MP PAS Marang: Tindakan ASEAN menangani Pembunuhan Etnik Rohingya Myanmar?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB DATO SERI ABDUL HADI BIN AWANG [MARANG]
TARIKH : 02.10.2012 (SELASA)
SOALAN 30 : Minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan apakah tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan Malaysia khususnya melalui pertubuhan serantau ASEAN dalam menangani pembunuhan beramai-ramai etnik Rohingya di Myanmar.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman yang berhormat, Menteri-menteri Luar ASEAN telah membuat satu kenyataan bersama mengenai perkembangan di Rakhine pada 17 Ogos 2012 bagi tujuan untuk menyatakan perkembangan pendirian ASEAN mengenai konflik perkauman yang berlaku di Rakhine,Myanmar pada awal Jun 2012.

Dalam kenyataan tersebut, Menteri-menteri Luar ASEAN menyambut baik usaha-usaha yang telah diambil oleh kerajaan Myanmar untuk menyelesaikan isu dalaman negara tersebut termasuk memberikan kerjasama kepada agensi-agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan badan bukan kerajaan yang telah dikenal pasti (world Food Programme) bagi menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada penduduk-penduduk Rakhine yang telah terjejas berikutan kejadian tersebut.

Menteri-menteri Luar ASEAN turut menyuarakan kesediaan mereka,sekiranya diperlukan oleh Kerajaan Myanmar,untuk menghulurkan bantuan kemanusiaan di Rakhine.

Tuan yang di-Pertua,
Menteri-menteri Luar ASEAN juga menegaskan bahawa usaha-usaha menggalakkan perpaduan dan keharmonian di kalangan pelbagai kumpulan etnik di Myanmar merupakan satu aspek penting dalam proses dalam proses pendamaian nasional dengan izin national Reconciliation dan pendemokrasian dengan izin Road Map to Reconciliation di Myanmar.

Dalam hal ini, Menteri-menteri Luar ASEAN turut menyatakan keyakinan di atas usaha kerajaan Myanmar ke arah mencapai matlamat tersebut dan berharap agar Myanmar akan terus komited dengan proses-proses peralihan yang berlaku di negara itu.

Ketua Pembangkang: Status Kes-Kes Berprofil tinggi

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : DATO SERI ANWAR IBRAHIM [PERMATANG PAUH]
TARIKH : 01.10.2012(ISNIN)
SOALAN 44 : Minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan dan status kes-kes berprofil yang tinggi yang telah disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) tetapi tertahan daripada pendakwaan di Mahkamah terbuka tidak dilakukan.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
SPRM tidak menfokuskan kepada bilangan kes-kes berprofil tinggi semata-mata.Ini kerana SPRM tidak membezakan antara siasatan kes berprofil tinggi dengan kes-kes siasatan yang lain.SPRM menjalankan tugas menyiasat terhadap segala aduan yang diterima mengikut undang-undang .Setiap kes yang telah disiasat akan dikemukakan kepada Timbalan Pendakwaraya.

Dalam kes-kes yang tidak dituduh,tidak semestinya ianya tiada kes tetapi Timbalan Pendakwaraya berpandangan bahawa ianya tidak mencukupi untuk membawa ke mahkamah .Pada masa yang sama, Timbalan Pendakwaraya turut mengambilkira keterangan-keterangan saksi serta fakta-fakta lain.

Semua siasatan SPRM akan dipantau dan diteliti oleh Panek Penilaian Operasi (PPO) yang mana semua kes yang disiasat termasuk kes-kes yang tidak di bawa pendakwaan akan dibentangkan ke panel ini setiap tiga bulan sekali.Seterusnya panel ini boleh meminta kepada pihak Jabatan Peguam Negara untuk menyemak kembali kertas siasatan yang tidak dibuat pendakwaan sekiranya mempunyai asas yang kuat untuk di buat pendakwaan.