1. MP PAS Bahas Rang Undang-Undang Penjara (Pindaan) (No. 2) 2014 – 9 Okt. 2014

Dewan Rakyat 9 Oktober 2014 – Perbahasan Rang Undang-Undang Penjara (Pindaan) (No. 2) 2014

MP PAS Sepang

MP PAS Pasir Mas

MP PAS Bahas Rang Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Pindaan) 2014 – 8 Okt 2014

Dewan Rakyat 8 Oktober 2014 – Perbahasan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Pindaan) 2014.

MP PAS Hulu Langat

MP PAS Temerloh

MP PAS Kota Raja

MP PAS Pokok Sena

MP PAS Sepang

MP PAS Bahas RUU Lembaga Hasil Dalam Negeri (Pindaan) 2014

Dewan Rakyat 7 Oktober 2014 – Perbahasan RUU Lembaga Hasil Dalam Negeri (Pindaan) 2014

MP PAS Sepang

MP PAS Kuala Terengganu

MP PAS Kuala Nerus

MP PAS Pokok Sena

Usul 18 – ISU KEBANJIRAN PENDATANG ASING DI SABAH – KERAJAAN DIMINTA BENTANG LAPORAN SIASATAN DIRAJA

Tarikh: 24 November 2014

Assalamu’alaikum Wrt. Wbt.

Kepada

YB Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin bin Haji Mulia
Yang Di Pertua Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia,
Kuala Lumpur,

YB Tan Sri,
USUL MENANGGUHKAN MESYUARAT DI BAWAH PERATURAN MESYUARAT 18 (1) dan (2)

Usul di bawah Peraturan Majlis Mesyuarat 18(1) dan (2). Dengan ini diberi notis bahawa saya akan mengusulkan supaya mesyuarat ini ditangguhkan untuk membincangkan usul yang melibatkan perkara tertentu, berkepentingan ramai dan perlu disegerakan.

ISU KEBANJIRAN PENDATANG ASING DI SABAH – KERAJAAN DIMINTA BENTANG LAPORAN SIASATAN DIRAJA

Bahawa saya, Mohamed Hanipa bin Maidin, Ahli Parlimen Sepang memohon dewan yang mulia ini menangguhkan majlis permesyuaratan di bawah Peratutan 18 (1) Peraturan Mesyuarat bagi tujuan membincangkan keperluan Kerajaan membentangkan di dewan yang mulia ini laporan penuh Suruhanjaya Siasatan Di Raja mengenai isu kebanjiran pendatang asing di Sabah yang diberikan kad pengenalan di mana ia yang ditubuhkan pada 21 September 2012

Tan Sri Yang Di Pertua,
Suruhanjaya tersebut telah memanggil seramai 211 saksi termasuk mantan Perdan Menteri, Tun Mahathir Mohamed sebelum penutupan inkuiri pada bulan September 2013. Suruhanjaya telah pada bulan Mei 2014 menyerahkan laporan lengkap inkuiri tersebut kepada Yang DiPertuan Agong dan Perdana Menteri namun sehingga kini laporan tersebut tidak dibentangkan ke dewan yang mulia ini atau kepada pihak awam

Memandangkan Perdana Menteri telah dilaporkan berkata Kerajaan akan hanya membentangkan laporan inkuiri tersebut pada awal Disember 2014 maka Parlimen yang akan berakhir sidangnya pada 27 November 2014 akan dinafikan pembentangan laporan tersebut sekaligus ini merupakan satu penafian yang jelas dan ketara hak ahli ahli Parlimen untuk membincangkan dan berbahas mengenai laporan tersebut.

Saya percaya isu mengenai keperluan pembentangan laporan Suruhanjaya ini di Parlimen bagi tujuan dibahas oleh dewan yang mulia ini adalah isu yang begitu spesifik dan berkepentingan ramai kerana segala kos perbelanjaan penubuhan dan penyiasatan Suruhanjaya Di Raja tersebut adalah melibatkan dana awam dan isu pemberian kad pengenalan kepada mereka yang tidak layak menjadi warganegara juga melibatkan isu keselamatan dan kedaulatan negara.

Isu ini juga wajar dan amat perlu disegerakan perbincangannya di dewan yang mulia ini kerana jika laporan tersebut tidak dibentangkan sebelum 27 November 2014 di dewan ini maka dewan yang mulia ini akan dinafikan pembentangan satu laporan penting sekaligus menafikan ahli ahli Parlimen untuk membahaskan laporan tersebut di dewan yang mulia ini.

Saya memohon untuk mencadangkan.

Sekian,

Yang benar,

Mohamed Hanipa Maidin
Ahli Dewan Rakyat, Sepang

Usul 18 – ISU PENYUSUTAN TANAH REZAB MELAYU YANG SEMAKIN MEMBIMBANGKAN

Tarikh : 6 November 2014

Assalamu’alaikum Wrt. Wbt.

