MP PAS Kuala Selangor: Isu Kontrak pembelian Tenaga PPA, IPP dan TNB

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA YB. DR HAJI DZULKEFLY BIN AHMAD [ KUALA SELANGOR ]
TARIKH: 29.10.2012

NO. SOALAN: 28 Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan komitmen beliau, setelah menerima system tender terbuka sebagai kaedah terbaik untuk mendapatkan ‘value-for –money’ berbanding “direct-nego”, untuk menjamin ketelusan atau ‘ transparency’ dalam sIstem ‘open tender’ khasnya dalam permberian kontrak oleh Suruhanjaya Tenaga (EC) terdekat ini, serta kesediaan membuat penjelasan dan sebab-sebab dalam pemberian kontrak di Prai dan lanjutan kontrak pembelian tenaga PPA dari IPP dengan Tenaga Nasional Berhad.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua, Untuk Maklumat Ahli Yang Berhormat,

1. Kerajaan telah membuat keputusan untuk mengambil pendekatan least-cost, dengan izin ke atas sistem bekalan elektrik di mana sebarang pembinaan bagi stesen jana kuasa baru mahupun penyambungan tempoh operasi mana-mana stesen jana kuasa sedia ada dilaksanakan melalui proses pembidaan kompetitif seperti mana yang sedang dijalankan oleh pihak Suruhanjaya Tenaga pada waktu ini untuk memenuhi unjuran permintaan bekalan elektrik di Semenanjung.

2 Bagi memastikan ketelusan proses bidaan tersebut, Kerajaan melalui Suruhanjaya Tenaga telah meletakkan beberapa syarat-syarat teknikal dan kewangan yang perlu dipatuhi oleh pembida. Ini bermakna proses pembidaan tersebut adalah telus ke atas semua pembida dan seterusnya menggalakkan level playing field, dengan izin.

3 Selain itu, Kerajaan telah menyediakan satu templat Power Purchase Agreement (PPA), dengan izi, bagi kesemua Independent Power Producer (IPP) di mana IPP yang Berjaya memenangi bidaan tersebut perlu menandatangani PPA baru tersebut yang lebih adil kepada semua pihak

Tuan Yang Dipertua,

4. Pelaksanaan bidaan kompetitif bagi pembinaan stesen jana kuasa di Prai adalah bagi memastikan bekalan elektrik di Semenajung adalah mencukupi untuk memenuhi keperluan permintaan pada masa akan datang. Stesen jana kuasa ini dijangka akan siap menjelang tahun 2016 di mana rizab simpanan (reserve mairgin) pada tahun tersebut dijangka dapat dikekalkan pada paras sekitar 18% hingga 21%, bergantung pada permintaan puncak. Sekiranya stesen ini tidak dibina, reserve margin dengan izin pada masa tersebut dijangka akan menurun ke paras di bawah 15% dan ini akan membahayakan sistem pembekalan eletrik Negara.

5. Kementerian saya dengan kerjasama Suruhanjaya Tenaga dan MyPower Corporation telah menyediakan satu garis panduan kepada IPP Generasi pra-syarat kepada yang berminat untuk menyertai pembidaan secara kompetitif bagi penyambung semula PPA sedia ada. Pra-syarat tersebut adalah seperti berikut:-

(i) Kadar Capacity Payment yang merangkumi Fixed Operating Rate (FOR) dan Capacity Rate Financial (CRF) perlu diturunkan sekurang-kurangnya RM 3/kw;

(ii) Energy Payment yang merangkumi kos bahan api dan Variable Operating Rate (VOR) perlu dikurangkan;

(iii) Tempoh pengurangan pembayaran kapasiti bermula 48 bulan sebelum tamat tempoh PPA sedia ada;

(iv) IPP perlu menandatangani PPA baru yang menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga di mana format baru PPA ini adalah lebih adil kepada semua pihak;

(v) Tempoh penyambungan PPA hanya dihadkan kepada maksimum 10 tahun daripada tempoh tamatnya perjanjian pembelian kuasa sedia ada, bergantung kepada kadar pengurangan dan keperluan kapasiti tersebut; dan

(vi) Kadar pulangan Internal Rate of Retun (IRR) dihadkan kepada 8.5%.

MP PAS Kuala Selangor: Aliran Keluar Pelaburan vs Kemasukan Pelaburan Asing 2012?

