MP Dungun: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL PERTAMA, DEWAN RAKYAT KE 13 PADA 24 JUN HINGGA 18 JULAI 2013

SOALAN JAWAB LISAN:
1) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan bilakah Hospital Baru Daerah Dungun akan dimulakan pembinaan dan bilakah jangkaan operasi sepenuhnya.

2) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] Minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan bilakh Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 dapat disiap sepenuhnya dan nyatakan pakej-pakej berkaitan yang tidapat disiapkan mengikut jadual serta perancangan untuk mengatasinya?

3) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] Minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan:
a. kos asal dan kos semasa berkaitan pembinaan Jalan Yahya Ahmad, Bandar Dungun (Ruj: Menaiktaraf Simpang Kuala Dungun: Laluan 127 Dungun Terengganu).
b. Apakah tindakan Jabatan Kerja Raya Dungun bagi memastikan keselesaan, keselamatan dan keperluan pengguna jalan terlibat selaras dengan taraf Dungun sebagai sebuah Majlis Perbandaran.

4) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] Minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan apakah tindakan yang telah diambil oleh Kementerian berdasarkan Laporan Kajian yang dikeluarkan oleh IKRAM pada tahun 2009 terhadap sekolah-sekolah di daerah Dungun?

5) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] Minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan status MRSM Dungun dan sejauhmana pengoperasian projek berkenaan telah dijalankan?

6) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] Minta MENTERI KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA menyatakan kos yang telah dibelanjakan untuk program netbook dan jumlah unit computer berkenaan yang telah dikeluarkan sejak dimulakan sehinggan Disember 2012?

7) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan sejauhmana kejayaan program netbook telah membantu meningkatkan prestasi pelajar.

8) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan program ekonomi berorientasikan pelancongan yang telah dibangunkan dalam Wilayah KETENGAH.

9) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] minta PERDANA MENTERI menyatakan tindakan yang telah diambil untuk memenuhi keperluan asas Generasi Kedua FELDA.

10) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] minta PERDANA MENTERI menyatakan:
a. Berapakah jumlah syarikat perniagaan yang berasaskan minyak dan gas yang dimiliki oleh anak Terengganu yang Berjaya dibimbing oleh Petronas.
b. Nyatakan bilangan pekerja anak Terengganu dalam operasi Petronas sejak beroperasi sehingga disember 2012.

Soalan Jawab Bertulis
11) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] Minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan statistik kadar jenayah di daerah Dungun antara Mac 2008 hingga April 2013.

12) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] Minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah pendatang asing di Terengganu dan pecahan mengikut daerah-daerah dan nyatakan sector yang mereka terlibat.

13) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan projek ECER yang telah dilaksanakan di Terengganu dan nyatakan secara khusus projek berorientasikan pelancongan yang dibangunkan di daerah Dungun.

14) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan jumlah kos bagi projek membina banteng pemecah ombak di Pantai Dungun dan apakah statusnya sekarang.

15) Tuan Wan Hasan bin Mohd Ramli [ Dungun ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan kos yang diperuntukkan bagi projek mendalamkan muara Sungai Dungun dan apakah statusnya terkini.

MP Pasir Puteh: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL PERTAMA, DEWAN RAKYAT KE 13 PADA 24 JUN HINGGA 18 JULAI 2013

Pertanyaan Jawab Lisan
1. Dr Nik Mazian bin Nik Mohamad [ Pasir Puteh ] minta Perdana Menteri menyatakan usaha-usaha yang telah diambil oleh pihak JAKIM untuk memastikan status halal dalam bidang farmaseutikal di Malaysia.

2. Dr Nik Mazian bin Nik Mohamad [ Pasir Puteh ] minta Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi menyatakan kesan daripada peruntukan geran penanaman semula kelapa sawit berhasil rendah yang telah diberikan kepada pekebun kecil sejak 3 tahun kebelakangan ini.

3. Dr Nik Mazian bin Nik Mohamad [ Pasir Puteh ] minta Menteri Kesihatan menyatakan adakah kerajaan bercadang untuk meneruskan rancangan untuk mewujudkan 1Care, suatu skim caruman kesihatan.

4. Dr Nik Mazian bin Nik Mohamad [ Pasir Puteh ] minta Menteri Pendidikan menyatakan berapa bilangan guru-guru yang telah lulus daripada IPG atau UPSI yang belum dan sudah ditempatkan?

5. Dr Nik Mazian bin Nik Mohamad [ Pasir Puteh ] minta Menteri Kesihatan menyatakan sejauhmana kejayaan Kempen Taknak Merokok dikalangan pelbagai lapisan rakyat. Nyatakan statisktik terbaru ‘Pesalah Merokok’ mengikut negeri dan jantina serta peringkat umur bagi tahun 2010 hingga kini.

MP Pasir Mas: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL PERTAMA, DEWAN RAKYAT KE 13 PADA 24 JUN HINGGA 18 JULAI 2013

Pertanyaan Jawab Lisan
1. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan apakah penanda aras dikalangan negara-negara luar yang telah berjaya dalam usaha untuk menangani penyalahgunaan media sosial

2. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan statistik yang telah direkodkan bagi kesalahan Seksyen 211 (Larangan Terhadap Pemberian Kandungan Jelik) dari tahun 2008 hingga 2012

3. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Belia dan Sukan mendedahkan isu sebenar yang melatari kes pergantungan bekas ketus jurulatih olahraga kebangsaan dan enam atlet pecut negara baru-baru ini

4. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan apakah tindakan kementerian dalam menyelesaikan insiden buruk yang telah berlaku di Stadium Darul Makmur, Kuantan yang lalu

5. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan apakah perkembangan Dasar Sukan Negara 2009 khususnya dalam mencapai kecemerlangan peringkat kebangsaan dan antarabangsa

6. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan sejauhmana kerjasama yang telah dilakukan bersama Kementerian Pendidikan untuk mengkaji keberkesanan kurikulum pendidikan jasmani dalam membina bakat muda disamping usaha untuk membudayakan sukan dikalangan masyarakat

7. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan bagaimana sokongan pihak kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan sektor swasta dalam memastikan keseimbangan pembangunan kemudahan sukan dan penyelenggaraannya

8. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan apakah sumbangan signifikan yang telah diberikan oleh Parlimen Belia sejak ia ditubuhkan

9. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan adakah tawaran-tawaran yang dihantar oleh pihak syarikat kewangan kepada individu-individu tertentu dianggap melanggar salah satu daripada 7 Prinsip Perlindungan Data Peribadi

10. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan apakah program-program yang telah dilaksanakan serta hasil yang telah diperolehi dalam memberikan ruang yang lebih kondusif kepada golongan belia untuk mengekspresikan idea yang bermanfaat

PERTANYAAN JAWAB BERTULIS
1. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan apakah mekanisme atau kaedah yang dilakukan oleh Sistem Pemantauan Berpusat terhadap kemudahan penggunaan komputer Pusat Internet 1Malaysia.

2. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Belia dan Sukan mendedahkan jumlah yang telah dibelanjakan dalam menganjurkan Festival Belia Kebangsaan pada tahun 2012 dan 2013.

3. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan apakah faktor utama peningkatan lebih 15% kes aduan yang diterima oleh SKMM pada tahun 2011

4. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Belia dan Sukan mendedahkan jumlah dana yang telah diperuntukkan serta diagihkan bagi program galakan melahirkan usahawan belia

5. Tuan Nik Mohamad Abduh bin Nik Abdul Aziz [ Pasir Mas ] minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan adakah terdapat satu kajian yang terperinci dalam memahami krisis golongan anak muda yang bersifat delinkuen khususnya ketika situasi di luar jangkauan.

MP Bukit Gantang: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL PERTAMA, DEWAN RAKYAT KE 13 PADA 24 JUN HINGGA 18 JULAI 2013

Pertanyaan Jawab Lisan
1. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Menteri Dalam Negeri menyatakan berapakah jumlah anggota Polis Diraja Malaysia dan berapakah jumlah anggota yang menjawat di bahagian Cawangan Khas politik.

2. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Menteri Pendidikan menyatakan jumlah kos projek PPSMI sejak ia dilaksanakan

3. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Perdana Menteri menyatakan senaraikan syarikat pembekal dakwat kekal kepada SPR semasa Pilihanraya Umum Ke 13 lalu.

4. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Menteri Kerja Raya menyatakan Bilakah projek Lebuhraya Persisiran Pantai ke Changkat Jering akan dimulakan.

5. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Menteri Kewangan menyatakan berapakah jumlah hutang PTPTN yang masih tertunggak sehingga kini. Berapakah bilangan peminjam PTPTN sejak diperkenalkan dan berapa bilangan pemimjam yang berhutang.

6. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Menteri Sumber Manusia menyatakan berapakah bilangan siswazah yang menganggur. Nyatakan bilangan penganggur mengikut bidang pengajian.

7. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Menteri Pendidikan menyatakan adakah pelajar Post graduat tidak boleh terlibat di dalam politik dan bertanding di dalam pilihanraya kampus.

8. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Menteri Kerja Raya menyatakan bilakah konsesi Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) akan tamat. Berapakah Keuntungan PLUS sehingga kini.

9. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Menteri Kewangan menyatakan apakah plan kerajaan untuk menjelaskan hutang negara yang semakin bertambah.

10. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Menteri Sumber Manusia menyatakan
a. bilakah penguatkuasa gaji minimum dilaksanakan, apakah tindakan terhadap majikan yang engkar.
b. berapakah majikan yang telah diambil tindakan kerana mengengkari arahan ini.

Pertanyaan Bagi Jawab Bertulis
11. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Menteri Kewangan menyatakan
a. Jumlah kontraktor kelas F yang berdaftar seluruh Negara. Senaraikan mengikut negeri-negeri.
b. Jumah kontraktor Kelas F yang aktif dan tidak aktif seluruh Negara bagi setiap negeri.

12. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Menteri Dalam Negeri menyatakan berapakah bilangan pendatang asing di negara ini.

13. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Menteri Dalam Negeri menyatakan berapakah bilangan pelancong yang datang ke negara ini yang tidak pulang ke negeri masing-masing sejak tahun 2000-2012. Berikan bilangan mengikut negara.

14. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani menyatakan apakah usaha Kementerian untuk menjadikan produk durian mempunyai nilai tambah supaya dapat membantu pekebun-pekebun durian meningkat pendapatan mereka.

15. Tuan Idris Haji Ahmad [ Bukit Gantang ] Minta Perdana Menteri menyatakan negeri manakah Pengarah Jabatan Agama Islam yang berkelulusan Pengajian Islam.

MP Sepang: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL PERTAMA, DEWAN RAKYAT KE 13 PADA 24 JUN HINGGA 18 JULAI 2013

Pertanyaan Jawab Lisan
1. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Menteri Kesihatan menyatakan tapak bagi pembinaan Hospital Sepang telah diluluskan di Bandar Baru Salak Tinggi, kenapakah sehingga kini pembinaannya masih belum dilakukan.

2. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Menteri Kewangan menyatakan adakah kerajaan bersedia mengkaji semula pemberian pampasan kepada para peneroka awal seraiami 24 orang di Rancangan Tanah Belia (RTB) Kampung Labu, Lanjut, Sepang yang hanya diberikan pampasan RM20,000.00 seekar apabila hartanah yang mereka teroka dari hutan belantara sejak 1975 diambil untuk projek KLIA pada tahun 1995?

3. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Perdana Menteri menyatakan:
a. bilakah kerajaan akan menubuhkan sebuah Kementerian khusus untuk Petroleum dan Mineral Negara bagi mengekang kuasa yang terlalu luas diberikan kepada Perdana Menteri di bawah Akta Pembangunan Petroleum 1974 (Akta 144).
b. Adakah peruntukkan dalam Aktar 144 masih relevan dengan persekitaran ekonomi dan ekosistem dunia perniagaan antarabagnsa masa kini.

4. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Perdana Menteri menyatakan:
a. Mengapakah pendakwaan politik terus dilakukan ke atas musuh politik Barisan Nasional di bawah Akta Hasun 1948 dalam keadaan Perdana Menteri telah berjanji akan menghapuskan Akta warisan penjajah tersebut.
b. Adakah kerajaan bersedia menarik balik semula semua pendakwaan ke atas mana-mana individu di bawah akta tersebut.

5. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan:
a. Berapakah kos keseluruhan yang dibelanjakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) bagi menyediakan dakwat yang digunakan ke atas jari pengundi dalam pilihanraya umum ke 13 yang lalu.
b. Syarikat manakah yang diberi kontrak untuk menyediakan dakwat tersebut.

6. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Perdana Menteri menyatakan Adakah Kerajaan sedia mempertimbangkan 13 haribulan Mei setiap tahun dijadikan sebagai Hari Perpaduan supaya tragedi 13 Mei tidak terus menerus dipermainkan secara tidak bertanggungjawab oleh Barisan Nasional bagi mewujudkan ketakutan di kalangan rakyat.

7. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Perdana Menteri menyatakan:
a. Berapa banyak projek yang telah diumumkan dan diluluskan oleh Perdana Menteri Kerajaan Sementara selepas Parlimen dibubarkan.
b. Berapa banyak kos yang dibelanjakan oleh Kerajaan bagi menyediakan pengiklanan 1Malaysia melalui ‘billboard’ di semua lebuhraya.

8. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan adakah pihak Polis telah menyaiasat pendedahan Peguam Americk Singh Sidhu pada 16 Mac 2013 di Mesyuarat Agung Majlis Peguam yang menyatakan Peguam Cecil Abraham mengakui kepada Americk bahawa Perdana Menteri telah meminta beliau menyediakan Akuan Bersumpah palsu mendiang P. Balasubramaniam.

9. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Perdana Menteri menyatakan adakah SPRM telah menyiasat pendedahan Nielsen Media Research bahawa Barisan Nasional dan Pejabat Perdana Menteri telah belanjakan RM 73 juta hanya untuk pengiklanan bagi kempen pilihanraya umum ke 13 yang lalu.

10. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Menteri Pengangkutan menyatakan
a. berapa jumlah saman Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) yang telah dikeluarkan sejak ia mula dikuatkuasakan.
b. Berapa jumlah bayaran yang telah dibayar kepada syarikat pengendali saman AES, iaitu Beta Tegap Sdn Bhd dan ATES Sdn Bhd dari kutipan saman AES tersebut.

PERTANYAAN JAWAB BERTULIS
11. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Perdana Menteri menyatakan
a. berapa jumlah akhbar Harakah yang telah dirampas oleh pihak KDN pada sekitar akhir bulan Mei 2013 lalu.
b. Mengapa pihak KDN masih terus merampas akhbar Harakah meskipun akhbar tersebut diberikan permit penerbitan oleh Kementerian.

12. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Menteri Kewangan menyatakan:
a. berapa jumlah Hasil (Wang) yang diperolehi oleh Kerajaan setiap tahun daripada pelesenan dan cukai dari perniagaan perjudian di negara ini.
b. adakah Kerajaan menubuhkan mana-mana badan bagi memantau hasil perjudian tersebut tidak dibelanjakan bagi kegunaan orang-orang ataua institusi Islam.

13. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Menteri Sumber Manusia menyatakan adakah kerajaan pernah bercadang atau meminta Syarikat Penerbangan Malaysia (MAS) menghentikan hidangan arak kepada para penumpang bagi menghormati para pramugara dan pramugari beragama Islam yang dipaksa melakukan perkara tersebut.

14. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Perdana Menteri menyatakan Adakah Kerajaan bersedia untuk mentakwimkan tarikh Pilihanraya Umum seperti yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Australia bagi memberi peluang sama rata parti-parti yang bertanding membuat persiapan dengan sempurna.

15. Tuan Mohamed Hanipa Maidin [ Sepang ] minta Menteri Pelancongan dan Kebudayaan menyatakan mengapa sehingga kini Pantai Batu Laut dan persekitarannya masih daif dan tidak mempunyai kemudahan infrastruktur yang baik dan lengkap sedangkan setiap tahun, dua atau tiga kali Pantai Batu Laut menjadi tuan rumah kepada Pertandingan Perahu Layar Antarabangsa.

MP Kota Bharu: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA PENGGAL PERTAMA PARLIMEN KE-13 PADA 24 JUN – 18 JULAI 2013

SOALAN JAWAPAN LISAN:
1) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh manakah Kerajaan Persekutuan melaksanakan Konsep Federalisma dalam pentadbirannya dengan Kerajaan-Kerajaan Negeri khususnya berdasarkan peruntukan Jadual 9, Perlembagaan Persekutuan dan bagaimanakah ia dilaksanakan?

2) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada Kerajaan Pusat bercadang membenarkan Kerajaan-Kerajaan Negeri melantik Penasihat Undang-Undang Negeri tersendiri bagi mengelakkan percanggahan kepentingan (conflict of interest) terutama apabila berlakunya sesuatu tuntutan Mahkamah antara Kerajaan Negeri terhadap Kerajaan Persekutuan atau sebaliknya?

3) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan Persekutuan masih berhasrat mengekalkan Jabatan Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan (JPPK) yang telah diwujudkan sejak Kerajaan Negeri Kelantan diambil alih pemerintahannya oleh PAS daripada Barisan Nasional pada tahun 1990, walaupun pada hakikatnya ia bercanggah dengan amalan demokrasi mahupun dari sudut Sistem Tadbir Urus yang baik?

4) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapakah Kerajaan Persekutuan mengambil langkah untuk menjadi ‘Pencelah’ (Intervenor) dalam kes Saman Kerajaan Negeri Kelantan terhadap Petronas yang menuntut tunggakan Royalti Minyak di Mahkamah, sedangkan Kerajaan Persekutuan bukanlah satu pihak dalam Perjanjian Antara Petronas dengan Kerajaan Negeri Kelantan yang ditandatangani olek kedua-duanya pada tahun 1975?

5) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah Kerajaan Persekutuan akan terus membenarkan parti-parti politik tertentu menggunakan bangunan, dewan mahupun padang sekolah-sekolah untuk kegiatan politik yang dibuat atas nama jawatan dalam Kerajaan, umpamanya Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Menteri Besar dan seumpamanya, dan apakah Kerajaan Persekutuan berhasrat untuk membenarkan kegiatan politik yang sama dianjurkan di situ oleh parti-parti Pembangkang?

6) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan berapakah jumlah dan bagaimanakah Kaedah Agihan Peruntukan untuk Galakan/Promosi Pelancongan dan Aktiviti Pelancongan untuk Negeri Kelantan bagi tahun 2008 hingga 2013?

7) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan kenapakah Kerajaan Persekutuan tidak membenarkan Kerajaan Negeri Kelantan menggunakan Kompleks Kebudayaan Negeri Kelantan yang terletak di atas Tanah Kerajaan Negeri di Tanjong Chat, Kota Bharu, sedangkan persefahaman awalnya kompleks tersebut adalah untuk “Guna Sama” bagi segala kegiatan kebudayaan sama ada oleh Kerajaan Persekutuan mahupun Kerajaan Negeri?

8) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan bilakah Kerajaan Persekutuan akan membuat suatu ‘master plan’ perparitan bagi seluruh bandar di Negeri Kelantan, terutama Bandar Kota Bharu, bagi mengelakkan berlakunya banjir atau banjir kilat semasa musim hujan?

9) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI KERJARAYA menyatakan bilakah Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan Benteng Tebatan Banjir di Tebing Sungai Golok (sebelah Malaysia) di Rantau Panjang bagi mengelakkan bencana banjir yang saban tahun melanda negara ini, khususnya di Negeri Kelantan?

10) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan langkah yang akan diambil oleh Kerajaan Persekutuan untuk membantu FAM bagi meningkatkan mutu bolasepak negara sekarang ini yang kini menduduki ‘ranking’ FIFA melebihi tangga ke-100 dunia, sedangkan di suatu masa dahulu Malaysia adalah antara Gergasi Bolasepak terutamanya di Benua Asia, malahan pernah dua kali melayakkan diri dalam acara bolasepak di Temasya Sukan Olimpik?

Pertanyaan Jawab Lisan
11) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan langkah yang akan diambil oleh Kerajaan Persekutuan untuk membantu membendung gejala rasuah yang diterajui oleh‘bookies’ dalam arena sukan terutamanya bolasepak di negara ini, yang mana ini bukan sahaja menjejaskan mutu bolasepak negara malahan boleh menjejaskan imej negara terutama dari segi Indeks Persepsi Rasuah (Corruption Perceptions Index) ?

12) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah Kerajaan Persekutuan berhasrat untuk mewujudkan semula Sekolah Aliran Inggeris dalam Sistem Pendidikan Negara sebagai salah satu langkah mempertingkatkan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan para pelajar sekarang ini?

13) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan adakah Kerajaan Persekutuan bercadang untuk mewujudkan suatu institusi atau Pusat Latihan Pembantu Rumah bagi melatih rakyat tempatan dengan menetapkan pula Gaji Minima Pembantu Rumah daripada mengharapkan tenaga asing yang agak membebankan pihak yang memerlukan perkhidmatan mereka?

14) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk melaksanakan Skim Usahawan Tani kepada para belia dengan memberikan latihan secukupnya untuk mereka mengusahakan Tanah-tanah Kerajaan dalam semua aspek pertanian termasuk penternakan, dan kemudiannya Kerajaan menyediakan kemudahan pemasaran produk-produk tersebut di pasaran dalam mahupun luar negara?

15) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah langkah yang akan diambil oleh Kerajaan Persekutuan untuk mewujudkan Integrasi dan Perpaduan Nasional di kalangan penduduk berbagai kaum dan agama agar rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan aman, hormat menghormati di antara satu sama lain, tanpa sebarang prasangka, rasa irihati dan dendam seterusnya mewujudkan sebuah negara yang menjamin Keadilan, Keamanan dan Kesamarataan (justice, peace and equality) di kalangan semua rakyatnya?

16) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan sama ada Kerajaan Persekutuan ada melaksanakan Projek Rumah Awam Kos Rendah (RAKR) dan juga Skim Perumahan Rakyat1 Malaysia (PRIMA) di Negeri Kelantan sejak tahun 1990 hingga kini, jika ada mohon disenaraikan projek-projek tersebut mengikut Jajahan/Daerah di Kelantan.

MP Kuala Nerus: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL PERTAMA, DEWAN RAKYAT KE 13 PADA 24 JUN HINGGA 18 JULAI 2013

Pertanyaan Jawab Lisan
1. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani menyatakan apakah jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh kerajaan kepada usahawan tani luar bandar dan apakah ia patuh syariah.

2. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Menteri Kerjaya menyatakan kos terkini dan faktor kelewatan menyiapkan Lebuhraya Pantai Timur 2

3. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Perdana Menteri menyatakan statistik jenayah minum arak, judi, bunuh, rompak, zina dan khalwat mengikut negeri dari tahun 2009 hingga 2012

4. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Perdana Menteri menyatakan kadar kemiskinan berdasarkan kaum/bangsa dan negeri mulai 2008 hingga kini.

5. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Perdana Menteri menyatakan prosedur pengambilan tanah untuk pembangunan.

6. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air menjelaskan keuntungan yang diperolehi oleh syarikat-syarikat yang membekalkan air di negeri-negeri dalam tempoh 2008 hingga 2012

7. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani menyatakan adakah pihak kerajaan bercadang untuk menyediakan peluang pemasaran dengan kos rendah bagi para petani

8. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan usaha-usaha yang telah diambil untuk mengawal peningkatan harga rumah kediaman di kawasan bandar

9. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Perdana Menteri menyatakan sejauhmana kejayaan dan kegagalan projek-projek pelaburan zakat oleh institusi zakat di Malaysia.

10. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Perdana Menteri menyatakan adakah terdapat kajian khusus antara pihak kerajaan persekutuan dan negeri untuk menyekat kebebasan murtad.

Pertanyaan Jawab Bertulis
1. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Perdana Menteri menyatakan apakah perkembangan terkini cadangan untuk menaik taraf Jawatankuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil kepada Suruhanjaya Penyelarasan dan Penyeragaman Undang-Undang Syariah.

2. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Perdana Menteri menyatakan sejauhmana usaha yang telah dilakukan untuk memartabatkan skim perkhidmatan hal ehwal Islam

3. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Perdana Menteri menyatakan adakah cadangan untuk mewujudkan Dewan Pentadbiran Islam telah direalisasikan

4. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Perdana Menteri menyatakan respon dan tindakan kerajaan untuk mengadaptasi Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Dalam Islam (CDHRI) pada tahun 1990 di Kaherah dalam konteks demokrasi di Malaysia

5. Dr Mohd Khairuddin bin Aman Razali [ Kuala Nerus ] minta Perdana Menteri menyatakan sejauhmana fatwa-fatwa yang diwarta telah dikuatkuasakan.

