2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

4,329 films were submitted to the 2012 Cannes Film Festival. This blog had 49,000 views in 2012. If each view were a film, this blog would power 11 Film Festivals

Click here to see the complete report.

MP PAS Marang: Status Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB DATO SERI ABDUL HADI AWANG [ MARANG ]
TARIKH : 30.10.2012 (SELASA)

SOALAN 38 : Minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah status Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dari segi kelayakkan memasuki Universiti al-azhar Mesir, setelah Universiti tersebut memperkenalkan Ujian Kemasukkannya ( Imtihan Qabul) sendiri.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman yang berhormat, ststus Sijil Tinggi Agama Malaysia (sijil STAM) kekal seperti yang terkandung dalam perkara 6.1 seperti yang termaktub di dalam Perjanjian Persefahaman Akademik dan Kebudayaan (MoU) antara Kementerian Pelajaran Malaysia yang mewakili Kerajaan Malaysia dengan Al-Azhar As Syariff yang mewakili Kerajaan Mesir yang telah dimeterai pada tahun 1999.

MP PAS Pokok Sena: Sambutan Hari Koperasi tidak dapat sambutan?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: DATO HAJI MAHFUZ BIN OMAR [ POKOK SENA ]
TARIKH : 30.10.2012 (SELASA)

SOALAN 30 : Minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan kenapa dan apakah puncanya majlis perasmian Hari Koperasi Negara yang di rasmikan oleh Perdana Menteri pada 14 Julai 2012 tidak mendapat sambutan yang menggalakkan serta kehadiran peserta yang tidak ramai seperti majlis perasmian yang lain.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Hari koperasi Negara telah di adakan sejak tahun 2002 dengan tujuan untuk menghargai sumbangan gerakan koperasi kepada pembangunan negara dan sambutan bagi tahun ini merupakan sambutan kali ke-11.

Bagi tahun 2012, seramai 100,000 kehadiran telah disasarkan untuk majlis perasmian Hari Koperasi Negara oleh YAB Perdana Menteri pada 14 Julai 2012 jam 8.30 malam di Stadium Nasional Bukit Jalil. Tempat ini dipilih kerana ia boleh menampung kapasiti kehadiran tersebut dan acara perasmian dilaksanakan pada waktu malam mengikut kesesuaian tempat mengikut masihat daripada pihak perbadanan stadium untuk keselesaan semua pihak.

Daripada sasaran tersebut, seramai 76,000 orang telah hadir dan jumlah ini tidak termasuk yang berada di tapak ekspo di luar stadium. Jumlah ini adalah jauh lebih besar berbanding contoh pada tahun 2011 seramai 20,000 orang telah menghadiri majlis perasmian oleh YAB Perdana menteri di Putrajaya.

Berdasarkan angka kehadiran di atas, di dapati kehadiran pada tahun ini adalah jauh lebih ramai. Jumlah kehadiran yang disasarkan tidak dicapai kerana kegagalan syarikat bas menyediakan pengangkutan yang dijanjikan. Perkara ini adalah di luar kawalan SKM.

MP PAS Pendang: Projek Khusus Pembangunan Daerah Pendang sejak 2008?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: DATO DR HAJI MOHD HAYATI BIN OTHMAN [ PENDANG ]
TARIKH : 30.10.2012 (SELASA)

SOALAN 28 : Minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah peruntukan persekutuan yang disalurkan melalui Projek khusus untuk pembangunan Daerah Pendang sejak 2008 dan berapakah projek yang telah dilaksanakan dan disiapkan.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman ahli yang berhormat, dari tahun 2008 hingga 2012 siling peruntukan RM 115.1 juta telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan 93 Program / Projek pembangunan di dalanm Daerah Pendang. Daripada jumlah tersebut sebanyak 71 projek telah disiapkan.

MP PAS Pasir Puteh: Nasib pensyarah Pelatih Perubatan/ Pergigian?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : TUAN MUHAMMAD BIN HUSAIN [ Pasir Puteh ]
TARIKH : 30.10.2012 (SELASA)

SOALAN 20 : Minta MENTERI PELAJARAN TINGGI menyatakan bilakah penyelarasan gaji pensyarah pelatih perubatan dan pergigian gred DU 45 dan DUG 45 hendak dilakukan supaya selaras dengan rakan-rakan mereka di Kementerian Kesihatan.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah mengambil inisiatif dan langkah-langkah tertentu dalam menangani isu skim perkhidmatan Pensyarah perubatan dan pensyarah pergigian. Antara cadangan penyelesaian yang dicadangkan ialah meminda skim perkhidmatan sedia ada. Cadangan ini sebenarnya di persetujui dalam pindaan Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan dan Pergigian di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam(SBPA). Namun berikutan pembatalan SBPA yang diumumkan Kerajaan pada 8 Mac 2012, semua penjawat awam tertakluk di bawah skim perkhidmatan yang berkuatkuasa iaitu Sistem Saraan Malaysia (SSM). Dengan itu, Skim Perkhidmatan Pensyarah dan pensyarah pergigian yang akan ditambahbaik dengan gred 51 sebagai gred lantikan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012 di bawah SBPA juga turut di batalkan.

Lanjutan daripada keputusan itu, pihak KPT dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah meneliti semula cadangan pindaan Skim Perkhidmatan tersebut. Seterusnya pada 7 Ogos 2012 Kerajaan telah bersetuju untuk meminda skim perkhidmatan pensyarah perubatan dan pensyarah pergigian seperti berikut:
a) Memansuhkan gred yang sedia ada di Gred 45 dan dijadikan Gred 51 sebagai gred lantikan tambahan syarat lima tahun pengalaman dalam bidang berkaitan.
b) Urusan kenaikan pangkat pensyarah perubatan DU45 dan pensyarah pergigian DUG45 yang telah disahkan dalam perkhidmatan ke jawatan pensyarah perubatan gred DU52 dan pensyarah pergigian DUG52 hendaklah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum segala urusan pertukaran pelantikan bagi pensyarah pelatih dilaksanakan.
c) Tarikh berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013.

Pada masa ini, JPA sedang menyediakan pekeliling perkhidmatan untuk melaksanakan keputusan tersebut.

MP PAS Shah Alam: Status Pembinaan Sekolah di U10 Shah Alam

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: YB TUAN KHALID BIN ABDUL SAMAD [ SHAH ALAM ]
TARIKH : 30.10.2012 (SELASA)

SOALAN 18 : Minta MENTERI PELAJARAN menyatakan bilakah projek pembinaan sekolah di kawasan U10 Shah Alam akan dimulakan dan siapakah kontraktor yang telah dipilih.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah merancang dan menyediakan peruntukan di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) untuk pembinaan Sekolah Kebangsaan di U10 Shah Alam. Sehingga kini, projek pembinaan Sekolah Kebangsaan Puncak Perdana yang terletak di kawasan U10, Shah Alam, Selangor telah dimulakan pembinaannya pada 18 September 2012.

Untuk makluman ahli yang berhormat, kontraktor yang terpilih adalah Syarikat Huzil Engineering Sdn Bhd.

MP PAS Tumpat: Minta Petronas majukan ‘Supply base’ Tok Bali?

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: YB. DATO’ KAMARUDIN BIN JAAFAR [ TUMPAT ]
TARIKH: 29.10.2012

NO. SOALAN: 33 Minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah perancangan PETRONAS untuk membangunkan Tok Bali sebagai sebuah ‘supply base’ yang lengkap memberi khidmat kepada telaga minyak dan gas di perairan Kelantan dan Thailand.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, Tok Bali ‘supply base’ adalah dimiliki oleh Syarikat persendirian. Buat waktu ini PETRONAS belum mengenal pasti keperluan untuk menggunakan Tok Bali sebagai Supply Base.