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN : LISAN JAWABBERTULIS
DARIPADA : YB. DR. HAJI DZULKEFLY AHMAD [ KAWASAN KUALA SELANGOR ]
TARIKH : 10.10.2012
NO. SOALAN : 12 Y.B. DR HAJI DZULKEFLY AHMAD minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan tentang aliran keluar pelaburan Malaysia (Malaysia investment outflow) dalam suku pertama 2012 yang berjumlah RM 16.91 bilion berbanding kemasukan pelaburan asing (FDI) yang berjumlah RM 9.43 bilion. Apakah langkah-langkah konkrit yang perlu disusun untuk mengelakkan Situasi ini (negative inflow) berterusan khususnya kerana ia membabitkan 7.3% dari 3 bidang NKEA termasuk sektor minyak, gas, kewangan, dan wholesale and retail dalam kes suku pertama tahun ini.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Peningkatan pelaburan langsung ke luar Negara mencerminkan kematangan ekonomi dan daya saing syarikat di Malaysia dan bukanlah suatu perkembangan yang negatif. Sebagaimana syarikat-syarikat global yang lain, faktor-faktor yang mendorong syarikat Malaysia untuk melabur di luar Negara, antaranya, adalah untuk memperluas pasaran bagi barangan mereka mencari lokasi perniagaan yang strategik, mendapatkan bekalan tenaga buruh yang lebih kos kompetitif, mengembangkan perniaga dalam industry yang sedang berkembang pesat serta memperoleh jenama dan teknologi asing.

Memandangkan saiz pasaran dalam Negara adalah terhad, perkembangan serantau dan global membolehkan syarikaT Malaysia mencapai ekonomi ikut bidangan (economies of scale) dengan memasuki pasaran baru yang berpotensi dan pasaran lebih besar.

Secara keseluruhan, pelaburan ke luar Negara oleh syarikat Malaysia akan memanfaatkan Negara, terutama dari segi menjadikan industri Malaysia ke arah lebih matang serta berdaya saing, menghasilkan dividen untuk pemegang saham, dan meningkatkan aliran masuk yang lebih tinggi daripada pendapatan pelaburan yang dibawa pulang.

Oleh yang demikian, dasar ekonomi yang memupuk syarikat Malaysia yang lebih berdaya saing dan bertaraf antarabangsa perlu dikekalkan, memandangkan ianya tidak bercanggah dengan program tranformasi ekonomi Negara.

MP PAS Kuala Selangor: Projek penerokaan Medan Minyak dan Gas bersaiz Kecil?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB.DR.HAJI DZULKEFLY BIN AHMAD [KUALA SELANGOR ]
TARIKH : 25.09.2012
SOALAN : YB Dr Haji Dzulkefly bin Ahmad [Kubung Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah kadar harga minimum minyak mentah dan kadar peneluaran harian (tong sehari) yang diperlukan untuk menjadikan projek penerokaan medan minyak dan gas bersaiz kecil (marginal oil and fas field) melalui konsep Risk Service Contract (RSC) yang berdaya saing dan ekonomikal.

JAWAPAN
Untuk makluman Ahli Dewan Yang Berhormat,kadar harga minimum minyak mentah dan kadar pengeluaran harian untuk sesebuah pembangunan lapangan minyak dan gas di bawah konsep RSC mahupun Production Sharing Contact (PSC) adalah sangat bergantung kepada pelbagai faktor, seperti kos eksplorasi, kos pembangunan dan kos jangka hayat operasi sesebuah lapangan minyak (CAPEK dan OPEX).

Kos-kos ini adalah berbeza-beza kerana ianya tertakluk kepada konsep pembangunan setiap lapangan yang berlainan di sebabkan faktor seperti jarak, kedalaman (water depth), infrastruktur yang bersedia, dan banyak lagi.Oleh sebab itu, kadar minimum harga minyak mentah dan pengeluaran harian bagi menjadikan sesebuah projek itu berdaya saing dan ekonomikal adalah berbeza-beza mengikut ciri-ciri tertentu setiap projek.

MP PAS Kuala Selangor: Langkah-langkah konkrit bagi mengatasi kejatuhan ranking dalam ‘global competitiveness’, ke tangga 24

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 31
DARIPADA : Y.B. DR. HAJI DZULKEFLY BIN AHMAD
TARIKH : 10 NOVEMBER 2009 (SELASA)

Y.B. DR. HAJI DZULKEFLY BIN AHMAD (KUALA SELANGOR) minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan langkah-langkah konkrit bagi mengatasi kejatuhan ranking dalam ‘global competitiveness’, ke tangga 24 yang dianjurkan don dilaporkan oleh ‘World Economic Forum’ (2009) khususnya yang disebabkan oleh masalah ‘Institutional framework’.

