MP PAS Kuala Krai Bahas RUU Kerja (Pindaan) 2011

DR 6 Oktober 2011 – Perbahasan RUU Kerja (Pindaan) 2011

Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh Tuan Yang di-Pertua. Kami menyokong pandangan dari wakil Kuala Langat tadi yang menyebut tentang keraguan-keraguan kita dan reservation kita dengan izin terhadap beberapa peruntukan di dalam rang undang-undang ini yang diminta dirujukkan kepada suatu Select Committee Parlimen untuk disemak dan diperhalusi serta diperbaiki untuk memberikan suatu jawapan yang bukan sekadar yang memuaskan hati pihak-pihak yang berkaitan ataupun stakeholders, tetapi untuk mencari keadilan kepada pihak pekerja kita.

Kita tadi telah mendengar bahawa rang undang-undang ini dahulu pun telah dibentangkan, dikaji semula, dirujuk semula dan beberapa siri konsultasi – 18 kali katanya – yang telah dibaca oleh Yang Berhormat Kinabatangan tadi nama-nama pihak-pihak yang telah dipanggil termasuk MTUC, MEF, MAPA yang merupakan badan-badan yang mewakili majikanmajikan dan juga pekerja. Yang disebut ialah pra kepada penarikan balik rang undang-undang ini pada Oktober tahun lepas iaitu disebut bulan Januari 2010. Semua ini sebelum. Ertinya ada beberapa perkara yang apabila di bawa konsultasi menyebabkan rang undang-undang di tangguh dahulu kemudian dibawa semula.

Akan tetapi dalam proses membawa semula inilah yang dipertikaikan kerana suara MTUC tidak diambil kira walaupun mungkin hadir, mungkin dijemput, sedangkan MTUC ialah satu badan yang diwakili ramai pekerja. Komponen MTUC ini pun ramai dan kalau pun National Union of Plantation Workers (NUPW) berbeza pandangan dalam konteks ini, kalau satu organisasi tidak bersetuju dan majoriti yang setuju, takkan kita hendak nafikan suara majoriti?

Semalam kita berbahas panjang mengenai Rang Undang-Undang Pembangunan Kampong Bharu, kita bercakap mengenai majoriti rakyat Kampong Bharu katanya walaupun research hanya menunjukkan 35% yang menyokong tetapi dianggap majoriti, maka majoriti prevail. Dalam hal ini, majoriti pekerja menolak tidak pula diambil kira majoriti tetapi sebut pula kerajaan pun bertanggungjawab. Kita tidak menafikan kerajaan bertanggungjawab. Akan tetapi dalam hal ini, pihak yang sangat berkepentingan ialah para pekerja. Jadi seharusnyalah hasrat daripada MTUC yang datang kepada kita enyampaikan pandangan mereka harus diambil kira.

Ada pihak tadi cuba untuk menidakkan hujah daripada pihak sebelah sini mengenai isu contractor of labour ini seolah-olah kita tidak sepatutnya mengambil perbahasan seolah-olah kita hendak membandingkan antara dua sistem penggajian yang antara pekerja kontrak dan pekerja tetap ini.

Saya rasa bukan ini isunya. Kita telah membuka satu flood gate dengan izin, kalau rang undang-undang ini diluluskan, sehingga menjadikan urusan pengambilan pekerja kontrak ini akan menjadi dominan dan disebut juga pihak ILO sudah mempunyai reservation dan memberikan cadangan-cadangan bagaimana menangani isu ini kerana diketahui akan berlaku salah guna kuasa dalam urusan penyediaan contract labour ini oleh syarikat-syarikat yang mengambil tanggungjawab ini.

Jadi kita tidak boleh memandang ringan seolah-olah isu ini tidak sebenarnya termasuk di dalam rang undang-undang ini. Memang disebut tentang pindaan kepada perkara 73(1) undang-undang induknya tentang terminologi, dan inilah yang menarik perhatian pihak pekerja, kerana sekarang ini sudah ada lima juta pekerja kontrak.

Apabila ini menjadikan suatu perkara yang disahkan melalui undang-undang, maka akan menjadi suatu permulaan pihak-pihak majikan akan menggunakan lebih ramai pekerja kontrak ini yang sudah pasti masalah yang sekarang kita hadapi dengan masalah pekerja kontrak ini akan amplify, melipat kali ganda apabila rang undang-undang ini diluluskan. Jadi perhatian besar dan berat harus diambil ke atas isu ini dan tidak diambil mudah bahawa sebenarnya kita bukan hendak membandingkan model. Ia tidak begitu. Saya rasa ini satu benda yang sangat penting.
Teruskan membaca

MP PKR Kuala Langat Bahas RUU Kerja (Pindaan) 2011

DR 6 Oktober 2011 – Perbahasan RUU Kerja (Pindaan) 2011

Tuan Abdullah Sani Abdul Hamid [Kuala Langat]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua memberi ruang kepada saya menyertai perbahasan rang undang-undang satu akta yang dipinda yang dinamakan Akta Kerja 1955. Mukadimah saya ialah mengimbau kembali sejarah pindaan dibuat.

Sebelum bulan Februari 2007, satu rang undang-undang yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia dibentangkan dalam Dewan yang mulia ini diberikan ketetapan daripada tempoh pampasan yang diberikan kepada mereka yang dibuang kerja daripada tanpa batas waktu kepada 24 bulan. Yang Berhormat Menteri terlupa di waktu itu di mahkamah industri rupanya ada lagi Mahkamah Tinggi. Selepas Mahkamah Tinggi ada lagi Mahkamah Rayuan. Amat malang ada lagi Mahkamah Persekutuan. Maka 24 bulan tidak pernah tercapai.

