di mana Wilayah pun termasuklah di dalam kawasan jajahan. Akan tetapi inilah Menteri yang sama yang telah utarakan cadangan untuk membangunkan Kampong Bharu tidak lama dahulu, 60% milik Melayu dan 40% milik bukan Melayu. Ini dibawa sendiri, bukan oleh orang lain tetapi Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar pada ketika itu. Itu satu.

Keduanya, kalau hendak imbau sejarah, hendak imbau sejarah cara yang dibuat, prosedur yang dibuat untuk mendapatkan suara-suara pemilik bukan menerusi bancian. Akan tetapi referendum. Referendum di mana 30% sahaja yang memberi maklum balas. Apa maksudnya? Tidak mewakili suara majoriti masyarakat dan pemilik di Kampong Bharu. Sehinggakan Allahyarhamah Dr. Lo’ Lo’ sendiri, saya ingat tidak dibenarkan bersuara dalam sidang dialog yang diadakan bersama dengan kehadiran Menteri.

Jadi saya fikir track record ini membangkitkan mala fide, kita pun takut. Bukan bercakap sahaja hendak mempamerkan pandangan negatif akan tetapi sudah berlaku. Saya hendak bagi contoh isu Little India di sebut tadi oleh Yang Berhormat daripada Rantau Panjang. Di Little India katanya RM35 juta dibelanjakan oleh MRCB. Masalah sekarang dihadapi oleh peniaga dengan kadar keuntungan yang merudum, jalan raya yang begitu sesak termasuklah dengan kadar sewa yang begitu tinggi semata-mata kerana kerajaan putuskan bila hendak bangunkan satu kawasan itu bukan mendengar hasrat pemilik mereka yang tinggal di situ akan tetapi hanya memaksa kepada mereka semua.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya.
Puan Nurul Izzah Anwar [Lembah Pantai]: Jadi saya fikir apakah pendapat Yang Berhormat bagaimana kita boleh percaya lagi bila track record sudah terang lagi bersuluh. Terima kasih.

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Saya anggap perkara ini – perkara ini dia melibatkan semangat yang kita ada. Budaya ini dia ditanam bersama-sama dengan benda-benda yang fizikal. Kalau kita katalah kita luluskan undang-undang ISA, undang-undang yang kita anggap tidak begitu tepat. Selepas sepuluh tahun kita boleh mansuhkan. Tidak ada masalah besar. Kita boleh kembali kepada hak asasi manusia, nilai kemanusiaan.

Akan tetapi pembangunan fizikal. Bila sudah hancur, sudah kampung sudah habis kita hendak bangun semula, macam mana? Di Singapura…

Tuan Mohd Yusmadi Mohd Yusoff [Balik Pulau]: [Bangun]
Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: …Mereka terpaksa bina semula Kampung Bugis yang saya anggap sebagai fake, sebagai fasad yang tidak ada jiwa Bugis lagi. Akan tetapi ada Singapore ada Jalan Bugis. Akan tetapi sebenarnya tidak lagi ada semangat tidak ada jiwa di dalam. Saya tidak mahu melihat Kuala Lumpur ini menjadi satu bandar raya yang tidak ada jiwa.

Tuan Mohd Yusmadi bin Mohd Yusoff [Balik Pulau]: Yang Berhormat Batu, sikit Yang Berhormat Batu.
Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Ringkas ya.

Tuan Mohd Yusmadi bin Mohd Yusoff [Balik Pulau]: Ya, ringkas sahaja. Yang Berhormat Batu dan Tuan Yang di-Pertua, saya bukan – saya tidak percaya kepada Yang Berhormat Menteri sebab Yang Berhormat Menteri yang di dalam ini maksudnya menteri ini. [Merujuk kepada Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, (Dato’ Raja Nong Chik bin Raja Zainal Abidin)] Teman baik.