MP Kota Raja: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL PERTAMA, PARLIMEN MALAYSIA KE 13 PADA 24 JUN – 18 JULAI 2013

SOALAN JAWAB LISAN
1. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan jumlah kematian dalam tahanan (OKT) dari tahun 2000 hingga sekarang serta punca kematian yang telah disahkan dan serta pecahan mengikut bangsa dan keturunan. Adalah Kementerian bercadang memperbaiki tatacara penyiasatan (SOP) OKT?

2. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Dalam Negeri memberi menyatakan kenapa pihak kerajaan enggan menubuhkan IPCMC untuk menyiasat dakwaan kesalahan atau jenayah yang dilakukan oleh anggota polis.

3. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan pelan tindakan kerajaan untuk memastikan jumlah perwakilan wanita meningkat di dalam Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat.

4. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan sejauh mana keberkesanan sistem biometrik di dalam pengesanan pendatang asing dan apakah tindakan pihak kerajaaan untuk mengawal peningkatan pendatang asing tanpa izin (PATI).

5. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Perdana Menteri menyatakan apakah tanggung jawab (job specs) seorang Ahli Dewan Rakyat terhadap pengundi dan rakyat di dalam kawasannya

6. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan jumlah aduan/kes yang telah diterima dan berjaya diselesaikan oleh EAIC (Enforcement Agencies Integrity Commission) dan kos pengendalian badan ini semenjak ditubuhkan.

7. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan kenapa pihak kerajaan enggan membawa kembali pilihanraya kerajaan tempatan.

8. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan status terkini projek perumahan sakit dan tergendala dan tindakan ke atas pemaju yang gagal “deliver” rumah kepada pembeli. Apakah tahap perlaksanaan konsep / polisi Bina dan Jual (Build and Sell) industri perumahan di negara kita?

9. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan kegagalan Keramat Mall menjadi pusat perniagaan walaupun kedudukannya amat strategik dan apakah langkah kerajaan untuk memastikan pusat ini tidak menjadi satu lagi projek gajah putih?

10. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan perancangan kerajaan untuk mengatasi masalah pelanggaran undang- undang dan peraturan apabila pembinaan pagar haram disekeliling kebanyakan kawasan perumahan awam menjadi berleluasa akibat kejadian jenayah yang semakin meningkat.

SOALAN JAWAB BERTULIS
1. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Perdana Menteri menyatakan jumlah penerima BR1M 2.0 dan jumlah dana yang dikeluarkan untuk tujuan ini. Apakah langkah kerajaan untuk memastikan yang penerima BR1M adalah golongan yang layak dan bagaimanakah kerajaan memastikan tiada penyelewengan berlaku di peringkat pengagihan dana tersebut.

2. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Kerja Raya menyatakan bilakah projek menaik taraf Jalan Bukit Kemuning (dalam kawasan Parlimen Kota Raja) akan dilaksanakan.

3. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Pelajaran menyatakan bilakah Sekolah Menengah Kota Kemuning II (dalam kawasan Parlimen Kota Raja) akan dibina?

4. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan nisbah polis ke penduduk yang ingin dicapai oleh PDRM dan berapa ramai lagi jumlah polis yang diperlukan di seluruh negara dan berapa jawatan kosong yang belum terisi. Berapakah anggota polis yang ditempatkan dikawasan Klang Utara dan Selatan.

5. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan kawasan-kawasan yang mengalami masalah “gangsterisme” mengikut keseriusannya dan apakah pelan tindakan PDRM untuk menangani masalah “gangsterisme” di kalangan remaja India terutamanya.

MP Tumpat: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL PERTAMA, DEWAN RAKYAT KE 13 PADA 24 JUN HINGGA 18 JULAI 2013

Pertanyaan Jawab Lisan
1. Dato’ Kamarudin Jaffar [ Tumpat ] Minta Menteri Pengangkutan menyatakan berapakah purata jumlah penerbangan dan penumpang setiap hari yang menggunakan lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Pengkalan Chepa.

2. Dato’ Kamarudin Jaffar [ Tumpat ] Minta Menteri Pengangkutan menyatakan apakah keputusan terkini laluan baru keretapi ke Pantai Timur Semenanjung Malaysia dan bilakah pembinaan akan bermula.

3. Dato’ Kamarudin Jaffar [ Tumpat ] Minta Menteri Luar Negeri menyatakan bilakah Kedutaan Malaysia di Palestin akan dibuka.

