MP PAS Padang Terap: Undang2 Khas Kawal Ilmu Hitam?

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: YB. TUAN MOHD NASIR BIN ZAKARIA [ PADANG TERAP ]
TARIKH: 29.10.2012

NO. SOALAN: 27 Minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah keperluan untuk mengadakan satu undang-undang untuk mengawal pengamalan ilmu hitam yang boleh memesongkan akidah dan menyusahkan orang ramai.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Pada masa ini, kesalahan berkaitan aqidah dan kesucian agama islam telah pun diperuntukan dalan undang-undang Kesalahan Jenayah Syariah Ngeri-negeri. Dimana amalan yang boleh memesongkan aqidah termasuk “ilmu hitam adalah kesalahan berkaitan dengan aqidah.

Di Wilayah Persekutuan, peruntukan berkenaan dengan kesalahan aqidah dan kesucian agama Islam telah diperuntukan dalam Bahagian II Akta Kesalahan Jenayah syarikah (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1997 [Akta 559]. Antara peruntukan yang boleh digunakan bagi tujuan pengawalan amalan ilmu hitam ini adalah seperti yang berikut:-

(i) Seksyen 3 . Pemujaan salah.
“(1) Mana-mana orang yang memuja alam semula jadi atau melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan pemujaan atau rasa hormat kepada mana-mana orang, binatang, tempat atau benda dengan apa-apa cara yang menyalahi Hukum Syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan apabiladisabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

(2) Mahkamah boleh memerintahkan supaya apa-apa peranti barang atau benda yang digunakan dalam pelakuan atau yang ada kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam seksyen 1 dilucutkan dan dimusnahkan, walaupun tiada seorang pun telah disabitkan atau kesalahan itu

(ii) Seksyen 4. Doktrin palsu.
(1) Mana-mana orang yang mengajar atau menjelaskan apa-apa doktrin atau melaksanakan apa-apa upacara atau perbuatan yang berhubungan dengan agama Islam di mana-mana tempat, sama ada tempat persendirian atau tempat awam adalah melakukan suatu kesalahan jika doktrin atau upacara atau perbuatan itu berlawanan dengan Hukum Syarak atau mana-mana faktwa yang sedang berkuatkuasa di Wilayah Persekutuan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahub atau dusebat tidak melebihi enam sebatan atau dihukum dengan mna-mana kombinasi hukum itu.

(2) Mahkamah boleh memerintahkan supaya mana-mana dokumen atau benda yang digunakan dalam pelakuan atau yang ada kaitan dengan kesalahan yang disebut dalam seksyen 1 diluncutkan dan dimusnahkan, walaupun tiadaa seorang pun telah disabitkan atau kesalahan itu.

Walaupun bagaimanapun, bagi memantapkan lagi undang-undang yang sedia ada, pada masa ini Kerajaan sedang membuat kajian dan penelitian kewajarannya untuk mewujukan undang-undang khas berhubung pengawalan amalan ilmu hitam.

Sekian, terima kasih

MP PAS Padang Terap: Anggaran Jumlah Pekerja Seks?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB TUAN MOHD NASIR BIN ZAKARIA [PADANG TERAP]
TARIKH : 04.10.2012 (KHAMIS)
SOALAN 34 : Minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan anggaran pekerja seks di Malaysia dari tahun 2007 hingga 2011.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
1. Untuk makluman Dewan yang mulia ini,Kementerian Sumber manusia tidak mempunyai data mengenai pekerja seks di Malaysia. Kajian Penyata Gunatenaga Kebangsaan yang dibuat hanya meliputi institusi-institusi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan menjalankan aktiviti-aktiviti urusniaga yang sah di sisi undang-undang sahaja.

2. Di dalam laman Web JobsMalaysia terdapat 9 kategori pekerjaan yang ditawarkan untuk rakyat Malaysia bekerja. Kategori pekerjaan ini adalah berdasarkan Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia (1998) dan daripada 9 kategori berkenaan terdapat sebanyak 808 jenis pekerjaan ditawarkan kepada pencari kerja dan jawatan pekerja seks tiada di dalam jenis-jenis pekerjaan ini.