MP PAS Kuala Selangor: Isu Kontrak pembelian Tenaga PPA, IPP dan TNB

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA YB. DR HAJI DZULKEFLY BIN AHMAD [ KUALA SELANGOR ]
TARIKH: 29.10.2012

NO. SOALAN: 28 Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan komitmen beliau, setelah menerima system tender terbuka sebagai kaedah terbaik untuk mendapatkan ‘value-for –money’ berbanding “direct-nego”, untuk menjamin ketelusan atau ‘ transparency’ dalam sIstem ‘open tender’ khasnya dalam permberian kontrak oleh Suruhanjaya Tenaga (EC) terdekat ini, serta kesediaan membuat penjelasan dan sebab-sebab dalam pemberian kontrak di Prai dan lanjutan kontrak pembelian tenaga PPA dari IPP dengan Tenaga Nasional Berhad.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua, Untuk Maklumat Ahli Yang Berhormat,

1. Kerajaan telah membuat keputusan untuk mengambil pendekatan least-cost, dengan izin ke atas sistem bekalan elektrik di mana sebarang pembinaan bagi stesen jana kuasa baru mahupun penyambungan tempoh operasi mana-mana stesen jana kuasa sedia ada dilaksanakan melalui proses pembidaan kompetitif seperti mana yang sedang dijalankan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga pada waktu ini untuk memenuhi unjuran permintaan bekalan elektrik di Semenanjung.

2 Bagi memastikan ketelusan proses bidaan tersebut, Kerajaan melalui Suruhanjaya Tenaga telah meletakkan beberapa syarat-syarat teknikal dan kewangan yang perlu dipatuhi oleh pembida. Ini bermakna proses pembidaan tersebut adalah telus ke atas semua pembida dan seterusnya menggalakkan level playing field, dengan izin.

3 Selain itu, Kerajaan telah menyediakan satu templat Power Purchase Agreement (PPA), dengan izi, bagi kesemua Independent Power Producer (IPP) di mana IPP yang Berjaya memenangi bidaan tersebut perlu menandatangani PPA baru tersebut yang lebih adil kepada semua pihak

Tuan Yang Dipertua,

4. Pelaksanaan bidaan kompetitif bagi pembinaan stesen jana kuasa di Prai adalah bagi memastikan bekalan elektrik di Semenajung adalah mencukupi untuk memenuhi keperluan permintaan pada masa akan datang. Stesen jana kuasa ini dijangka akan siap menjelang tahun 2016 di mana rizab simpanan (reserve mairgin) pada tahun tersebut dijangka dapat dikekalkan pada paras sekitar 18% hingga 21%, bergantung pada permintaan puncak. Sekiranya stesen ini tidak dibina, reserve margin dengan izin pada masa tersebut dijangka akan menurun ke paras di bawah 15% dan ini akan membahayakan sistem pembekalan eletrik Negara.

5. Kementerian saya dengan kerjasama Suruhanjaya Tenaga dan MyPower Corporation telah menyediakan satu garis panduan kepada IPP Generasi pra-syarat kepada yang berminat untuk menyertai pembidaan secara kompetitif bagi penyambung semula PPA sedia ada. Pra-syarat tersebut adalah seperti berikut:-

(i) Kadar Capacity Payment yang merangkumi Fixed Operating Rate (FOR) dan Capacity Rate Financial (CRF) perlu diturunkan sekurang-kurangnya RM 3/kw;

(ii) Energy Payment yang merangkumi kos bahan api dan Variable Operating Rate (VOR) perlu dikurangkan;

(iii) Tempoh pengurangan pembayaran kapasiti bermula 48 bulan sebelum tamat tempoh PPA sedia ada;

(iv) IPP perlu menandatangani PPA baru yang menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga di mana format baru PPA ini adalah lebih adil kepada semua pihak;

(v) Tempoh penyambungan PPA hanya dihadkan kepada maksimum 10 tahun daripada tempoh tamatnya perjanjian pembelian kuasa sedia ada, bergantung kepada kadar pengurangan dan keperluan kapasiti tersebut; dan

(vi) Kadar pulangan Internal Rate of Retun (IRR) dihadkan kepada 8.5%.