Kepada
YB Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Bin Haji Mulia
Yang Dipertua Dewan Rakyat
Parlimen Malaysia
Kuala Lumpur

YB Tan Sri,
USUL MENANGGUHKAN MESYUARAT DI BAWAH PERATURAN
MESYUARAT 18 (1) DAN (2)

Usul di bawah Peraturan Majlis Mesyuarat 18(1) dan (2) . Dengan ini diberi notis bahawa saya akan mengusulkan supaya mesyuarat ini ditangguhkan untuk membincangkan usul yang melibatkan perkara tertentu, berkepentingan ramai dan perlu disegerakan.

ISU PENYUSUTAN TANAH REZAB MELAYU YANG SEMAKIN MEMBIMBANGKAN
Bahawa saya, Dato’ Mahfuz Omar, Ahli Dewan Rakyat bagi kawasan Pokok Sena, mohon mencadangkan bahawa Majlis ini hendaklah ditangguhkan mengikut Perkara 18(1), Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat bagi membolehkan Dewan yang mulia ini merunding isu berkenaan Penyusutan Tanah Rezab Melayu yang kini semakin membimbangkan.

Tan Sri Yang Dipertua,
Isu ini adalah perkara tertentu kerana penyusutan Tanah-tanah Rezab Melayu yang semakin mengecil keluasannya hari ini sangatlah membimbangkan. Berdasarkan kepada kajian yang dibuat oleh Universiti Kebangsaan Malaysia mendapati jumlah keluasan Tanah Rezab Melayu yang direkodkan setakat tahun 2009 telah menyusut kepada hanya kira-kira 12% iaitu seluas 1.6 juta hektar sahaja daripada keseluruhan 12.9 juta hektar keluasan tanah di Semenanjung Malaysia (tidak termasuk Melaka dan Pulau Pinang). Jumlah ini diyakini semakin berkurang pada ketika ini disebabkan hilangnya kawalan pihak berkuasa dalam memantau keluasan dan status Tanah-tanah Rezab Melayu yang sedia ada.

Kerajaan perlu mengambil tindakan tegas dalam mempertahankan saki-baki Tanah Rezab Melayu yang masih tinggal kini. Tambahan pula kedudukannya telah dijamin di bawah Perkara 89 Perlembagaan Persekutuan dan Enekmen Tanah Rizab Melayu. Peruntukan undang-undang yang ada seharusnya melindungi dan mengawalselia Tanah-tanah Rezab Melayu ini dan bukannya digunakan sebagai mekanisme untuk mengurangkan jumlahnya terutama melalui penggunaan Akta Pengambilan Tanah 1960.

Pada asasnya, Tanah Rezab Melayu tidak sepatutnya berkurang atau dikurangkan atas apa juga alasan sekalipun kerana undang-undang telah memperuntukkan dengan tegas bahawa mana-mana Tanah Rezab Melayu yang diambil atau dibatalkan statusnya, hendaklah diganti dengan tanah lain yang sama jenis kegunaan tanahnya, nilai dan keluasan tanah tersebut.

Tan Sri Yang Dipertua,
Perkara ini melibatkan kepentingan ramai. Lanjutan dari proses pembangunan yang tidak terkawal yang menyebabkan penyusutan ketara Tanah-tanah Rezab Melayu, banyak kampung-kampung tradisi/warisan yang didirikan di atas Tanah-tanah Rezab Melayu tersebut telah diambil untuk dibuat projek-projek tertentu, di mana penduduk-penduduk kampung tersebut dipaksa keluar dari penempatan asal mereka dalam keadaan yang tidak sepatutnya sebagai rakyat negara ini dengan pampasan yang setimpal.

Tan Sri Yang Dipertua,
Perkara ini perlu disegerakan dan Kerajaan perlu mengawal dan bertindak tegas di atas penyusutan Tanah-tanah Rezab Melayu yang berlaku secara berleluasa pada masa ini. Jika tidak ada pemantauan khusus, maka lama-kelamaan tanah-tanah yang diperuntukkan kepada orang-orang Melayu akan lambat-laun hilang dan terhapus dari peta negara dan kepentingan orang Melayu tidak dapat dipertahankan lagi.

Kerajaan juga perlu merangka polisi-polisi khusus atau mewujudkan undang-undang yang dapat mengawal dan melindungi kampung-kampung tradisi/warisan dan kebajikan peneroka-peneroka bandar. Kampung-kampung tradisi/warisan ini perlu dipelihara, disusun semula dan diwartakan di sisi undang-undang.

Oleh itu, Dewan yang mulia ini perlu membuat pendirian tegas mewujudkan polisi khusus dengan menubuhkan satu Lembaga Amanah Tanah Rezab Melayu berdasarkan Perkara 89 (5) Perlembagaan Persekutuan bagi mengawalselia jumlah Tanah-tanah Rezab Melayu yang masih ada dalam negara di samping mempertahankan entiti perkampungan tradisi/warisan yang sedia ada serta menjaga kebajikan peneroka-peneroka Bandar.

Sekian.

Yang benar,

Dato’ Mahfuz Omar
Ahli Dewan Rakyat, Pokok Sena