MP PKR Batu: Tunggakan Bil Utiliti DBKL?

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : Y.B. TUAN CHUA TIAN CHANG [ KAWASAN BATU ]
TARIKH : 09.10.2012
NO. SOALAN : 37 Y.B TUAN CHUA TIAN CHANG minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan:-
a) Berapakh jumlah tunggakan bil utility mengikut kawasan perumahan awam dan lampu jalan DBKL; dan
b) Apakah kaedah penyelesaian supaya tidak menjejaskan kehidupan penduduk.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat dari Batu, Perumahan yang diselia oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) boleh dipecahkan kepada dua (2) kategori iaitu Perumahan Awam/PPR DBKL dan Perumahan Jual.

Bagi Perumahan Awam/PPR DBKL, DBKL membuat pembayaran bil air secara pukal kepada Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS). Selepas itu, DBKL akan membuat bacaan meter secara individu ke atas setiap unit rumah sewa dan bil air ini perlu dijelaskan oleh penyewa kepada DBKL.

Bagi bil elektrik Perumahan Awam/PPR DBKL pula, DBKL turut membuat pembayaran secara pukal kepada Tenaga Nasional Berhad (TNB) bagi bil-bil guna sama tersebut termasuk bil lampu jalan. Seterusnya TNB akan membuat bacaan meter dan mengunakan caj bil elektrik terus kepada penyewa perumahan.

Sehubungan dengan itu, bagi Perumahan Awam/PPR DBKL, DBKL tidak mempunyai tunggakan bil air dan elektrik kepada SYABAS dan TNB kerana bil-bil tersebut dibayar secara pukal kepada agensi tersebut.

Manakala Perumahan Awam yang dijual oleh DBKL bagi 8 (lapan) kawasan yang masih diurus oleh DBKL pula, sehingga 1 September 2012 terdapat tunggakan bil utility iaitu bil air sebanyak RM 156,207.91 dan bil elektrik RM 279,043.60.

Tunggakan ini berlaku adalah kerana pihak Jabatan hanya mampu membayar bil-bil semasa sahaja dan tunggakan hanya akan dijelaskan sedikit demi sedikit apabila kutipan yuran perkhidmatan mempunyai lebihan.

Buat masa ini, kutipan daripda yuran perkhidamtan dalah sangat kurang dan tidak mencukupi untuk membayar tunggakan-tunggakan tersebut. Bagi tidak menjejaskan kehidupan penduduk, DBKL telah mengambil pendekatan berhemah dengan mendapatkan kerjasama dan budi bicara daripada SYABAS dan TNB supaya tunggakan ini dapat dijelaskan apabila ada lebihan daripada kutipan yuran perkhidmatan.

Sementara itu, DBKL terus berusaha untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan utility ini secepat yang mungkin dengan cara mendapatkan kerjasama penduduk supaya membayar yuran perkhidmatan pada masa yang ditetapkan.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: