MP PAS Padang Terap: Undang2 Khas Kawal Ilmu Hitam?

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: YB. TUAN MOHD NASIR BIN ZAKARIA [ PADANG TERAP ]
TARIKH: 29.10.2012

NO. SOALAN: 27 Minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah keperluan untuk mengadakan satu undang-undang untuk mengawal pengamalan ilmu hitam yang boleh memesongkan akidah dan menyusahkan orang ramai.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Pada masa ini, kesalahan berkaitan aqidah dan kesucian agama islam telah pun diperuntukan dalan undang-undang Kesalahan Jenayah Syariah Ngeri-negeri. Dimana amalan yang boleh memesongkan aqidah termasuk “ilmu hitam adalah kesalahan berkaitan dengan aqidah.

Di Wilayah Persekutuan, peruntukan berkenaan dengan kesalahan aqidah dan kesucian agama Islam telah diperuntukan dalam Bahagian II Akta Kesalahan Jenayah syarikah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 559]. Antara peruntukan yang boleh digunakan bagi tujuan pengawalan amalan ilmu hitam ini adalah seperti yang berikut:-

(i) Seksyen 3 . Pemujaan salah.
“(1) Mana-mana orang yang memuja alam semula jadi atau melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan pemujaan atau rasa hormat kepada mana-mana orang, binatang, tempat atau benda dengan apa-apa cara yang menyalahi Hukum Syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan apabiladisabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

(2) Mahkamah boleh memerintahkan supaya apa-apa peranti barang atau benda yang digunakan dalam pelakuan atau yang ada kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam seksyen 1 dilucutkan dan dimusnahkan, walaupun tiada seorang pun telah disabitkan atau kesalahan itu

(ii) Seksyen 4. Doktrin palsu.
(1) Mana-mana orang yang mengajar atau menjelaskan apa-apa doktrin atau melaksanakan apa-apa upacara atau perbuatan yang berhubungan dengan agama Islam di mana-mana tempat, sama ada tempat persendirian atau tempat awam adalah melakukan suatu kesalahan jika doktrin atau upacara atau perbuatan itu berlawanan dengan Hukum Syarak atau mana-mana faktwa yang sedang berkuatkuasa di Wilayah Persekutuan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahub atau dusebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mna-mana kombinasi hukum itu.

(2) Mahkamah boleh memerintahkan supaya mana-mana dokumen atau benda yang digunakan dalam pelakuan atau yang ada kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam seksyen 1 diluncutkan dan dimusnahkan, walaupun tiadaa seorang pun telah disabitkan atau kesalahan itu.

Walaupun bagaimanapun, bagi memantapkan lagi undang-undang yang sedia ada, pada masa ini Kerajaan sedang membuat kajian dan penelitian kewajarannya untuk mewujukan undang-undang khas berhubung pengawalan amalan ilmu hitam.

Sekian, terima kasih

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: