GST: Kos RM365 juta telah dibelanjakan

PERTANYAAN LISAN DIJAWAB BERTULIS
DARIPADA : Y.B. TUAN HAJI KHALID BIN ABDUL SAMAD [SHAH ALAM]
TARIKH : 18 MAC 2014 [SELASA]
SOALAN : 44
Minta Menteri Kewangan menyatakan kos kempen dan iklan GST sehingga pelaksanaannya.

pc shah alam 24 mac 14

JAWAPAN :
Tuan Yang Di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, program kesedaran dan latihan GST telah dijalankan semenjak tahun 2010 kepada tiga golongan sasaran iaitu pengguna, peniaga dan jabatan Kerajaan. Program penerangan GST kepada pelajar-pelajar sekolah, IPTA, dan IPTS serta penduduk kampong juga turut dilaksanakan. Sehingga 28 Februari 2014, sebanyak 4,967 program telah dijalankan dan dihadiri oleh 271,288 orang.

Bagi golongan yang merupakan kumpulan kritikal dalam pelaksanaan GST, Kerajaan telah merangka dan sedang menjalankan program-program taklimat dan latihan melalui tiga kaedah iaitu samada dianjurkan sendiri oleh pihak Kerajaan atau pihak Swasta ataupun secara bersama oleh Kerajaan dan pihak swasta.

Bagi aktiviti publisiti, pelbagai saluran media telah dijalankan seperti di akhbar arus perdana, televisyen, radio, dan billboard serta melalui media sosial seperti blogspot, laman web, twitter, dan facebook.

Tuan Yang Di-Pertua,
Perbelanjaan yang telah dan akan dilakukan oleh Kerajaan termasuk :
i. RM98 juta bagi sistem perkomputeran GST yang telah siap dibangunkan oleh Jabatan Kastam DiRaja Malaysia (tahun 2013/2014);
ii. RM150 juta penyediaan perisian perakaunan bersubsidi kepada PKS yang sedang diuruskan oleh Jabatan Kastam DiRaja Malaysia (RM125 juta : 2014 : RM25 juta : 2015). Perisian ini akan dikendalikan oleh 55 syarikat yang dipilih oleh Jabatan Kastam DiRaja Malaysia;
iii. RM100 juta bagi geran latihan kepada peniaga yang diuruskan oleh Kementerian Kewangan (RM50 juta : 2013 ; RM50 juta : 2014); dan
iv. RM 17 juta bagi program publisiti melalui pelbagai saluran media seperti di akhbar arus perdana, televisyen, radio, dan billboard serta melalui media sosial iaitu blogspot, laman web, twitter, dan Facebook yang diuruskan oleh Kementeriaan Kewangan (2012-2014)

Berkenaan kos pelaksanaan GST di Negara-negara lain, kos sebenar yang berbangkit adalah berbeza dan tidak didedah melalui terbitan rasmi.

Langkah meredakan Ketegangan Agama

PERTANYAAN LISAN DIJAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB DATO’ SERI ABDUL HADI BIN AWANG [MARANG]
TARIKH : 12 MAC 2014 [RABU]
SOALAN : 33
Yang Berhormat Dato’ Seri Abdul Hadi Bin Awang [Marang] minta Perdana Menteri menyatakan apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Kerajaan melalui Kementerian-kementerian berkaitan seperti Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Perdana Menteri sendiri untuk meredakan ketegangan agama dan kaum yang semakin hari semkain memuncak mutakhir ini.

JAWAPAN :
Tan Sri Yang Di-Pertua
(Pertanyaan ini dijawab bersekali dengan Pertanyaan Lisan pada 19 Mac 2014 yang dibangkitkan oleh Ahli Yang Berhormat Nibong Tebal).
Bagi meningkatkan persefahaman dan perpaduan di kalangan penganut-penganut pelbagai agama di Negara ini, kerajaan melalui Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) telah menubuhkan Jawatankuasa Mempromiskan Persefahaman dan Keharmonian di Antara penganut Agama (JKMPKA) sejak 9 Februari 2010.

Berpandukan kepada perlembagaan Persekutuan dan semangat keterangkuman (inclusiveness) mengikut gagasan 1Malaysia, ianya berfungsi sebagai satu mekanisme untuk berdialog, berunding dan menyelesaikan isu-isu antara penganut agama. Empat (4) jawatankuasa kerja diwujudkan untuk memupuk persefahaman terhadap isu-isu antara penganut agama, menggalakkan aktiviti-aktiviti bersama, mengadakan mediasi antara penganut-penganut agama dan menganjurkan acara bersama kerajaan dan pemimpin masyarakat

Di samping mesyuarat dan forum formal melalui JKMPKA, pertubuhan-pertubuhan dan pemimpin-pemimpin agama juga mengambil inisiatif sendiri untuk menganjurkan dan menyertai pelbagai forum, dialog, sesi perbincangan meja bulat (RTD) dan kegiatan bersama dan galakan dengan bantuan JPNIN. Antara pertubuhan-pertubuhan yang aktif dan sering terlibat termasuklah Allied Coordinating Committee of Islamic NGOs (ACCIN), Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism & Taoism (MCCBCHST), Interfaith Spiritual Fellowship (INSAF), Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Islamic Information Services (IIS), Malaysia Inter-Faith Network, Global Peace Foundation dan Cheng Ho Multi Cultural & Education Trust.

