MP PAS Pasir Puteh: Lebuhraya KB – Kuala Krai dalam RMK-11 ??

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN LISAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB TUAN MUHAMMAD BIN HUSAIN [ KAWASAN PASIR PUTIH ]
TARIKH : 15 OKTOBER 2012 (ISNIN)

SOALAN : 4 Minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan jenis bantuan yang diberikan bagi membantu Kerajaan negeri Kelantan membina lebuh raya Kota Bharu – Kuala Krai dan sebuah stadium bola sepak yang bersesuaian dengan keperluan negeri itu sekarang.

JAWAPAN:
Tuan Yang di-Pertua,
Projek membina dan menaik taraf jalan dari Kota Bharu ke Kuala Krai, Kelantan ialah sebahagian dari skop projek menaik taraf Jalan Persekutuan Central Spine. Jajaran JalanCentral Spine ini melibatkan skop menaik taraf jalan dari Simpang Pelangi,Bentong,Pahang hingga ke Kota Bharu,Kelantan sepanjang 463.5 kilometer.

Untuk makluman yang berhormat, Kementerian Kerja Raya tidak pernah membatalkan cadangan pelaksanaan projek Jalan Kota Bharu – Kuala Krai. Sebaliknya ia ditangguhkan untuk membolehkan kementerian ini menilai semula dan mencari alternative yang lebih baik berbanding cadngan skop asal projek berkenaan.

Berdasarkan perancangan semula,projek menaik taraf Jalan Kota Bhura – Kuala krai Kelantan akan diberikan keutamaan dan dipertimbangkan untuk dilaksanakan dalam tempoh RMKe_11.

Manakala isu mengenai cadangan pembinaan stadium bola sepak yang baru di Kelantan pula terletak di luar bidang kuasa kementerian ini.

Sekian terima kasih.

MP PAS Kubang Kerian: Pengeluaran minyak/Gas 2009-2011

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN :      LISAN JAWAB BERTULIS

DARIPADA       :     TUAN SALAHUDDIN BIN HAJI AYUB

[KUBANG KERIAN]

TARIKH           :      11.10.2012 (KHAMIS)

SOALAN  30    :  Minta PERDANA MENTERI  menyatakan jumlah pengeluran minyak dan gas di negara pada tahun 2009, 2010 dan 2011 serta pecahan (mengikut Production sharing Contract) perolehan bersih kepada Petronas dan juga perolehan bersih rakan niaga {etronas dalam Production Sharing Contract tersebut seperti Exxon, Shell dan lain-lain serta berapakah jumlah pendapatan kasar dan bersih Petronas pada tahun 2009, 2010 dan tahun 2011.

JAWAPAN

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman ahli yang berhormat,jumlah pengeluaran minyak dan gas negara pada tahun kewangan (April-Mac) 2009, 2010 dan 2011 adalah seperti berikut:

  2009/2010 2010/2011 2011 (April-Disember)
Minyak (Kbd) 535.4 511.8 450.2
Kondensat(Kbd) 121.8 115.2 106.1
Bekalan Gas(Kboe) 974.1 986.7 970.4

Kbd – Kilo barrels per day

Kboe – Kilo barrels of oil equivalent

Manakala jumlah perolehan dan keuntungan PETRONAS adalah seperti berikut:

Perolehan (Kboe) 2009/2010 2010/2011 2011 (April-Disember)
PETRONAS (termasuk PETRONAS Carigali Sdn Bhd) 1,101.5 1,111.8 1,102.3
Kontraktor lain 529.7 501.9 424.5

 

Keuntungan (RM Juta) 2009/2010 2010/2011 2011 (April-Disember)
Keuntungan kasar(Gross Profit) 82,350 97,801 96,561
Keuntungna bersih(Profit for the period/year) 45,489 63,008 55,574

 

MP PAS Rantau Panjang: Hasil pengeluaran minyak/ gas di Blok PM 302, Blok PM 325 dan Blok PM 326B

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : PUAN SITI ZAILAH BINTI MOHD YUSOFF [RANTAU PANJANG]
TARIKH : 11.10.2012 (KHAMIS)
SOALAN 28 : Minta PERDANA MENTERI menyatakan hasil pengeluaran minyak dan gas di Blok PM 302, Blok PM 325 dan Blok PM 326B. Kenapa gas yang dikeluarkan berhampiran dengan pengairan Kelantan didaratkan di Kerteh dan Kemaman yang melibatkan jarak yang lebih jauh.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Lapangan di Blok PM 302, Blok PM 325 dan Blok PM 326B belum lagi mengeluarkan minyak dan gas. Keputusan untuk mendaratkan gas tersebut di Kerteh diambil setelah menjalankan kaji selidik secara terperinci dengan mengambil kira pulangan pelaburan yang optimum. Faktor-faktor yang dipertimbangkan merangkumi pelbagai aspek seperti keperluan infrastruktur sedia ada, teknikal dan nilai komersial selain turut melibatkan pertimbangan strategik jaminan bekalan gas.

MP PAS Jerai: PRU – Akta Perhimpunan Aman 2012 adalah tidak terpakai

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : TUAN MOHD FIRDAUS BIN JAAFAR [JERAI]
TARIKH : 11.10.2012 (KHAMIS)
SOALAN 26 : Minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan tidak berhasrat untuk meminda peruntukkan Seksyen 24B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 khususnya Seksyen 24B (3) Akta yang sama sedangkan seksyen 27 Akta Polis 1960 telah dimansuhkan dan digantikan dengan Akta Perhimpunan Aman 2012 yang tidak terpakai semasa kempen pilihan raya.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman ahli yang berhormat, perenggan 1(3) (a) Akta Perhimpunan Aman 2012 mengecualikan aktiviti perhimpunan yang ditakrifkan sebagai suatu kempen pilihan raya di Bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.

Dengan erti kata lain. Akta Perhimpunan Aman 2012 adalah tidak terpakai, bagai apa-apa maksud kempen pilihan raya, dan dalam konteks peraturannya.

Oleh itu, subseksyen 24B (3) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 iaitu berhubung penggunaan permit oleh seseorang calon atau ejen pilihan rayanya bagi maksud kempen pilihan raya masih releven.

MP PAS Kota Raja: Dakwaan di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERULIS
DARIPADA : DR SITI MARIAH BINTI MAHMUD [KOTA RAJA]
TARIKH : 11.10.2012 (KHAMIS)
SOALAN 20 : Minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah dakwaan yang telah dibuat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang/Akta 670 semenjak ini diluluskan dan sejauh mana (secara empirikal) Pelan Tindakan Nasional Anti Pemerdagangan Manusia (NAP) telah dilaksanakan oleh pihak Kerajaan.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Pihak Kerajaan sentiasa peka dan menyedari akan cabaran yang dihadapi di dalam usaha membanteras jenayah pemerdagangan orang. Faktor-faktor seperti kedudukan geografi Malaysia yang strategik serta tahap ekonomi negara yang lebih tinggi berbanding negara-negara jiran telah menyebabkan Negara kita menjadi sebuah negara transit dan destinasi bagi jenayah ini.

Untuk makluman ahli yang berhormat, semenjak Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran dikuatkuasakan pada Februari 2008 hingga 30 Ogos 2012 sebanyak 3,066 mangsa telah berjaya diselamatkan. Di samping itu, dari segi pendakwaan ke atas pesalah, sebanyak 475 kes telah berjaya dituduh di mahkamah. Daripada jumlah tersebut, 201 kes telah berjaya diselesaikan dengan membawa jumlah sebanyak 91 kes yang telah disabitkan.

Tuan Yang di-Pertua,
Kerajaan juga telah melancarkan Pelan Tindakan Kebangsaan antipemerdagangan Orang (2010-2015) pada 31 Mac 2010 sebagai satu panduan untuk melaksanakan usaha membanteras jenayah pemerdagangan orang. Pelan Tindakan Kebangsaan ini menggariskan strategi Kerajaan dalam membanteras jenayah ini di peringkat domestik dan juga antarabangsa.

Antara bidang-bidang program yang terkandung dalam Pelan Tindakan Kebangsaan adalah:
i. memperkukuhkan mekanisme perundangan
ii. tindakan bersepadu di kalangan agensi-agensi penguatkuasaan
iii. kesedaran awam dan pencegahan
iv. perlindungan dan pemulihan
v. membanteras pemerdagangan buruh
vi. bina upaya
vii. pengurusan maklumat
viii. kerjasama pintar
ix. mengukur prestasi dan ketahanan

Sidang dewan yang dihormati,
Pemantauan program-program di bawah Pelan Tindakan Kebangsaan, telah dibuat secara berterusan oleh Majlis Anti pemerdagangan orang dan Anti penyeludupan Migran (MAPO) melalui makenisme laporan terperinci pada setiap mesyuarat MAPO.Sejak Februari 2010 sehingga sekarang, MAPO telah berjaya mengadakan mesyuarat pada tiap-tiap bulan dengan tujuan meneliti pencapian program-program yang akan menyumbangkepada matlamat strategik Pelan Tindakan Kebangsaan.

Di peringkat domestic, Kerajaan telah melaksanakan pelbagai program bina upaya bagi meningkatkan kefahaman dan kemahiran di kalangan pegawai penguatkuasaan,perundangan dan kehakiman mengenai pemerdagangan manusia dan penyeludupan migrant. Kefahaman dan kemahiran pegawai perlu dipertingkatkan kerana mereka adalah anggota barisan hadapan yang perlu berhadapan dengan kes-kes pemerdagangan orang dan penyeludupan orang dan penyeludupan migrant secara langsung.

Dari tahun 2010 sehingga kini, kerajaan telah melaksanakan sebanyak 53 program bina upaya untuk pegawai penguatkuasaan, perundangan dan perlindungan.Ini tidaklah termasuk kursus-kursus dan latihan-latihan yang dijalankan secara berjadual oleh setiap jabatan penguatkuasaan secara berasingan.

Selain itu, program-program kesedaran awam telah diperhebatkan termasuklah mengadakan kempen-kempen kesedaran awam, menyiarkan poster-poster mengenai jenayah pemerdagangan orang di media-media cetak dan elektronik dalam pelbagai bahasa, memasang billboard di laluan utama ke KLIA dan juga pengumuman udara dalam penerbangan serta di Lapangan Terbang Antarabangsa. Pendekatan ini diambil kerana Kerajaan sedar bahawa penglibatan dan kerjasama rakyat secara keseluruhan amatlah penting dalam membantu menangani isi pemerdagangan orang.

Usaha terkini yang diambil oleh kerajaan adalah dengan melaksanakan Program 6P iaitu pendaftaran, pemutihan, pengampunan, pemantauan, penguatkuasaan dan pengusiran. Melalui program ini semua pekerja warga asing akan didaftarkan melalui National Enforcement Registration System (NERS) yang dikendalikan oleh jabatan Imigresen Malaysia.Usaha ini dilihat akan membantu Kerajaan mengekang jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran.

MP PKR Machang: Hutang Negara Terkini RM502.4 bilion

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB TUAN SAIFUDDIN NASUTION BIN ISMAIL [MACHANG]
TARIKH : 11.10.2012 (KHAMIS)
SOALAN 14 : Minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah hutang negara terkini kadar defisit semasa dan apa strategi Kerajaan mendepani dua perkara ini.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Hasil daripada pengurusan kewangan yang baik, hutang Kerajaan Persekutuan dijangka kekal terurus pada RM 502.4 bilion atau 53.7% daripada keluaran Dalam Negeri Kasar(KDNK) pada tahun 2012. Bayaran khidmat hutang Kerajaan Persekutuan juga dijangka terus terkawal pada 10.1% daripada perbelanjaan mengurus dan 9.9% daripada hasil.

Sementara itu,hutang luar negeri negara ini yang terdiri daripada hutang luar negeri Kerajaan Persekutuan, Perusahaan Awam Bukan Kewangan (PABK) dan sector swasta kekal rendah pada RM 269.5 bilion atau 28.8% daripada KDNK pada akhir bulan Jun 2012.

Defisit fiskal Kerajaan Persekutuan telah berjaya dikurangkan selama tiga tahun berturut-turut daripada 6.7% daripada KDNK pada tahun 2009 kepada 4.8% pada tahun 2011 dan ia dijangka berkurangan lagi kepada 4.5% pada tahun 2012 dan 4.0% pada tahun 2013. Kerajaan akan memastikan hutang Kerajaan Persekutuan tidak akan melebihi paras 55% daripada KDNK dan defisit dirancang untuk dikurangkan kepada bawah 3% pada tahun 2015.

Tuan Yang di-Pertua,
Bagi memastikan paras defisit dan hutang Kerajaan Persekutuan terus terkawal, kepatuhan yang tegas terhadap disilpin fiskal dan sasaran fiskal jangka sederhana akan diberi perhatian utama. Dalam hal ini, usaha akan di tumpukan kepada peningkatan kecekapan dan keberkesanan perbelanjaan dan peluasan sumber asli. Perbelanjaan akan dipastikan selaras dengan kemampuan hasil Kerajaan dan sasaran defisit fiskal. Penyemakan peruntukan perbelanjaan akan dilakukan dengan teliti termasuk mengurangkan perbelanjaan yang bukan kritikal.

Nilai setara atau value for money dengan izin dalam perolehan Kerajaan akan terus diberi penekanan termasuk mempertingkatkan lagi penggunaan ePerolehan dan tender terbuka.Perancangan dan pelaksanaan serta penyediaan siling program dan program di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh secara Rolling setiap dua tahun dan pengurusan nilai yang disyaratkan bagi projek pembangunan fizikal yang melebihi RM 50 juta juga akan membantu memperkukuh kewangan Kerajaan.

Tuan Yang di-Pertua,
Kerajaan sentiasa mengamalkan pengurusan ekonomi yang pragmatic dan kewangan yang berhemat di samping mengambil langkah proaktif bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negara yang kukuh dan mapan dipacu sector swasta. langkah-langkah ini termasuk Program Transformasi Ekonomi (ETP) dan Program Transformasi Kerajaan (GTP) serta program konsolidasi fiskal yang berterusan. Usaha ini seterusnya akan menyumbang kepada peningkatan hasil dan pengukuhan kedudukan kewangan Kerajaan Persekutuan.

MP PAS Kuala Krai: Status Hospital Kuala Krai

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : DR MOHD HATTA BIN MD RAMLI [KUALA KRAI]
TARIKH : 11.10.2012 (KHAMIS)
SOALAN 12 : Minta MENTERI KESIHATAN menyatakan status pembinaan Hospital baru Kuala Krai.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Cadangan Membina Hospital Kuala Krai (268 katil), Kelantan telah diluluskan dalam Rolling Plan Kedua (2012-2013) Rancangan Malaysia kesepuluh, dengan kos siling RM300 juta.

Projek ini dibahagikan kepada dua Fasa iaitu fasa Pertama untuk kerja-kerja awalan tanah dan Fasa Kedua untuk kerja bangunan.

Bagi Fasa Pertama,projek sedang dilaksanakan oleh kontraktor RIS Capital (m) sdn Bhd dengan harga kontrak RM9,729,885.22. Tempoh bagi menyiapkan kerja-kerja tanah adalah selama 6 bulan (15 Julai hingga 14 Januari 2013).

Sehingga 4 September 2012, kemajuan fizikal pembinaan (jadual) ialah 10.88% dan kemajuan fizikal pembinaan sebenar ialah 18.58% iaitu dengan mendahului jadual sebanyak 7.7%

Di antara kerja yang sedang dilaksanakan pada masa ini ialah kerja membersih kawasan, kerja menambun tanah, kerja meratakan tanah dan membina pagar chainlink di seluruh kawasan tanah seluas 100 ekar.

Bagi fasa kedua iaitu kerja-kerja bangunan masih di peringkat rekabentuk awalan dan penyediaan anggaran kos. Adalah dijangka dokumen pra-bida akan dapat dijual kepada penender pada bulan Januari 2013.