JAWAPAN : Tuan Yang Di Pertua,
Izinkan saya menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Dr. Haji Dzulkefly Bin Ahmad dari Kuala Selangor.
Tuan Yang DI Pertua,

Kedudukan daya saing Malaysia seperti yang dilaporkan dalam Global Competitiveness Report. (GCR) 2009-2010 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) menurun ke tempat ke-24 daripada 133 negara berbanding tahun sebelumnya (GCR 2008-2009: ke-21).

Faktor yang menyumbang kepada penurunan kedudukan ini adalah hasil daripada penilaian yang rendah ke atas kriteria yang diukur di dalam teras Institutional Framework seperti hakcipta, perlindungan harta intelek, perlindungan pemegang saham minoriti, ancaman keganasan, dan jenayah yang dianggap memberi impak yang signifikan terhadap kos menjalankan peniagaan.

Secara keseluruhannya, laporan GCR 2009-2010 menunjukkan Malaysia berjaya mengekalkan kedudukannya di dalam sukuan pertama (first quartile). Dua puluh tiga buah negara yang men si kedudukan Malaysia adalah merupakan negara-negara maju dengan KDNK per kapita yang tinggi seperti Switzerland, Amerika Syarikat, Sweden, Denmark, Finland, Jerman, Jepun, Kanada, Belanda, Hong Kong, Taiwan, United Kingdom, Norway, Australia, Perancis, Austria, Belgium, Korea, Now Zealand, Luxembourg, Qatar dan juga Emiriah Arab Bersatu. Malaysia di tempat ke-24 selepas negara-negara tersebut.

Ingin dimaklumkan sepanjang lima tahun yang lepas. Malaysia telah berjaya mengekalkan kedudukannya di kalangan 25 negara yang paling berdaya saing. Di kalangan negara Asia Pasifik pula, Malaysia berada di kedudukan ke-8 berbanding 22 negara lain mengatasi China, Thailand, India, Indonesia, Fiiipina dan Pakistan.

T uan Yang DI Pertua,
Kerajaan sentiasa memantau prestasi daya saing negara dan mengambil langkah-langkah ke arah mempertingkatkan lagi daya saing dari masa ke masa. Dalam situasi sekarang, kerajaan akan terus menggiatkan usaha ke arah meningkatkan daya saing negara melalui langkah-langkah berikut:

i. Kerajaan akan terus mengadakan inisiatif-inisiatif yang akan membantu serta memblmbing sektor awam dan swasta dalam pelbagai isu bagi memastikan Malaysia terus berdaya saing melalui agensi-agensi yang berkaitan seperti MPC. Usaha-usaha yang akan dijalankan oleh MPC termasuklah menganjurkan seminar, persldangan dan program-program melalui 12 Panel Perunding bagi memastikan maklumat mengenai daya saing negara dapat disalurkan kepada komuniti perniagaan dan awam khususnya;

ii. Menjalankan usahasama dengan agensi-agensi pusat dan agensi-agensi yang berkaitan untuk mengenengahkan penambahbaikan serta mengemukakan cadangan penambahbaikan kepada Kerajaan;

iii. Meneruskan penglibatan dengan badan-badan penarafan antarabangsa sepertl Bank Dunia, WEF serta IMD bagl tujuan berkongsi amalan-amalan terbaik daripada negara-negara maju;

iv. Menghasilkan lebih banyak penerbitan seperti buku panduan, newsletters dan bahan rujukan bagi mewujudkan kesedaran dl kalangan masyarakat awam terhadap isu daya saing negara dan penambahbaikan yang telah dilaksanakan oleh agensi-agensi kerajaan;

v. Kerajaan juga telah meliberalisasikan 27 sub-sektor perkhidmatan dan proses Ilberalisasi tersebut akan diteruskan untuk memastikan Industri Perkhidmatan terus membangun;

vi. Pelaksanaan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) akan memastikan pencapaian enam teras iaitu mengurangkan ienayah, ketelusan perolehan kerajaan, peruntukan yang tinggi untuk Infrastruktur, membasml kemiskinan, memperluaskan pendidikan pra-sekolah dan mempertlngkatkan penggunaan pengangkutan awam di Lembah Klang;

