MP PAS Jerai: Isu Syarikat Juala langsung

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: YB. TUAN MOHD FIRDAUS BIN JAAFAR [ JERAI ]
TARIKH : 29.10.2012

NO. SOALAN: 12 Minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan apakah tindakan awal yang diambil terhadap setiap skim jualan langsung atau MLM (multi level marketing) yang baru diperkenalkan bagi memastikan perniagaan mereka tidak mempunyai unsur-unsur penipuan.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Bagi memastikan perniaga jualan langsung atau MLM (multi level marketing) tidak mempunyai unsur-unsur penipuan, Kementerian telah menetapkan syarat-syarat tertentu seperti yang diperuntukan dalam Seksyen 6 Akta Jualan Langsung dan Skim Anti Piramid 1993 dan semua syarat-syarat berkenaan perlu dipatuhi oleh setiap syarikat yang diberi lesen jualan langsung. Permohonan daripada syarikat untuk mendapat lessen jualan langsung hanya dipertimbangkan oleh Kementerian sekiranya syarikat berkenaan mematuhi garis panduan permohonan lesen perniagaan jualan langsung termasuklah mengemukakan pelan pemasaran yang tidak mempunyai unsur atau cirri-ciri penipuan atau skim piramid.

Kementerian juga menetapkan bahawa pemegang lesen jualan langsung tidak dibenarkan untuk meminda mana-mana bahagian dalam pelan pemasaran yang telah diluluskan untuk tempoh selama dua (2) tahun selepas beroperasi. Ini bertujuan memastikan syarikat jualan langsung tidak memanipulasi pelan pemasaran dan diluluskan oleh pihak Kementerian dan juga melindungi pengedar dan pengguna daripada unsur penipuan. Pindaan terhadap pelan pemasaran syarikat-syarikat jualan langsung selepas tempoh dua (2) tahun perlu mendapat persetujuan dan kelulusan pihak Kementerian terlebih dahulu.

Kementerian juga melakukan pemantauan berterusan dengan menjalankan naziran ke atas premis pemegang lesen jualan langsung selepas enam (6) bulan lessen dikeluarkan bagi memastikan pemegang lesen mematuhi Akta Jualan Langsung dan Skim anti Piramid 1993 dan Peraturan-peraturan semasa yang ditetapkan oleh Kementerian.

Pengguna juga boleh menyemak senarai syarikat jualan langsung di laman sesawang Kementerian atau menghubungi hotline 1-800-886-800 bagi mendapatkan maklumat terkini berkaitan syarikat-syarikat yang diberi lessen jualan langsung oleh Kementerian.

MP PAS Jerai: Dua Syarikat pasang Kamera AES dapat RM717 juta

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN LISAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : TUAN MOHD FIRDAUS BIN JAAFAR [ JERAI ]
TARIKH : 15 OKTOBER 2012 (ISNIN)

SOALAN : 29 Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan berapakah jumlah pelaburan dua syarikat yang mengendalikan pemasangan kamera untuk Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) di seluruh negara.

JAWAPAN:
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman,anggaran pelabuhan oleh kedua-dua syarikat pelaksanaan Automated Enforcement System (AES) adalah sebanyak RM 717 juta.

KOMEN: Dua syarikat tersebut akan perolehi setiap saman AES yang dikeluarkan RM16.00

MP PAS Jerai: PRU – Akta Perhimpunan Aman 2012 adalah tidak terpakai

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : TUAN MOHD FIRDAUS BIN JAAFAR [JERAI]
TARIKH : 11.10.2012 (KHAMIS)
SOALAN 26 : Minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan tidak berhasrat untuk meminda peruntukkan Seksyen 24B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 khususnya Seksyen 24B (3) Akta yang sama sedangkan seksyen 27 Akta Polis 1960 telah dimansuhkan dan digantikan dengan Akta Perhimpunan Aman 2012 yang tidak terpakai semasa kempen pilihan raya.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman ahli yang berhormat, perenggan 1(3) (a) Akta Perhimpunan Aman 2012 mengecualikan aktiviti perhimpunan yang ditakrifkan sebagai suatu kempen pilihan raya di Bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.