Orang Islam ditangkap berjudi premis Magnum 4D dan Sport Toto

PERTANYAAN  JAWAB LISAN BAGI SOALAN NO: 27  pada 11 November 2009

Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria (Padang Terap) minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah tindakan yang telah diambil terhadap umat Islam yang terlibat di dalam perjudian lumba kuda dari 2004 hingga 2008 di negeri Pulau Pinang, Perak dan Kuala Lumpur.

Jawapan oleh (Y.B. Senator Mejar Jeneral Dato’ Jamil Khir bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri)

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, tidak ada umat Islam yang ditangkap dan disabitkan di atas kesalahan judi lumba kuda pada tahun 2004 hingga tahun 2008. Jenis kesalahan berjudi yang dicatatkan adalah melibatkan orang Islam yang membeli tiket judi atau berada di premis judi seperti di premis judi Magnum 4D dan Sport Toto. 

Di Wilayah Persekutuan, seramai 106 orang Islam ditangkap kerana kesalahan berjudi dari tahun 2004 hingga 2008. Daripada jumlah itu, seramai 20 orang ditangkap pada tahun 2004, 10 orang pada tahun 2005, 52 orang pada tahun 2007 dan 19 orang pada tahun 2008. 

Di Pulau Pinang pula, seramai 142 orang Islam ditangkap kerana kesalahan berjudi pada tahun 2004 hingga 2008. Daripada jumlah itu, seramai 26 orang ditangkap pada tahun 2004, 18 orang pada tahun 2005, 38 orang pada tahun 2007, 60 orang pada tahun 2008, dan tidak ada tangkapan dilakukan pada tahun 2006. 

Manakala di Perak, seramai 638 orang Islam ditangkap kerana kesalahan berjudi pada tahun 2004 hingga 2008. Daripada jumlah itu, seramai 20 orang ditangkap pada tahun 2004, 208 orang pada tahun 2006 dan 410 orang pada tahun 2007 dan tidak ada tangkapan dilakukan pada tahun 2005 dan 2008. 

Sekian, terima kasih. 

Kriteria lesen pengendalian takaful

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 28
DARIPADA : TUAN MOHD. NASIR BIN ZAKARIA (PADANG TERAP )
TARIKH : 10.11.2009

Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria ( Padang Terap ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kriteria yang diperlukan oleh Kerajaan dalam penganugerahan lessen pengendalian takaful.

JAWAPAN : Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, antara kriteria-kriteria yang diperlukan dalam penilaian permohonan lesen pengendali takaful adalah seperti berikut :
(i) Pemohon hendaklah sebuah institusi berwibawa yang dikawal selia atau pemegang saham institusi berwibawa yang dikawal selia; dan

(ii) Pemohon hendaklah mempamerkan, melalui rancangan perniagaan yang menyeluruh, bahawa institusi berlesen baru yang dicadangkan seharusnya mempunyai kepakaran dan sumber yang perlu dan boleh memanfaatkan pasaran kewangan Islam global serta akan memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hab kewangan Islam antarabangsa.

Rancangan perniagaan tersebut harus merangkumi perkara yang memberikan manfaat besar, yang antara lainnya merangkumi :
(i) Bidang perniagaan khusus dengan perincian mengenai cara produk Dan perkhidmatan yang akan ditawarkan clan bagaimana perkhidmatan tersebut akan mempertingkat kedalaman clan keluasan pasaran kewangan dalam negara;
(ii) Iltizam untuk membangunkan kepakaran modal insan dan keperluan infrastruktur untuk operasi yang teguh di Malaysia; dan
(iii) Rancangan mantap mengenai cara untuk memperluas operasi bagi pengembangan serantau dan antarabangsa.

