Dewan Rakyat 19 Oktober 2011 – MP PAS Bahas Belanjawan 2012

Dewan Rakyat 19 Oktober 2011 – MP PAS Kota Raja, Shah Alam dan Kuala Krai Bahas Belanjawan 2012

PAS Kota Raja

PAS Shah Alam

PAS Kuala Krai

Dewan Rakyat 19 Okt 2011 – MP Pakatan Rakyat Soal Kerajaan

Dewan Rakyat 19 Oktober 2011 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

2. Dato’ Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan masalah yang dihadapi dalam menaik taraf Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra Kota Bharu menjadi Lapangan Terbang Antarabangsa.

4. Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [ Kuala Langat ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan mengkaji kesesuaian menyatakan langkah-langkah serta peruntukan yang terdapat di dalam SOCSO disebabkan ianya telah terlalu lama dan tidak bersesuaian dengan kehendak semasa.

6. Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah Kerajaan berhasrat menaikkan elaun siak masjid selari dengan kenaikan elaun imam dan bilal baru-baru ini.