Kebetulan kita tengok selain daripada Kampong Bharu di Kuala Lumpur yang terdekat dahulu kita ada Abdullah Hukum pun sudah hilang. Paling dekat kita ada Kampung Kerinchi. Sekarang ada apa? Yang ada Bangsar South. Kita cerita mengenai selam. Kawan-kawan kita yang Melayu di Pantai Dalam kebetulan hari-hari saya balik ikut situ. Saya tinggal dalam itu. Duduk di mana, kita buat rumah di sebelah mana? Sebelah loji. Lalu bau.

Jadi di sini di mana yang kata kita hendak percaya hendak berjuang nasib orang Melayu. Jadi saya tengok kalau macam ini satu kampung hilang, satu kampung hilang, kampung itu namanya Kerinchi sebab, ada sebab. Kampungnya nama Abdullah Hukum ada sebab. Mana pergi semua ini. Bangsar South. Saya rasa sepuluh tahun lagi orang tanya mana Kerinchi, Bangsar South. Adakah itu budaya Melayu yang hendak ditinggalkan di negara ini. Jadi saya rasa apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Batu tadi itu perlu diberi pertimbangan dan mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Batu.

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Saya hendak masukkan satu point sebelum saya habis. Sekali lagi saya ingin tegaskan isu tanah rizab ini perlindungannya datang dari negeri. Kita harus faham. Ini kerana Federation kita tidak ada sifat kemelayuan. Apa yang ada adalah negeri Selangor, yang ada di negeri-negeri Melayu dan secara simbolnya penaungnya adalah Sultan.

Akan tetapi undang-undang ini menghapuskan perkara ini. Kita lihat dalam federal constitution, kita kata any land in a state. Malay reserve itu dia stress in a state. Enakmen MAS ini mengiktiraf hak Sultan Selangor dan hak penduduk Melayu kerana ada kaitannya. Penduduknya adalah orang yang asal sebelum kewujudan Malaysia. Sebelum kita ada kerajaan mereka sudah duduk di sana. Mereka mempunyai hak kepada tanah itu. Itu juga diiktiraf oleh British. Kita tidak boleh nafikan hal itu. Mereka mempunyai hak mutlak kepada tanah itu. Siapa penaungnya? Penaungnya adalah Selangor, Kerajaan Raja Selangor kerana mereka merupakan citizen kepada Raja Selangor.

Jadi, kedua-dua ini kita tidak boleh hapuskan seolah-olah sejarah tidak wujud. Jadi, saya anggap kita, saya anggap ini adalah satu undang-undang yang cacat yang kita harus timbang semula. Saya rayu kepada Menteri…

Tuan R. Sivarasa [Subang]: [Bangun]
Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: …Atas common interest, kita tidak…
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Yang Berhormat Batu minta penjelasan.
Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Okay, last.

Tuan R. Sivarasa [Subang]: Minta maaf. Terima kasih kepada Yang Berhormat Batu dan Tuan Yang di-Pertua. Saya hendak minta penjelasan sedikit tentang kuasa-kuasa yang diberi kepada perbadanan. Tadi yang menyokong rang undang-undang ini telah memberikan gambaran kuasa ini tidak begitu teruk. Saya hendak sebut dua contoh sahaja dan minta penjelasan dan pandangan Yang Berhormat Batu.

Satu, adalah perenggan 14(g). Saya baca dengan izin, Tuan Yang di-Pertua; “untuk menguruskan dan mempromosi penjualan tanah”.

Saya tegaskan untuk menguruskan penjualan hartanah adakah ini dapat ditafsirkan orang “A” hendak jual kepada orang “B” mesti di lulus oleh perbadanan. Ini adalah satu yang tidak jelas.

Kedua, lebih besar lagi di 14(i); “untuk menghendaki mana-mana orang yang berhasrat untuk
membangunkan kawasan pembangunan Kampong Bharu supaya mengemukakan apa-apa dokumen yang mengandungi cadangan pembangunan itu kepada perbadanan”.

Adakah ini memberi gambaran tuan punya tanah, bila tanah hendak bangunkan, mesti hantar pada perbadanan untuk kelulusan. Dia tidak boleh jalan tanpa kelulusan. Inilah kuasa yang cukup besar yang diberi sekarang kepada perbadanan.