Maka jelaslah bahawa hubungan di antara kaum untuk tujuan mengekal dan mengukuhkan kedamaian di antara agama di Malaysia adalah melalui proses pergaulan, perbincangan dan penyertaan dalam pelbagai forum, dialog, perbincagan dan aktiviti bersama yuang bermakna. Ianya memerlukan semangat keterangkuman (inclusiveness), sikap positif dan terbuka, serta pendekatan membina daru semua pihak mengikut Gagasan 1 Malaysia.

Misteri MH 370: Rakyat dan Masyarakat Antarabangsa Ragu Negara Tangani Tragedi

Perbahasan Titah Diraja 2014 pada 12 Mac 2014

Tuan Khalid bin Abd. Samad [Shah Alam]: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Bismillahi Rahmani Rahim, Alhamdulillahi Rabbil ‘Alameen Wassalatu Wassalamu Ala Sayidna Muhammad Wa ‘ala Aalihi Wasahbihi Ajma’een. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua yang membenarkan saya untuk turut serta di dalam perbahasan Titah Yang di-Pertuan Agong yang mana telah banyak mengandungi nasihat dan teguran. Saya turut juga ingin merakamkan perasaan sedih, dukacita dan kecewa terhadap Kerajaan Barisan Nasional yang secara jelas telah gagal menangani apa yang dinamakan sebagai tragedi negara, yang telah diangkat tarafnya dan dijadikan tragedi antarabangsa iaitu yang berhubung dengan penerbangan MAS MH370. Sama-sama kita doakan semoga semua yang terlibat iaitu penumpang dan krew termasuk dua orang pilot dan co-pilot itu akan dijumpai dengan selamatnya, insya-Allah.

Walaupun sebagai seorang bekas kakitangan Petronas yang telah berkali-kali hadir di dalam seminar dan latihan search and rescue, kita semua memahami dengan berlalunya hari demi hari, maka kemungkinan untuk mereka dijumpai dalam keadaan yang selamat semakin menipis. Ada yang mengatakan dengan izin, the chances of survival reduces by 15% with each passing day.

Maknanya, dengan setiap hari, peluang untuk menjumpai mereka dalam keadaan yang masih hidup dan selamat, semakin mengurang sehingga 50% kerana makanan tidak ada, kerana kalau ada yang tercedera, doktor dan jururawat tidak ada, perubatan tidak ada. So maknanya, the longer it takes, the smaller the chances of survival.

Saya hanya ingin menonjolkan beberapa peristiwa berhubung MH370 yang menambahkan keraguan rakyat dan masyarakat antarabangsa mengenai kemampuan negara Malaysia dan Kerajaan Malaysia untuk menangani krisis yang seperti ini, seperti mana juga dalam krisis berhubung dengan Lahad Datu, banyak kelemahan yang telah terzahir.

Sebagai contoh, saya rujuk kepada laporan di Malaysiakini yang bertarikh 8 Mac di mana Director. Saya baca di sini. “Director Department of Civil Reaction, Azharuddin Abdul Rahman clarified that the Subang Air Control Traffic lost radar contact with the Boeing 777 – 200 Aircraft at 1.30 am and not 2.40 am.”

Boleh keluar kenyataan yang mengatakan sebenarnya telah hilang hubungan dengan MH370 pada 1.30 pagi dan bukan 2.40 pagi. Selepas itu, kenyataan ini disanggah pula dan akhirnya dipersetujui bahawa hubungan komunikasi dan radar telah hilang pada 2.40 pagi. Bagaimana keadaan yang seperti ini boleh berlaku? Takkanlah waktu yang sebenar terputusnya hubungan dan hilangnya daripada radar, Jabatan Penerbangan Awam dan MAS tidak boleh bersetuju pada asalnya? Kenyataan-kenyataan yang seperti ini menyayat hati keluarga-keluarga yang terlibat. Ini nombor satu.
Teruskan membaca

MP PAS Bahas Titah Diraja 2014 [ 19 Mac 2014 ]

Perbahasan Titah Diraja 2014 pada 19 Mac 2014

MP PAS Sepang

MP PAS Kuala Nerus

MP PAS Kota Raja

MP PAS Temerloh

MP PAS Bahas Titah Diraja 2014 (2)

Perbahasan Titah Diraja 2014

17 Mac 2014: MP PAS Marang, Kuala Terengganu

18 Mac 2014: MP PAS Rantau Panjang, Pasir Mas dan Parit Buntar.

MP PAS Bahas Titah Diraja 2014 (1)

Perbahasan Titah Diraja 2014

12 Mac 2014, MP PAS Shah Alam

17 Mac 2014, MP PAS Pokok Sena, Bukit Gantang