MP PAS Pendang: Cukai Jualan dan Duti Eksais Juala Kereta semenjak tahun 2000

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB DR. HAJI MODH HAYATI BIN OTHMAN [PENDANG]
TARIKH : 01.10.2012 (ISNIN)
SOALAN 33 : Minta MENTERI KEWANGAN menyatakan mengenai berapakah jumlah cukai jualan dan duti eksais untuk jualan kereta setiap tahun sejak tahun 2000.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
untuk makluman yang berhormat, jumlah kutipan duti eksais dan cukai jualan ke atas kereta dari tahun 2000 hingga 2011 adalah berjumlah RM66.3 bilion iaitu sebanyak RM 56.17 bilion (85%) bagi duti eksais manakala sebanyak RM 10.13 bilion (15%) bagi cukai jualan.

MP PAS Pasir Puteh: Kemudahan Rangkaian Jalanraya ke Pelabuhan Tok Bali?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB TUAN MUHAMMAD BIN HUSAIN [PASIR PUTIH]
TARIKH : 01.10.2012 (ISNIN)
SOALAN 20 : Minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jalan-jalan, jambatan dan kemudahan berkaitan yang akan dinaik taraf dengan bermulanya operasi pelabuhan Tok Bali yang kini digunakan untuk mengeksport bijih besi.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman yang berhormat, Kementerian Kerja raya sememangnya mempunyai perancangan untun menaiktaraf rangkaian jalan raya di sekitar kawasan tok Bali, Pasir Putih, Kelantan.

Antara projek terlibat ialah menaiktaraf Jalan Pasir putih – Gong Kulim – Tok Bali yang kini sedang giat dilaksanakan. Projek tersebut yang dijangka siap sepenuhnya pada bulan Mac 2013 itu akan berperanan untuk merancakkan lagi aktiviti ekonomi setempat,termasuklah dari/ke Pelabuhan Tok Bali.

Di samping itu, Kementerian ini juga telah merancang untuk menai taraf jalan persisiran pantai sedia ada, iaitu daripada Tok Bali ke sempadan negara Thailand sepanjang 85 kilometer. Projek dengan anggaran kos sebanyak RM600 juta itu merupakan antara cadangan Pelan Induk Pembangunan Rangkaian Jalan Raya Kebangsaan (HNDP) yang diterbitkan pada tahun 2008.

Pada masa kini kementerian Kerja raya sedang merunding untuk mendapatkan kelulusan peruntukan daripada Agensi Pusat bagi tujuan mereka bentuk projek berkenaan dalam rolling plan ke – 3,RMKe_10 (2013-2014).

MP PAS Hulu Langat: Keberkesanan Penggunaan Teknologi Perubatan (Nuklear)?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : DR CHE ROSLI BIN CHE MAT [HULU LANGAT]
TARIKH : 01.10.2012(ISNIN)
SOALAN 8 : Minta MENTERI KESIHATAN menyatakan sejauh mana kajian keberkesanan penggunaan teknologi perubatan (nuklear) dalam diagnosa dan rawatan perubatan.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengenalpasti teknologi perubatan nuklear sebagai satu teknologi yang penting bagi tujuan pengurusan pesakit.Kewujudan teknologi perubatan nuklear menambahbaik kemampuaan diagnosa penyakit dan juga membantu menambahbaik rawatan yang diperlukan oleh pesakit.Penambaihbaikan ini mungkin daripada segi pertukaran ubat-ubatan yang diperlukan ataupun modality rawatan sesuai dengan penemuan diagnosa yang lebih tepat.

Teknologi ini merangkumi tiga bidang iaitu bidang klinikal,bidang radiofarmasi dan bidang sains fizik.Bidang klinikal merangkumi aspek diagnose dan aspek terapeutik.Pada masa kini, teknologi perubatan nuklear membantu dalam bidang aspek diagnosa dengan penggunaan beberapa teknologi imbasan seperti positron emission tomography computed (PET CT) scanner,gamma camera dan pelbagai jenis pemeriksaan imbasan yang lain.Teknologi perubatan nuklear juga boleh digunakan bagi tujuan pemeriksaan jantung.

Dari aspek terapeutik dengan penggunaan bahan-bahan radiofarmaseutikal,teknologi perubatan nuklear digunakan bagi tujuan rawatan penyakit tertentu contohnya penggunaan Iodine 131 bagi rawatan kanser tiroid dan penyakit thyrotoxicosis.
Bidang radiofarmasi pula,memainkan peranan penting dari segi perolehan,penyediaan ,kawalan mutu bahan radiofarmaseutikal yang digunakan bagi tujuan diagnosa dan juga terepeutik.Manakala,bidang sains fizik membantu dari segi kawalan mutu peralatan scanner serta pemantauan keselamatan dan perlindungan radiasi di lokasi penyampaian teknologi berkenaan.

Langkah-langkah keselamatan termasuklah kalibrasi peralatan yang digunakan berdasarkan peruntukan Akta Pelesenan Tenaga Atom (Akta 304) diambil bagi mengawal tahap radiasi / pacaran sinaran semasa penggunaan teknologi perubatan nuklear.Pada masa yang sama,Program Kepastian Kualiti (Quality Assurance Program,QAP) dan kawalan kualiti (Qulity Control,QC) turut dilaksanakan dan dipantau secara berkala.

Tuan yang di-Pertua,
Bagi tujuan menggunakan teknologi perubatan nuklear dalam rawatan pesakit,KKM telah melengkapi beberapa buah hospital dengan kemudahan perubatan nuklear yang juga dikenalpasti selamat dan berkesan dalam pemeriksaan dan rawatan pesakit.Hospital-hospital tersebut ialah Hospital Pulau Pinang (zon utara),Hospital Kuala Lumpur (dean Hospitan Putrajaya (zon tengah),Hospital Sultanah Aminah Johor Baru (zon selatan),Hospital Umum Sarawak (zon swarawak) dan pada masa hadapan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas(zon sabah).

Secara amnya,bilangan kes yang menggunakan teknologio perubatan nuklear telah meningkat dari tahun ke tahun.Pada tahun 2010 sebanyak 10,712 kes dan pada tahun 2011 pula sebanyak 11,296 kes.Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa pemeriksaan dan rawatan perubatan menggunakan teknologi perubatan nuklear amat membantu Pegawai-pegawai Perubatan dan pakar-pakar dalam membuat diagnosa dan disusuli dengan kaedah terapi yang sewajarnya.

Tuan yang diPertua,
Perkhidmatan Perubatan nuklear yang disediakan oleh KKM adalah selaras dengan piawaian dan ketetapan natarabangsa.Malaysia, menerusi KKM dan Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA) mendapat bantuan konsultasi dari International Atomic Ener5gy Agency (IAEA) terutama bagi menjalani latihan di peringkat antarabangsa dan menjalani penyelidikkan yang berkaitan