vii, Selaras dengan usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar jenayah beberapa langkah telah diambii oleh pihak berkuasa polls di kawasan yang sering berlaku kejadian jenayah bagi memastikan pemantauan anggota polis yang lebih kerap bagi mencegah kes jenayah dan kekejaman. Aktiviti Rukun Tetangga, RakanCop, Pondok Bit (community beat) turut dipergiatkan semula oleh penduduk dan sukarelawan;

viii. Untuk mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan kerajaan, Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan (PEMUDAH) akan terus melaksanakan pelbagai pembaharuan dan menyalurkan maklumat mengenai pembaharuan-pembaharuan ini kepada komuniti perniagaan dan awam;

ix. Selain daripada itu, bagi mempergiatkan lagi perlaksanaan e-kerajaan untuk meningkatkan kecekapan, kepantasan, kualiti, keselamatan serta perkhidmatan yang mesra pengguna, projek eKL dilaksanakan. Apabila projek perintis ini dilaksanakan sepenuhnya di Kuala Lumpur pada tahun 2010 ianya akan dijadikan sebagai contoh dan tandaaras bagi negeri-negeri lain; dan

x. Selari dengan aspirasi kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi, kerajaan memberi penekanan kepada pertumbuhan berasaskan produktiviti clan inovasi sepertimana yang telah dilaksanakan oleh negara-negara Asia berpendapatan tlnggi sepertl Korea Selatan, Hong Kong, Singapura clan Taiwan.

Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 (Akta 695) dikuatkuasa 2 Februari 2009

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 32
DARIPADA : YB DR. DZULKIFLY BIN AHMAD [ KUALA SELANGOR ]
TARIKH : 22 OKTOBER 2009

Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [Kuala Selangor] minta PERDANA MENTERI menyatakan langkah konkrit yang telah dilaksanakan bagi memenuhi peruntukan Akta SPK. Apakah Kerajaan bersedia membentangkan Kertas Putih untuk menjelaskan pelaksanaan terkini dan kedudukan peruntukan Akta tersebut.

JAWAPAN : YB DATUK LIEW VUI KEONG, TIMBALAN MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

Tuan Yang di-Pertua,
Akta Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman 2009 (Akta 695) berhubung dengan pelantikan hakim-hakim mahkamah atasan telah dikuat kuasakan pada 2 Februari 2009 dan hakim mahkamah atasan yang dimaksudkan dalam Akta tersebut tidak termasuk Pesuruhjaya Kehakiman.

Semua anggota Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman telah dilantik pada 9 Februari 2009 oleh YAB Perdana Menteri dan empat (4) daripadanya dilantik atas jawatan iaitu:
i. Ketua Hakim Negara
ii. Presiden Mahkamah Rayuan
iii, Hakim Besar Malaya
iv. Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak

Bagi melaksana clan menguatkuasakan peruntukan tersebut maka Suruhanjaya telah pun mengesyorkan kepada YAB Perdana Menteri untuk membuat peraturan-peraturan termasuk peraturan berhubung dengan proses clan kaedah pemilihan pelantikan hakim mahkamah atasan. Peraturan-Peraturan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (Proses Pemilihan clan Kaedah pelantikan Hakim-Hakim Mahkamah Atasan) 2009 telah pun diwartakan dan berkuat kuasa pada 1 Jun 2009.

Sebagaimana yang telah diperjelaskan terdahulu, proses yang diperuntukan di bawah Akta 695 mengenai pelantikan hakim-hakim mahkamah atasan adalah proses yang mendahului proses-proses pelantikan di bawah Perkara 122B Perfembagaan Persekutuan.

Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat pemilihan yang dibuat oleh anggota Suruhanjaya adalah secara Undi Sulit dan nama yang disyor hanyalah nama yang mendapat undian tertinggi. Selepas membuat pemilihan Suruhanjaya akan mengemukakan suatu laporan kepada Perdana Menteri dengan menyatakan siapa yang dipilih dengan alasan pemilihan.

Ketua Hakim Negara sebagai Pengerusi Suruhanjay,,Pelantikan Kehakiman akan mengemukakan laporan tersebut bersama surat kepada Perdana Menteri sepertimana yang diperuntukan dalam Perkara 122B Perlembagaan Persekutuan mengenai pelantikan hakim mahkamah atasan.

Laporan tahunan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman bagi tahun ini akan dikemukakan kepada Parlimen pada mesyuarat pertama Pariimen tahun hadapan yang akan mengandungi segala aktiviti Suruhanjaya termasuk mengenai pemilihan pelantikan hakim bagi tahun yang dilapor.