Akhirnya bilamana di bahas soal ini, Yang Berhormat Menteri menyatakan bahawa 24 bulan itu sebagai satu tempoh yang sewajarnya di pihak win-win situation dengan izin. Maka rang undang-undang itu diperkenalkan dan dikuatkuasakan. Mangsanya adalah pekerja. Tahun 2002 bilamana penurunan daripada pampasan 30,000 yang diberikan kepada pencarum KWSP dikurangkan kepada 2,500 ketika itu untuk mengawal tabung KWSP. Akhirnya, apa sahaja bentuk kebaikan yang dibuat oleh pemerintah sebelum ini maka terabai begitu sahaja.

Hari ini telah pun dibentangkan satu rang undang-undang yang dikatakan untuk menyelamatkan pekerja yang didefinisikan diskriminasi pekerja yang berada dalam negara ini.

Sebelum pemerintahan dalam negara ini dibuat sebagai satu rang undang-undang, pemerintahan terdahulu Tuan Yang di-Pertua, pemerintahan terdahulu yang dipanggil pemerintahan penjajah telah pun mengharamkan konteks penjualan manusia secara dulu. Maka demikian, maka sub-contractor labour dibuat untuk mempertahankan penjualan perhambaan manusia tidak berlaku. Saya akui bahawa Menteri berniat baik untuk menjaga kepentingan segolongan mereka dalam kelompok yang kecil, tetapi percayalah hari ini saya hendak isytiharkan kalau diteruskan juga rang undang-undang ini, maka hari ini berperanglah kaum pekerja dengan pemerintah yang ada pada hari ini.

Dato’ Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena]: [Bangun]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Pokok Sena bangun.

Dato’ Mahfuz bin Haji Omar [Pokok Sena]: Sikit sahaja pasal Yang Berhormat sebut tadi. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat sebut tadi merujuk bahawa kerajaan dulu, kerajaan penjajah maknanya di negara kitakah? Saya pun keliru ini, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri kata memang kita kena jajah.

Hari ini Profesor Tan Sri Khoo Kay Kim dalam internet paper ini mengatakan, dia tetap mempertahankan pendirian bahawa Malaysia tidak pernah dijajah sambil menyifatkan kenyataan Timbalan Perdana Menteri semalam seperti orang kebanyakan yang tidak faham undangundang.

Saya pun tidak tahu, lagi pening bab-bab penjajah ni, dia kata macam orang tidak faham undang-undang. Ini Profesor Khoo Kay Kim kata ini, saya pun tidak tahulah macam mana hendak hujah undang-undang ini macam penjajah atau tidak. Wallahualam.

Tuan Abdullah Sani Abdul Hamid [Kuala Langat]: Tuan Yang di-Pertua, pengetahuan saya terbatas, bukan seorang pengkaji sejarah tetapi buktinya ialah akta ini dibuat pada tahun 1955. Di kala 1957 diisytiharkan kemerdekaan oleh Almarhum Tunku Abdul Rahman, maka yang bercakap tadi dalam konteks tidak kira tahap mana mereka, tolong jangan buta sejarah.

Tuan Yang di-Pertua, bila mana saya bercakap demikian, ini bukan ugutan tetapi barang diingat Februari 2007, bila mana kerajaan pemerintah meminda Akta Perusahaan 1967, mengecilkan pampasan daripada tanpa batas kepada 24 bulan, apa jadinya? Di mana kawasankawasan Parlimen yang ada pekerja lebih daripada paras 62%, maka kecundanglah pemerintah.
Teruskan membaca

Dewan Rakyat 13 Oktober 2011 – MP Pakatan Rakyat Bahas Belanjawan 2012 (3)

Dewan Rakyat 13 Oktober 2011 – Menyambung Perbahasan Belanjawan 2012

PAS Pokok Sena ( PKR Balik Pulau, BN Kinabatangan, PKR Balik Pulau, PAS Shah Alam)

DAP Batu Gajah (DAP Teluk Intan, PKR Balik Pulau)

PKR Sungai Petani (PKR Kuala Langat, PKR Balik Pulau)

Teruskan membaca

Dewan Rakyat 13 Oktober 2011 – Soalan MP Pakatan Rakyat

Dewan Rakyat 13 Oktober 2011 – . Pertanyaan Bagi Jawab Lisan

1. Datuk Halimah binti Mohd Sadique [ Tenggara ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang mengenakan denda lebih tinggi bagi menangani masalah pengiklan yang tidak bertanggungjawab dan terus menampal iklan haram di sekitar kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). [ Soalan Tambahan : BN Tenggara, DAP Kepong ]

2. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan sejauh manakah Kerajaan serius untuk melaksanakan kaedah “food stamps” bagi menangani keperitan hidup golongan berpendapatan rendah dan apakah caranya ia dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan tanpa ketirisan dan disalah guna sebagai langkah jangka dekat. [ Soalan Tambahan : PAS Kuala Selangor, BN Sri Gading ]

3. Tan Sri Datuk Seri Dr. Fong Chan Onn [ Alor Gajah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan secara terperinci rancangan PRASARANA untuk membina MRT bawah tanah di sekitar Jalan Sultan, serta kenapa Kerajaan tidak boleh membuat jaminan bahawa selepas MRT dibina penghuni-penghuni asal boleh mengambil balik pemilikan tanah tersebut dan apa tindakan akan diambil oleh Kerajaan sekiranya itu berlaku. [ Soalan Tambahan : BN Alor Gajah, DAP Bukit Bintang ]

PKR Lembah Pantai

Teruskan membaca