Dewan Rakyat 24 Oktober 2011: MP PR – Menteri Di JPM (Agama) (2)

Dewan Rakyat 24 Oktober 2011 – Penggulungan oleh Menteri Di JPM (Agama – BN Senator)

PAS Baling, PAS Kota Raja, PAS Parit Buntar, PAS Padang Terap, PAS Baling

PAS Rantau Panjang,

PAS Kota Raja, PKR Ampang, PAS Kuala Selangor

Dewan Rakyat 24 Oktober 2011: MP PR – Menteri Di JPM (1)

Dewan Rakyat 24 Oktober 2011 – Penglibatan MP Pakatan Rakyat dalam sesi Penggulungan Menteri di Jabatan Perdana Menteri – [ Menteri Undang-Undang – BN Padang Rengas ]

PAS Rantau Panjang

PAS Padang Terap

PAS Kubang Kerian, DAP Bukit Gelugor, DAP Batu Gajah,

PAS Kuala Selangor

DAP Puchong,

Dewan Rakyat 24 Okt 2011: MP Pakatan Rakyat Soal Kerajaan

Dewan Rakyat 24 Oktober 2011 – Pertanyaan Bagi Jawab Lisan

1. Dato’ Lilah bin Yasin [ Jempol ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan :-
(a) apakah perancangan Kementerian bagi mengekalkan warisan kampung-kampung melayu lama, meningkatkan infrastruktur, warisan sejarah dan tradisi komuniti; dan
(b) apakah perlindungan undang-undang bagi memelihara agar kewujudan kampung-kampung melayu berkekalan. [ Soalan Tambahan : BN Jempol, PAS Tumpat ]

3. Tuan Haji Matulidi bin Haji Jusoh [ Dungun ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan :-
(a) jumlah ciptaan yang telah dihasilkan semenjak Kementerian ditubuhkan; dan
(b) berapakah jumlah ciptaan yang memberikan impak secara langsung terutamanya kepada golongan petani, penternak dan nelayan. [ Soalan Tambahan : BN Dungun, PKR Machang ]

4. Tuan Azan bin Ismail [ Indera Mahkota ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kesan yang dialami oleh negara kita akibat keputusan Kerajaan Amerika Syarikat mengehadkan kadar siling hutang negara mereka terutama apabila menstrukturkan semula sebagai langkah pemotongan Belanjawan. [ Soalan Tambahan : PKR Indera Mahkota, BN Arau ]

6. Dato’ Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan apakah usaha-usaha Kementerian yang lebih berkesan akan dilakukan bagi membantu perkara pengusaha IKS memasarkan produk mereka, memandangkan ruang pasaran yang amat terhad dan hampir tidak mendapat tempat terutama di pasaraya-pasaraya besar. [ Soalan Tambahan : PAS Baling, BN Kinabatangan ]

Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=nZi8C7yPtqw]

8. Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [ Machang ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan :-
(a) jumlah kontraktor Bumiputera Kelas F yang mendapat peluang kerja dalam projek Jambatan Kedua Pulau Pinang; dan
(b) nilai projek yang diperolehi oleh kontraktor Bumiputera tersebut. [ Soalan Tambahan : PKR Machang ]