MP PAS Pokok Sena: Pemberian Kuota Beras?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN :  LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : DATO HAJI MAHFUZ BIN OMAR [ POKOK SENA ]
TARIKH : 24.10.2012 (RABU)

SOALAN  37 : Minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan  :
a)      Apakah langkah pembaikan yang telah dilakukan oleh Kementerian dalam pemberian kuota beras nasional ST15% dan senaraikan syarikat atau individu yang mendapat kuota beras ST15 dan nyatakan jumlah yang diperoleh oleh setiap syarikat dan individu.
b)      Apakah langkah pembaikan yang dilakukan Kementerian dalam program pembekalan benih padi sah kepada petani, senaraikan juga syarikat yang dilantik mengikut agihan kuota untuk membekal benih padi sah pada petani.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Kementerian telah mengambil beberapa langkah penambahbaikan pelaksanaan Program Beras Subsidi ST15 % seperti berikut;

  1. Penyedia garis panduan pelaksanaan program beras subsidi ST15 %
  2. Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan dan Pelaksanaan Program Beras Subsidi
  3. Penguatkuasaan dan pemantauan secara berterusan ke atas pemborong yang mendapat kuota beras subsidi
  4. Penubuhan ‘flying squad” di peringkat ibu pejabat kawalselia padi dan beras untuk menjalankan pemeriksaan khas ke atas pengilang,pemborong dan peruncit yang terlibat dalam pelaksanaan program beras subsidi
  5. Membuat kajian untuk mewartakan Beras ST 15% sebagai barang kawalan.

Pembahagian kuota di kalangan pemborong adalah berasaskan kepada beberapa criteria terutamanya jumlah penduduk yang miskin, prestasi jualan pemborong-pemborong dan kemudahan serta kapasiti mesin pengempitan masing-masing.

Secara asasnya, bekalan beras St 15 % yang dikeluarkan sebanyak 40,000 tan metrik sebulan dan Semenanjung dan 20,000 MT di Sabah/Sarawak.  Jumlah pembborong yang terlibat di Semenanjung Malaysia adalah sebanyak 337 buah syarikat manakala di Sabah/ Sarawak adalah berjumlah 229 buah syarikat.

Sementara itu,mengenai penambahbaikan pelaksanaan program pengeluaran benih padi sah, pembekalan benih padi sah telah di buat secara tender terbuka bagi tahun 2013-2014.  Disamping itu,dari segi pemantauan kualiti pula Jabatn Pertanian akan mengeluarkan perakuan benih padi bagi memastikan ianya mengikut spesifikasi dan tahap piawaian benih di bawah standard Jabatan Pertanian Malaysia (SJPM-2009) seperti dari segi ketulenan biji benih sah pada kadar 98%, percambahan pada kadar 80% dan kelembapan pada kadar 14 %.

Syarat-syarat tender juga diperketatkan di mana syarikat pengeluar diwajibkan mempunyai Indented Cylinder yang boleh mengasingkan padi angin dan benih padi sah.

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk menggalakkan pesawah menggunakan benih padi yang bermutu tinggi dan disahkan supaya hasil pengeluaran padi dapat ditingkatkan selain membantu pesawah mendapatkan bekalan benih yang lebih murah dan berkualiti.

Sebanyak 9 syarikat telah dilantik untuk membekalkan benih padi yang sah kepada bagi tahun 2012 yang terdiri daripada syarikat milik kerajaan, agensi kerajaan dan swasta.kuota pengeluaran yang diluluskan adalah seperti yang berikut:

BIL                                       SYARIKAT  KUOTA(MT)
1 Paddytech resources Sdn Bhd  3,158
2 Kelang Beras Jelapang Selatan (muar) Sdn Bhd  3,158
3 FELCRA Plantation Services Sdn Bhd  6,316
4 Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)  6,316
5 Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Lahar Baru  7,680
6 Bernas Bhd  9,474
7 Syarikat Perniagaan Peladang (MADA) Sdn Bhd  9,474
8 Haji Md Nor bin Hj Abd rahman (M) Sdn Bhd  12,632
9 Kilang Beras Seri Merbok Sdn Bhd  21,792
                                                          JUMLAH  80,000

MP PAS Hulu Langat: Masalah Hospital di Hulu Langat?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : DR CHE ROSLI BIN CHE MAT [ HULU LANGAT ]
TARIKH : 24.10.2012 (RABU)

SOALAN 32 : Minta MENTERI KESIHATAN menyatakan mengapakah kemudahan katil di wad hospital-hospital dalam Parlimen Hulu Langat (Kajang, Serdang dan Putrajaya) masih belum mencukupi sehingga terpaksa menumpang wad di Hospital Seremban.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah merancang keperluan katil bagi sesebuah hospital berdasarkan unjuran kepadatan penduduk di sesuatu kawasan. Di samping itu, Kementerian ini juga sentiasa memantau kadar penggunaan katil di hospital-hospital kerajaan seluruh negara bagi memastikan ia dapat menampung keperluan penduduk.

Pada dasarnya KKm mendapati kemudahan katil di hospital-hospital di dalam Parlimen Hulu Langat masih belum mencukupi. Jumlah katil hospital KKM dalam Parlimen Hulu Langat adalah 1,401 buah dan jumlah katil hospital swasta adalah 461 buah. Ini menjadikan nisbah katil kepada populasi adalah 1.6 katil :1,0000 populasi (berdasarkan data Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2010 jumlah penduduk di Hulu Langat adalah1, 156,586 orang).

Pada masa ini, KKM menggunakan nisbah piawaian 2 katil: 1,000 populasi sebagai panduan dalam perancangan bagi penampung hospital untuk memenuhi keperluan katil di hospital di negara kita.

Antara sebab kemudahan katil tidak mencukupi adalah pembangunana yang pesat di Parlimen Hulu Langat dengan perusahaan, industri perkhidmatan dan institusi pendidikan serta jaringan pengankutan yang baik sehingga menjadi faktor penarik pertambahan penduduk, selain daripada lokasinya yang berdekatan Bandaraya Kuala Lumpur.

Terdapat situaasi di mana,beberapa perkhidmatan khusus seperti di Unit Rawatan Rapi (ICU) dan Unit rawatan Neonatal (NICU) yang menghadapi peningkatan kemasukan pesakit luar jangkaan. Kemasukan pesakit yang memdadak ini berlaku di dalam situasi tertentu seperti kemalangan besar, peningkatan bilangan bayi pra-matang serta permintaan bagi memindahkan pesakit dari hospital swasta. Ini diburukkan lagi sekiranya terdapat pesakit yang memerlukan penjagaan rapi dalam jangka masa yang lama.

Bagi memastikan pesakit mendapat perkhidmatan terbaik yang diperlukan, pihak pengurusan hospital akan berusaha untuk menempatkan atau memindahkan pesakit ke hospital-hospital Kerajaan lain yang berhampiran yang dapat menyediakan kemudahan serta perkhidmatan yang diperlukan. Pemindahan pesakit ke hospital luar kawasan atau negeri merupakan kes terpencil termasuklah kes yang dirujuk ke Hospital Tuanku Ja’afar, Seremban,di mana hospital-hospital berhampiran tidak dapat menerima tambahan pesakit disebabkan kekangan kemudahan, peralatan serta kakitangan terlatih.

KKM sedang berusaha bagi meningkatkan lagi prasarana kemudahan kesihatan di kawasan Parlimen Hulu Langat bagi selaras dengan pembangunan yang amat pesat di kawasan ini. Sehubungan itu, KKM telah menyenaraikan cadangan bagi menaiktaraf Hospital Kajang di dalam Rolling Plan Rancangan Malaysia Ke-10 yang akan datang dengan tambahan 120 katil.

KKM juga sedang berusaha mempertingkatkan lagi perkhidmatan rawatan intensif termasuk rawatan intensif neonatal di seluruh negara.Usaha ini akan dilaksanakan secara berperingkat memandangkan penyediaan kemudahan rawatan rapi melibatkan kos yang besar.

MP PAS Pendang: Kos peralatan ICT PPSMI

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB DATO DR HAJI MOHD HAYATI BIN OTHMAN [ PENDANG ]
TARIKH : 24.10.2012 (RABU)

SOALAN 28 : Minta MENTERI PELAJARAN menyatakan mengenai jumlah kos peralatan ICT untuk program PPSMI sehingga kini termasuk software dan hardwarenya serta dimanakah status pembelajaran PPSMI kini.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Kos keseluruhan bagi menbangunkan Teaching Courseware PPSMI fasa 1-6 adalah sebanyak RM220 juta, sementara kos bagi hardware fasa 1-6 adalah berjumlah RM 2.66 bilion.

Keputusan berkenaan status pembelajaran PPSMI telah diumumkan oleh YAB Menteri Pembelajaran pada 4 November 2011 dan juga melalui surat siaran KPM Bil. Tahun 2011 bertarikh 14 November 2011 bahawa pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan secara soft landing. Ini bermaksud mired sekolah rendah dan sekolah menengah yang telah mengikuti pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam BI pada atau sebelum 2010 boleh meneruskan penggunaan bahasa Inggeris sehingga tamat Tingkatan 5.

MP PAS Sik: Beban Guru – Langkah dan Penyelesaian?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB TUAN HAJI CHE UDA BIN CHE NIK [SIK]
TARIKH : 24.10.2012 (RABU)

SOALAN 20 : Minta MENTERI PEALJARAN menyatakan isu beban guru menjadi isu panas secara bermusim, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi perkara ini dan adakah Kerajaan telah menempatkan pegawai kerani Khas N11, N17, N22 dan N 26 untuk membantu kerja perkeranian. Jika sudah, sebutkan bilangan sekolah yang mendapat kemudahan ini.

JAWAPAN
i. Kementerian Pelajarn Malysia melalui Jawatanmkluasa kerja Pelaksanaan menangani Isu Beban Tugas Guru (JKPMIBTG) yang ditubuhkan pada Mac 2010 telah dan sedang melaksanakan kesemua 28 perakuan yang telah dipersetujui bagi menangani isu beban guru tugas guru tersebut.

ii. Daripada 28 parakuan berkenaan, sejumlah 22 perakuan telah diselesaikan dan dilaksanakan mengikut perancangan, 4 parakuan sedang dalam fasa pelaksanaan dengan penyesuaian atau pindaan, manakala 2 perakuan masih tidak dapat dilaksanakan atas sebab terikat dengan dasar sedia ada kerajaan yang melibatkan pembekuan pertambahan perjawatan.

Antara perakuan yang telah diselesaikan dan dilaksanakan mengikut perancangan adalah:

i. Perancangan aktiviti hari Sabtunsecar berjadual spaya tidak melebihi dua kali sebulan
ii. Penyelarasan bilangan ujian/pemeriksaan.
iii. Penglibatan jurulatih luar kokurikulum/sukan bertauliah bagi sekolah yang berkemampuan
iv. Penyelarasan bilangan pertandingan di peringkat zon/daerah/negeri
v. Kajian kebolehlaksanaan /feasibility (termasuk pertambahan guru) perlu dijalankan sebelum satu-satu mata pelajaran baru diperkenalkan.

Untuk makluman yang berhormat, KPM dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) juga telah dilaksanakan kajian Rintis Program Pemantapan Profesion Guru di seluruh Negeri Melaka yang melibatkan 310 buah sekolah Menengah dan Sekolah rendah.

Kajian ini bermula dari 9 hingga 20 Januari 2012 merangkumi pelbagai kategori sekolah. Fokus utama bagi pelaksanaan rintis kajian ini adalahberkaitan beban tugas perkeranian yang dilaksanakan oleh tiga kategori Guru-guru Tugas Khas iaitu Guru Data, Guru Media & Perpustakawan dan Guru Penyelaras Bestari. Hasil dapatan kajian ini telah dibentangkan kepada YAB Menteri Pelajaran pada 13 Jun 2012 dan telah diputuskan bahawa cadangan penjajaran semula tugas perkeranian bagi Guru-guru Tugas Khas berkaitan akan dilaksanakan dengan penempatan seorang Pembantu Tadbir Perkeranian / operasi (PTP/O) Gred N17 ke semua 310 buah sekolah di seluruh Negeri Melaka.

Sehubungan itu,Guru-Guru Tugas Khas ini akan kembali dijajarkan dalam pembelajaran dan pengajaran (P&P) secara sepenuh masa dan penjajaran ini dijangka dapat membantu mengurangkan bilangan waktu mengajar guru-guru lain di sekolah berkenaan. Pelaksanaan penempatan rintis ini akan berkuat kuasa mulai 1 januari hingga 31 Disember 2013 bagi tempoh setahun yang melibatkan 310 buah sekolah pelbagai kategori di seluruh Negeri Melaka. Semasa pelaksanaan projek rintis ini,dijangka guru-guru di Sekolah Menengah akan mengajar sebanayk 24 waktu berbanding 30 waktu dan 27 waktu di Sekolah rendah berbanding 35 waktu secara purata seminggu. Pengurangan bilangan waktu mengajar seminggu ini diharap dapat mengurangkan beban tugas guru sedia ada.

MP PAS Kuala Krai: Rasional Penubuhan JK Kaji Pemberian Royalti Petroleum kepada Negeri?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB DR MOHD HATTA BIN MD RAMLI [KUALA KRAI]
TARIKH : 24.10.2012 (RABU)

SOALAN 18 : Minta MENTERI KEWANGAN menyatakan rasional mewujudkan Jawatankuasa Mengkaji Pemberian Royalti Petroleum kepada negeri yang tetrdapat bahan petroleum tersebut memandangkan telah terdapat perjanjian yang sah antara petronas dan Kerajaan Negeri.

JAWAPAN
Untuk makluman yang berhormat, Jawatankuasa Khas bagi Penentuan Tuntutan Bayaran TunAI daripada hasil Petroleum di Pantai Timur Semenanjung Malaysia adalah ditubuhkan untuk menentukan kewajaran bayaran tunai diberikan kepada negeri-negeri Pantai timur Semenanjung Malaysia yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang berkenaan hasil Petroleum yang dikelurkan di kawasan luar pantai di Pantai Timur Semenanjung Malaysia.

Terma-terma rujukan Jawatankuasa Khas ini adalh seperti berikut:
i. Mengenalpasti jika ada negeri-negeri yang wajar menerima Bayaran Tunaidaripada hasil petroleum di Pantai Timur Semenanjung Malaysia.

ii. Menentukan kaedah serta jumlah pembayaran Bayaran Tunai tersebut kepada negeri-negeri berkenaan.

MP PAS Tumpat: Langkah Kerajaan Jayakan perjuangan Rakyat Palestin

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : DATO KAMARUDIN BIN JAFFAR [TUMPAT]
TARIKH : 24.10.2012 (RABU)

SOALAN 12 : Minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan apakah langkah-langkah terkini Kerajaan untuk menjayakan perjuangan rakyat Palestin.

JAWAPAN
Untuk makluman dewan yang mulia ini, Dasar Malaysia adalah konsisten sejak dahulu lagi yang secara terbuka menyokong sepenuhnya perjuangan rakyat Palestin dalam mencari penyelesaian yang adil dan berkekalan terhadap konflik Palestin-Israel serta bagi penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat.

Yang Amat Berhormat Perdana mEnteri dan YB Menteri Luar Negeri masing-masing dalam Sesi ke-4 Sidang Kemuncak Luar Biasa Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) di Mekah, Arab Saudi pada 14 dan 15 ogos 2012 dan Sidang kemuncak Negara-negara Berkecuali (NAM) pada 28 hingga 31 ogos 2012 di Tehran. Iran telah menggesa negara-negara anggota OIC dan Nam untuk membantu dalam apa jua cara demi perjuangan rakyat Palestin.

Pada 29 September 2012, YB Menteri Luar Negeri dalam kenyataannya semasa sesi ke-67 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah menyatakan bahawa Malaysia menyokong hasrat Palestin untuk menjadikan Negara Bukan Ahli PBB dengan izin UN Non-member state dan menggesa negara-negara ahli PBB yang lain untuk turut serta menyokong hasrat Palestin tersebut.

Kerajaan Malaysia sentiasa member sokongan dari segi politik, ekonomi, kewangan, moral dan sosial kepada perjuanagan Palestin. Selain dari itu, Kerajaan Malaysia juga menberi sumbangan kepada united nations relief and works agency (UNRWA) yang dipertanggungjawabkan untuk membantu dan menjaga kebajikan pelarian Palestin di Semenanjung Gaza, Tebing Barat, Jordan, Syria dan Lubnan. Kerajaan Malaysia telah membuat sumbangan tahunan kepada UNRWA sejak tahun 1978 dan akan terus membuat sumbangan kewangan kepada badan tersebut.

Kerajaan melalui Kementerian Luar Negeri akan menganjurkan The International Day of Solidarity with the Palestinian People di Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR), Kuala Lumpur pada 29 September 2012. Sambutan ini juga dikenali sebagai Solidarity day dan disambut pada tanggal 29 November pada setiap tahun. Kementerian Luar Negari akan menganjurkan beberapa program lain seperti Forum, Pameran dan Dokumentari Filem yang dibuka kepada orang awam.

Secara lazimnya, sambutan solidarity day ini dizahirkan melalui penganjuran aktiviti dan program bagi masyarakat antarabangsa, termasuk Malaysia untuk menunjukkan sokongan dan kebersamaan kita kepada Palestin dan perjuangan rakyatnya untuk mengembalikan tanah air mereka sebagai negara berdaulat dan merdeka setelah sekian lama ditindas dan dijajah oleh Rejim Israel.
Sekian Terima Kasih.