MP PAS Padang Terap: Undang2 Khas Kawal Ilmu Hitam?

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: YB. TUAN MOHD NASIR BIN ZAKARIA [ PADANG TERAP ]
TARIKH: 29.10.2012

NO. SOALAN: 27 Minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah keperluan untuk mengadakan satu undang-undang untuk mengawal pengamalan ilmu hitam yang boleh memesongkan akidah dan menyusahkan orang ramai.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Pada masa ini, kesalahan berkaitan aqidah dan kesucian agama islam telah pun diperuntukan dalan undang-undang Kesalahan Jenayah Syariah Ngeri-negeri. Dimana amalan yang boleh memesongkan aqidah termasuk “ilmu hitam adalah kesalahan berkaitan dengan aqidah.

Di Wilayah Persekutuan, peruntukan berkenaan dengan kesalahan aqidah dan kesucian agama Islam telah diperuntukan dalam Bahagian II Akta Kesalahan Jenayah syarikah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 559]. Antara peruntukan yang boleh digunakan bagi tujuan pengawalan amalan ilmu hitam ini adalah seperti yang berikut:-

(i) Seksyen 3 . Pemujaan salah.
“(1) Mana-mana orang yang memuja alam semula jadi atau melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan pemujaan atau rasa hormat kepada mana-mana orang, binatang, tempat atau benda dengan apa-apa cara yang menyalahi Hukum Syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan apabiladisabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

(2) Mahkamah boleh memerintahkan supaya apa-apa peranti barang atau benda yang digunakan dalam pelakuan atau yang ada kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam seksyen 1 dilucutkan dan dimusnahkan, walaupun tiada seorang pun telah disabitkan atau kesalahan itu

(ii) Seksyen 4. Doktrin palsu.
(1) Mana-mana orang yang mengajar atau menjelaskan apa-apa doktrin atau melaksanakan apa-apa upacara atau perbuatan yang berhubungan dengan agama Islam di mana-mana tempat, sama ada tempat persendirian atau tempat awam adalah melakukan suatu kesalahan jika doktrin atau upacara atau perbuatan itu berlawanan dengan Hukum Syarak atau mana-mana faktwa yang sedang berkuatkuasa di Wilayah Persekutuan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahub atau dusebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mna-mana kombinasi hukum itu.

(2) Mahkamah boleh memerintahkan supaya mana-mana dokumen atau benda yang digunakan dalam pelakuan atau yang ada kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam seksyen 1 diluncutkan dan dimusnahkan, walaupun tiadaa seorang pun telah disabitkan atau kesalahan itu.

Walaupun bagaimanapun, bagi memantapkan lagi undang-undang yang sedia ada, pada masa ini Kerajaan sedang membuat kajian dan penelitian kewajarannya untuk mewujukan undang-undang khas berhubung pengawalan amalan ilmu hitam.

Sekian, terima kasih

MP PAS Kota Raja: Keperluan menyediakan Sekolah Menengah di Kota Kemuning

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: YB. DR SITI MARIAH BINTI MAHMUD [ KOTA RAJA ]
TARIKH: 29.10.2012

NO. SOALAN: 26 Minta MENTERI PELAJARAN menyatakan status permohonan pembinaan Sekolah Menengah Kota Kemuning.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menilai dan meneliti keperluan sekolah di kawasan Kota Kemuning dan mendapati terdapat keperluan bagi menyediakan kemudahan sekolah menengah baru di kawasan tersebut.

Sehubungan itu, KPM akan mengemukakan permohonan bagi cadangan membina sebuah sekolah menengah baru di kawasan Kota Kemuning dalam Third Rolling Pan (3RP) RMKe-10. Namun, kelulusan projek bergantung kepada klulusan Unit Perancangan Ekonomi (EPU) serta kemampuan kewangan semasa Kerajaan.