Kementerian tidak bercadang untuk mewujudkan Bank Qardul Hassan

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 19
DARIPADA : TUAN MOHD. NASIR BIN ZAKARIA ( PADANG TERAP )
TARIKH : 26.10.2009

Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria ( Padang Terap ) minta MENTERI KEWANGAN ‘ menyatakan apakah Kementerian mempunyai perancangan bagi mewujudkan Bank Qardul Hasan untuk mengembangkan khidmat pembiayaan mikro Islam khususnya bagi membantu peniaga kecil Bumiputera.

JAWAPAN : Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Yang Berhormat, pada masa in! pihak Kementerian tidak bercadang untuk mewujudkan Bank Qardul Hassan yang memfokus kepada pembiayaan mikro Islam. Pembiayaan mikro secara Islam sudah berada di pasaran dan ditawarkan oleh tiga buah bank Islam iaitu CIMB Islamic Bank, Alliance Islamic Bank dan EONCAP Islamic Bank serta tiga buah Institusi Kewangan Pembangunan (1KP) iaitu Agrobank, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad dan Bank Simpanan Nasional. Selain itu, empat buah institusi perbankan konvensional juga menawarkan pembiayaan mikro iaitu AmBank (M) Berhad, Alliance Bank Malaysia Berhad, Public Bank Berhad dan United Overseas Bank (Malaysia) Berhad.

Pada akhir Ogos 2009, lebih daripada 54,000 peminjam telah mendapat manfaat daripada pembiayaan mikro dengan jumlah pembiayaan terkumpul sebanyak RM587.5 juta. Daripada jumlah IN, 80% adalah pembiayaan secara Islam. Selain Skim Pembiayaan Mikro yang ditawarkan oleh sepuluh buah institusi kewangan, Kerajaan juga telah menubuhkan agensi-agensi Kerajaan untuk mengendalikan mikro kredit seperti Amanah lkhtiar Malaysia (AIM) dan TEKUN Nasional.

Agensi-agensi kerajaan ini merupakan institusi kewangan khas pembiayaan mikro yang berfungsi untuk melengkapi institusi-institusi kewangan bagi memastikan golongan berpendapatan rendah akan terus mendapat pembiayaan yang sewajarnya dalam rnengembangkan perniagaan yang mereka ceburi.

MP Pakatan Rakyat vs Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (2)

Sesi Penggulungan Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Tenaga, teknologi Hijau dan Air) pada 2 Disember 2009.

Nota: Bajet 2010 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
Kepala B29, P29; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 121,123,900 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,326,865,000.

MP PAS Padang Terap Bahas Bajet 2010 Kem Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air) pada 1 Disember 2009.

YB Ustaz Mohd Nasir Zakaria membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air) pada 1 Disember 2009.

Nota: Bajet 2010 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
Kepala B29, P29; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 121,123,900 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,326,865,000.

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2010 Kem Kemajuan Luar Bandar (3)

Sesi Perbahasan Rang Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) pada 24 November 2009

MP PKR Balik Pulau – YB Mohd Yusmadi Yusoff Bahas

MP PAS Pendang – YB Dr Mohd Hayati bin Othman Bahas

MP PAS Padang Terap vs Timbalan Menteri

Nota: Bajet 2010 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Kepala B22, P22; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 3,516,857,300 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 3,698,013,000.

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2010 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (1)

Sesi Perbahasan Rang Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) pada 24 November 2009

MP PAS Padang Terap – YB Ustaz Mohd Nasir Zakaria Bahas

MP PKR Ketereh – YB Abdul Aziz Kadir Bahas

Nota: Bajet 2010 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Kepala B22, P22; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 3,516,857,300 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 3,698,013,000.

MP Kulim Bandar Baru dan Padang Terap bahas Bajet 2010 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ) pada 23 November 2009

MP PKR Kulim, YB Zulkifli Nordin

MP PAS Padang Terap, YB Ustaz Mohd Nasir Zakaria

Nota: Bajet 2010 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Kepala B21, P21; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 2,494,702,400 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,119,238,000.