MP Pakatan Rakyat vs Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (2)

Sesi Penggulungan Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Tenaga, teknologi Hijau dan Air) pada 2 Disember 2009.

Nota: Bajet 2010 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
Kepala B29, P29; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 121,123,900 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,326,865,000.

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2010 Kementerian Kerja Raya (3)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Kerja Raya) pada 30 November 2009.

MP PAS Kuala Selangor bahas

MP DAP Serdang bahas

MP PAS Bukit Gantang Bahas,

Nota: Bajet 2010 Kementerian Kerja Raya
Kepala B27, P27; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 1,490,643,000 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,029,727,000.

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2010 Kementerian Kerja Raya (2)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Kerja Raya) pada 30 November 2009.

MP PAS Jerai bahas

MP PKR Sg Petani bahas

MP PKR Ampang Bahas Bajet 2010 Kementerian Kerja Raya

MP PAS Kota Raja Bahas

Nota: Bajet 2010 Kementerian Kerja Raya
Kepala B27, P27; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 1,490,643,000 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,029,727,000.

Usul bincang Royalti Petroleum ditolak Speaker

Ahli Parlimen Kuala Selangor, Dr. Dzulkifli Ahmad menghantar usul di bawah perkara 18(1) mencadangkan Dewan Rakyat merundingkan semula status pembayaran royalti petroleum kepada kerajaan Negeri Kelantan.

Ini berikutan tindakan kerajaan Pusat dan Petronas yang telah melanggari terma-terma kontrak sekaligus mengingkari ‘sanctity of contact’ untuk membayar 5 peratus wang tunai dari hasil minyak di luar pesisir Kelantan seperti termaktub dalam Fasal 4 dalam Akta 144 Keajuan Petroleum (PDA) 1974.

Bagaimanapun usul tersebut telah ditolak dalam kamar oleh Speaker, Tan Sri Pandikar Amin Mulia pagi tadi.

Dzulkifli yang kesal dengan penolakan itu berkata, isu itu jelas melibatkan kepentingan rakyat, bukannya melibatkan kepentingan mana-mana parti politik.

“Kami akan terus mengangkat isu ini kerana Pakatan Rakyat mahukan isu ini terus dibawa supaya seluruh rakyat mengetahui perkara sebenar yang terkandung dalam Akta Pembangunan Petroleum 1974,” katanya yang juga bekas Pengarah Pusat penyelidikan PAS.

Perkara itu juga ujarnya disokong oleh pimpinan Veteran Umno, Tengku Razaleigh Hamzah yang juga Ahli Parimen Gua Musang.

“Tengu Razaleigh sendiri dalam kenyataanya menegaskan bahawa isu ini merupakan bipartisan, tidak melibatkan kepentingan mana-mana parti politik,” ujarnya.

Bagaimanapun Ahli Parlimen Kubang Kerian, Salahuddin Ayub tetap akan mengemukakan satu lagi usul kepada Speaker Dewan Rakyat esok bagi mencadangkan satu jawatankuasa khas di bawah parlimen dibentuk bagi mengkaji terma-terma perjanjian petroleum di antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri.

Dalam sidang medianya hari ini, Salahuddin berkata, tindakan tersebut dibuat ekoran usul pertama membincangkan isu royalti Kelantan yang dihantar kepada Speaker, Tan Sri Pandikar Amin Mulia Isnin lalu ditolak dalam kamar pagi tadi.

“Sudah sampai masanya satu jawatankuasa khas ditubuhkan oleh parlimen bagi mengkaji terma-terma perjanjian di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri.

“Bila kita guna seluruh ruang dalam parlimen berbahas tentang isu ini, Perdana Menteri dan Jabatan Perdana Menteri tetap dengan keputusan bahawa kelantan tak ada hak (royalti),” katanya yang juga Naib Presiden PAS.

Usul tersebut juga akan dibawa ke mesyuarat tertinggi Pakatan Rakyat petang ini untuk dibincangkan

Warga negara berhijrah, kenapa?

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 30 November 2009

– Soalan tambahan MP PAS Kuala Selangor kepada soalan asal No. 7. Tuan Chua Tee Yong [ Labis ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan berapa ramai warga Malaysia yang telah berhijrah ke luar negara bagi setiap bulan sejak Mac 2008 hingga Ogos 2009 dan perbandingan keseluruhan dengan tahun 2007. [30 November 2009]