4. Dato’ Kamarudin Jaffar [ Tumpat ] Minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan berapakah jumlah kedai-kedai (outlet) judi di seluruh Negara mengikut negeri pada tahun 2012.

5. Dato’ Kamarudin Jaffar [ Tumpat ] Minta Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar menyatakan perancangan kerajaan untuk menyelesaikan masalah banjir yang diakibatkan oleh air bertakung yang sering berlaku di kawasan-kawasan sebelah Malaysia di tepi Sungai Golok.

6. Dato’ Kamarudin Jaffar [ Tumpat ] Minta Perdana Menteri menyatakan adakah kerajaan bercadang untuk menzahirkan Jawatankuasa-Jawatankuasa Pilihan Parlimen sebagaimana yang wujud di hampir semua badan legislatif di seluruh dunia.

7. Dato’ Kamarudin Jaffar [ Tumpat ] Minta Perdana Menteri menyatakan jumlah makmum uang boleh di muat oleh tiap-tiap Masjid Negeri di seluruh Negara.

8. Dato’ Kamarudin Jaffar [ Tumpat ] Minta Perdana Menteri menyatakan bilakah royalti Petronas akan diberikan kepada negeri Kelantan dan negeri-negeri lain yang layak.

9. Dato’ Kamarudin Jaffar [ Tumpat ] Minta Menteri Kerja Raya menyatakan bilakah jambatan antara Pengkalan Kubor dan Takbai, Thailand akan dibina.

10. Dato’ Kamarudin Jaffar [ Tumpat ] Minta Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani menyatakan perancangan kerajaan untuk meningkatkan lagi kemudahan-kemudahan bagi nelayan di di Getting, Tumpat.

MP Parit Buntar: Soalan Dewan Rakyat pada 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL PERTAMA, DEWAN RAKYAT KE 13 PADA 24 JUN HINGGA 18 JULAI 2013

Pertanyaan Jawab Lisan
1. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Perdana Menteri menyatakan tentang reaksi Kerajaan terhadap dakwaan penyelewengan SPR dalam mengendalikan PRU ke 13 baru-baru ini.

2. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Menteri Kesihatan menyatakan tentang status terkini pembinaan Hospital Parit Buntar.

3. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Menteri Kewangan menyatakan apakah peruntukan pembangunan kecil kawasan Parlimen untuk semua Ahli Dewan Rakyat akan diambil kira dalam pembentangan Bajet 2014 nanti.

4. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Menteri Sumber Manusia menyatakan aduan pekerja terhadap majikan yang mengamalkan amalan khidmat kontrak yang dilihat menindas pekerja.

5. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Perdana Menteri menyatakan lanjutan usaha memurnikan hubungan antara agama bagi memastikan perpaduan kaum terjamin di negara ini.

6. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Perdana Menteri menyatakan sikap resmi kerajaan dalam isu menangani konflik agama di negara ini.

7. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Pertanian Dan Industri Asas Tani menyatakan tentang kaedah mengawal serangga dan lain-lain ancaman dengan menggunakan pendekatan mesra alam dan tidak berbahaya.

8. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan bagi menyediakan blue-print pelestarian mesra alam bandar-bandar bersesuaian dengan usaha menghijaukan negara.

9. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Menteri Dalam Negeri menyatakan usaha membersihkan Sabah dari kebanjiran pendatang Filipina yang boleh menggugat keselamatan negara.

10. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah menyatakan berapakah jalan luar bandar yang masih lagi belum siap dalam usaha menghubungkan kawasan pendalaman dengan bandar.

Pertanyaan Jawab Bertulis
1. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Perdana Menteri menyatakan adakah fatwa-fatwa yang digazetkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dinilai semula berpandungan kepada ijtihad semasa.

2. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar menyatakan status terkini perlaksanaan projek tebatan banjir di daerah Kerian.

3. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Menteri Sumber Manusia menyatakan tindakan terhadap majikan yang mengambil bahagian elaun bukan gaji untuk memenuhi keperluan gaji minima pekerja.

4. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Menteri Kewangan menyatakan apakah dapatan dari kajian menyeluruh yang dibuat untuk perlaksanaan GST.

5. Dato’ Dr Mujahid Yusof Rawa [ Parti Buntar ] Minta Perdana Menteri menyatakan kos perbelanjaan kempen 1 Malaysia mulai Januari 2013.