Dengan erti kata lain. Akta Perhimpunan Aman 2012 adalah tidak terpakai, bagai apa-apa maksud kempen pilihan raya, dan dalam konteks peraturannya.

Oleh itu, subseksyen 24B (3) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 iaitu berhubung penggunaan permit oleh seseorang calon atau ejen pilihan rayanya bagi maksud kempen pilihan raya masih releven.

MP PAS Jerai: Keberkesanan Tindakan AADK kawal penyalahgunaan dadah

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : Y.B. TUAN MOHD FIRDAUS BIN JAAFAR [ KAWASAN JERAI ]
TARIKH : 09.10.2012
NO. SOALAN : 30 Y.B TUAN MOHD FIRDAUS BIN JAAFAR minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sejauh mana keberkesanan tindakan Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) dalam mengawal penyalahgunaan dadah di Malaysia.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Jerai yang mengemukakan pertanyaan.

Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, keberkesanan tindakan AADK dalam mengawal penyalahgunaan dadah Malaysia dapat dilihat kepada jumlah penagih dadah yang dikesan pada tahun 2010 dan 2011 di seluruh Negara. Mengikut Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI) pada tahun 2011 jumlah penagih dadah yang dikesan adalah seramai 11,194 orang berbanding dengan 23,642 orang pada tahun 2010. Ini menunjukkan terdapat penurunan sebanyak 47 peratus penagih dadah yang dikesan pada tahun 2011 berbanding dengan tahun 2010.

Disamping itu satu kajian keberkesanan mengenai program rawatan dan pemulihan Klinik Care & Cure (C&C) Sg. Besi telah dijalankan oleh Universiti Malaya pada tahun 2011 – 2012. Antara dapatan kajian ini ialah; 94.9% responden bersetuju bahawa perkhidmatan yang ditawarkan telah Berjaya membantu mereka mengurangkan kebergantungan terhadap dadah, 77.6% responden Berjaya menjalankan hubungan baik dengan keluarga, 76.7% responden mendapat rawatan perubahan sewajarnya dan 65.4% responden dapat menggunakan latihan kemahiran dipelajari dalam pekerjaan yang diceburi.

Dari segi jumlah klien yang mendapatkan perkhidmatan di AADK statistik dari bulan Januari sehingga Mei 2012 seramai 5,762 orang telah mendapatkan perkhidmatan di Klinik C&C, 1Malaysia seramai 85,650 orang mendapat perkhidmatan di Cure& Care Service Centre (CCSC) dan seramai 24,2358 orang telah mendapatkan perkhidmatan di Community Caring House (CCH).

Latihan kemahiran Vakasional juga dilakukan di Cure & Care Vacational Centre (CCVC) dan Cure & Care (CCRC) sehingga tahun 2012 seramai 2,500 klien telah diberi latihan kemahiran seperti kemahiran pendawaian elektrik, jahitan, memproses makanan ringan, kraftangan, canting batik, perikanan dan pertanian.

Sekian, terima kasih.

MP PAS Jerai: Kutipan Tol Musim Perayaan 12 – 26 Ogos 2012?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB . TUAN MOHD FIRDAUS BIN JAAFAR [JERAI ]
TARIKH : 24.09.2012(ISNIN)
SOALAN : Minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan jumlah kutipan tol di lebuh raya berbayar semasa musim perayaan yang bermula 12 Ogos sehingga 26 Ogos 2012 yang lalu.

JAWAPAN
Sebagaimana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, Kementerian Kerja Raya dengan kerjasama syarikat-syarikat konsesi lebuh raya bertol telah menawarkan pemberian rebat dan diskaun tol kepada para pengguna lebuh raya semperna hari perayaan tertentu,seperti sambutan Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Krismas dan Hari Kemerdekaan.

Inisiatif yang dilancarkan sejak tahun 2008 itu merupakan antara usaha Kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat yang semakin meningkat, iaitu salah satu daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara(NKRA). Pemberian rebat dan diskaun tol itu bukanlah obligasi syarikat konsesi yang termaktub dalam perjanjian konsesi, sebaliknya ia merupakan antara sebahagian daripada tanggungjawab social korporat atau corporate social responsibility (CSR) yang diambil oleh syarikat-syarikat konsesi berkenaan atas daras keprihatinan dan budi bicara mereka.

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sempena sambutan Aidilfitri yang lalu (2012), sebanyak 24 buah syarikat konsesi lebuh raya telah memberikan rebat dan diskaun tol kepada pengguna kenderaan lebuh raya, iaitu untuk tempoh daripada 15 ogos 2012 hingga 23 ogos 2012.

Menerusi program CSR tersebut, para pengguna lebuh raya telah menikmati diskaun tol sehingga kadar 37.5% di mana ia merupakan kadar diskaun tol tertinggi sejak dilancarkan pada tahun 2008.Bentuk insentif rebat dan kadar diskaun tol itu berbeza mengikut syarikat konsesi yang berkenaan. Sebagai contoh, PLUS Berhad menawarkan rebat sebanyak 30% untuk pengguna yang menggunakan Sistem Tol elektronik (ETC) di lebuh raya-lebuh raya di bawah kendalian syarikat berkenaan pada 15, 16, 22 dan 22 ogos 2012.

Manakala jumlah keseluruhan kutipan tol syarikat-syarikat konsesi lebuh raya untuk tempoh daripada 12 ogos hingga 26 ogos 2012 ialah sebanyak RM 210.73 juta.

Sekian . Terima Kasih.

Faedah Amanah Saham sepatutnya dapat basmi miskin tegar

Sesi Pertanyaan jawab Lisan, 2 Disember 2009

– Soalan tambahan MP PAS Jerai kepada soalan asal No. 4. Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan jumlah miskin tegar di bandar mengikut negeri-negeri yang telah menerima pemberian 10,000 unit Amanah Saham 1Malaysia sehingga 30 September 2009. [2 Dis 2009]

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2010 Kem Kemajuan Luar Bandar (2)

Sesi Perbahasan Rang Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) pada 24 November 2009

MP PAS Pokok Sena – YB Dato’ Mahfuz Omar Bahas

MP PAS Kota Raja – YB Dr Siti Mariah bt Mahmud

MP PAS Jerai – YB Ustaz Mohd Firdaus Jaffar

Nota: Bajet 2010 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Kepala B22, P22; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 3,516,857,300 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 3,698,013,000.

Gaji CEO NCER tak padan dengan Projek

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 17 Nov. 2009

MADA: Apa yang dilakukan NCER

Gaji CEO NCIA tak padan dengan Projek

– Soalan tambahan MP PAS Pokok Sena kepada soalan asal No. 4. Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta PERDANA MENTERI menyatakan peratusan kemajuan projek pembangunan koridor utara (NCER) yang telah diumumkan beberapa tahun dahulu dan menyenaraikan projek-projek yang telah dilaksanakan di bawah NCER. [17 Nov. 2009]

MP PAS Jerai: Bajet 2010 tidak mesra remaja

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 2 November 2009

Bajet 2010 tidak mesra remaja (1) – MP PAS Jerai, Ustaz Firdaus Jaafar membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 2 November 2009.

MP PAS Jerai Bahas Rang Undang-Undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang

MP PAS Jerai, Ustaz Firdaus Jaafar membahaskan Rang Undang-Undang Seri Pahlawan Gagah Perkasa (Elaun Kenangan) (Pindaan) 2009. – (Perdana Menteri) [21 okt. 2009]