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Ya.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Apakah impak ini pada hak semua orang di sana? Saya minta seminit lagi sahaja untuk bagi ini. Bolehkah kita meletakkan keyakinan dalam perbadanan ini. Saya hendak bagi dua contoh dengan cepat. Ada satu kawasan di Wilayah Persekutuan bernama Kampung Pandan Indian Settlement. Kawasan yang lama, tujuh, lapan dekad, wujud sebelum masa British. Ada sijil beranak yang kata ini orang ini di lahir di Kampung Pandan Indian Settlement. Patutnya dijadikan heritage area. Akan tetapi sekarang dalam struktur rancangan struktur Kuala Lumpur. Kalau kita teliti langsung tidak boleh hendak nampak lagi. Dimansuhkan langsung daripada sejarah kita. Itu track record kita.

Kedua, saya hendak beritahu, ini berkaitan dengan hak Melayu di kawasan…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat…
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Di kawasan Yang Berhormat Batu sendiri, Kampung Chubadak…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat
Tuan R. Sivarasa [Subang]: …Adalah rizab Melayu. Saya bagi contoh…
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya, bagi contoh…
Tuan R. Sivarasa [Subang]: …Dimansuhkan.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Bagi contoh tetapi Yang Berhormat mencelah.
Tuan R. Sivarasa [Subang]: Ditutup, dimansuhkan dan melanggar dengan fasal Perlembagaan yang disebut tadi oleh Yang Berhormat Batu, tidak digantikan, inilah track record dia. Jadi, saya meminta penjelasan dan pandangan Yang Berhormat Batu dengan track record ini bolehkah kita meletakkan kuasa yang begitu besar ini di dalam tangan perbadanan ini.

Tuan Chua Tian Chang @ Tian Chua [Batu]: Ya, saya hendak menggulung sahaja, isu ini kita harus ingat di dalam semua urus tanah di Malaysia ini, kita harus mengiktiraf hak istimewa Melayu ini wujud kerana mereka sudah wujud, mempunyai kuasa ini sebelum kewujudan Malaysia, selepas Malaysia dibentuk semua kaum yang ada di Malaysia ini sama rata tetap Enakmen 1897, Malay Agriculture Settlement ini mengiktiraf bahawa ada penduduk yang datang sebelum kewujudan Federation of Malaysia dan kita tidak boleh menghapuskan ini, kalau kita menghapuskannya ini, status bumiputera itu boleh dipertikaikan.

So, saya menganggap kita… memang saya merayu sebab peranan ini dan saya mendengar jaminan daripada Menteri yang mengatakan mereka sudah consult Sultan Selangor. I think problem ini bukan consult Sultan Selangor kerana di dalam Perlembagaan sebuah kerajaan Raja Berperlembagaan, konsultasi itu harus dengan keseluruhan Selangor kerana Baginda mengamanahkan kerajaan Selangor sebagai penguat kuasa dan pengurus, itulah sebab saya menganggap konsultasi harus berjalan secara ketara dengan kerajaan Selangor sebelum undang-undang dihapuskan. Ini kerajaan Selangor bagi pihak Sultan Selangor, itu kita harus mengiktirafnya.

Okey, last sekali, saya menganggap ini satu perkara yang bagi saya sangat serius, perkara ini tidak ada kena mengena kepada sesiapa. Saya, Ahli Parlimen apa bangsa pun tetapi saya di Dewan ini mewakili pengundi saya yang ada Melayu, ada Cina dan ada India. Akan tetapi hari ini adalah satu hari yang sangat bersejarah kalau kita telah meluluskan satu undang-undang yang mengkhianati hak anak cucu kita, kaum peribumi di Kuala Lumpur ini, saya anggap saya sebagai Ahli Parlimen Wilayah Persekutuan, kalau kita tidak menolak undang-undang ini saya tidak menjalankan tugas saya secara baik, saya harap ini di… kan semula, sekian terima kasih.

Rujuk: http://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-05102011.pdf

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: