Dewan Rakyat 13 Jun 2012 – Perbahasan Rang Undang-Undang dan Usul

Usul 18(1) oleh PAS KubangKerian mengenai Umat Islam Syiria

c. Rang Undang-Undang Bagi Bacaan Kali Kedua
1. (D.R. 22/2012) Rang Undang-undang Profesion Undang-undang (Pindaan) 2012 – Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang.” (12 Jun, 2012) [ Menteri di Jabatan Perdana Menteri ]

Perbahasan – PAS KubangKerian

PKR Selayang

PAS Kuala Selangor

Dewan Rakyat 13 Jun 2012 (Sesi Pertanyaan Jawab Lisan)

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan


1. Dato’ ShamsulAnuar bin Nasarah[ Lenggong ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan :
(a) data terkini prestasi dan jumlah pelabur anasing dalam negara; dan
(b) kesan terhadap pelaburan ke negara ini ekoran Perhimpunan BERSIH 3.0. [ Soalan Tambahan : BN Lenggong, PKR Gombak ]


2. Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim [ PermatangPauh ] minta PERDANA MENTERI menyatakanmaklumbalasKerajaanterhadapcadangan yang terkandungdalam interim Report of International Fact-Finding Mission On Elections in Malaysia. [ SoalanTambahan : PKR PermatangPauh, BN Jasin]


3. DatukbMatulidi bin Haji Jusoh [ Dungun ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan sejauhmanakah langkah Kerajaan mengisytiharkan 154 butiran terdiri daripada 24 objek tapak, 10 objek ketara, 111 objek tidakketara dan 9 tokoh Warisan Kebangsaan Negara mampu memartabatkan pembangunan seni warisan negara serta memupuk semangat kenegaraan. [ Soalan Tambahan : BN Dungun, PAS Sik]


4. Tuan Lim Kit Siang [ Ipoh Timur ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bukti dakwaan beliau bahawa perhimpuna nBersih 3.0 adalah satu cubaan rampasa nkuasa ole hpiha kPembangkang untuk menjatuhkan Kerajaan. [ Soalan Tambahan : DAP Ipoh Timur, Bebas Pasir Mas]

13 Jun 2012 – YB Pasir Mas Penipu


5. DatukJuslie Bin Ajirol [ Libaran ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan apakah tindakan-tindakan yang boleh dilaksanakan oleh kedutaan negara kit adalam menangani rakyat Malaysia yang berada di luar negara sering memutarbelit fakta dan memberi persepsi yang salah terhadap negara sendiri.
[ SoalanTambahan : BN Libaran, PAS Bachok]

13 Jun 2012 – Ketua Pemuda PAS Di Makah

Dewan Rakyat 11 Jun 2012

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan


2. Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim [PermatangPauh ] minta PERDANA MENTERI menyatakan langkah-langkah yang diambil untuk mengesan, menyiasat dan mendakwa anggota-anggota polis yang bertindak ganas terhadap wartawan-wartawan dan peserta-peserta perhimpunan bersih 3.0 pada 28 April 2012 serta maklumbalas Kerajaan terhadap ketetapan Majlis Peguam Malaysia mengenai keganasan polis semasa perhimpunan Bersih tersebut.[ SoalanTambahan : PKR PermatangPauh, YB Sri Gading ]


3. Dato’ Abdul Manan bin Ismail [ PayaBesar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan faktor-faktor yang membolehkan Felda Global Ventures Holdings (FGVH) sebagai penjana keuntungan kumpulan syarikat berstatus konglomerat global bagi menghasilkan dana apabila disenaraikan dalam Bursa Malaysia dan apakah status terkini mengenai firma global yang bakal menjadi rakan niaga strategik antarabangsa FGVH.[ SoalanTambahan : BN Paya Besar, PKR Machang ]


4. Dato’ Seri Abdul Hadi bin Awang [Marang ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan adakah telah dijalankan kajian menyeluruh di peringkat nasional tentang beban tugas para guru, dan jika ada apakah dapatan-dapatan daripada kajian tersebut. [ Soalan Tambahan : PAS Marang, BN Arau ]


5. Datuk Haji Mohamed Bin Haji Aziz [ SriGading ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan apakah kayuukur kejayaan ‘Himpunan Jutaan Belia’ dalam sambutan Hari Belia Negara pada bulan Mei yang lalu serta sejauhmana ia menjadi pemangkin halatuju golongan belia dalam cabaran terkini dan masadepan. [ SoalanTambahan : BN Sri Gading, PKR Lembah Pantai ]