MP PAS Kubang Kerian: Perkembangan Kajian Dasar Pelajaran Kebangsaan?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN: LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: YB .TUAN SALAHUDDIN BIN HAJI AYUB [KUBUNG KERIAN ]
TARIKH: 24.09.2012
SOALAN : Minta MENTERI PELAJARAN menyatakan sejauh manakah kemajuan dan perkembangan jawatankuasa untuk mengkaji dasar pelajaran kebangsaan serta apakah bidang-bidang utama yang dikaji.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Sebagaimana yang telah diperjelaskan semasa Pelancaran Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia pada 11 septerber 2012 yang lalu,beberapa tindakkan telah dan sedang dilaksanakan oleh Kemenratian Pelajaran Malaysia (KPM) melalui Pejabat Pengurusan Projek (PMO) yang ditubuhkan sejak Ogas 2011.Mereka ini telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus,merancang dan melaksanakan kajian sistem pendidikan.Sehingga kini, KPM telah menghasilkan dua laporan iaitu :

a)Laporan Penilaian dan Diagnostik Pencapaian Sistem Pendidikan semasa.Berdasarkan laporan ini,sembilan bidang keutamaan dikenalpasti untuk diperhalusi iaitu guru,kepimpinan sekolah,kualiti sekolah,kurikulum dan pentaksiran,profisiensi pelbagai bahasa,peluang lepas menengah,ibu bapa, komuniti,kecekapan, keberkesanan sumber, kapasiti dan kemampuan penyampai KPM.

b)Laporan Awal : Pelan Pembangunan Pendadikan Malaysia 2013 -2025
laporan ini menggariskan 11 anjakan iaitu :
i. Menyediakan akses yang sama kepada kualiti pendidiakn berdasarkan standard antarabangsa.
ii.Memastikan setiap kanak-kanak berkemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.
iii.Membangunkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.
iv.Mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan.
v.Memastikan setiap sekolah mepunyai pemimpin sekolah yang berprestasi tinggi.
vi.Penurunan kuasa kepada Jabatan Pelajaran Negeri,Pejabat Pelajaran Daerah dan pihak sekolah untuk mencari penyelesaian berdasarkan keperluan.
vii.Mentransformasikan kebolehan dan keupayaan Kementarian.
viii.Penggunaan ICT untuk meningkatkan kualiti pembelajaran.
ix.Mewujudkan kerjasama dengan ibu bapa,masyarakat dan sektor swasta.
x.Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan.
xi.Meningkatkan ketelusan bagi tujuan kebertanggungjawaban awam secara terus.

Tuan Yang di-Pertua,
Kementerian Pelajaran mengharapkan Pelan Pembanggunan Pendidikan Malaysia yang dihasilkan ini akan dapat merealisasikan satu sistem pendidikan yang holistic serta memenuhi ekspektasi dan aspirasi rakyat.Sungguhnya,apa yang dirancang dan dilaksanakan ini adalah untuk menambah bail sistem pendidikan negara yang amat memerlukan kerjasama dan sokongan semua pihak tanpa mengira fahaman politik,latar belakang sosio ekonomi,pendidikan,agama dan bangsa.

Apa yang lebih penting ialah untuk memastikan sistem ini mampu melahirkan modal insan yang berilmu pengetahuan, berkemahiran berfikir, berkemahiran dalam kepimpinan,memiliki profisiensi dwibahasa,mepunyai identiti nasional dan menghayati etika dan kerohanian.Eleman ini turut memberi sumbangan yang bermakna kepada keluarga,masyarakat dan negara.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: